ENDEFRRUPLNLSPIT

Informace z 4. zasedání rady města konaného dne 17. 12. 2018

Informace z 4. zasedání rady města konaného dne 17. 12. 2018

1. Rada města bere na vědomí zprávu přednesenou předsedou Slovanu Frýdlant, oddíl kopané, z.s. a místopředsedou o přípravách oslav 100 let fotbalu ve Frýdlantu.

2. Rada města po projednání navrhuje formou dotace, oslavy 100 let fotbalu ve Frýdlantu, podpořit částkou 250.000,- Kč a doporučuje zastupitelstvu města tuto částku schválit a zároveň ukládá starostovi nechat zapracovat do rozpočtu.

Rada města po projednání bere na vědomí zprávu přednesenou ředitelem Školní jídelny, Frýdlant Bc. Ondřejem Havlínem o optimalizaci provozu Školní jídelny, Frýdlant dle předloženého materiálu.

Rada města schvaluje návrh rozpočtu hospodaření pro rok 2019 Školní jídelny, Frýdlant, okres Liberec, příspěvková organizace, dle předloženého materiálu.

Rada města po projednání bere na vědomí průběžné výsledky výběrového řízení na akci „Vybudování přírodovědné učebny na ZŠ Husova ve Frýdlantu“ – stavební práce dle předloženého materiálu.

Rada města po projednání schvaluje vítěze výběrového řízení firmu AV Media, a.s., se sídlem Pražská 1335/63 Praha - Hostivař na akci „Vybudování přírodovědné učebny na ZŠ Husova – vybavení učeben IT technologiemi a pomůckami“ a ukládá starostovi, aby bylo doručeno uchazečům „Oznámení o výběru nejvhodnější nabídky“ a aby byla podepsána smlouva s vítězným uchazečem.

1. Rada města bere na vědomí zprávu investičního oddělení o bilanční rozvaze variantních řešení na Základní školu speciální, ulice Husova, Frýdlant dle předloženého materiálu.

2. Rada města souhlasí s variantou č. 3 řešení a ukládá investičnímu oddělení připravit do příští rady města výběrové řízení na zpracování PD na modernizaci Základní školy speciální, ulice Husova, Frýdlant v souladu s pravidly IROP a  Výzvou č. 86 „Infrastruktura vedoucí k přechodu do škol hlavního vzdělávacího proudu a k samostatnému způsobu života“.

1. Rada města schvaluje Smlouvu o společném zadání veřejné zakázky v rámci stavby „RS – Frýdlant, sídliště U Nemocnice – 2. etapa“ a „Regeneraci panelového sídliště Frýdlant, lokalita U Nemocnice – II. etapa – rekonstrukce inženýrských sítí“.

2. Rada města bere na vědomí zprávu o neschválení dotace v rámci vypsané výzvy Státním fondem rozvoje bydlení pro rok 2019 v programu „Regenerace sídlišť“ a ukládá investičnímu oddělení připravit novou žádost na rok 2020 na stavební objekty, které nebudou realizovány v roce 2019. Stavební objekty zadané FVS, a.s. budou realizovány v roce 2019 současně s realizací výměny plynofikace GasNet, s.r.o.

Rada města souhlasí se změnou termínů částí etap díla v rámci akce „Zpracování PD pro DUR, DSP, PDPS v rámci rekonstrukce ul. Kodešova, Frýdlant včetně inženýrských sítí“ a souhlasí se zněním dodatku č. 2. Dodatek č. 2 je již schválen orgány společnosti Frýdlantské vodárenské společnosti, a.s.

Rada města souhlasí s uzavřením „Smlouvy o smlouvě budoucí o právu obdobném věcnému břemeni – služebnosti mezi Městem Frýdlant a Ředitelstvím silnic a dálnic ČR – stavební úpravy autobusové zastávky ul. Žitavská, Frýdlant, Větrov – Lidový dům.

Rada města po projednání bere na vědomí čistopis Územní studie Sídlištní v rámci projektu „Územní studie veřejného prostranství ve Frýdlantu lokalit Podzámčí, Novoměstská II, Sídlištní“ dle předloženého materiálu a ukládá starostovi zajistit dopracování územní studie.

1. Rada města souhlasí s ukončením nájemní smlouvy na pronájem prostor sloužících k podnikání v II. NP objektu čp. 1124, ul. Fügnerova, Frýdlant k 31. 1. 2019.

2. Rada města souhlasí s uzavřením nájemní smlouvy na pronájem prostor sloužících k podnikání v II. NP objektu čp. 1124, ul. Fügnerova, Frýdlant o výměře 81,26 m2 s firmou AZZ fyzio s.r.o., Fügnerova 1124, Frýdlant na dobu určitou 5 let od 1. 2. 2019. Nájemné se stanovuje ve výši 500,- Kč/m2/rok.

Rada města bere na vědomí žádost o pronájem garáže na p.p.č. 1056/2, k.ú. Frýdlant Zdravotnické záchranné služby Libereckého kraje, Klášterní 954/5, Liberec 1 a ukládá vedoucí odboru majetkosprávního oslovit současného nájemce s návrhem dohody o ukončení stávajícího pronájmu.

Rada města nesouhlasí se snížením ceny nájemného z pozemků dle návrhu. Pozemky se nacházejí v Údolí.

Rada města nesouhlasí s vyhlášením záměru na prodej pozemku p.č. 2472/1 o výměře 962 m2, k.ú. Frýdlant na základě znaleckého posudku na tržní ocenění. Pozemek se nachází v ul. Kodešova, Frýdlant.

Rada  města  doporučuje  zastupitelstvu města  schválit  převod pozemku p.č. 1920/2 o výměře 7 m2, k.ú. Frýdlant za cenu 490,- Kč/m2 do majetku Města Frýdlantu. Pozemek se nachází v ul. Potoční, Frýdlant.

Rada města bere na vědomí žádost a souhlasí se stavbou kanalizační přípojky s připojením do městské kanalizace dle předložené dokumentace pro objekt čp. 4054, ul. Jizerská, Frýdlant.

Rada města souhlasí s uzavřením Dohody o poskytnutí plochy (náměstí T. G. Masaryka, Frýdlant) ke stánkovému prodeji na rok 2019  za stávajících podmínek.

Rada města souhlasí s uzavřením Smlouvy o dodávce tepelné energie na rok 2019 s firmou TEPLO Frýdlant, s.r.o., Fügnerova 1405, Frýdlant dle návrhu. 

Rada města schvaluje Přílohu č. 2 k Mandátní smlouvě o obstarání správy a provozu objektových kotelen Města Frýdlant uzavřené s firmou TEPLO Frýdlant, s.r.o., Fügnerova 1405, Frýdlant.

Rada města schvaluje Cenovou přílohu na rok 2019 ke smlouvě s FCC Česká republika, s.r.o. o poskytování služeb ze dne 31. 10. 1995 předloženou firmou FCC Česká republika, s.r.o., Ďáblická 791/89, Praha 8.

Rada města souhlasí se zřízením služebnosti inženýrské sítě umístění vodovodní přípojky k pozemku p.č. 1713, k.ú. Frýdlant ve prospěch majitele pozemku p.č. 1736, k.ú. Frýdlant. Cena se stanoví dle směrnice města po předložení geometrického plánu pořízeného žadatelem na jeho náklady. Pozemek se nachází v ul. Dlouhá, Frýdlant.

Rada města bere na vědomí informace o procesu schvalování rozpočtových opatření na konci kalendářního roku a doporučuje zastupitelstvu města schválit pravomoc pro starostu -v období od 19. 12. 2018 do 31. 12. 2018 schvalovat rozpočtová opatření.

Rada města po projednání schvaluje rozpočtové opatření č. 30, 31/2018 v celkové výši příjmů a výdajů 3.886.928,95 Kč dle předložené tabulky. Zároveň doporučuje materiál dát na vědomí zastupitelstvu města na jeho nejbližším zasedání.

Rada města po projednání schvaluje poskytnutí příspěvku na stravování zaměstnancům příspěvkové organizace Základní škola, Základní umělecká škola a Mateřská škola Frýdlant ve výši 20,- Kč na oběd uvařený ve Školní jídelně, Frýdlant pro každého zaměstnance, který splní podmínky čerpání na stravování z FKSP organizace.

Rada města po projednání schvaluje poskytnutí příspěvku na stravování zaměstnancům příspěvkové organizace Základní škola speciální, Frýdlant, okres Liberec, příspěvková organizace ve výši 20,- Kč na oběd uvařený ve Školní jídelně, Frýdlant pro každého zaměstnance, který splní podmínky čerpání na stravování z FKSP organizace.

Rada města po projednání souhlasí s dotačním programem na podporu tělovýchovy a sportu, kulturních a vzdělávacích činností, zájmových aktivit spojených s využíváním volného času a ostatních veřejně prospěšných činností dle předloženého znění. Zároveň doporučuje předložit materiál ke schválení zastupitelstvu města Frýdlant ke schválení na nejbližším jednání v upraveném znění.

1. Rada města po projednání schvaluje dotaci ve výši 25.000,-. Kč poskytovateli sociálních služeb v komunitním centru Frýdlant čp. 1407 - Most k naději, z.s.

2. Rada města po projednání schvaluje dotaci ve výši 10.000,-. Kč poskytovateli sociálních služeb v komunitním centru Frýdlant čp. 1407 - FOKUS Liberec o.p.s.

3. Rada města po projednání souhlasí s poskytnutím dotace ve výši 300.000,- Kč poskytovateli sociálních služeb v komunitním centru Frýdlant čp. 1407 - Diakonie ČCE - středisko v Jablonci nad Nisou a doporučuje zastupitelstvu města schválení poskytnutí dotace dle předloženého návrhu.

4. Rada města po projednání souhlasí se vzorovou smlouvou o poskytnutí individuální účelové neinvestiční dotace na poskytování služby v obecném hospodářském zájmu z rozpočtu Města Frýdlantu, která bude použita pro poskytnutí dotací poskytovatelům sociálních služeb dle předloženého materiálu a doporučuje ji předložit zastupitelstvu města na jeho nejbližším jednání ke schválení.

1. Rada města Frýdlant bere na vědomí návrh směny části nezastavitelného pozemku p.p.č. 3112/1 o výměře cca 2 545 m² za min. 1000 m² až 2 545 m²  zastavitelného pozemku p.p.č. 3112/8 a účast Ing. Krále st. při geodetickém zaměřování a vytyčování na p.p.č. 3112/1, 8, v rámci akce „Stezka pro cyklisty a chodce podél ul. Bělíkova – ul. Zámecká, Frýdlant“.

2. Rada města souhlasí s navrženým způsobem řešení včetně dokončení kompletního zpracování technické studie, jednotlivých záborů, odhadů pozemků a pověřuje starostu v dalším vyjednáváním s účastníky řízení.

Rada města po projednání přiděluje byt o velikosti 1 + 1 v ulici U Nemocnice 1242, Frýdlant dle předloženého materiálu.

Rada města bere na vědomí žádost a schvaluje pronájem sálu v restauraci Beseda dne 16. 3. 2019 na konání akce „Schůze značkařů KČT“, dle předloženého materiálu.

Rada města bere na vědomí žádost CEEBIUS GYM, z.s. a schvaluje pronájem sálu v restauraci Beseda dne 13. 4. 2019 na konání akce „Oldies párty“, dle předloženého materiálu.

Rada města bere na vědomí žádost a souhlasí s odpuštěním nájemného za pronájem sálu v restauraci Beseda dne 29. 11. 2018 na konání akce „Burza práce“, dle předloženého materiálu.

Rada města bere na vědomí žádost ZŠS, Frýdlant, okres Liberec, příspěvková organizace o souhlas zřizovatele s přijetím účelově určeného finančního daru od WOMEN FOR WOMEN, o.p.s. v rámci projektu obědy pro děti a souhlasí s poskytnutím finančního daru Základní škole speciální, Frýdlant, okres Liberec od WOMEN FOR WOMEN, o. p. s., dle předloženého materiálu.

Rada města bere na vědomí žádost ZŠ, ZUŠ a MŠ Frýdlant, okres Liberec, příspěvková organizace o souhlas zřizovatele s přijetím účelově určeného finančního daru od WOMEN FOR WOMEN, o.p.s. v rámci projektu Obědy pro děti a souhlasí s poskytnutím finančního daru Základní škole, Základní umělecké škole a Mateřské škole, Frýdlant, okres Liberec od WOMEN FOR WOMEN, o. p. s., dle předloženého materiálu.

Rada města bere na vědomí žádost ZŠ, ZUŠ a MŠ Frýdlant, okres Liberec, příspěvková organizace o souhlas zřizovatele s přijetím sponzorského daru od firmy CiS systems s.r.o., Zámecká 626, Nové Město pod Smrkem a souhlasí s poskytnutím daru dle předloženého materiálu.

Rada města bere na vědomí Protokol o kontrole na Základní škole, Základní umělecké škole a Mateřské škole, Frýdlant, okres Liberec provedenou Oblastním inspektorátem práce pro Ústecký kraj a Liberecký kraj ze dne 21. 11. 2018 dle předloženého materiálu.

1. Rada města schvaluje s účinnosti od 1. 12. 2018 platový výměr ředitele Základní školy, Základní umělecké školy a Mateřské školy, Frýdlant, okres Liberec dle předloženého materiálu.

2. Rada města schvaluje termín předložení připomínek k odměňování ředitelů školských příspěvkových organizací do 27. 12. 2018.

Rada města jmenuje členy Komise rady města Frýdlant pro sociální věci a Komise rady města Frýdlant pro kulturu dle předloženého materiálu.

Rada města na základě žádosti, Krajského ředitelství policie Libereckého kraje o poskytnutí finančního daru na rekonstrukci oken v objektu oddělení služební kynologie v Černousích, schvaluje dar Krajskému ředitelství policie Libereckého kraje ve výši 20.000,- Kč.

2. Podmínkou poskytnutí daru je doložit rozpočet akce výměny oken v objektu oddělení služební kynologie v Černousích.

Rada města po projednání souhlasí s posunutím termínu realizace a podání vyúčtování dotace do 30. 6. 2019 dle předloženého návrhu dodatku č. 1 smlouvy č. 260/2018 a doporučuje materiál předložit zastupitelstvu města na nejbližším jednání ke schválení.

5.2.2019 12:09:21 | přečteno 263x | Roman Műller
 

Město Frýdlant

Městský úřad Frýdlant
T. G. Masaryka 37, 464 01  FRÝDLANT

tel.: +420 488 886 111
e-mail: mesto@mu-frydlant.cz
podatelna: podatelna@mu-frydlant.cz
datová schránka: t27bufd

Další kontakty

 
load