ENDEFRRUPLNLSPIT

Informace z 2. zasedání rady města konaného dne 19. 11. 2018

1. Rada města bere na vědomí havárii ve sklepních prostorech Školní jídelny Frýdlant.

2. Rada města souhlasí s provedením prací hydroizolace na boční stěně suterénu Školní jídelna Frýdlant, Školní 692, Frýdlant společností BENNE s.r.o., Železná 824, Frýdlant, dle předloženého materiálu.

Rada města bere na vědomí návrh rozpočtu hospodaření pro rok 2019 Školní jídelny, Frýdlant, okres Liberec, příspěvková organizace, dle předloženého materiálu.

Rada města schvaluje navýšení příspěvku v hlavní činnosti o 300.000,- Kč a přeúčtování všech nákladů od měsíce března 2018 a to poměrem: hlavní činnost 65% a doplňková činnost 35%, dle předloženého materiálu.

Rada města bere na vědomí zprávu o plánovaných investičních akcí ZŠ, ZUŠ a MŠ Frýdlant přednesenou Mgr. Bc. Petrem Kozlovským, dle předloženého materiálu.

Rada města ukládá starostovi, vedoucí FO a řediteli ZŠ, ZUŠ a MŠ Frýdlant navrhnout řešení financování příspěvků na stravování pro zaměstnance ZŠ, ZUŠ a MŠ Frýdlant.

Rada města bere na vědomí zprávu ředitelky BHF o přehledů akcí na sále restaurace Beseda za roky 2016-2018, dle předloženého materiálu.

Rada města bere na vědomí žádost HC Frýdlant a schvaluje pronájem sálu v restauraci Beseda dne 9. 2. 2019 na konání akce „Ples HC Frýdlant“, dle předloženého materiálu.

Rada města po projednání schvaluje prodloužení termínu u akce „Úprava venkovního schodiště objektu č.p. 1124, Fügnerova ulice, Frýdlant“ do 30. 11. 2018, dle předloženého materiálu.

Rada města souhlasí s navrženými změnami č. 1 v rámci stavby „Chodník podél ul. Žitavská, úsek ul. Dlouhá – ul. Větrná“ a „Stavební úpravy komunikace ul. Žitavská v úseku od kruh. objezdu po TRW“ a ukládá investičnímu oddělení připravit dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo. Veškeré tyto změny budou nahlášeny na SFDI.

1. Rada města po projednání souhlasí s návrhem „Smlouvy o společném zadání veřejné zakázky“ mezi Společenstvím vlastníků Školní 1190, 1191 Frýdlant a Městem Frýdlant v rámci akce „Snížení energetické náročnosti objektu č.p. 1189 Frýdlant, ulice Školní“ a ”Snížení energetické náročnosti objektu ul. Školní čp. 1190 – 1191, Frýdlant“ a pověřuje starostu jejím podpisem.

2. Rada města po projednání souhlasí s návrhem zadání a vyhlášením společného výběrového řízení na akci „Snížení energetické náročnosti objektu č.p. 1189 Frýdlant, ulice Školní“ a ”Snížení energetické náročnosti objektu ul. Školní čp. 1190 – 1191, Frýdlant“ dle předloženého materiálu.

Rada města bere na vědomí zprávu investičního oddělení o bilanční rozvaze variantních řešení na Speciální školu v Husově ulici ve Frýdlantu.

Rada města bere na vědomí konečnou verzi předložené projektové dokumentace vč. předpokládaných nákladů na „Snížení energetické náročnosti sportovní haly ve Frýdlantu“ a souhlasí s navrženým postupem a časovým harmonogramem projektu.

Rada města souhlasí s vyhlášením výběrového řízení a souhlasí s návrhem zadání výběrového řízení na akci „Nákup osobního automobilu pro činnost sociální ochrany dětí v ORP Frýdlant 2018“, dle předloženého materiálu.

1. Rada města bere na vědomí návrh přepracované technické studie akce „Stezka pro cyklisty a chodce podél ul. Bělíkova – ul. Zámecká, Frýdlant“, souhlasí s navrženým způsobem řešení včetně dokončení kompletního zpracování technické studie, jednotlivých záborů a pověřuje starostu v dalším vyjednáváním s účastníky řízení.

2. Rada města ukládá starostovi předložit radě města řešení přecházení ze stezky pro chodce směrem k objektu SŠHL Frýdlant.

Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit převod pozemku p.č. 2508/1 o výměře 562 m2 a pozemku p.č. 2507 o výměře 387 m2, vše k.ú. Frýdlant za cenu 586,- Kč/m2. Pozemky se nacházejí v ul. Holečkova, Frýdlant.

Rada města souhlasí s uzavřením nájemní smlouvy na pronájem prostor sloužících k podnikání v přízemí objektu čp. 1385, nám. T. G. Masaryka, Frýdlant o výměře 561 m2 od 1. 1. 2019 na dobu neurčitou s 6-ti měsíční výpovědní lhůtou. Cena pronájmu se stanovuje ve výši 1.115,- Kč/m2/rok.

Rada města nesouhlasí s vyhlášením záměru na prodej části pozemku p.č. 2278 o výměře cca  40 m2, k.ú. Frýdlant. Pozemek se nachází v ul. Fibichova, Frýdlant.

Rada města souhlasí s vyhlášením záměru na pronájem prostor sloužících k podnikání v přízemí objektu čp. 483, ul. ČSA, Frýdlant o výměře 36,4 m2 na pozemku p.č. 514, k.ú. Frýdlant. Nájemné se stanovuje v min. výši 500,- Kč/m2/rok.

Rada města souhlasí s navrženou místní úpravou provozu na autobusovém nádraží ve Frýdlantě za podmínek stanovených všemi dotčenými orgány a na náklady firmy Rezidenční bydlení Březenecká s.r.o., Revoluční 36/2, Chomutov, 430 01.

Rada města bere na vědomí žádost a souhlasí s odvodněním nově budované komunikace na pozemcích p.č. 1472/9 a 1476/2, k.ú. Frýdlant do dešťové kanalizace města na pozemku p.č. 1480/1, k.ú. Frýdlant dle návrhu.

Rada města bere na vědomí žádost Správy železniční dopravní cesty, státní organizace, dlážděná 1003/7, Praha 1 Nové město o  uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene – strpění umístění a provozování zařízení staniční zabezpečovací zařízení k pozemku p.č. 1922/1, k.ú. Frýdlant a odkládá rozhodnutí do doby prověření omezení souvisejících se zřízením věcného břemene.

Rada města souhlasí se zřízením služebnosti inženýrské sítě umístění kanalizační přípojky k pozemku p.č. 2279, k.ú. Frýdlant ve prospěch majitele objektu čp. 745 na pozemku p.č. 2245, k.ú. Frýdlant. Cena se stanoví dle směrnice města po předložení geometrického plánu pořízeného žadatelem na jeho náklady. Pozemek se nachází v ul. Fibichova, Frýdlant.

Rada města bere na vědomí žádost a doporučuje zastupitelstvu města schválit zrušení plánovací smlouvy č. 1/2018.

Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit bezúplatný převod pozemků p.č. 1230/9 o výměře 70 m2, 1230/10 o výměře 29 m2, 1230/11 o výměře 14 m2, 1230/12 o výměře 126 m2, 1230/14 o výměře 656 m2, 1230/17 o výměře 25 m2, 3267/2 o výměře 98 m2, 2367/3 o výměře 101 m2, 3267/5 o výměře 16 m2, 3267/8 o výměře 137 m2, 3287/2 o výměře 62 m2, 3287/3 o výměře 52 m2, 3287/5 o výměře 121 m2, 3287/6 o výměře 102 m2, 3287/8 o výměře 50 m2, 3287/9 o výměře 187 m2, 3287/11 o výměře 57 m2, 3287/14 o výměře 183 m2, 3287/16 o výměře 107 m2, 3287/18 o výměře 128 m2, 3287/19 o výměře 72 m2, 3287/21 o výměře 47 m2, vše k.ú. Frýdlant z majetku Libereckého kraje, U Jezu 642/2a, Liberec do vlastnictví Města Frýdlantu..

Rada města souhlasí s vyhlášením záměru na pronájem prostor sloužících k podnikání v II. NP objektu čp. 1124, ul. Fügnerova, Frýdlant o výměře 81,26 m2 (ordinace a čekárna praktického lékaře). Minimální nájemné se stanovuje ve výši 500,- Kč/m2/rok.

1. Rada města po projednání souhlasí s podáním žádostí o převody pozemků p.č. 1028/68, 1029/1, 1029/8, 1030/43, 1030/5 a 1030/8, vše k.ú. Frýdlant z majetku Státního pozemkového úřadu do majetku Města Frýdlant. Jedná se o pozemky v zahrádkářské kolonii za Nemocnicí Frýdlant.

2. Rada města ukládá místostarostovi jednat o  zbylé části (dílna + klubovna) s Českým zahrádkářským svazem.

Rada města po projednání doporučuje zastupitelstvu města schválit převod pozemku p.č. 1423/3 o výměře 1841 m2, k.ú. Frýdlant za kupní cenu stanovenou znaleckým posudkem ve výši 403.000,- Kč ve vlastnictví a.s. České Dráhy, Nábřeží L. Svobody 1222, Praha 1 do majetku Města Frýdlant. Pozemek se nachází v ul. Nádražní, Frýdlant.

Rada města po projednání souhlasí s uzavřením Dodatku ke smlouvě o nájmu (Operativní leasing se službami (č. 4507050 uzavřené dne 22. 10. 2015 se společností ČSOB Leasing, a.s., na Pankráci 310/60, 140 00 Praha 4 a pověřuje starostu podpisem tohoto dodatku, dle předloženého materiálu.

 Rada města souhlasí s vyhlášením výběrového řízení a souhlasí s návrhem zadání výběrového řízení na akci „Rekonstrukce mostu M09, most u ZŠ Purkyňova, Frýdlant“, dle předloženého materiálu.

1. Rada města ustavuje pro volební období 2018 – 2020 Komisi Rady města Frýdlant pro sociální věci a Komisi Rady města Frýdlant pro kulturu.

2. Rada města volí předsedou Komise rady Města Frýdlant pro kulturu Mgr. et Bc. Jana Hlávku.

3. Rada města volí předsedou Komise Rady města pro sociální věci Ing. Dana Ramzera.

Rada města schvaluje pokračování činností komisí: Komise Rady města Frýdlant pro řešení zdravotní obslužnosti ORP III Frýdlant a Pracovní komise proti rušení nočního klidu v Děkanské ulici.

Rada města schvaluje Plán činnosti Zastupitelstva a Rada města Frýdlant na I. pololetí 2019, dle předloženého materiálu.

Rada města po projednání schvaluje rozpočtová opatření č. 27, 28/2018 v celkové výši příjmů a výdajů 2.939.046,88 Kč dle předložené tabulky. Zároveň doporučuje materiál dát na vědomí zastupitelstvu města na jeho nejbližším zasedání.

Rada města po projednání schvaluje dotaci organizaci Český svaz včelařů, z.s., základní organizace Frýdlant na základě předložené žádosti o individuální dotaci č. 21/2018 ve výši 15.000,- Kč a zároveň rada pověřuje starostu podpisem veřejnoprávní smlouvy na schválenou dotaci v tomto usnesení dle vzoru schváleného ZM usnesením č. 483/2018 ze dne 21. 2. 2018.

Rada města po projednání schvaluje rozpočtové opatření č. 29/2018 v celkové výši příjmů a výdajů 59.674,00 Kč dle předložené tabulky. Zároveň doporučuje materiál dát na vědomí zastupitelstvu města na jeho nejbližším zasedání.

Rada města bere na vědomí návrh rozpočtu na rok 2019, dle předloženého materiálu.

Rada města bere na vědomí žádosti o prodloužení termínu v dotačním programu (opravy nemovitostí v MPZ) do 15. 12. 2018 a doporučuje zastupitelstvu města prodloužit termín, dle žádostí.

Rada města bere na vědomí dopis ze dne 15. 11. 2018 od MUDr. Jiřího Madara, jednatele Nemocnice Frýdlant s.r.o. „Oznámení – provoz Nemocnice Frýdlant v prosinci 2018“, dle předloženého materiálu. 

2.1.2019 18:27:45 | přečteno 196x | Roman Műller
 

Město Frýdlant

Městský úřad Frýdlant
T. G. Masaryka 37, 464 01  FRÝDLANT

tel.: +420 488 886 111
e-mail: mesto@mu-frydlant.cz
podatelna: podatelna@mu-frydlant.cz
datová schránka: t27bufd

Další kontakty

 
load