ENDEFRRUPLNLSPIT

Informace z 91. zasedání rady města konaného dne 5. 3. 2018

Rada města pro projednání bere na vědomí zprávu o hospodaření v městských lesích v roce 2017 a plán na rok 2018 přednesenou Ing. Jiřím Pánkem, odborným lesním hospodářem, dle předloženého materiálu.

Rada města po projednání bere na vědomí průběžné informace k pořízení Regulačního plánu Jiráskova, Frýdlant dle předloženého materiálu a souhlasí s předloženým návrhem Regulačního plánu Jiráskova, Frýdlant.

Rada města po projednání bere na vědomí zprávu týkající se žaloby na zrušení části Regulačního plánu.

Rada města po projednání schvaluje přidělení bytu o velikosti 1+3 v ulici Míru, čp. 274, Frýdlant, dle předloženého materiálu.

1. Rada města po projednání souhlasí s pořízením vybavení do zrekonstruovaných bytových jednotek v ulici ČSA čp. 406 - 1+2, v ulici Míru čp. 630 – 1+1, v ulici Zámecká čp. 447 – 1+2, v ulici Zámecká čp. 4051 – 1+2, dle předloženého materiálu.

2. Rada města ukládá starostovi připravit navýšení rozpočtu pro BHF o 220.000,- Kč.

Rada města po projednání schvaluje vítěze výběrového řízení pana Jana Líbala, Martínkovice 82, na akci „Výstavba zahradních přístřešků I. + II. p.p.č. 1074/1, Novoměstská ulice, Frýdlant“ a ukládá ředitelce BHF, aby bylo doručeno uchazečům „Oznámení o výběru nejvhodnější nabídky“ a aby byla podepsána smlouva s vítězným uchazečem a panem starostou.

 

Rada města po projednání bere na vědomí výsledek hodnocení výběrového řízení na akci „Oprava pěti bytových jednotek o velikosti 1+1 v objektu U Nemocnice 1242-1244 Frýdlant“.

 

Rada města po projednání schvaluje vítěze výběrového řízení pana Tomáše Kvapila, Na Cikánce 3291, Frýdlant na akci „Oprava střechy na objektu ozn. B areál Železná ul. 824, Frýdlant“ a ukládá ředitelce BHF, aby bylo doručeno uchazečům „Oznámení o výběru nejvhodnější nabídky“ a aby byla podepsána smlouva s vítězným uchazečem.

Rada města po projednání schvaluje přidělení bytu o velikosti 1+0 v ulici Novoměstská, čp. 1065, Frýdlant, dle předloženého materiálu.

Rada města po projednání schvaluje vítěze výběrového řízení firmu SILKOM, spol s r.o., se sídlem Dlouhá 3037, Větrov, Frýdlant 464 01 na akci „Chodník podél ul. Žitavská, úsek ul. Dlouhá – ul. Větrná, Frýdlant“ a „Stavební úpravy komunikace ul. Žitavská v úseku od kruhového objezdu po TRW a ukládá starostovi, aby bylo doručeno uchazečům „Oznámení o výběru nejvhodnější nabídky“ a aby byla podepsána smlouva s vítězným uchazečem.

Rada města po projednání bere na vědomí výsledek výběrového řízení na akci ,,Sokolovna Frýdlant – Oprava a rekonstrukce sociálního zařízení v přízemí objektu sokolovny“, dle předloženého materiálu.

Rada města po projednání schvaluje vítězného dodavatele Petra Lukašáka, Purkyňova 880, 464 01 Frýdlant na realizaci akce „Frýdlant (u hřbitova), oprava pomníku obětem 1. světové války“ a ukládá starostovi, aby byla podepsána smlouva s vybraným uchazečem.

Rada města po projednání schvaluje vítěze výběrového řízení firmu BDO Advisory s.r.o., se sídlem Karolinská 661/4, Karlín, 186 00 Praha 8 na akci „Nastavení procesů GDPR včetně zajištění služby externího pověřence z hlediska obecného nařízení pro ochranu osobních údajů“ a ukládá starostovi, aby bylo doručeno uchazečům „Oznámení o výběru nejvhodnější nabídky“ a aby byla podepsána smlouva s vítězným uchazečem.

Rada města bere na vědomí zprávu vedoucí IO o změně termínu realizace akce „Regenerace sídliště U Nemocnice – II. etapa“ z roku 2018 na rok 2019 ve spolupráci s FVS a.s. a Innogy, s.r.o.

Rada města pro projednání bere na vědomí zprávu pracoviště krizového řízení za rok 2017 přednesenou panem Josefem Hurníkem, pracovníkem krizového řízení, dle předloženého materiálu.

Rada města bere na vědomí zprávu o činnosti odboru dopravy za rok 2017 přednesenou panem Ludvíkem Pflegerem pověřeným vedením odboru dopravy, dle předloženého materiálu.

1. Rada města po projednání bere na vědomí Závěrečnou zprávu o protidrogové politice Frýdlantu v roce 2017.

2. Rada města ukládá starostovi pozvat na jednání rady města zástupce společností Advaita, z.ú. a Most k naději, z.s.

Rada města bere na vědomí žádost firmy SEMPRO – SŠL, spol. s r.o., Londýnská 36a, Liberec a souhlasí s prodloužením výpovědní lhůty u pronájmu prostor sloužících k podnikání v čp. 3, nám. T. G. Masaryka, Frýdlant do 31. 3. 2018.

 

Rada města souhlasí s vyhlášením záměru na prodej pozemku p.č. 632 o výměře 700 m2, k.ú. Frýdlant na základě znaleckého posudku na tržní ocenění. Pozemek se nachází v ul. Okružní, Frýdlant.

 

Rada města bere na vědomí bod č. 19 pořadu jednání a ukládá vedoucí OMS jednat o odkoupení komunikace.

 

Rada města souhlasí s uzavřením smlouvy o právu stavby na pozemcích města p.č. 1769, 1713, 1768, 1765, vše k.ú. Frýdlant s Krajskou správou silnic Libereckého kraje, České mládeže 632/32, Liberec 6 z důvodu rekonstrukce mostu ev. č. 2901-1 přes potok na Frýdlantu – Větrově.

Rada města souhlasí s uzavřením Smlouvy o zřízení služebnosti inženýrské sítě umístění podzemního komunikačního vedení „Metropolitní optická síť FDLnet Frýdlant – Lužická“ na pozemcích města p.č. 265, 234/2, 267/3, 235, 156, 233, 221, 182/85, 182/36, 222, 223/2, 165, 180, 144/1, 113/1, 110, 945, 84/1, 107, 106, 105, 968, 967, 997, 994, 993/1, 1027/8, 1027/1, 1027/13, 1027/9, 1042, 1043/2, 182/47, 182/60, 182/61, 182/63, vše k.ú. Frýdlant s firmou FDLnet.CZ, s.r.o., Březová 1306, Frýdlant. Cena za zřízení služebnosti se stanoví ve výši 120.000,- Kč + DPH.

 

Rada města bere na vědomí nabídku firmy TextilEco a.s., Palackého 715/15, Praha a nesouhlasí s umístěním dalších kontejnerů na použitý textil na pozemcích města Frýdlant.

 

Rada města bere na vědomí žádost a souhlasí se snížením nájemného z prostor sloužících k podnikání v čp. 1385, nám. T. G. Masaryka, Frýdlant dle návrhu.

 

Rada města bere na vědomí návrh vedoucí odboru majetkosprávního a souhlasí s využitím prostor ve 3. NP OD Sever, nám. T. G. Masaryka 1385, Frýdlant (pravá část) pro potřeby úřadu dle návrhu.

 

Rada města bere na vědomí žádost Gymnázia Frýdlant, Mládeže 884, Frýdlant a souhlasí s bezplatným využitím městského parku v ulici Mezibranská, Frýdlant dne 8. 4. 2018 za účelem pořádání charitativního běhu v rámci projektu Světová škola.

Rada města bere na vědomí zápis inventarizační komise o provedení inventarizace za rok 2017.

Rada města souhlasí s provedením rekonstrukce hlavního vodovodního řadu v ulici Spojovací, Frýdlant dle návrhu FVS a.s a za podmínky celoplošné opravy povrchu komunikace v celém úseku.

Rada města souhlasí s uzavřením nájemní smlouvy na pronájem prostor sloužících k podnikání v 1. NP objektu čp. 99, nám. T. G. Masaryka, Frýdlant o výměře 53 m2 s Českou pojišťovnou a.s., Na Pankráci 123/1720, Praha 4 na dobu určitou 5 let od 1. 4. 2018. Nájemné se stanovuje ve výši 500,- Kč/m2/rok. Veškeré investice jsou nákladem nájemce a nebudou ze strany pronajímatele při ukončení nájmu kompenzovány.

 

Rada města bere na vědomí zprávu starosty týkající se objektu čp. 46 ulice Havlíčkova.

 

Rada města bere na vědomí zprávu ředitelky ZŠ, ZUŠ a MŠ Frýdlant, Mgr. Věry Dunajčíkové k situaci na MŠ Jiráskova.

Rada města ukládá starostovi vyzvat Školskou radu ZŠ, ZUŠ a MŠ Frýdlant a Českou školní inspekci o stanovisko v souvislosti s konkurzem na ředitelku ZŠ, ZUŠ a MŠ Frýdlant.

 

1. Rada města po projednání schvaluje převod částky 65.000,- Kč z rezervního fondu organizace do investičního fondu organizace.

2. Rada města po projednání souhlasí s poskytnutím částky 200.000,- Kč jako návratnou finanční výpomoc z rozpočtu zřizovatele pro Školní jídelnu, Frýdlant, okres Liberec, příspěvkovou organizaci– výdaj je schválen jako součást kapitálových výdajů schváleného rozpočtu na rok 2018. Tato částka bude do rozpočtu zřizovatele vrácena do 5-ti let od poskytnutí.

3. Rada města po projednání schvaluje čerpání investičního fondu dle předloženého materiálu na nákup nového vozu - PEUGEOT EXPERT COMBI L2 1,6 Blue HDi 115 k S&S.

 

Rada města po projednání schvaluje výši nájemného pro společnost TEPLO Frýdlant s.r.o. na rok 2018 dle předloženého návrhu. A zároveň pověřuje starostu podpisem dodatku č. 7 ke smlouvě o pronájmu tepelných zařízení.

Rada města po projednání souhlasí s vyřazením pohledávky za společností AGROGALAS Frýdlant, a.s. – na základě ukončení konkurzu – ve výši 80.171,20 Kč z podrozvahové evidence.

 

Rada města po projednání schvaluje souhlas se zastavením exekuce proti povinnému na základě výzvy Exekutorského úřadu Hodonín (čj. 5318/2018/OF).

Rada města souhlasí s vyhlášením výběrového řízení a souhlasí s návrhem zadání výběrového řízení na akci „Vybudování zpevněných ploch na pozemcích 1076, 1083, 75, 1084/1, Frýdlant – Družstevní ulice“, dle předloženého materiálu.

Rada města po projednání schvaluje vítěze výběrového řízení společnost SVS – stavitelství s.r.o. Oblouková 579/1, 405 01 Děčín na akci „Rekonstrukce mostu M09, most u ZŠ Purkyňova,Frýdlant“ a ukládá starostovi, aby bylo doručeno uchazeči „Oznámení o výběru nevhodnější nabídky“ a aby byla podepsána smlouva s vítězným uchazečem.

Rada města po projednání schvaluje vítěze výběrového řízení firmu SILKOM spol. s r.o., Dlouhá 3037, Frýdlant na akci „Parkoviště ul. Bezručova, Frýdlant“ a ukládá starostovi, aby bylo doručeno uchazeči „Oznámení o výběru nevhodnější nabídky“ a aby byla podepsána smlouva s vítězným uchazečem.

 

Rada města po projednání jmenuje jako dalšího člena Komise Rady města Frýdlant pro řešení zdravotní obslužnosti ORP III Frýdlant, Ing. Martina Sloupa, ředitele pro zdravotní péči VZP ČR, dle předloženého materiálu.

 

Rada města po projednání schvaluje rozpočtové opatření č. 2/2018 v celkové výši příjmů a výdajů 1.910.794,28 Kč dle předložené tabulky. Zároveň doporučuje materiál dát na vědomí zastupitelstvu města na jeho nejbližším zasedání.

22.3.2018 13:15:27 | přečteno 155x | Roman Műller
 

Město Frýdlant

Městský úřad Frýdlant
T. G. Masaryka 37, 464 01  FRÝDLANT

tel.: +420 488 886 111
e-mail: mesto@mu-frydlant.cz
podatelna: podatelna@mu-frydlant.cz
datová schránka: t27bufd

Další kontakty

 
load