ENDEFRRUPLNLSPIT

Informace z 92. zasedání rady města konaného dne 19. 3. 2018

Rada města po projednání nesouhlasí s investičním záměrem společnosti T-Mobile Czech Republic a.s.

1. Rada města po projednání bere na vědomí zprávu přednesenou Lucií Winklerovou o projektu „Žijeme tu spolu“, dle předloženého materiálu.

2. Rada města bere na vědomí možnost prodloužit projekt do roku 2022.

Rada města po projednání schvaluje vítězného dodavatele Davida Paseku se sídlem Americká 631/42, 460 10 Liberec na realizaci akce „Zpracování a tisk informačních materiálů zaměřených na propagaci drobných památek v Trojzemí“ a ukládá starostovi, aby byla podepsána smlouva s vybraným uchazečem.

Rada města po projednání schvaluje vítěze výběrového řízení firmu ATIZ - DP, spol. s r.o. se sídlem K Rybníku 400, 252 42, Jesenice na akci „Interiérové řešení prostoru kanceláře sekretářek na Městském úřadu Frýdlant“ a ukládá starostovi, aby bylo doručeno uchazečům „Oznámení o výběru nejvhodnější nabídky“ a aby byla podepsána smlouva s vítězným uchazečem.

 Rada města bere na vědomí aktuální informace o projektu „Zateplení panelového domu č.p. 1242 – 1244 v ulici U Nemocnice, Frýdlant“ včetně fyzického termínu zahájení stavebních prací a souhlasí s návrhem dodavatelů na realizaci TDI, AD a BOZP.

 Rada města po projednání bere na vědomí průběžné informace k pořízení Regulačního plánu Jiráskova, Frýdlant dle předloženého materiálu a schvaluje předložený návrh Regulačního plánu Jiráskova, Frýdlant.

Rada města bere na vědomí zprávu o činnosti odboru sociálních věcí za rok 2017 přednesenou Bc. Janou Hýblovou vedoucí odboru sociálních věcí, dle předloženého materiálu.

Rada města souhlasí se zřízením krizového bytu pro dočasné ubytování rodin s dětmi, které se ne vlastním přičiněním ocitly v krizové situaci, v DPS Novoměstská 1065, Frýdlant z bytu č. 47, dle předloženého materiálu včetně navržených pravidel.

Rada města bere na vědomí žádost ZŠ, ZUŠ a MŠ Frýdlant, okres Liberec, příspěvková organizace o souhlas zřizovatele a souhlasí s přijetím finančního daru ve výši 4.000,- Kč a 12.000,- Kč od, které budou využity pro rozvoj MŠ Jiráskova, dle předloženého materiálu.

Rada města bere na vědomí odpověď České školní inspekce, dle předloženého materiálu, číslo usnesení 2260/2018 ze dne 5. 3. 2018.

Rada města po projednání schvaluje přidělení bytu o velikosti 1+1 v ulici Lužická, čp. 868, Frýdlant, dle předloženého materiálu.

Rada města bere na vědomí žádost CEEBIUS GYM, z.s. a schvaluje pronájem sálu v restauraci Beseda dne 11. 5. 2018 na konání akce Májová Oldies diskotéka, dle předloženého materiálu.

Rada města po projednání schvaluje jako vítěze poptávkového řízení pana Josefa Netolického, Purkyňova 1227, Frýdlant na akci „Stavební úpravy hygienického zázemí v objektu čp. 475 – Vrchlického ulice, Frýdlant a pověřuje tímto ředitelku BHF aby byla sepsána smlouva s vítězným uchazečem.

Rada města po projednání schvaluje jako vítěze poptávkového řízení pana Josefa Netolického, Purkyňova 1227, Frýdlant na akci „Oprava chodby v objektu Čs. armády, č.p 406, Frýdlant“ a pověřuje tímto ředitelku BHF aby byla sepsána smlouva s vítězným uchazečem.

Rada města po projednání schvaluje vícepráce na akci „Celková rekonstrukce bytových jednotek: Zámecká 447 – 1+2, Zámecká 4051 – 1+2, Míru 630 – 1+1, Frýdlant“, dle předloženého materiálu a ukládá ředitelce BHF k sepsání dodatku č. 1 ke smlouvě  9/2017.

Rada města po projednání bere na vědomí zprávu ke smlouvě o dílo na akci „Oprava pěti bytových jednotek o velikosti 1+1 v objektu U Nemocnice 1242 + 1244, Frýdlant“, dle předloženého materiálu.

1. Rada města po projednání schvaluje vítěze výběrového řízení firmu REN-LOK s.r.o. se sídlem Rižská 374, 460 08 Liberec na akci „Oprava pěti bytových jednotek o velikosti 1+1  v objektu U Nemocnice 1242 – 1244, Frýdlant“ a ukládá ředitelce BHF, aby bylo doručeno uchazečům „Oznámení o výběru nejvhodnější nabídky“ a aby byla podepsána smlouva s vítězným uchazečem.

2. Rada města ukládá místostarostovi pravidelně kontrolovat stavbu.

Rada města bere na vědomí splnění jmenovitých úkolů ředitelky Bytového hospodářství Frýdlant za rok 2017, dle předloženého materiálu.

Rada města po projednání schvaluje přidělení bytu o velikosti 1+3 v ulici Míru čp. 274, Frýdlant do 1. 3. 2019, dle předloženého materiálu.

Rada města po projednání schvaluje rozpočtová opatření č. 3, 4/2018 v celkové výši příjmů a výdajů 2.139.007,61 Kč dle předložené tabulky. Zároveň doporučuje materiál dát na vědomí zastupitelstvu města na jeho nejbližším zasedání.

1. Rada města po projednání schvaluje poskytnutí dotace Hospicu sv. Zdislavy o.p.s. ve výši 37.500,- Kč dle předložené žádosti a pověřuje starostu podpisem veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace dle vzoru smlouvy schváleného zastupitelstvem města pro tento účel.

2. Rada města po projednání schvaluje poskytnutí dotace Mysliveckému spolku Kunratice - zahrady ve výši 5.000,- Kč dle předložené žádosti a pověřuje starostu podpisem veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace dle vzoru smlouvy schváleného zastupitelstvem města pro tento účel.

3. Rada města po projednání odkládá žádost o individuální dotaci.

4. Rada města po projednání odkládá žádost o individuální dotaci Klubu turistů Frýdlant dle předloženého materiálu a pověřuje starostu zjištěním možnosti nákupu velkého párty stanu do majetku Města Frýdlantu pod správou Jednotky JSDH.

5. Rada města po projednání odkládá žádost o individuální dotaci organizace Centrum pro zdravotně postižené LK dle předloženého materiálu a pověřuje vedoucí odboru finančního zajištěním vyjádření OSPOD k činnosti žadatele.

Rada města po projednání schvaluje rozpočtové opatření č. 5/2018 v celkové výši příjmů a výdajů 50.000,00 Kč dle předložené tabulky. Zároveň doporučuje materiál dát na vědomí zastupitelstvu města na jeho nejbližším zasedání.

Rada města bere na vědomí zprávu pana Josefa Stejskala, z Frýdlantské vodárenské společnosti a.s. o plánované rekonstrukci ulice Spojovací. 

Rada města bere na vědomí zprávu o činnosti odboru majetkosprávního za rok 2017 přednesenou Bc. Martinou Černou, vedoucí sociálního odboru, dle předloženého materiálu.

1. Rada města bere na vědomí výpověď z nájmu prostor sloužících k podnikání v objektu čp. 99, nám. T. G. Masaryka, Frýdlant podanou Frýdlantskou bezpečnostní službou s.r.o. a souhlasí s ukončením nájemní smlouvy k 30. 6. 2018.

2. Rada města souhlasí s vyhlášením záměru na pronájem prostor sloužících k podnikání v objektu čp. 99, nám. T. G. Masaryka, Frýdlant o výměře 23,1 m2. Minimální nájemné se stanovuje ve výši 1.000,- Kč/m2/rok.

Rada města bere na vědomí žádost organizace RETRO PRAGUE a.s., Strakonická 120, Praha a povoluje vjezd historických vozidel na nám. T. G. Masaryka, Frýdlant dne 14. 7. 2018 mezi 13 – 15 hodinou.

1. Rada města souhlasí s nákupem vozidla Multicar pro technické oddělení od Autoservisu Tlumačov Zdeněk Ředina, Komenského 31, Tlumačov za cenu dle návrhu.

2. Rada města souhlasí se zadáním veřejné zakázky na provedení generální opravy vozidla Multicar M 25 RZ 1L6 5874 za cenu do 480.000,- Kč vč. DPH.

3. Rada města souhlasí se zadáním veřejné zakázky na nákup zahradního traktoru pro technické oddělení (hřbitov) za cenu do 120.000,- Kč vč. DPH dle návrhu.

4. Rada města souhlasí s nákupem ojetého vozidla dodávky pro technické oddělení za cenu do 300.000,- Kč vč. DPH bez výběrového řízení dle aktuální nabídky autobazarů.

Rada města bere na vědomí žádost firmy GasNet, s.r.o., Klíšská 940/96, Klíše, Ústí nad Labem  a nesouhlasí s uložením sítě NTL přípojky do pozemku p.č. 1027/7, k.ú. Frýdlant dle návrhu.

Rada města souhlasí s uzavřením smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene č. 6HDM180xxx s Povodím Labe s.p.

Rada města schvaluje jmenování Ing. Martina Sloupa, MBA členem Komise Rady města Frýdlant pro řešení zdravotní obslužnosti ORP III Frýdlant, dle předloženého návrhu.

Rada města bere na vědomí nabídku Libereckého kraje na převod objektu čp. 46, ul. Havlíčkova Frýdlant a za stávajících podmínek zamítá záměr odkupu objektu do majetku Města Frýdlant.

1. Rada města na základě odst. 3 §166 Zákona č. 561/2004 Sb. v platném znění odvolává ke dni 31. 7. 2018 Mgr. Věru Dunajčíkovou z funkce ředitelky Základní školy, Základní umělecké školy a Mateřské školy Frýdlant, okres Liberec.

2. Rada města schvaluje vyhlášení konkurzu na funkci ředitele/ředitelky ZŠ, ZUŠ a MŠ Frýdlant s předpokládaným termínem nástupu do funkce 1. 8. 2018 na termín 9. května 2018.

3. Rada města jmenuje členy a náhradníky konkurzní komise na základě Vyhlášky MŠMT ČR č. 54/2005 Sb. v platném znění podle odst. 3) písm. a) a c) podle předloženého návrhu.

4. Rada města ukládá starostovi města na základě Vyhlášky MŠMT ČR č. 54/2005 Sb. v platném znění podle odst. 3) písm. b), d), e) a f) požádat příslušné subjekty o jmenování členů a náhradníků konkurzní komise a dojmenovat komisi dle návrhu.

5. Rada města jmenuje jako tajemníka konkurzní komise paní Andreu Kaplanovou.

6. Rada města bere na vědomí harmonogram přípravy konkurzního řízení podle předloženého materiálu.

Rada města po projednání schvaluje uzavření Smlouvy o partnerství v rámci projektu „Studie odtokových poměrů včetně návrhů možných protipovodňových opatření pro povodí Lužické Nisy“ mezi Městem Frýdlant a Libereckým krajem, dle předloženého materiálu a ukládá starostovi, aby byla podepsána smlouva.

23.3.2018 8:54:45 | přečteno 130x | Roman Műller
 

Město Frýdlant

Městský úřad Frýdlant
T. G. Masaryka 37, 464 01  FRÝDLANT

tel.: +420 488 886 111
e-mail: mesto@mu-frydlant.cz
podatelna: podatelna@mu-frydlant.cz
datová schránka: t27bufd

Další kontakty

 
load