ENDEFRRUPLNLSPIT

Informace z 88. zasedání rady města konaného dne 22.1.2018

Informace z 88. zasedání rady města konaného dne 22. 1. 2018

Rada města bere na vědomí žádost pana Jiřího Havla, předsedy Slovan Frýdlant, oddíl kopané, z.s. a schvaluje pronájem sálu v restauraci Beseda dne 24. 3. 2018 na konání akce „Oldies party Frýdlant“, dle předloženého materiálu.

Rada města po projednání přiděluje byt v ulici Školní 1189, Frýdlant, dle předloženého materiálu.

Rada města po projednání schvaluje vítěze výběrového řízení firmu Pozemní stavitelství s.r.o. se sídlem Ruprechtická 538/24, Liberec 1, na akci ,,Výměna výplní otvorů a oprava fasády ulice Mlýnská, čp. 456, Frýdlant“ a ukládá ředitelce BHF, aby bylo doručeno uchazečům ,,Oznámení o výběru nejvhodnější nabídky“ a aby byla podepsána smlouva s vítězným uchazečem.

Rada města po projednání souhlasí s úpravou nájemného v nově zrekonstruovaných bytech spravovaných příspěvkovou organizací, BYTOVÉ HOSPODÁŘSTVÍ FRÝDLANT na 95,- Kč/m2 s platností od 1. 2. 2018.

Rada města po projednání bere na vědomí jmenovité úkoly pro ředitelku BHF paní Soňu Šlejtrovou na opravy pro rok 2018 na objektech spravovaných příspěvkovou organizací, BYTOVÉ HOSPODÁŘSTVÍ FRÝDLANT, dle předloženého materiálu.

Rada města po projednání schvaluje dodatek č. 2 na akci ,,Oprava a statické zajištění stropní konstrukce a krovu a oprava, rekonstrukce a zateplení fasády přístavby radnice, Frýdlant“, dle předloženého materiálu a pověřuje starostu podpisem dodatku.

Rada města po projednání schvaluje vítěze výběrového řízení firmu ABCD Služby školám s.r.o. se sídlem Kaplanova 574, 463 12 Liberec XXIII-Doubí, na akci „Pořízení vybavení pro sociální služby pro objekt 1407 v ulici Míru, Frýdlant“a ukládá starostovi, aby bylo doručeno uchazečům „Oznámení o výběru nejvhodnější nabídky“ a aby byla podepsána smlouva s vítězným uchazečem.

Rada města souhlasí se zahájením výběrového řízení a schvaluje návrh zadání na veřejnou zakázku malého rozsahu „Nastavení procesů GDPR včetně zajištění služby externího pověřence pro ochranu osobních údajů“.

Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit směnnou smlouvu se Státním pozemkovým úřadem, Husinecká 1024/11a, Praha 3 na směnu pozemků v k.ú. Frýdlant, dle návrhu v souladu s usnesením č. 391/2017 ze dne 26. 4. 2017. Doplatek ve prospěch Státního pozemkového úřadu je ve výši 304.700,- Kč.

Rada města souhlasí s uzavřením nájemní smlouvy na pronájem garáže na p.č. 553, k.ú. Frýdlant u objektu čp. 68, ul. ČSA, Frýdlant s Valdštejnskou lékárnou, s.r.o., Hrnčířské náměstí 390, Frýdlant na dobu neurčitou od 1. 2. 2018. Nájemné se stanovuje ve výši 500,- Kč/měsíc.

Rada města bere na vědomí žádost Slovanu Frýdlant, oddíl kopané z.s., Družstevní 1384, Frýdlant a souhlasí s pronájmem autokempu za účelem pořádání oldies party ve dnech 13. 7. – 15. 7. 2018. Platba za pronájem se stanovuje ve výši 1.452,- Kč.

1. Rada města souhlasí s uzavřením Smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene a smlouvy o právu provést stavbu s firmou GasNet s.r.o., Klíšská 940/96, Ústí nad Labem, v předloženém znění pro stavbu „REKO MS FRÝDLANT, Lužická +3 – II. etapa“.

2. Rada Města Frýdlant dále pověřuje odbor majetkosprávní k vydání závazného stanoviska k předmětné stavbě po uzavření obou smluv.

1. Rada města bere na vědomí žádost fi. RENGL, s.r.o., Zákopnická 354/11, Liberec o přemístění plakátovacích ploch a souhlasí s přemístěním plochy v ul. Fügnerova u zimního stadionu k autobusové zastávce v ul. Fügnerova, Frýdlant.

2. Rada města nesouhlasí s umístěním plochy v ul. Lužická, Frýdlant dle návrhu žadatele a trvá na původním návrhu.

Rada města souhlasí s uzavřením Komisionářské smlouvy na rok 2018 na provozování dětského dopravního hřiště s Tenisovým klubem o.s., Jizerská 4077, Frýdlant.

Rada města souhlasí s uspořádáním akce 8. Setkání vozu Škoda 110R Coupé na náměstí T. G. Masaryka, Frýdlant, dne 25. 8. 2018. Podmínky budou upřesněny.

Rada města po projednání bere na vědomí čerpání rozpočtu Města Frýdlant za 12/2017.

Rada města po projednání bere na vědomí návrh rozpočtu na rok 2018 a pověřuje vedoucí odboru finančního a starostu projednáním návrhu ve finančním výboru.

1. Rada města po projednání souhlasí s poskytnutím dotace společnosti „AB STUDIO“ ve výši 200.000,- Kč na pořádání 35. Letní jazzové dílny Karla Velebného a doporučuje materiál předložit ke schválení zastupitelstvu města na jeho nejbližším jednání.

2. Rada města po projednání zamítá žádost o poskytnutí dotace z rozpočtu Města Frýdlant Diecézní charitě Litoměřice, Kosmonautů 2022, Litoměřice, dle předloženého materiálu.

3. Rada města po projednání zamítá žádost o poskytnutí dotace z rozpočtu Města Frýdlant firmě PEMARADSTAV s.r.o., Okružní 1260, Frýdlant, dle předloženého materiálu.

4. Rada města po projednání schvaluje poskytnutí dotace z rozpočtu Města Frýdlant ve výši 7.600,- Kč , dle předloženého materiálu.

5. Rada města po projednání souhlasí s poskytnutím dotace z rozpočtu Města Frýdlant Diakonii ČCE – středisko v Jablonci nad Nisou ve výši 300.000,- Kč na provoz nízkoprahového zařízení pro děti a mládež a doporučuje materiál předložit ke schválení zastupitelstvu města na jeho nejbližším jednání.

6. Rada města po projednání souhlasí s poskytnutím dotace z rozpočtu Města Frýdlant Tělovýchovné jednotě SLOVAN Frýdlant, z. s. ve výši 800.000,- Kč  a doporučuje materiál předložit ke schválení zastupitelstvu města na jeho nejbližším jednání.

Rada města po projednání vydává Nařízení obce s rozšířenou působností č. 1/2018 o opatření k ochraně lesa – zákaz vstupu, z důvodu bezpečnosti občanů po větrné kalamitě.

Rada města po projednání souhlasí s návrhem zadání a vyhlášením výběrového řízení na akci ,,Oprava chodníku – Dvořákova ulice, včetně opravy krytu chodníku na vstupu do ulice K. Čapka, Frýdlant“.

Rada města po projednání souhlasí s vyhlášením záměru na pronájem prostor sloužících k podnikání v 1. NP objektu čp. 1124, ul. Fügnerova, Frýdlant o výměře 54,4 m2. Minimální nájemné se stanovuje ve výši 500,- Kč/m2/rok.

31.1.2018 11:25:56 | přečteno 165x | Roman Műller
 

Město Frýdlant

Městský úřad Frýdlant
T. G. Masaryka 37, 464 01  FRÝDLANT

tel.: +420 488 886 111
e-mail: mesto@mu-frydlant.cz
podatelna: podatelna@mu-frydlant.cz
datová schránka: t27bufd

Další kontakty

 
load