ENDEFRRUPLNLSPIT

Informace z 87. zasedání rady města konaného dne 15.1.2018

Informace z 87. zasedání rady města konaného dne 15. 1. 2018

Rada města po projednání přiděluje byt v ulici Novoměstská 1065, Frýdlant, dle předloženého materiálu.

Rada města bere na vědomí žádost a schvaluje pronájem sálu v restauraci Beseda dne 16. 3. 2018 na konání akce Absolventský ples třídy LZ3, SŠHL Frýdlant, pracoviště Hejnice, dle předloženého materiálu.

Rada města bere na vědomí žádost CEEBIUS GYM, z.s. a schvaluje pronájem sálu v restauraci Beseda dne 14. 4. 2018 na konání akce Verona live Millenium Mega Party, dle předloženého materiálu.

1. Rada města Frýdlant jmenuje Mgr. Alenu Švejdovou, vedoucí odboru kanceláře úřadu Městského úřadu Frýdlant, do funkce manažera prevence kriminality a pověřuje ji vedením pracovní skupiny prevence kriminality ve městě Frýdlant. 2.  Rada města Frýdlant souhlasí s vypracováním žádosti k Ministerstvu vnitra ČR v roce 2018 na zefektivnění přenosové trasy a na dva kamerové body celkem o čtyřech kamerách v lokalitách křižovatka ulice Míru a ulice Kodešova a kruhová křižovatka při výjezdech na Bogatynu a na Liberec. Deklaruje svoji spoluúčast na projektu ve výši 61% z celkové odhadované částky 900.000,- Kč. 3. Rada města souhlasí s vypracováním žádosti na oplocení areálu v ulici Strmá. Rada města Frýdlant po projednání bere na vědomí vyhodnocení Akčního plánu roku 2017 Koncepce prevence kriminality 2016-2020 a souhlasí s Akčním plánem prevence kriminality na rok 2018.

Rada města souhlasí s cenovou nabídkou od uchazeče ELTODO OSVĚTLENÍ, s.r.o. na realizaci slavnostního osvětlení (v rozsahu dle přiložené situace) v rámci obnovy torza II. části městských hradeb a ukládá starostovi, aby byla podepsána smlouva s tímto dodavatelem.

Rada města po projednání souhlasí s návrhem zadání a vyhlášením výběrového řízení na akci „Chodník podél ul. Žitavská, úsek ul. Dlouhá – ul. Větrná, Frýdlant“ a „Stavební úpravy komunikace ul. Žitavská v úseku od kruhového objezdu po TRW“ dle předloženého materiálu.

1. Rada města bere na vědomí cenovou nabídku na dokončení části chodníkových těles v ulici Fügnerova, Frýdlant.

2. Rada města po projednání schvaluje dodavatele SILKOM, spol. s r.o. a ukládá starostovi, aby byla podepsána smlouva s tímto dodavatelem.

Rada města souhlasí s navrženými změnami č. 1 v rámci projektu „Centrum 1407, Frýdlant – podpora rozvoje sociálních služeb“ a ukládá investičnímu oddělení připravit dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo k podpisu.


Rada města projednala žádost školy o vstupu do projektu jazykového vzdělávání učitelů ERASMUS 2018 – 2020 s tím, že souhlasí s použitím rozpočtu školy k pokrytí přechodného období 20% doplatku nákladů projektu (cca 125 tisíc Kč), nejdéle do 30. 11. 2018.

Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit převod pozemku p.č. 1480/3 o výměře 1313 m2, k.ú. Frýdlant za cenu 650,- Kč/m2 . Pozemek se nachází v ul. Spojovací, Frýdlant.

Rada města souhlasí s vyhlášením záměru na prodej pozemku p.č. 1200/2 o výměře 212 m2, k.ú. Frýdlant za cenu 360,- Kč/m2. Pozemek se nachází v ul. Zámecká, Frýdlant.

Rada města souhlasí s vyhlášením záměru na prodej pozemku p.č. 2060/6 o výměře 340 m2, k.ú. Frýdlant za cenu 320,- Kč/m2. Pozemek se nachází v ul. Na Cikánce, Frýdlant.

Rada města odkládá bod č. 16 pořadu jednání a ukládá vedoucí OMS zajistit skutečné zaměření komunikace v ulici Růžová.

1. Rada města odkládá bod č. 17 pořadu jednání a ukládá vedoucí OMS informovat žadatelku.

2. Rada města ukládá vedení města zpracovat projekt na zasíťování lokality Na Cikánce.

Rada města souhlasí s uzavřením nájemní smlouvy na pronájem části pozemku p.č. 3268/1 o výměře 9238 m2, k.ú. Frýdlant s Tenisovým klubem Frýdlant o.s., Jizerská 4077, Frýdlant od 1. 2. 2018 na dobu neurčitou. Cena pronájmu se stanoví ve výši 1,- Kč/m2/rok.

Rada města souhlasí s uzavřením nájemní smlouvy na pronájem prostor sloužících k podnikání v přízemí objektu čp. 1385, nám. T. G. Masaryka, Frýdlant o výměře 15 m2 (kancelář) s firmou Pinn computers s.r.o., K. Světlé 1427, Frýdlant od 1. 2. 2018 na dobu určitou 5 let. Nájemné se stanovuje ve výši 500,- Kč/m2/rok. 

1. Rada města bere na vědomí výpověď z nájmu prostor sloužících k podnikání v přízemí objektu čp. 3, nám. T. G. Masaryka, Frýdlant podanou firmou SEMPRO-SŠL, spol. s r.o. a ukončení nájemní smlouvy k 28. 2. 2018.

2. Rada města souhlasí s vyhlášením záměru na pronájem prostor sloužících k podnikání v čp. 3, nám. T. G. Masaryka, Frýdlant o výměře 65,1 m2. Termín splnění do 31. 1. 2018.

Rada města souhlasí s podnájmem části prostor sloužících k podnikání v čp. 74, ul. Děkanská, Frýdlant za účelem výuky angličtiny. Cena pronájmu se stanovuje ve výši 500,- Kč měsíčně a platba bude příjmem města.

Rada města souhlasí s umístěním sídla spolku Sdružení rodičů a přátel mateřské školy ve Frýdlantě při ZŠ, ZUŠ a MŠ Frýdlant, z.s. na adrese Bělíkova 891, 464 01 Frýdlant.

Rada města souhlasí se stavbou a se zřízením služebnosti inženýrské sítě – zemní kabelové vedení NN a umístění pilířku PPS ve prospěch ČEZ Distribuce a.s., Teplická 874/8, Děčín k pozemkům p.č. 289, 304/1, 863/1, vše k.ú. Albrechtice u Frýdlantu. Cena se stanoví na základě doloženého geometrického plánu žadatelem dle směrnice města.

Rada města bere na vědomí žádost KÚ LK o vyjádření k dokumentaci Silnice I/13 Krásná Studánka – Dětřichov a svoje připomínky předá na zasedání rady města dne 22. 1. 2018.

Rada města po projednání bere na vědomí rozpočtová opatření č. 37, 38/2017 v celkové výši příjmů a výdajů -2.086.753,65 Kč dle předložené tabulky, které dle svých pravomocí schválil starosta města.

Rada města souhlasí s návrhem Akčního plánu KPMF na rok 2018 a doporučuje materiál ke schválení na příštím zasedání zastupitelstva města.

Rada města souhlasí s podpisem aktualizovaných smluv se spolkem Déčko Liberec, z.s. o zajištění Občanské poradny, s Centrem pro zdravotně postižené Libereckého kraje, o.p.s. o zajištění Poradenství pro dospívající a dospělé a Rodinné poradenství s důrazem na děti a zároveň pověřuje starostu podpisem těchto smluv.


17.1.2018 14:23:06 | přečteno 126x | Roman Műller
 

Město Frýdlant

Městský úřad Frýdlant
T. G. Masaryka 37, 464 01  FRÝDLANT

tel.: +420 488 886 111
e-mail: mesto@mu-frydlant.cz
podatelna: podatelna@mu-frydlant.cz
datová schránka: t27bufd

Další kontakty

 
load