ENDEFRRUPLNLSPIT

Informace z 105. zasedání rady města konaného dne 24. 9. 2018

Informace z 105. zasedání rady města konaného dne 24. 9. 2018

Rada města po projednání bere na vědomí Výroční zprávu o činnosti Základní školy, Základní umělecké školy a Mateřské školy, Frýdlant, okres Liberec za školní rok 2017-2018 dle předloženého materiálu.

Rada města bere na vědomí zprávu o provedeném výběrovém řízení na regeneraci víceúčelového hřiště v areálu ZŠ Purkyňova, dle předloženého materiálu.

Rada města schvaluje poskytnutí příspěvku Základní škole, Základní umělecké škole a Mateřské škole, Frýdlant, okres Liberec, příspěvková organizace na nákup lyžařského vybavení pro žáky ZŠ, dle předloženého materiálu. 

Rada města po projednání schvaluje přidělení bytu o velikosti 1+0, v ulici Havlíčkova 302, Frýdlant, dle předloženého materiálu. 

1. Rada města revokuje usnesení rady města č. 2632/2018 ze dne 10. 9. 2018. 

2. Rada města bere na vědomí žádost a schvaluje pronájem sálu v restauraci Beseda dne 31. 12. 2018 na konání akce „Oslava narozenin“ dle předloženého materiálu.

Rada města bere na vědomí žádost a schvaluje pronájem sálu v restauraci Beseda dne 1. 12. 2018 na konání akce „Firemní oslava společnosti W. Wülfing CZ s.r.o.“ dle předloženého materiálu.

Rada města po projednání schvaluje vítěze výběrového řízení firmu TOBIS s.r.o. se sídlem Hejnická 608, 464 01 Frýdlant na akci „Úpravy venkovního schodiště objektu čp. 1124, Fügnerova ulice, Frýdlant“ a ukládá ředitelce BHF aby byla podepsána smlouva s vítězným uchazečem.

Rada města po projednání schvaluje vítěze výběrového řízení firmu TOBIS s.r.o. se sídlem Hejnická 608, 464 01 Frýdlant na akci „Celková rekonstrukce bytové jednotky v ulici Míru 630, Frýdlant“ a ukládá ředitelce BHF aby bylo doručeno uchazečům „Oznámení o výběru nejvhodnější nabídky“ a aby byla podepsána smlouva s vítězným uchazečem.

Rada města bere na vědomí žádost a schvaluje pronájem sálu v restauraci Beseda dne 24. 11. 2018 na akci „Setkání včelařů z Frýdlantska“ dle předloženého materiálu.. 

Rada města bere na vědomí žádost a schvaluje pronájem sálu v restauraci Beseda dne 14. 12. 2018 na konání akce „Vánoční večírek firmy TRW Automotive Czech s.r.o.“ dle předloženého materiálu.

Rada města po projednání schvaluje vítěze výběrového řízení firmu ALBION MORAVIA s.r.o. se sídlem Milady Horákové 324/14, 602 00 Brno na „Zajištění stáže v Londýně“ v rámci projektu „Žijeme tu spolu“ CZ.02.3.61/0.0/0.0/16_021/0004572 a ukládá starostovi, aby bylo doručeno uchazečům „Oznámení o výběru nejvhodnější nabídky“ a aby byla podepsána smlouva s vítězným uchazečem.

Rada města po projednání souhlasí s návrhem zadání a vyhlášením výběrového řízení na akci „Výměna oken na části budovy základní školy, ul. Bělíkova 977, Frýdlant“, dle předloženého materiálu.

1. Rada města bere na vědomí zprávu paní ředitelky Mgr. Smolové o současné havárii vody na Základní škole speciální, Frýdlant a souhlasí s navrhovaným postupem prací, dle zprávy vedoucí investičního oddělení a ředitelky školy.

2. Po vyčíslení ceny bude předložena na nejbližší radě města celková škoda za opravu havarijního stavu vodovodního potrubí a s tím souvisejících prací od firmy Marvin Style, s.r.o.

Rada města bere na vědomí změnu řešení v rámci realizace chodníku v ulici Žitavská ohledně propojení autobusových zastávek a souhlasí s doplněním projektové dokumentace od projekční kanceláře Nýdrle – projektová kancelář, spol. s r.o. o řešení autobusové zastávky „Lidový dům, Frýdlant“ směr Frýdlant – Liberec. Po ocenění položkového rozpočtu s řešením autobusové zastávky firmou SILKOM, s.r.o. bude předložena cenová nabídka na jednání rady města včetně návrhu podílu Libereckého kraje.

Rada města po projednání schvaluje Závazná pravidla pro umisťování reklamních zařízení a označení provozoven z hlediska památkové péče v Městské památkové zóně Frýdlant a v Památkovém ochranném pásmu státního hradu a zámku Frýdlant.

Rada města po projednání souhlasí s rozvojovým záměrem sociální služby do základní sítě sociálních služeb Libereckého kraje pro společnost Člověk v tísni, o.p.s. dle předloženého materiálu.

Rada města po projednání souhlasí s rozvojovým záměrem sociální služby do základní sítě sociálních služeb Libereckého kraje pro společnost Most k naději, z.s. dle předloženého materiálu.

Rada města souhlasí s výběrem nájemce prostor sloužících k podnikání v přízemí objektu čp. 1385, nám. T. G. Masaryka, Frýdlant o výměře 561 m2 min. 5-ti kolovou obálkovou metodou. Vyvolávací cena se stanovuje ve výši 600,- Kč/m2/rok a min. příhoz ve výši 60,- Kč/m2/rok. Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu neurčitou s 6-ti měsíční výpovědní lhůtou.

Rada města souhlasí s uzavřením Smlouvy o nájmu staveb a technického zařízení – Kanalizace Frýdlant – Hág s Frýdlantskou vodárenskou společností, a.s., Zahradní 768, Frýdlant na dobu určitou od 1. 10. 2018 do 31. 12. 2028. Nájemné se stanovuje ve výši 50.000,- Kč + DPH ročně.

Rada města bere na vědomí žádost Nemocnice Frýdlant s.r.o. a souhlasí s uzavřením podnájemní smlouvy na prostory kantýny v areálu nemocnice s Pekařstvím Šumava Group a.s. od 1. 10. 2018 po dobu platnosti smlouvy mezi Městem Frýdlant a Nemocnicí Frýdlant s.r.o.

Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit převod pozemku p.č. 1153/2 o výměře 36 m2, k.ú. Frýdlant do vlastnictví ČEZ Distribuce, a.s., Teplická 874/8, Děčín na základě smlouvy budoucí kupní. Cena bude stanovena na základě znaleckého posudku na tržní ocenění v době realizace převodu. Pozemek se nachází pod trafostanicí v ul. Bělíkova, Frýdlant.

Rada města souhlasí s vyhlášením záměru na prodej pozemku p.č. 264/3 o výměře 430 m2, k.ú. Albrechtice u Frýdlantu za cenu 200,- Kč/m2 a pozemku p.č. 263/1 o výměře 3101 m2, k.ú. Albrechtice u Frýdlantu za cenu: část pozemku v ochranném pásmu ČEZ (od hranice pozemku včetně 10 m od vedení VN) za cenu 139,- Kč/m2, zbývající část pozemku p.č. 263/1, k.ú. Albrechtice u Frýdlantu za cenu 200,- Kč/m2.

1. Rada města bere na vědomí žádost Sdružení Tulipan, z.s., Sokolská 113/8, Liberec I o pronájem nebytových prostor v přízemí čp. 99, nám. T. G. Masaryka, Frýdlant o výměře 107,1 m2 a vydá rozhodnutí o osobě nájemce, se kterým bude uzavřena nájemní smlouva po skončení vyhlášeného záměru na pronájem. 

2. Rada města nesouhlasí s uzavřením nájemní smlouvy na pronájem nebytových prostor v 1. patře čp. 74, ul. Děkanská, Frýdlant o výměře 47,5 m2 se Sdružením Tulipan, z.s., Sokolská 113/8, Liberec I na dobu určitou od 1. 11. do 30. 11. 2018.

Rada města souhlasí s uzavřením smlouvy o podnájmu nebytového prostoru v objektu čp. 91, nám. T. G. Masaryka, Frýdlant s firmou FP NISA, spol. s r.o., V cihelně 419, Liberec za účelem realizace projektu města „Žijeme tu spolu“ dle předloženého návrhu. Smlouva se uzavírá na dobu určitou od 1. 10. 2018 do 31. 7. 2020.

Rada města po projednání schvaluje rozpočtové opatření č. 23/2018 v celkové výši příjmů a výdajů 3.032.074,46 Kč dle předložené tabulky. Zároveň doporučuje materiál dát na vědomí zastupitelstvu města na jeho nejbližším zasedání.

Rada města po projednání schvaluje rozpočtové opatření č. 24/2018 v celkové výši příjmů a výdajů 300.000,00 Kč dle předložené tabulky. Zároveň doporučuje materiál dát na vědomí zastupitelstvu města na jeho nejbližším zasedání.

1. Rada města po projednání schvaluje dotaci na základě předložené žádosti o individuální dotaci č. 19/2018 ve výši 10.000,- Kč s podmínkou daru 30 ks zpěvníků pro město Frýdlant.

2. Rada města pověřuje starostu podpisem veřejnoprávní smlouvy na schválenou dotaci v tomto usnesení dle vzoru schváleného ZM usnesením č. 483/2018 ze dne 21. 2. 2018.


1. Rada města po projednání schvaluje obsah smlouvy o poskytnutí účelové dotace z Dotačního fondu LK na akci „Nákup ochranných prostředků PO, Frýdlant (U2)“, kde vítězným uchazečem je firma Požární bezpečnost s.r.o. a pověřuje starostu podpisem smlouvy na dodávku a služby.

2. Rada města po projednání schvaluje obsah smlouvy o poskytnutí účelové dotace z Dotačního fondu LK na akci „Pořízení technického prostředku pro čerpání vody, Frýdlant (U4)“, kde vítězným uchazečem je firma Požární bezpečnost s.r.o. a pověřuje starostu podpisem smlouvy na dodávku a služby. 

3. Rada města po projednání schvaluje obsah smlouvy o poskytnutí účelové dotace z Dotačního fondu LK na akci „Oprava přenosné motorové stříkačky (U6c)“, dodavatel bude upřesněn po fyzickém shlédnutí přenosné motorové stříkačky a pověřuje starostu podpisem smlouvy na dodávku a služby.


Rada města bere na vědomí žádost a nesouhlasí s povolením vyhrazeného parkovacího stání před domem čp. 319 v ulici Husova, Frýdlant dle předloženého materiálu.


D) PŘIPOMÍNKY, NÁMĚTY RADY MĚSTA

- místní úpravy v ul. U Plovárny – p. Beran
- pronájem ledové plochy na zimním stadionu – p. Beran
- zpráva o zimním stadionu – p. Beran
- parkování a nové parkoviště v ul. Lesní – pí. Dušánková
- vyhláška v ul. Děkanská – pí. Sobotová
- poděkování Tenisového klubu Frýdlant za dotaci – starosta
- napojení kanalizace Hágu, udržitelnost – starosta
- model kašny u městských hradeb za nádvořím radnice - starosta

5.10.2018 8:23:04 | přečteno 327x | Roman Műller
 

Město Frýdlant

Městský úřad Frýdlant
T. G. Masaryka 37, 464 01  FRÝDLANT

tel.: +420 488 886 111
e-mail: mesto@mu-frydlant.cz
podatelna: podatelna@mu-frydlant.cz
datová schránka: t27bufd

Další kontakty

 
load