ENDEFRRUPLNLSPIT

Informace z 89. zasedání rady města konaného dne 5.2.2018

Informace z 89. zasedání rady města konaného dne 5. 2. 2018

Rada města schvaluje Místní Akční Plán vzdělávání ORP Frýdlant, dle předloženého materiálu.

Rada města bere na vědomí žádost spolku PWL VISION NUTRITION, z.s.  a zpětně schvaluje pronájem sálu v restauraci Beseda dne 3. 2. 2018 na konání akce Silový trojboj mládeže, dle předloženého materiálu.

Rada města souhlasí s návrhem zadání a vyhlášením výběrového řízení na akci „Výstavba zahradních přístřešků I. + II. p.p.č. 1074/1, Novoměstská ulice, Frýdlant“, dle předloženého materiálu.

Rada města souhlasí s vyhlášením výběrového řízení a souhlasí s návrhem zadání výběrového řízení na akci „Oprava pěti bytových jednotek o velikosti 1+1 v objektu U Nemocnice 1242-1244, Frýdlant“, dle předloženého materiálu.

Rada města po projednání schvaluje jmenovité úkoly, ředitelce BHF Soně Šlejtrové, na rok 2018, dle předloženého materiálu.

Rada města bere na vědomí zprávu o investičním záměru společnosti T-Mobile Czech Republic a.s. ve městě Frýdlant o vybudování vysokorychlostní sítě, dle předloženého materiálu.

1. Rada města bere na vědomí cenové nabídky od jednotlivých dodavatelů na akci „Schodiště a rampa č.p. 1302 z ul. Novoměstská, Frýdlant“.

2. Rada města po projednání schvaluje vítězného dodavatele SILKOM spol. s r.o. na realizaci akce „Schodiště a rampa č.p. 1302 z ul. Novoměstská, Frýdlant“ a ukládá starostovi, aby byla podepsána smlouva s vybraným uchazečem.

Rada města po projednání schvaluje jako vítěze výběrového řízení firmu BENNE s.r.o., se sídlem Železná 824, Frýdlant 464 01 na akci „Obnova torza městských hradeb – II. část, Okružní ulice, Frýdlant“ a ukládá starostovi, aby bylo doručeno uchazečům „Oznámení o výběru nejvhodnější nabídky“ a aby byla podepsána smlouva s vítězným uchazečem.

1. Rada města po projednání schvaluje jako vítěze výběrového řízení firmu Pozemní stavitelství s.r.o. se sídlem Ruprechtická 538/24, Liberec, 460 01 na akci „Oprava a rekonstrukce prostoru šaten a sociálního zařízení v prostoru tělocvičny, Bělíkova ul., Frýdlant a Úprava úklidových komor v přízemí, 1. a 2. patře v objektu základní školy Husova ul., Frýdlant“ a ukládá starostovi, aby bylo doručeno uchazečům „Oznámení o výběru nejvhodnější nabídky“ a aby byla podepsána smlouva s vítězným uchazečem.

2. Rada města po projednání schvaluje Technický dozor investora - Ing. Karla Dlouhého, BOZP-INVESTING CZ spol. s r.o. a Autorský dozor – Milan Vavruška na akci „Oprava a rekonstrukce prostoru šaten a sociálního zařízení v prostoru tělocvičny, Bělíkova u., Frýdlant a Úprava úklidových komor v přízemí, 1. a 2. patře v objektu základní školy Husova ul., Frýdlant“.

3. Rada města po projednání souhlasí s úpravou topné větve v prostorách tělocvičny, šaten a sociálního zařízení v čp. 977, ul. Bělíkova, Frýdlant.

1. Rada města bere na vědomí nutnost přípravy realizace PD na veřejné osvětlení v lokalitě „Předměstí“ v rámci pokládky podzemního vedení ČEZ, a.s.

2. Rada města po projednání schvaluje vítězného dodavatele na zpracování PD na VO v lokalitě „Předměstí“ ELTODO OSVĚTLENÍ, s.r.o. a ukládá starostovi, aby byla podepsána smlouva s vybraným uchazečem.

Rada města souhlasí s žádostí k Ministerstvu vnitra ČR v roce 2018 na zefektivnění přenosové trasy a na čtyři kamery MKDS v lokalitách křižovatka ulic Míru a Kodešova a kruhová křižovatka při výjezdech na Bogatynu a na Liberec. Deklaruje svoji spoluúčast na projektu ve výši 74 % z celkové odhadované částky 1.320.000,- Kč.

Rada města po projednání souhlasí s návrhem zadání a vyhlášením výběrového řízení na akci „Frýdlant, ulice U Plovárny a Havlíčkova – obnova vodovodu a kanalizace, zpevněné plochy, chodníky a komunikace“, dle předloženého materiálu.

1. Rada města bere na vědomí výpověď z nájmu prostor sloužících k podnikání v přízemí objektu čp. 99, nám. T. G. Masaryka, Frýdlant a souhlasí s ukončením nájemní smlouvy k 31. 3. 2018.

2. Rada města souhlasí s vyhlášením záměru na pronájem prostor sloužících k podnikání v přízemí objektu čp. 99, nám. T. G. Masaryka, Frýdlant o výměře 53 m2. Minimální nájemné se stanovuje ve výši 500,- Kč/m2/rok.


Rada města souhlasí s provedením výběrového řízení na nového pojistitele majetku a vozidel města prostřednictvím firmy Renomia, a.s., Rumunská 655/9, Liberec na období dvou let od 1. 7. 2018 dle návrhu.

Rada města nesouhlasí s vyhlášením záměru na pronájem pozemku p.č. 1167, k. ú. Frýdlant o výměře 147 m2. Pozemek se nachází v ul. Fügnerova, Frýdlant.

Rada města revokuje usnesení rady města č. 2123/2018 ze dne 15. 1. 2018 z důvodu odstoupení žadatelů od koupě pozemku p.č. 1480/3, k.ú. Frýdlant.

Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit převod pozemku p.č. 2060/6 o výměře 340 m2, k.ú. Frýdlant za cenu 320,- Kč/m2. Pozemek se nachází v ul. Na Cikánce, Frýdlant.

Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit převod pozemku p.č. 1200/2 o výměře 212 m2, k.ú. Frýdlant za cenu 360,- Kč/m2. Pozemek se nachází v ul. Zámecká, Frýdlant.

Rada města souhlasí s povolením připojení odvodu dešťových vod z plánované novostavby rodinného domu na p.p.č. 1480/5, k.ú. Frýdlant do dešťové kanalizace města z důvodu nepropustného podloží pozemku.

Rada města bere na vědomí plán preventivních kontrol veřejného osvětlení pro rok 2018 předložený správcem inženýrské sítě – ELTODO OSVĚTLENÍ s.r.o.

Rada města po projednání bere na vědomí finanční vyhodnocení Valdštejnských slavností 2017, dle předloženého materiálu.

Rada města po projednání souhlasí s návrhem rozpočtu na rok 2018 v předloženém znění a doporučuje materiál předložit zastupitelstvu města na jeho nejbližším jednání ke schválení.

Rada města po projednání bere na vědomí žádost JZ Racing Frýdlant z.s. a souhlasí s bezplatným pronájmem, náměstí, autokempu a prostor mezi hasičským cvičištěm a autokempem na akci “O pohár města Frýdlantu“ dne 21. 4. 2018, dle předloženého materiálu.

Rada města po projednání schvaluje vítěze výběrového řízení Josefa Netolického, Mánesova 931, Frýdlant na akci „Zřízení kanceláře vedoucího Školní jídelny, Školní 691, Frýdlant“ a ukládá starostovi, aby bylo doručeno uchazeči „Oznámení o výběru nejvhodnější nabídky“ a aby byla podepsána smlouva s vítězným uchazečem.

Rada města po projednání souhlasí s připojením se k mezinárodní kampani „Vlajka pro Tibet“ dne 10. 3. 2018 vyvěšením tibetské vlajky, dle předložené žádosti Spolku Lungta, Dlouhá 609/2, Praha1.

Rada města souhlasí s dorovnáním výše odměn členů okrskových volebních komisí za 2. kolo prezidentských voleb, dle předloženého materiálu, tj. navýšení do výše odměn poskytovaných v případě konání 1 kola voleb. Odměna bude vyplacena formou DPP.

Rada města schvaluje zřízení a jmenování Komise Rady města Frýdlant pro řešení zdravotní obslužnosti ORP III Frýdlant, dle předloženého návrhu.

12.2.2018 8:12:28 | přečteno 123x | Roman Műller
 

Město Frýdlant

Městský úřad Frýdlant
T. G. Masaryka 37, 464 01  FRÝDLANT

tel.: +420 488 886 111
e-mail: mesto@mu-frydlant.cz
podatelna: podatelna@mu-frydlant.cz
datová schránka: t27bufd

Další kontakty

 
load