ENDEFRRUPLNLSPIT

Informace z 94. zasedání rady města konaného dne 23.4. 2018

Informace z 94. zasedání rady města konaného dne 23. 4. 2018

Rada města po projednání schvaluje program zastupitelstva města, které se bude konat dne 25. 4. 2018, dle předloženého materiálu.

Rada města po projednání přiděluje byt  v ulici ČSA, čp. 406, Frýdlant.

Rada města po projednání přiděluje byt v ulici Zámecká, čp. 4051,  Frýdlant. 

1. Rada města po projednání schvaluje platový výměr Bc. Ondřeji Havlínovi, řediteli Školní jídelny, Frýdlant dle předloženého materiálu s účinností od 1. 4. 2018.

2. Rada města po projednání schvaluje mimořádnou odměnu za II. pololetí roku 2017 Bc. Ondřeji Havlínovi, řediteli Školní jídelny, Frýdlant v navržené výši dle předloženého materiálu.

3. Rada města bere na vědomí zprávu ředitele o kontrole Krajské hygienické stanice Libereckého kraje ve Školní jídelně, Frýdlant.

Rada města souhlasí s navrženými změnami č. 2 v rámci projektu „Centrum 1407, Frýdlant – podpora rozvoje sociálních služeb“ a ukládá investičnímu oddělení připravit dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo. Před podpisem dodatku č. 2 budou rozpočty a znění dodatku odsouhlaseny dotačním orgánem CRR. Po schválení pověřuje podpisem dodatku č. 2 starostu.

1. Rada města souhlasí s  návrhem zadání výběrového řízení na projekt „Vybudování přírodovědné učebny na ZŠ Husova ve Frýdlantu“

2. Rada města ukládá investičnímu oddělení zahájit práce na zpracování kompletní zadávací dokumentace včetně všech příloh na projekt „Vybudování přírodovědné učebny na ZŠ Husova ve Frýdlantu“ v rozsahu dle návrhu zadání. Poté bude kompletní zadávací dokumentace předložena na CRR ke schválení.

3. Po odsouhlasení kompletní zadávací dokumentace budou případné připomínky CRR do zadávací dokumentace doplněny a následně bude zahájeno výběrové řízení.

Rada města po projednání schvaluje vítěze výběrového řízení firmu PROFIMEDIA s.r.o. se sídlem třída Spojenců 550/18, 746 01 Opava na akci „Dodávka experimentálních sad pro MŠ“ v rámci projektu „Žijeme tu spolu“ CZ.02.3.61/0.0/0.0/16_021/0004572 a ukládá starostovi, aby bylo doručeno uchazečům „Oznámení o výběru nejvhodnější nabídky“ a aby byla podepsána smlouva s vítězným uchazečem.

 

Rada města po projednání schvaluje vítěze výběrového řízení firmu Milan Baránek, autodoprava a zemní práce, se sídlem Na Koutě 334/5, 400 10 Ústí nad Labem na akci „Vybudování zpevněných ploch na pozemcích 1076, 1083, 1084/1 Frýdlant – ul. Družstevní“ a ukládá starostovi, aby bylo doručeno uchazečům „Oznámení o výběru nejvhodnější nabídky“ a aby byla podepsána smlouva s vítězným uchazečem.

Rada města po projednání schvaluje vítěze poptávkového řízení firmu Jaroslav Melka, Zámečnictví, se sídlem Strmá 1097, 464 01 Frýdlant na akci „Výměna zábradlí v ulici U Potoka, Frýdlant“ a ukládá starostovi, aby byla podepsána smlouva s vítězným uchazečem.

Rada města po projednání bere na vědomí zprávu o činnosti odboru stavebního úřadu a životního prostředí za rok 2017 přednesenou vedoucí odboru stavebního úřadu a životního prostředí, dle předloženého materiálu.

Rada města souhlasí s vyhlášením záměru na pronájem garáže na pozemku p.č. 635/2, k.ú. Frýdlant (ul. Míru za čp. 1407).

Rada města souhlasí s konáním ohňostrojových prací na pozemku p.č. 4145, k.ú. Frýdlant dne 12. 5. 2018 firmou PyroArt při pořádání oslavy 111 let výročí vybudování rozhledny ve Frýdlantě. Firma plně zodpovídá za veškeré škody způsobené městu i třetím osobám.

Rada města souhlasí s uzavřením smlouvy o poskytnutí dotace na podporu dopravní výchovy na dětských dopravních hřištích v Libereckém kraji z rozpočtu Libereckého kraje č. OLP/2087/2018 na rok 2018 s poskytovatelem Libereckým krajem, U Jezu 642/2a, Liberec.

 

Rada města bere na vědomí zprávu přednesenou starostou o alternativách investic lokality „Na Cikánce“, Frýdlant dle předloženého materiálu.

Rada města po projednání schvaluje poskytnutí dotace organizaci Centrum pro zdravotně postižené Libereckého kraje, o.p.s. ve výši 50.000,- Kč dle předložené žádosti a pověřuje starostu podpisem veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace dle vzoru smlouvy schváleného zastupitelstvem města pro tento účel.

Rada města po projednání souhlasí s rozpočtovými opatřeními č. 8/2018 v celkové výši příjmů a výdajů 895.289,00 Kč dle předložené tabulky. Zároveň doporučuje materiál předložit ke schválení zastupitelstvu města na jeho nejbližším zasedání.

Rada města po projednání souhlasí s uzavřením veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí návratné finanční výpomoci organizaci Školní jídelna, Frýdlant, okres Liberec, příspěvková organizace na pořízení vozu PEUGEOT EXPERT COMBI L2 1,6 Blue HDi 115 k S&S dle předloženého návrhu. Zároveň doporučuje materiál předložit ke schválení zastupitelstvu města na jeho nejbližším zasedání.

Rada města po projednání souhlasí s poskytnutím dotací z dotačního programu pro poskytovatele sociálních služeb dle návrhu hodnotitelů všem šesti žadatelům v celkové výši 221 tis. Kč. Zároveň doporučuje materiál předložit ke schválení zastupitelstvu města na jeho nejbližším zasedání.

Rada města po projednání souhlasí s uzavřením smlouvy o správě cizího majetku a následném převodu tohoto majetku do vlastnictví Města Frýdlant mezi Městem Frýdlant a MIKROREGIONEM FRÝDLANTSKO dle předloženého návrhu. Zároveň doporučuje materiál předložit ke schválení zastupitelstvu města na jeho nejbližším zasedání.

Rada města po projednání souhlasí s rozpočtovými opatřeními č. 9/2018 v celkové výši příjmů a výdajů 1.595.000,00 Kč dle předložené tabulky. Zároveň doporučuje materiál dát ke schválení zastupitelstvu města na jeho nejbližším zasedání.

Rada města po projednání nesouhlasí s poskytnutím finanční podpory Diecézní charitě Litoměřice a doporučuje zastupitelstvu neschválení této finanční podpory.

Rada města po projednání schvaluje finanční dar pro příspěvkovou organizaci Základní škola, Základní umělecká škola a Mateřská škola, Frýdlant, okres Liberec poskytnutý Nadací Jablotron na vybavení pomůckami IT a odměnu vedoucím kroužkům.

1. Rada města po projednání bere na vědomí informace o návrhu odkupu areálu firmy SLEZAN HOLDING a.s., dle předloženého materiálu.

2. Rada města doporučuje zastupitelstvu odkup areálu v maximální hodnotě 3.500.000,- Kč.

1. Rada města bere na vědomí zprávu přednesenou starostou o řešení problému při přípravách akce „Cyklotrasa podél ul. Bělíkovy a Ul. Zámecké, Frýdlant“ s Národním památkovým ústavem.

2. Rada města ukládá starostovi jednat o možnosti realizace projektu ve vyšší instanci orgánu památkové péče.

18.5.2018 10:24:48 | přečteno 107x | Roman Műller
 

Město Frýdlant

Městský úřad Frýdlant
T. G. Masaryka 37, 464 01  FRÝDLANT

tel.: +420 488 886 111
e-mail: mesto@mu-frydlant.cz
podatelna: podatelna@mu-frydlant.cz
datová schránka: t27bufd

Další kontakty

 
load