ENDEFRRUPLNLSPIT

Informace z 106. zasedání rady města konaného dne 22. 10. 2018

Informace ze 106. zasedání rady města konaného dne 22. 10. 2018

Rada města po projednání schvaluje mimořádnou odměnu za I. pololetí roku 2018 řediteli Školní jídelny Frýdlant, dle předloženého materiálu.

Rada města schvaluje znění Smlouvy o výpůjčce č. DSO 35/2018 a pověřuje starostu podpisem této smlouvy. 

Rada města po projednání schvaluje přidělení bytu o velikosti 1+0, v ulici U Nemocnice 1244, Frýdlant , dle předloženého materiálu.

1. Rada města po projednání schvaluje přidělení bytu o velikosti 1+1, v ulici U Nemocnice 1243, Frýdlant, dle předloženého materiálu.

2. Rada město po projednání neschvaluje přidělení bytu o velikosti 1+1, v ulici U Nemocnice 1243, Frýdlant.

Rada města bere na vědomí žádost z Agentury pro podporu podnikání a investic Czechinvest a schvaluje pronájem sálu v restauraci Beseda dne 29. 11. 2018 na konání akce „Burza práce“, dle předloženého materiálu.

Rada města bere na vědomí žádost předsedy oddílu ST Frýdlant a schvaluje pronájem sálu v restauraci Beseda dne 8. 12. 2018 na konání akce „O pohár města Frýdlantu“, dle předloženého materiálu.

Rada města bere na vědomí žádost a schvaluje pronájem sálu v restauraci Beseda dne 23. 3. 2019 na konání akce „Ples útulku Azyl pes“, dle předloženého materiálu za standartních platebních podmínek.

Rada města bere na vědomí žádost a schvaluje pronájem sálu v restauraci Beseda dne 13. 11. 2018 na konání akce „Konference Turów“, dle předloženého materiálu.

Rada města po projednání souhlasí s navrženými změnami při uzavírání nájemních smluv na bytové jednotky v majetku Města Frýdlant ve správě Bytového hospodářství Frýdlant, dle předloženého materiálu.

Rada města bere na vědomí žádost CEEBIUS GYM, z.s. a schvaluje pronájem sálu v restauraci Beseda dne 19. 1. 2019 na konání akce „Oldies party“, dle předloženého materiálu.

Rada města schvaluje záměr zřídit z bytu č. 2, v ulici U Nemocnice 1244, Frýdlant krizový byt pro dočasné ubytování rodin s dětmi, které se ne vlastním přičiněním ocitly v krizové situaci, dle předloženého materiálu.

Rada města po projednání schvaluje zvýšení úhrad za úkony pečovatelské služby k 1. 1. 2019, dle předloženého návrhu. 

Rada města po projednání souhlasí s čerpáním daňové úspory z roku 2015 ve výši 36.000,- Kč pro Základní školu, Základní uměleckou školu a Mateřskou školu, Frýdlant, okres Liberec, příspěvková organice, dle předloženého materiálu.

Rada města bere na vědomí žádost ZŠ, ZUŠ a MŠ Frýdlant, okres Liberec, příspěvková organizace o souhlas zřizovatele s přijetím účelově určeného finančního daru od společností KUBÁT – Energo s.r.o. ve výši 5.000,- Kč a ENWER s.r.o. ve výši 3.000,- Kč na pokrytí nákladů na dopravu, přípravu a realizaci výstavy k 100. výročí založení Československa, dle předloženého materiálu.

Rada města po projednání schvaluje rozpočtové opatření č. 25/2018 v celkové výši příjmů a výdajů 1.687.448,97,00 Kč dle předložené tabulky. Zároveň doporučuje materiál dát na vědomí zastupitelstvu města na jeho nejbližším zasedání.

Rada města po projednání schvaluje uzavření smlouvy s Ing. Janou Královou, dle předloženého návrhu a zároveň pověřuje starostu podpisem předložené smlouvy.

Rada města po projednání nesouhlasí s poskytnutím finanční podpory Diecézní charitě Litoměřice a doporučuje zastupitelstvu města neschválení této finanční podpory.

Rada města souhlasí se zněním Smlouvy o společném postupu v projektu „Bezpečná doprava na Heřmaničce“, dle předloženého materiálu a pověřuje starostu jejím podpisem.

Rada města bere na vědomí výsledné řešení autobusové zastávky „Lidový dům, Frýdlant“ směr Frýdlant – Liberec a bere na vědomí podání žádosti o dotační prostředky z Libereckého kraje. Po ocenění položkového rozpočtu s řešením autobusové zastávky firmou SILKOM spol. s r.o. bude předložena cenová nabídka radě města.

Rada města bere na vědomí dokončení kompletní projektové dokumentace na akci „Regenerace sídliště U Nemocnice II. etapa vč. inženýrských sítí“ a souhlasí s přípravou společného zadávacího řízení s FVS, a.s. Kompletní zadávací dokumentace bude před zahájením výběrového řízení předložena k posouzení radě města.

1. Rada města bere na vědomí výsledné řešení projektu na Snížení energetické náročnosti objektu č.p. 1189, Frýdlant, ulice Školní“.

2. Rada města souhlasí se společným zadáním veřejné zakázky se Společenstvím vlastníků Školní 1190, 1191 Frýdlant v rámci projektu „Snížení energetické náročnosti objektu č.p. 1189, Frýdlant, ulice Školní“. Návrh kompletní zadávací dokumentace bude předložen radě města.

1. Rada města po projednání schvaluje nájemní smlouvu mezi Městem Frýdlant a Povodím Labe, s.p., Víta Nejedlého 954/8, Slezské Předměstí, 500 03 Hradec Králové na část pozemku p.č. 681, k.ú. Frýdlant o výměře cca 67,5 m2 k dočasnému užívání jako staveniště na akci „Rekonstrukce ulice Kodešova, Frýdlant, včetně inženýrských sítí“, dle předloženého materiálu.

2. Rada města po projednání schvaluje Smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene mezi Městem Frýdlant a Povodím Labe, s.p., Víta Nejedlého 954/8, Slezské Předměstí, 500 03 Hradec Králové z důvodu zřízení dešťové kanalizace, veřejného osvětlení a chodníků na části pozemku p.č. 681, k.ú. Frýdlant v rámci akce „Rekonstrukce ulice Kodešova, Frýdlant, včetně inženýrských sítí“, dle předloženého materiálu.

3. Rada města ukládá starostovi a vedoucí IO zajistit předběžnou kalkulaci na stání podél levé strany komunikace.

Rada města souhlasí s návrhem zadání a vyhlášením výběrového řízení na akci „Objekt čp. 74 - statické zajištění krovu a stavebních konstrukcí, ul. Děkanská, Frýdlant“, dle předloženého materiálu.

1. Rada města souhlasí s návrhem Studie řešení na Speciální škole ve Frýdlantu v rámci projektu „Stavební úpravy a modernizace Speciální školy, Husova ulice, Frýdlant“.

2. Rada města ukládá investičnímu oddělení předložit na nejbližším zasedání rady města návrh zadání na zpracování projektové dokumentace na akci „Stavební úpravy a modernizace Speciální školy, Husova ulice, Frýdlant“.

Rada města bere na vědomí zprávu o řešení havárie vodovodního potrubí a vyčíslení celkové škody, dle předloženého materiálu.

Rada města po projednání schvaluje Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo na akci „Oprava zateplené fasády objektu Hasičské zbrojnice, Okružní ul. 1378, Frýdlant“ dle předloženého materiálu a ukládá starostovi, aby byl podepsán Dodatek č. 1 mezi Městem Frýdlant a společností Pozemní stavitelství s.r.o.

Rada města souhlasí s vyhlášením záměru na pronájem prostor sloužících k podnikání v 1. patře objektu čp. 1385, nám. T. G. Masaryka, Frýdlant o výměře 407,18 m2 skladové prostory – min. nájemné 170,- Kč/m2/rok a 308,16 m2 prodejní prostory – min. nájemné 500,- Kč/m2/rok.

Rada města souhlasí s vyhlášením záměru na prodej pozemku p.č. 4752/1 o výměře 1308 m2, k.ú. Frýdlant za cenu 355,- Kč/m2. Pozemek se nachází v Údolí, Frýdlant.

Rada města souhlasí s vyhlášením záměru na prodej pozemku p.č. 2002/1 o výměře 2024 m2, k.ú. Frýdlant za celkovou cenu 443.840,- Kč. Pozemek se nachází v ul. Úzká, Frýdlant.

Rada města souhlasí s vyhlášením záměru na prodej pozemku p.č. 2404/3 o výměře 142 m2, k.ú. Frýdlant za cenu 140,- Kč/m2 a ukládá vedoucí odboru majetkosprávního informovat majitele přilehlých pozemků o vyhlášeném záměru. Pozemek se nachází v ul. Luční, Frýdlant.

Rada města souhlasí s vyhlášením záměru na prodej pozemku p.č. 2718/2 o výměře 142 m2, k.ú. Frýdlant za cenu 110,- Kč/m2 a ukládá vedoucí odboru majetkosprávního informovat majitele přilehlých pozemků o vyhlášeném záměru.

Rada města ukládá vedoucí OMS sjednat schůzku ohledně směny pozemků v lokalitě Žitavská Frýdlant. Jedná se o pozemky p.č. 2042/4 o výměře 361 m2 odděleného z pozemku p.č. 2042/2, k.ú. Frýdlant (v majetku města) za cenu 360,- Kč/m2 za pozemek p.č. 2042/3 o výměře 112 m2 odděleného z pozemku p.č. 2042/1, k.ú. Frýdlant (v majetku žadatelů).

Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit převod části pozemku p.č. 3412, k.ú. Frýdlant o výměře cca 190 m2 za cenu 700,- Kč/m2 . Pozemek se nachází Na Hágu, Frýdlant.

Rada města souhlasí s výběrem nájemce prostor sloužících k podnikání v přízemí objektu čp. 99, nám. T. G. Masaryka, Frýdlant o výměře 107,1 m2 min. 5-ti kolovou obálkovou metodou. Vyvolávací cena se stanovuje ve výši 500,- Kč/m2/rok a min. příhoz do dalších kol ve výši 50,- Kč/m2/rok.

Rada města souhlasí s uzavřením nájemní smlouvy na pronájem prostor sloužících k podnikání v přízemí objektu čp. 99, nám. T. G. Masaryka, Frýdlant o výměře 23,1 m2 – kancelář s na dobu určitou 5 let od 1. 1. 2019. Nájemné se stanovuje ve výši 500,- Kč/m2/rok.

Rada města souhlasí s prodloužením smlouvy na pronájem prostor sloužících k podnikání v objektu čp. 1124, ul. Fügnerova, Frýdlant o výměře 42,49 m2 - lékařská ordinace, čekárna s firmou LENSO, s.r.o., Fügnerova 1124, Frýdlant na dobu 5 let. Nájemné se stanovuje ve výši 500,- Kč/m2/rok.

1. Rada města bere na vědomí žádost České pojišťovny, a.s., Spálená 75/16, Praha a souhlasí s odepisováním technického zhodnocení nájemcem prostor sloužících k podnikání v čp. 99, nám. T. G. Masaryka, Frýdlant.

2. Rada města souhlasí s uzavřením podnájemní smlouvy mezi Českou pojišťovnou, a.s., Spálená 75/16, Praha a ČP Distribuce s.r.o., Na Pankráci 1658/121, Praha – Nusle za stejných podmínek nájemní smlouvy.

Rada města bere na vědomí žádost a souhlasí se zřízením sjezdu na komunikaci města p.č. 4605, k.ú. Frýdlant dle návrhu.

Rada města bere na vědomí žádost paní Věry Hauptigové, Pohřební služba, U Potoka 265, Frýdlant a ukládá vedoucí OMS prověřit vliv plánovaných úprav na realizovaní odvlhčení objektu. Žadatelka provede úpravy na vlastní náklady bez možnosti kompenzace městem a v souladu s platnými předpisy.

Rada města souhlasí s uzavřením servisní smlouvy s firmou KELCOM International Liberec, s.r.o., Ještědská 85, Liberec 8 na pravidelné revize a servis EZS v objektu čp. 1407, ul. Míru, Frýdlant na dobu neurčitou dle návrhu.

Rada města schvaluje plán inventur majetku města na rok 2018, dle předloženého návrhu.

Rada města souhlasí s uzavřením smluv o výpůjčce s poskytovateli sociálních služeb: Diakonie ČCE, Člověk v tísni, Advaita, Most k naději, Centrum intervenčních a psychosociálních služeb LK Fokus Liberec v Centru 1407 (ul. Míru, Frýdlant), dle návrhu.

Rada města souhlasí se stavbou nového kabelového vedení NN na pozemku p.č. 325, k.ú. Frýdlant a souhlasí se zřízením služebnosti inženýrské sítě umístění kabelového vedení NN k pozemku p.č. 325,  k.ú. Frýdlant ve prospěch ČEZ Distribuce, a.s., Teplická 874/8, Děčín. Cena za zřízení služebnosti se stanoví dle směrnice města po dokončení stavby a doložení geometrického plánu žadatelem. Pozemek se nachází v ul. Nerudova, Frýdlant.

1. Rada města bere na vědomí plán oprav a investic na rok 2019 na ČOV Frýdlant předložený Frýdlantskou vodárenskou společností a.s.

2. Rada města ukládá místostarostovi připravit ve spolupráci s ředitelem Frýdlantské vodárenské společnosti a.s. návrh řešení investic na rok 2019-2022.

Rada města po projednání schvaluje Smlouvu o spolupráci při zajištění dopravní obslužnosti Libereckého kraje na období roku 2019 č. OLP/5095/2018 (příměstská doprava, dle předloženého materiálu a pověřuje starostu podpisem této smlouvy.

Rada města po projednání souhlasí s cenovými nabídkami na doplnění veřejného osvětlení v ulici Spojovací, dle předloženého materiálu.

Rada města bere na vědomí dopis společnosti RAMBO s.r.o. o záměru rekonstrukce areálu SLEZAN, dle předloženého materiálu.

Rada města bere na vědomí zprávu tajemnice o oznamovací povinnosti veřejných funkcionářů, na kterou byl Městský úřad Frýdlant upozorněn dopisem Ministerstva spravedlnosti ČR ze dne 16. 10. 2018.

Rada města bere na vědomí zprávu tajemnice o výsledku voleb a zprávu starosty o vyhlášení ustavujícího zasedání zastupitelstva města dne 31. 10. 2018 od 18:00 hodin v sále restaurace Beseda.


26.10.2018 11:31:29 | přečteno 351x | Roman Műller
 

Město Frýdlant

Městský úřad Frýdlant
T. G. Masaryka 37, 464 01  FRÝDLANT

tel.: +420 488 886 111
e-mail: mesto@mu-frydlant.cz
podatelna: podatelna@mu-frydlant.cz
datová schránka: t27bufd

Další kontakty

 
load