ENDEFRRUPLNLSPIT

Informace z 90. zasedání rady města konaného dne 19. 2. 2018

Informace z 90. zasedání rady města konaného dne 19. 2. 2018

Rada města po projednání bere na vědomí zprávu o činnosti Policie ČR, Obvodní oddělení Frýdlant za rok 2017 přednesenou Bc. Josefem Keprem, vedoucím OOP Frýdlant, dle předloženého materiálu.

Rada města bere na vědomí žádost a schvaluje pronájem sálu v restauraci Beseda dne 4. 3. 2018 na konání akce oslava MDŽ, dle předloženého materiálu.

Rada města bere na vědomí žádost Mgr. Aleny Hlávkové ředitelky příspěvkové organizace, GYMNÁZIUM, Frýdlant a schvaluje pronájem sálu v restauraci Beseda dne 8. 4. 2018 na konání charitativní akce ,,Boříme bariéry aneb Spolu to jde líp“ dle předloženého materiálu.

Rada města po projednání ukládá ředitelce BHF předložit na dalším jednání rady města, finanční náklady na pokládku podlahové krytiny (linoleum) a dodání kuchyňské linky včetně sporáku, digestoře, dřezu a baterie do nově zrekonstruovaných bytových jednotek spravovaných BHF Frýdlant.

Rada města po projednání bere na vědomí zprávu o činnosti obecního živnostenského úřadu za rok 2017 přednesenou vedoucí OZU, dle předloženého materiálu.

Rada města bere na vědomí sdělení o žádosti společnosti multigate a.s. se sídlem Riegrova 373/6, Olomouc o vrácení přeplatku na místním poplatku, dle předloženého materiálu.

Rada města po projednání schvaluje vítěze výběrového řízení firmu Pozemní stavitelství s.r.o., se sídlem Ruprechtická 538/24, 460 01 Liberec I-Staré Město na akci „Zateplení panelového domu č.p. 1242 – 1244, v ulici U Nemocnice, Frýdlant“ a ukládá starostovi, aby bylo doručeno uchazečům ,,Oznámení o výběru nejvhodnější nabídky“ a aby byla podepsána smlouva s vítězným uchazečem.

Rada města po projednání bere na vědomí návrh komise pro regeneraci městské památkové zóny města Frýdlantu na rozdělení finančních prostředků z Programu regenerace městských památkových zón a rezervací na rok 2018 a doporučuje návrh ke schválení zastupitelstva města.

Rada města po projednání schvaluje vítěze nabídkového řízení firmu SILKOM, spol. s r.o. se sídlem Dlouhá 3037, Frýdlant na akci ,,Chodník a lávka ul. U Potoka, Frýdlant“ a ukládá starostovi, aby bylo doručeno uchazeči ,,Oznámení o výběru nejvhodnější nabídky“ a aby byla podepsána smlouva s vítězným uchazečem.

Rada města po projednání schvaluje vítěze nabídkového řízení firmu Jiří Baláš, se sídlem K. Světlé 1477, Frýdlant na akci ,,Oprava chodníku – Dvořákova ulice, včetně opravy krytu chodníku na vstupu do ulice K. Čapka, Frýdlant“ a ukládá starostovi, aby bylo doručeno uchazeči ,,Oznámení o výběru nejvhodnější nabídky“ a aby byla podepsána smlouva s vítězným uchazečem.

Rada města po projednání schvaluje vítěze nabídkového řízení firmu Jiří Baláš, se sídlem K. Světlé 1477, Frýdlant na akci ,,Oprava spodní části MK Oblačná a napojením na ul. K. J. Erbena, Frýdlant“ a ukládá starostovi, aby bylo doručeno uchazeči ,,Oznámení o výběru nejvhodnější nabídky“ a aby byla podepsána smlouva s vítězným uchazečem.

Rada města po projednání schvaluje vítěze nabídkového řízení firmu SILKOM, spol. s r.o. se sídlem Dlouhá 3037, Frýdlant na akci ,,Oprava horní části cesty u hotelu Antonie, p.p.č. 2593, k.ú. Frýdlant“ a ukládá starostovi, aby bylo doručeno uchazeči ,,Oznámení o výběru nejvhodnější nabídky“ a aby byla podepsána smlouva s vítězným uchazečem.

Rada města po projednání schvaluje vítěze nabídkového řízení firmu TOBIS, s.r.o. se sídlem Hejnická 608, Frýdlant na akci ,,Oprava chodníku od objektu trafostanice v Bělíkově ulici k domu č.p. 1142, Bezručova ulice, Frýdlant“ a ukládá starostovi, aby bylo doručeno uchazeči ,,Oznámení o výběru nejvhodnější nabídky“ a aby byla podepsána smlouva s vítězným uchazečem.

Rada města po projednání schvaluje vítěze nabídkového řízení firmu TOBIS, s.r.o. se sídlem Hejnická 608, Frýdlant na akci ,,Obnova vstupu pro údržbu do koryta Smědé v prostoru pod jezem u Zámku Frýdlant“ a ukládá starostovi, aby bylo doručeno uchazeči ,,Oznámení o výběru nejvhodnější nabídky“ a aby byla podepsána smlouva s vítězným uchazečem.

Rada města po projednání schvaluje vítěze nabídkového řízení firmu TOBIS, s.r.o. se sídlem Hejnická 608, Frýdlant na akci ,,Oprava chodníku na sídlišti Bezručova ul. od MK nad č.p. 1143 směrem ke stávajícímu chodníku do Fügnerovi ul., Frýdlant“ a ukládá starostovi, aby bylo doručeno uchazeči ,,Oznámení o výběru nejvhodnější nabídky“ a aby byla podepsána smlouva s vítězným uchazečem.

Rada města souhlasí s uzavřením nájemní smlouvy na pronájem prostor sloužících k podnikání v 1. NP objektu čp. 1124, ul. Fügnerova, Frýdlant o výměře 54,4 m2 s Krajskou nemocnicí Liberec, a.s., Husova 357/10, Liberec na dobu určitou 1 rok od 1. 3. 2018. Nájemné se stanovuje ve výši 500,- Kč/m2/rok.

1) Rada města souhlasí se stavbou nového kabelového vedení VN 22kW a vedení NN 0,4kV včetně nové DTS na části pozemku p.č. 682/1, k.ú. Frýdlant, která bude provedena firmou ČEZ Distribuce, a.s., Teplická 874/8, Děčín.

2) Rada města souhlasí s vyhlášením záměru na prodej části pozemku p.č. 682/1, k.ú. Frýdlant o výměře cca 16 m2. Pozemek se nachází v ul. Raisova, Frýdlant.

1. Rada města souhlasí se stavbou nového kabelového vedení VN 22kW a vedení NN 0,4kV včetně nové DTS na části pozemku p.č. 348/1, k.ú. Frýdlant, která bude provedena firmou ČEZ Distribuce, a.s., Teplická 874/8, Děčín.

2. Rada města souhlasí s vyhlášením záměru na prodej části pozemku p.č. 348/1, k.ú. Frýdlant o výměře cca 25 m2. Pozemek se nachází v ul. Havlíčkova, Frýdlant.

Rada města souhlasí se zřízením služebnosti inženýrských sítí – umístění vodovodní přípojky, přípojky splaškové kanalizace a přípojky dešťové kanalizace na pozemcích p.č. 182/1, 182/37, 182/44 a 234/2, vše k.ú. Frýdlant. Cena se stanoví dle směrnice města.

Rada města souhlasí s prodejem 4 ks pokácených dřevin v ulici Zámecká na p.p.č. 3123, k.ú. Frýdlant za cenu 1.000,- Kč vč. DPH za podmínky, že veškerá dřevní hmota vč. větví bude z městského pozemku odstraněna na náklady žadatele.

Rada města souhlasí s vyhlášením záměru na prodej pozemku p.č. 1644 o výměře 580 m2, k.ú. Frýdlant za cenu dle posudku na tržní ocenění. Pozemek se nachází v ul. Dlouhá, Frýdlant.

Rada města souhlasí s uzavřením smlouvy o právu provést stavbu na pozemku p.č. 234/1, k.ú. Frýdlant s Ředitelstvím silnic a dálnic ČR, státní příspěvková organizace, Na Pankráci 546/56, Praha 4 – Nusle dle návrhu. Pozemek se nachází v ul. Fügnerova, Frýdlant.

Rada města po projednání souhlasí s uzavřením veřejnoprávních smluv o poskytnutí dotací dle předložených materiálů a doporučuje předložit ke schválení zastupitelstvu města na jeho nejbližším zasedání.

Rada města po projednání souhlasí s rozpočtovým opatřením č. 1/2018 v celkové výši příjmů a výdajů 280.931,94 Kč dle předložené tabulky a zároveň doporučuje materiál předložit ke schválení zastupitelstvu města na jeho nejbližším zasedání.

Rada města po projednání bere na vědomí zprávu přednesenou vedoucí OF a schvaluje prodej 2400 ks CP J&T Investiční společnosti, a.s., emise CZ0008473352 u CDCP Praha (Centrální depozitář cenných papírů) po zemřelém.

Rada města po projednání bere na vědomí informace z jednání Valného shromáždění SO SMRK konaného dne 15. 12. 2017, dle předloženého materiálu.

Rada města po projednání pověřuje starostu podpisem smluv, které budou podkladem pro příjmy rozpočtu Města Frýdlant v rámci akce Frýdlant se baví.

Rada města po projednání souhlasí s Cenovou nabídkou na zpracování kompletního dotačního managementu Projektu ,,Snížení energetické náročnosti budovy ,,SPORTOVNÍ HALA VE FRÝDLANTU“ pro zisk dotačních prostředků z OPŽP v roce 2014 - 2020, dle předloženého materiálu a ukládá místostarostovi aby byla podepsána smlouva se společností KEnergy s.r.o. se sídlem Jeronýmova 229/7, Liberec VII-Horní Růžodol.

Rada města po projednání bere na vědomí zprávu starosty o jednání Komise rady města Frýdlant pro řešení zdravotní obslužnosti ORP III Frýdlant, dle předloženého materiálu.

Rada města bere na vědomí ústní zprávu přednesenou starostou o investičním záměru a rekonstrukci v areálu příspěvkové organizace, Základní škola speciální, Frýdlant, okr. Liberec, Husova 784, Frýdlant.

Rada města bere na vědomí ústní informace přednesené starostou o výsledku hlasování Dozorčí rady Frýdlantské vodárenské společnosti, a.s. ze dne 9. 2. 2018 o změně stanov Frýdlantské vodárenské společnosti, a.s., Zahradní 768, Frýdlant.

28.2.2018 10:55:53 | přečteno 122x | Roman Műller
 

Město Frýdlant

Městský úřad Frýdlant
T. G. Masaryka 37, 464 01  FRÝDLANT

tel.: +420 488 886 111
e-mail: mesto@mu-frydlant.cz
podatelna: podatelna@mu-frydlant.cz
datová schránka: t27bufd

Další kontakty

 
load