ENDEFRRUPLNLSPIT

Informace z 95. zasedání rady města konaného dne 23.4. 2018

Informace z 95. zasedání rady města konaného dne 14. 5. 2018

1. Rada města bere na vědomí zprávu starosty o akci „Záměr rekonstrukce montované budovy ZŠ speciální Frýdlant v Husově ulici“.

2. Rada města ukládá starostovi a investičnímu oddělení zajistit dokumenty ke stavebnímu řízení, stavebně-technické průzkumy a diagnostiku konstrukcí včetně průzkumu výskytu azbestu.

3. Rada města doporučuje realizovat stavbu jako celek v rámci rekonstrukce připojení na CZT a schvaluje zastřešení chodníků a ukládá starostovi záměr projednat na červnovém jednání zastupitelstva města.

Rada města schvaluje záměr investiční přípravy na III. etapu rekonstrukce chodníků v Žitavské ulice a ukládá investičnímu oddělení připravit projektovou dokumentaci.

Rada města po projednání schvaluje návrh studie řešení cyklostezky s provozem pro pěší v Bělíkově ulici a ukládá investičnímu oddělení prověřit napojení cyklostezky na úvoz k zimnímu stadionu a dále na ulici Zámeckou.

Rada města po projednání schvaluje záměr nátěru střechy provedené na přístavbě radnice a ukládá investičnímu oddělení provést poptávkové řízení.

Rada města bere na vědomí zprávu o činnosti Školní jídelny Frýdlant přednesenou ředitelem Bc. Ondřejem Havlínem, dle předloženého materiálu.

Rada města bere na vědomí zprávu o činnosti Střediska sociální péče Frýdlant za rok 2017, přednesou vedoucí Bc. Věrou Jurkovičovou, dle předloženého materiálu.

1. Rada města po projednání bere na vědomí výsledné pořadí uchazečů, navržené konkurzní komisí na vedoucí pracovní místo ředitele/ředitelky Základní školy, Základní umělecké školy a Mateřské školy, Frýdlant, okres Liberec.

2.Rada města jmenuje Mgr. Petra Kozlovského na vedoucí pracovní místo ředitele Základní školy, Základní umělecké školy a Mateřské školy, Frýdlant, okres Liberec s datem nástupu od 1. 8. 2018 na dobu určitou 6 let.

Rada města bere na vědomí zprávu o činnosti odboru kanceláře úřadu za rok 2017, přednesenou vedoucí Mgr. Alenou Švejdovou, dle předloženého materiálu.

Rada města bere na vědomí zprávu o činnosti POSECu za rok 2017, přednesenou Mgr. Alenou Švejdovou, dle přeloženého materiálu.

Rada města po projednání souhlasí s podpisem smlouvy s Mostem k naději, z.s. na Terénní program sociální prevence realizovaný v rámci POSECu.

Rada města po projednání bere na vědomí přehled dotací schválených v roce 2018 na podporu sociálních činností, dle předloženého materiálu.

Rada města po projednání bere na vědomí zápis z jednání Valného shromáždění Svazku obcí SMRK ze dne 10. 4. 2018. Zároveň bere na vědomí rozpočet na rok 2018 a střednědobý výhled rozpočtu na roky 2019 a 2020 Svazku obcí SMRK dle předloženého materiálu. Zároveň doporučuje materiál dát na vědomí zastupitelstvu města na jeho nejbližším zasedání.

Rada města po projednání schvaluje rozpočtové opatření č. 11/2018 v celkové výši příjmů a výdajů 830.883,27 Kč dle předložené tabulky. Zároveň doporučuje materiál dát na vědomí zastupitelstvu města na jeho nejbližším zasedání.

Rada města po projednání souhlasí s metodikou odpisování pro rok 2018 v příspěvkových organizacích zřízených Městem Frýdlant a zároveň schvaluje odpisové plány všech příspěvkových organizací zřízených Městem Frýdlant dle předloženého materiálu.

Rada města po projednání bere na vědomí čerpání rozpočtu Města Frýdlant k 31. 3. 2018, dle předloženého materiálu.

Rada města odkládá bod č. 13 pořadu jednání a ukládá vedoucí odboru majetkosprávního prověřit možnost parkování na tomto pozemku. Pozemek se nachází v ulici Okružní, Frýdlant. Rada města nesouhlasí s vyhlášením záměru na prodej části pozemku p.č. 829 o výměře cca

80 m2, k.ú. Frýdlant na základě znaleckého posudku na tržní ocenění. Pozemek se nachází v ul. Baarova, Frýdlant.

Rada města nesouhlasí s vyhlášením záměru na prodej části pozemku p.č. 2735/1 o výměře cca 82 m2, k.ú. Frýdlant na základě znaleckého posudku na tržní ocenění. Pozemek se nachází v ul. Růžová, Frýdlant.

Rada města bere na vědomí žádost manželů Hlávkových, Na Hágu 3125, Frýdlant a odkládá projednání prodeje pozemku p.č. 3412, k.ú. Frýdlant do doby předložení souhlasů vlastníků přilehlých pozemků.

Rada města odkládá bod č. 17 pořadu jednání Uzavření smlouvy o zřízení služebnosti práva chůze č.j. OLP/2357/2018 s Libereckým krajem, U Jezu 642/2a, Liberec 2 k pozemku p.č. 375/1, k.ú. Frýdlant dle návrhu“ a pověřuje starostu projednat možnost zřízení služebnosti práva jízdy k předmětnému pozemku. Pozemek se nachází v ul. ČSA, Frýdlant.

Rada města bere na vědomí žádost spolu Wietew z.s. a souhlasí s uspořádáním akce Den otců dne 17. 6. 2018 u Kostela nalezení svatého Kříže na pozemku p.č. 573, k.ú. Frýdlant.

Rada města odkládá bod č. 19 pořadu jednání Vyjádření k budoucímu odpojení objektů v ul. Husova 1196 – 1197 a v ul. Fügnerova 1204 – 1205, Frýdlant od centrálního vytápění Tepla Frýdlant, s.r.o. a ukládá vedoucí odboru majetkosprávního pozvat žadatele na příští zasedání rady města.

1. Rada města nesouhlasí s vyhlášením záměru na prodej části pozemku p.č. 1330 o výměře cca 64 m2, k.ú. Frýdlant.

2. Rada města souhlasí s uzavřením plánovací smlouvy na vybudování přístupové komunikace na části pozemku p.č. 1330, k.ú. Frýdlant. Komunikace bude vybudována na náklady žadatele. Pozemek se nachází v ul. Vrchlického, Frýdlant.

3. Rada města souhlasí s uzavřením smlouvy o smlouvě budoucí o koupi pozemku.

Rada města bere na vědomí výsledky veřejné zakázky na dodávku zahradního traktoru – sekačky a souhlasí s uzavřením kupní smlouvy s firmou Bartoš nářadí s.r.o., U Potoka 1482, Frýdlant za cenu dle cenové nabídky.

Rada města bere na vědomí výsledky veřejné zakázky na generální opravu Multicar M25 a souhlasí s uzavřením smlouvy o dílo s firmou Zdeněk Ředina Autoopravna, Jana Žižky 661, Tlumačov za cenu dle cenové nabídky.

Rada města bere na vědomí žádost MUDr. Šárky Pokorné a odkládá projednání zbudování bezbariérového přístupu k čp. 389 na pozemku p.č. 379,  k.ú. Frýdlant dle předložené dokumentace do doby než bude žadatelkou předloženo vyjádření orgánu státní památkové péče, silničního správního úřadu a organizace NPÚ.

Rada města souhlasí s vyhlášením záměru na prodej pozemku p.č. 1480/6 o výměře 1741 m2, k.ú. Frýdlant. Pozemek se nachází v ul. Spojovací, Frýdlant.

Rada města souhlasí s vyhlášením záměru na prodej pozemku p.č. 2979/3 o výměře 1655 m2, k.ú. Frýdlant za cenu 165.500,- Kč.

Rada města souhlasí s vyhlášením záměru na prodej pozemku p.č. 1644 o výměře 580 m2, k.ú. Frýdlant za cenu 250.000,- Kč. Pozemek se nachází v ul. Dlouhá, Frýdlant.

1. Rada města vzala na vědomí zprávu vedoucí odboru majetkosprávního o provozování komunitní kompostárny.

2. Rada města ukládá vedoucí odboru majetkosprávního předložit na příštím zasedání rady města zadávací dokumentaci pro výběrové řízení na provozovatele komunitní kompostárny.

Rada města souhlasí s uzavřením „Smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene“ a „Smlouvy o nájmu pozemku“ mezi Městem Frýdlant a Povodím Labe s.p. v rámci stavby „Rekonstrukce mostu M09, most u ZŠ Purkyňova, Frýdlant“.

Rada města po projednání schvaluje vítěze výběrového řízení Jiřího Baláše, K. Světlé 1477, Frýdlant na akci „Doplnění chodníku a obrubníku v části Školní ulice, Frýdlant“ a ukládá starostovi, aby bylo doručeno uchazeči „Oznámení o výběru nejvhodnější nabídky“ a aby byla podepsána smlouva s vítězným uchazečem.

Rada města souhlasí s vyhlášením výběrového řízení a souhlasí s návrhem zadání výběrového řízení na akci „Úprava chodníků a křižovatky ul. Fügnerova a Husova, Frýdlant“, dle předloženého materiálu.

Rada města po projednání schvaluje realizaci projektu „Kolem kolem Jizerek“ podpořeného z programu přeshraniční spolupráce, Interreg V-A Česká republika – Polsko 2014 -2020, prioritní osy č. 2, včetně zajištění finanční spoluúčasti města Frýdlant v min. výši 43 310, 50 EUR.

1. Rada města bere na vědomí zrušení veřejné zakázky malého rozsahu na „Oprava komunikací: 1. část „Oprava MK Jiráskova ulice, Frýdlant“ (od jatek pod přejezd tratě ČD), 2. část „Oprava MK Fibichova ulice, Frýdlant (2. část ke křižovatce s Jiráskovou ulicí) z důvodu, že zaslané nabídky překročily maximální stanovenou cenu.

2. Rada města souhlasí s vypsáním opětovného zadání výběrového řízení během měsíce května 2018 s tím, že bude stanovena cena předpokládaná ve výši 957.996,- Kč a bude spojena s akcí ve Školní ulici.

Rada města bere na vědomí ústní zprávu místostarosty ohledně situace kolem Nemocnice Frýdlant s.r.o.

Rada města bere na vědomí předpokládané rozpočty na rekonstrukci ulic Vrchlického, Hálkova a Vančurova, dle předloženého materiálu a ukládá starostovi ve spolupráci s FVS a.s. připravit smlouvu o společné přípravě a realizaci akce. 

Rada města bere na vědomí dopis od pracovního kolektivu MŠ Frýdlant, dle předloženého materiálu.

Rada města na základě žádosti Libereckého kraje navrhuje nominaci člena školské rady Gymnázia, Frýdlant, Mládeže 884, příspěvková organizace Ing. Petra Berana.

21.5.2018 9:42:31 | přečteno 132x | Roman Műller
 

Město Frýdlant

Městský úřad Frýdlant
T. G. Masaryka 37, 464 01  FRÝDLANT

tel.: +420 488 886 111
e-mail: mesto@mu-frydlant.cz
podatelna: podatelna@mu-frydlant.cz
datová schránka: t27bufd

Další kontakty

 
load