ENDEFRRUPLNLSPIT

Informace z 3. zasedání rady města konaného dne 3. 12. 2018

Informace z 3. zasedání rady města konaného dne 3. 12. 2018

Rada města schvaluje poskytnutí příspěvku ve výši 7.114,80 Kč Základní škole, Základní umělecké škole a Mateřské škole, Frýdlant, okres Liberec, příspěvková organizace na autobusovou dopravu pro žáky, kteří se zúčastní lyžařského kurzu, dle předloženého materiálu.

Rada města bere na vědomí zprávu přednesenou ředitelem Základní školy, Základní umělecké školy a Mateřské školy, Frýdlant o záměru vybudování jazykové učebny v budově ZŠ Husova a zajištění vnitřní konektivity budov ZŠ Bělíkova a ZŠ Husova, Frýdlant dle předloženého materiálu.

Rada města po projednání souhlasí s výše uvedenou metodikou odpisování pro rok 2019 v příspěvkové organizaci zřízené Městem Frýdlant a zároveň schvaluje odpisové plány příspěvkové organizace zřízené Městem Frýdlant dle předloženého materiálu.

Rada města po projednání schvaluje přijetí finančního daru pro Základní školu speciální, Frýdlant okres Liberec, příspěvková organizace na nákup výtvarných potřeb od Okresní hospodářské komory Liberec dle předloženého materiálu.

Rada města souhlasí s vyhlášením výběrového řízení a souhlasí s návrhem zadání výběrového řízení na akci „Rekonstrukce fasády stávajícího objektu čp. 723, Komenského nábřeží, Frýdlant“ dle předloženého materiálu.

Rada města po projednání přiděluje byt o velikosti 1 + 1 v ulici Lužická 868, Frýdlant, dle předloženého materiálu.

Rada města po projednání přiděluje byt o velikosti 1 + 0 v ulici Novoměstská 1065, Frýdlant, dle předloženého materiálu.

Rada města bere na vědomí žádost managementu kapely Těla a schvaluje pronájem sálu v restauraci Beseda dne 21. 12. 2018 na konání akce „Vystoupení liberecké kapely Těla“, dle předloženého materiálu.

Rada města bere na vědomí žádost SDH Frýdlant a schvaluje pronájem sálu v restauraci Beseda dne 23. 2. 2019 na hasičský ples, dle předloženého materiálu.

Rada města bere na vědomí žádost JZ Racing z.s. a schvaluje pronájem sálu v restauraci Beseda dne 2. 2. 2019 na pořádání kulturní akce JZ Racing z.s., dle předloženého materiálu.

Rada města bere na vědomí zprávu přednesenou jednatelem společnosti TEPLO Frýdlant s.r.o. a místostarostou z místního šetření v restauraci Beseda za účelem vyřešení nákladovosti vytápění sálu, dle předloženého materiálu.

Rada města po projednání schvaluje vítěze výběrového řízení firmu OKNOSTYL group s.r.o. se sídlem Tišnovská 305/25, 664 34 Kuřim na akci „ZŠ – Bělíkova ul. 977, Frýdlant – výměna oken v části přízemí prostor zubní ordinace a dvou tříd“a ukládá starostovi, aby bylo doručeno uchazečům „Oznámení o výběru nejvhodnější nabídky“ a aby byla podepsána smlouva s vítězným uchazečem.

Rada města po projednání bere na vědomí čistopis Územní studie Sídlištní v rámci projektu „Územní studie veřejného prostranství ve Frýdlantu lokalit Podzámčí, Novoměstská II, Sídlištní“ dle předloženého materiálu a ukládá starostovi komunikovat o dopracování zadání s ohledem na připomínky zadavatele.

Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit převod pozemku p.č. 2404/3 o výměře 142 m2, k.ú. Frýdlant za cenu 140,- Kč/m2 . Pozemek se nachází v ul. Luční, Frýdlant.

Rada města souhlasí s výběrem kupujícího pozemku p.č. 2002/1 o výměře 2024 m2, k.ú. Frýdlant min. 5-ti kolovou obálkovou metodou. Vyvolávací cena do prvního kola se stanovuje ve výši 219,- Kč/m2 a min. příhoz do dalších kol ve výši 29,- Kč/m2. Minimální celková cena za pozemek je 443.840,- Kč. Pozemek se nachází v ul. Úzká, Frýdlant.

Rada města odkládá bod č. 15 pořadu jednání o výběru kupujícího pozemku p.č. 2718/2 o výměře 142 m2 , k.ú. Frýdlant. Pozemek se nachází v ul. Pod Rozhlednou, Frýdlant.

Rada města souhlasí s výběrem kupujícího pozemku p.č. 4752/1 o výměře 1308 m2, k.ú. Frýdlant min. 5-ti kolovou obálkovou metodou. Vyvolávací cena do prvního kola se stanovuje ve výši 355,- Kč/m2 a min. příhoz do dalších kol ve výši 36,- Kč/m2. Pozemek se nachází v Údolí, Frýdlant.

Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit převod části pozemku p.č. 704 o výměře cca 6 m2, k.ú. Frýdlant do majetku Města Frýdlantu za cenu 440,- Kč/m2 na základě Smlouvy budoucí kupní. Pozemek se nachází v ul. Kodešova, Frýdlant.

Rada města souhlasí s vyhlášením záměru na prodej objektu čp. 3227, ul. Dětřichovská, Frýdlant na pozemku p.č. 3472 o výměře 604 m2 a pozemku p.č. 3471 o výměře 168 m2, vše k.ú. Frýdlant za celkovou cenu ve výši 1.000.000,- Kč. Žadatel doloží záměr využití objektu a termín dokončení realizace záměru.

1. Rada města souhlasí s vyhlášením záměru na pronájem prostor sloužících k podnikání v přízemí objektu čp. 65, ul. ČSA, Frýdlant na pozemku p.č. 374, k.ú. Frýdlant o celkové výměře 85 m2. Způsob využití: prodejna nepotravinářského zboží. Minimální nájemné se stanovuje ve výši 500,- Kč/m2/rok.

2. Rada města souhlasí s ukončením nájemní smlouvy na pronájem prostor sloužících k podnikání v přízemí objektu čp. 65, ul. ČSA, Frýdlant na pozemku p.č. 374, k.ú. Frýdlant o celkové výměře 85 m2 dohodou k 31. 12. 2018.

Rada města souhlasí s uzavřením nájemní smlouvy na pronájem prostor sloužících k podnikání v 1. patře objektu čp. 1385, nám. T. G. Masaryka, Frýdlant o výměře 407,18 m2 skladové prostory – nájemné 170,- Kč/m2/rok a 308,16 m2 prodejní prostory – nájemné 500,- Kč/m2/rok na dobu určitou 5 let od 1. 1. 2019.

Rada města bere na vědomí nabídku firmy KAHORO s.r.o., Humpolecká 1886, Praha 4 na odkoupení městských pozemků a nesouhlasí s vytipováním možných pozemků odborem majetkosprávním.

Rada města souhlasí se zřízením služebnosti inženýrské sítě umístění vodovodní přípojky k pozemku p.č. 653/2, k.ú. Frýdlant ve prospěch majitele pozemku p.č. 22, k.ú. Frýdlant. Cena se stanoví dle směrnice města po předložení geometrického plánu pořízeného žadatelem na jeho náklady. Pozemek se nachází v ul. Míru, Frýdlant

Rada města bere na vědomí žádost firmy FDLnet.CZ, s.r.o., Březová 1306, Frýdlant a souhlasí s umístěním optického kabelu a se zřízením služebnosti k pozemkům města v lokalitě Předměstí, Frýdlant dle návrhu. Cena za zřízení služebnosti bude stanovena dohodou po ukončení stavby.

Rada města odkládá bod č. 24 z pořadu jednání o zřízení služebnosti inženýrské sítě umístění vodovodní přípojky k pozemku p.č. 1713, k.ú. Frýdlant ve prospěch majitele pozemku p.č. 1736, k.ú. Frýdlant a pověřuje vedoucí OMS prověřit povolení pro stavbu zahradní chatky.

Rada města souhlasí s uzavřením nové Smlouvy o spolupráci s Ředitelstvím silnic a dálnic ČR, Na Pankráci 546/56, Praha 4 - Nusle, 145 00, jejímž cílem je koordinace činností při realizaci akce „Autobusové zastávky při silnici I/13 Albrechtice u Frýdlantu“ v předloženém znění.

Rada města souhlasí s uzavřením Dohody o provedení úprav v budově Železná 824, Frýdlant s Úřadem práce ČR, Dobrovského 1278/25, Praha 7 pro instalaci vyvolávacího systému dle návrhu.

Rada města souhlasí s uzavřením Smlouvy o spolupráci na pilotním projektu – zhodnocení účinnosti sběru skla do tašek se společnosti EKO-KOM, a.s., Na Pankráci 1685/17, Praha 4 s platností nejpozději do 31. 12 2020.

Rada města bere na vědomí zprávu přednesenou místopředsedou Spolku Frýdlantské okresní dráhy o obnově úzkorozchodné železnice na území města Frýdlantu a pověřuje místostarostu k dalšímu jednání, koordinaci a informování rady a zastupitelstva města na nejbližším zasedání.

Rada města po projednání souhlasí s návrhem rozpočtového provizoria v předloženém znění a doporučuje ho předložit zastupitelstvu města na nejbližší jednání ke schválení. Zároveň navrhuje schválení závazných ukazatelů dle předložené tabulky 

Rada města bere na vědomí žádost o prodloužení termínu v dotačním programu (opravy nemovitostí v MPZ) do 31. 12. 2018 a doporučuje zastupitelstvu města prodloužit termín, dle žádosti 

Rada města po projednání schvaluje výši nájemného pro organizaci -  Školní jídelna, Frýdlant, okres Liberec, příspěvková organizace na rok 2018 dle předloženého materiálu.

Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit navržené výše odměn pro neuvolněné členy zastupitelstva, zpracované na základě nařízení vlády č. 202/2018 Sb., které novelizuje nařízení vlády č. 318/2017 Sb., o výši odměn členů zastupitelstev územních samosprávných celků. Částky pro neuvolněné členy zastupitelstva města budou vypláceny od 1. 1. 2019.

Rada města po projednání souhlasí s výběrem společnosti Storing spol. s r.o. se sídlem Žitavská 727/16, 46007 Liberec 3 na vypracování technické specifikace pro stavební program jakožto podklad pro výběrové řízení na projekční práce, dle předloženého materiálu.

Rada města po projednání souhlasí s odstoupením od poskytnutí účelové dotace z Dotačního fondu LK v programu 1.1 č. smlouvy č. OLP/3108/2018, vrácení částky na účet poskytovatele Libereckého kraje a doporučuje předložení nové žádosti o dotaci na pořízení nové přenosné stříkačky v roce 2019.

Rada města po projednání schvaluje uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o provedení veřejnoprávní kontroly příspěvkových organizací za rok 2018 dle předloženého materiálu a zároveň pověřuje starostu podpisem předloženého návrhu.

Rada města bere na vědomí rozhodnutí Ministerstva financí o odvolání města Frýdlant, proti platebnímu výměru č. 5/2015, ze dne 3. března 2015 a doporučuje materiál předložit na zasedání zastupitelstva města.

Rada města bere na vědomí informační článek „Zdravotnický rozcestník pro Frýdlantsko aneb Kam se vydat pro pomoc a radu“ a ukládá redakční radě Frýdlantského zpravodaje článek zveřejnit ve Frýdlantském zpravodaji, webových stránkách města Frýdlant a na Facebooku.

2.1.2019 18:29:38 | přečteno 197x | Roman Műller
 

Město Frýdlant

Městský úřad Frýdlant
T. G. Masaryka 37, 464 01  FRÝDLANT

tel.: +420 488 886 111
e-mail: mesto@mu-frydlant.cz
podatelna: podatelna@mu-frydlant.cz
datová schránka: t27bufd

Další kontakty

 
load