ENDEFRRUPLNLSPIT

Informace z 93. zasedání rady města konaného dne 9. 4. 2018

Informace z 93. zasedání rady města konaného dne 9. 4. 2018

 

1. Rada města po projednání schvaluje Dodatek č. 1 k veřejnoprávní smlouvě o výkonu úkolů městské policie mezi statutárním městem Liberec a městem Frýdlant,dle předloženého materiálu a pověřuje starostu podpisem této smlouvy a doporučuje dát na vědomí zastupitelstvu města na jeho nejbližším zasedání.

2. Rada města ukládá vedoucí odboru finančního připravit příslušnou úpravu rozpočtu ke schválení.

1. Rada města po projednání bere na vědomí zprávu o činnosti odboru kultury a cestovního ruchu za rok 2017 přednesenou vedoucí odboru kultury, dle předloženého materiálu.

2. Rada města pověřuje vedoucího kina předložit orientační cenovou nabídku na zprovoznění prostor určených pro divadlo v městském kině.

Rada města po projednání bere na vědomí informace o přípravě akce ,,Frýdlant se baví 2018“ konané dne 16. 6. 2018 přednesené vedoucí odboru kultury, dle předloženého materiálu.

Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit bezplatný převod pozemků p.č. 1149/2,  1149/3, 1149/4, 1149/5, 1149/6, 1149/7, 1149/8, 1149/9, 1149/10, 1149/11, 3111/2, 3111/3, vše v k.ú. Frýdlantz vlastnictví Libereckého kraje, U Jezu 642/2a, Liberec do vlastnictví Města Frýdlant na základě darovací smlouvy č.j. OLP/479/2018.  Pozemky se nacházejí v ul. Bělíkova, Frýdlant

Rada města souhlasí s uzavřením nájemní smlouvy na pronájem prostor sloužících k podnikání v přízemí objektu čp. 3, nám. T. G. Masaryka, Frýdlant o výměře 105 m2, Míru 169, Frýdlant na dobu určitou 5 let od 1. 5. 2018 za účelem provozování nehtového studia. Cena pronájmu se stanovuje ve výši 500,- Kč/m2/rok

Rada města bere na vědomí žádost České pojišťovny, a.s. a souhlasí se změnou účinnosti nájemní smlouvy na pronájem prostor sloužících k podnikání v přízemí čp. 99, nám. T. G. Masaryka, Frýdlant od 1. 6. 2018.

1. Rada města bere na vědomí žádost o změně osoby nájemce v nájemní smlouvě na pronájem nebytových prostor v ulici Novoměstská 1065, Frýdlant a nesouhlasí se změnou osoby nájemce.

2. Rada města souhlasí s vyhlášením záměru na pronájem prostor sloužících k podnikání v objektu čp. 1065, ul. Novoměstská, Frýdlant za podmínky, že stávající nájemce podá žádost o ukončení stávající nájemní smlouvy.

Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit převod pozemku p.č. 1480/3 o výměře 1313 m2, k.ú. Frýdlant, U Potoka 1440, Frýdlant za cenu 650,- Kč/m2. Pozemek se nachází v ul. Spojovací, Frýdlant.

1. Rada města souhlasí se záměrem převodu části pozemku p.č. 1570, k.ú. Frýdlant o výměře dle GP do vlastnictví města za cenu dle znaleckého posudku na tržní ocenění z důvodu narovnání vlastnických vztahů.

2. Rada města souhlasí s vyhlášením záměru na prodej části pozemku p.č. 1562, k.ú. Frýdlant o výměře dle GP za cenu dle znaleckého posudku na tržní ocenění. Pozemky se nacházejí v ul. Spojovací, Frýdlant.

Rada města souhlasí se zřízením služebnosti inženýrské sítě vodovodní a kanalizační přípojky k pozemku p.č. 1480/1, k.ú. Frýdlant. Po dokončení stavby předloží žadatel geometrický plán pro uzavření řádné smlouvy o zřízení služebnosti. Cena se stanoví dle směrnice města.

Rada města souhlasí s uzavřením smlouvy o právu provést stavbu – rekonstrukce vodovodu a kanalizace na pozemcích p.č. 847, 870/1, 873, 874, vše k.ú. Frýdlant s Frýdlantskou vodárenskou společností a.s., Zahradní 768, Frýdlant dle návrhu v lokalitě ul. U Plovárny, ul. Purkyňova, Frýdlant.

Rada města po projednání schvaluje návrh pasportu značení ulic – IV. etapa dle předloženého materiálu a ukládá odboru majetkosprávnímu pokračovat v činnostech, které povedou k povolení osazení dopravního značení v celém rozsahu dotčeného území a jeho následné realizaci.

Rada města po projednání schvaluje vítěze výběrového řízení firmu Radka Ječného, se sídlem Slunečná 776, 464 01 Raspenava na akci „Pořízení nových rolovacích vrat do garáže v areálu Fügnerova 1124, Frýdlant“ a pověřuje tímto ředitelku BHF aby byla sepsána smlouva s vítězným uchazečem.

Rada města po projednání schvaluje vítěze výběrového řízení firmu STRABAG a.s., se sídlem Na Bělidle 198/21, 150 00 Praha 5 na akci „Frýdlant, ulice U Plovárny a Havlíčkova – obnova vodovodu a kanalizace, zpevněné plochy, chodníky a komunikace“ a ukládá starostovi, aby bylo doručeno uchazečům „Oznámení o výběru nejvhodnější nabídky“ a aby byla podepsána smlouva s vítězným uchazečem.

Rada města bere na vědomí zprávu vedoucí odboru majetkosprávního k možnosti odvádění dešťových vod na pozemku p.č. 1480/5, k.ú. Frýdlant a revokuje usnesení č. 2183/2018 ze dne 5. 2. 2018.

1. Rada města bere na vědomí vyjádření vedoucí odboru stavebního o možnosti řízení při odpojování objektů od CZT.

2. Rada města bere na vědomí vyjádření vedoucí odboru majetkosprávního k situaci zkrachovalého dodavatele energií  One Energy & One Mobile a.s.

Rada města po projednání bere na vědomí zprávy o výsledku veřejnosprávních kontrol v jednotlivých příspěvkových organizacích zřízených Městem Frýdlant za období 10/2016 – 9/2017.

1. Rada města po projednání schvaluje účetní závěrku příspěvkové organizaci BYTOVÉ HOSPODÁŘSTVÍ FRÝDLANT za rok 2017 a souhlasí s převodem zisku ve výši HČ 1.519,77 Kč a VČ 8.205,66 Kč do rezervního fondu dle návrhu organizace, dále pověřuje starostu podpisem protokolu v předloženém znění.

2. Rada města po projednání bere na vědomí výsledek inventur v příspěvkové organizaci BYTOVÉ HOSPODÁŘSTVÍ FRÝDLANT k 31. 12. 2017.

1. Rada města po projednání schvaluje účetní závěrku příspěvkové organizace Základní škola speciální, Frýdlant, okres Liberec, příspěvková organizace za rok 2017 dle předloženého materiálu a pověřuje starostu podpisem protokolu v předloženém znění, dále souhlasí s převodem zisku HČ ve výši 17.817,89 Kč do rezervního fondu organizace.

2. Rada města po projednání bere na vědomí výsledek inventur v příspěvkové organizaci Základní škola speciální, Frýdlant, okres Liberec, příspěvková organizace k 31. 12. 2017.

 

1. Rada města po projednání schvaluje účetní závěrku příspěvkové organizace Školní jídelna, Frýdlant, okres Liberec, příspěvková organizace za rok 2017 a souhlasí s převodem zisku HČ ve výši 19.706,18 Kč do rezervního fondu organizace a VČ 275.638,59 Kč na úhradu ztráty z předcházejících období, dále pověřuje starostu podpisem protokolu o schválení účetní závěrky v předloženém znění.

2. Rada města po projednání bere na vědomí výsledek inventur v příspěvkové organizace Školní jídelna, Frýdlant, okres Liberec, příspěvková organizace k 31. 12. 2017.

1. Rada města po projednání schvaluje účetní závěrku příspěvkové organizace Základní škola, Základní umělecká škola a Mateřská škola, Frýdlant, okres Liberec za rok 2017 a souhlasí s převodem hospodářského výsledku ve výši 134.373,23 Kč do rezervního fondu organizace. Zároveň pověřuje starostu podpisem protokolu o schválení účetní závěrky v předloženém znění.

2. Rada města po projednání bere na vědomí výsledek inventur v příspěvkové organizace Základní škola, Základní umělecká škola a Mateřská škola, Frýdlant, okres Liberec k 31. 12. 2017.

Rada města po projednání souhlasí s uzavřením smlouvy o upsání akcií a smlouvy o započtení mezi Městem Frýdlant a Frýdlantskou vodárenskou společností, a.s. se sídlem Zahradní 768, Frýdlant dle předložených návrhů a doporučuje předložit materiál ke schválení zastupitelstvu města Frýdlant na nejbližším jednání.

Rada města po projednání bere na vědomí zprávu o činnosti odboru finančního za rok 2017 přednesenou vedoucí odboru finančního, dle předloženého materiálu.

Rada města po projednání souhlasí s rozpočtovými opatřeními č. 6,7/2018 v celkové výši příjmů 2.468.892,00 Kč a výdajů 3.568.892,00 Kč dle předložené tabulky, financování/rozdíl mezi příjmy a výdaji ve výši 1.100.000,- Kč bude hrazen ze zůstatku účtu. Zároveň doporučuje materiál dát ke schválení zastupitelstvu města na jeho nejbližším zasedání

Rada města souhlasí s vyhlášením výběrového řízení a souhlasí s návrhem zadání výběrového řízení na opravu komunikací 1. část „Oprava MK Jiráskova ulice, Frýdlant“ (od jatek pod přejezd tratě ČD), 2. část „Oprava MK Fibichova ulice, Frýdlant“ (2. část ke křižovatce s Jiráskovou ulicí).

1. Rada města po projednání bere na vědomí odstoupení SVS - stavitelství s.r.o. od realizace stavby ,,Rekonstrukce mostu M09, most u ZŠ Purkyňova, Frýdlant“.

2. Rada města po projednání souhlasí s uzavřením smlouvy s druhým uchazečem s nejnižší nabídkovou cenou na akci ,,Rekonstrukce mostu M09, most u ZŠ Purkyňova, Frýdlant“ s firmou MPS Mostní a pozemní stavby engineering s.r.o., se sídlem Čepí 104, 533 32 Čepí

Rada města bere na vědomí návrhy na jmenování členů do konkurzní komise na funkci ředitele/ředitelky Základní školy, Základní umělecké školy a Mateřské školy, Frýdlant, okres Liberec, dle předloženého materiálu. 

18.5.2018 10:23:58 | přečteno 184x | Roman Műller
 

Město Frýdlant

Městský úřad Frýdlant
T. G. Masaryka 37, 464 01  FRÝDLANT

tel.: +420 488 886 111
e-mail: mesto@mu-frydlant.cz
podatelna: podatelna@mu-frydlant.cz
datová schránka: t27bufd

Další kontakty

 
load