ENDEFRRUPLNLSPIT

Informace z 103. zasedání rady města konaného dne 10. 9. 2018

Rada města bere na vědomí zprávu o ukončení činnosti lesního správce a odborného lesního hospodáře a schvaluje uzavření příkazní smlouvy s panem Radimem Seifertem s účinností od 1. ledna 2019 dle předloženého materiálu.

Rada města bere na vědomí žádost ZŠ, ZUŠ a MŠ Frýdlant, okres Liberec, příspěvková organizace o souhlas zřizovatele s přijetím účelově určeného finančního daru od WOMEN FOR WOMEN, o.p.s. v rámci projektu Obědy pro děti a souhlasí s poskytnutím finančního daru Základní škole, Základní umělecké škole a Mateřské škole, Frýdlant, okres Liberec od WOMEN FOR WOMEN, o. p. s., dle předloženého materiálu.

Rada města schvaluje poskytnutí příspěvku Základní škole, Základní umělecké škole a Mateřské škole, Frýdlant, okres Liberec, příspěvková organizace na autobusovou dopravu pro žáky, kteří se zúčastní projektu Hravý architekt, dle předloženého materiálu. 

1. Rada města schvaluje poskytnutí příspěvku Základní škole, Základní umělecké škole a Mateřské škole, Frýdlant, okres Liberec, příspěvková organizace na autobusovou dopravu pro žáky 1. – 5. ročníku na školu v přírodě, dle předloženého materiálu. 

2. Rada města bere na vědomí zprávu přednesenou ředitelem ZŠ, ZUŠ a MŠ Frýdlant o projektech a aktivitách školy ve školním roce 2018/2019.

Rada města po projednání schvaluje vítěze poptávkového řízení firmu oaza – net spol. s r.o. se sídlem Dr. Milady Horákové 117/81, 460 06 Liberec VI-Rochlice na akci „Dodávka HW vybavení a IT techniky pro objekt Centra 1407“ a ukládá starostovi, aby bylo doručeno uchazečům „Oznámení o výběru nejvhodnější nabídky“ a aby byla podepsána smlouva s vítězným uchazečem.

Rada města souhlasí se změnou termínů částí etap díla v rámci akce „Zpracování PD pro DUR, DSP, PDPS v rámci rekonstrukce ul. Kodešova, Frýdlant vč. inženýrských sítí“ a souhlasí se zněním dodatku č. 1. Před podpisem bude dodatek zaslán ke schválení představenstvu a dozorčí radě společnosti FVS, a.s.

Rada města souhlasí se změnami č. 1 v rámci projektu „Zateplení panelového domu č.p. 1242 – 1244, v ulici U Nemocnice, Frýdlant“ a ukládá investičnímu oddělení připravit dodatek ke smlouvě o dílo. Před podpisem bude dodatek i s přílohou zaslán na dotační orgán k posouzení.

Rada města po projednání schvaluje změnu smlouvy o dílo „Oprava čtyř bytových jednotek o velikosti 1+1 v objektu U Nemocnice 1242-1244, Frýdlant“ v předmětu plnění díla dle předloženého materiálu a schvaluje změnu dodavatele na dokončení poslední bytové jednotky druhého v pořadí VŘ pana Josefa Netolického, se sídlem Mánesova 931, 464 01 Frýdlant s termínem dokončení 15. 12. 2018.

Rada města po projednání schvaluje přidělení bytu o velikosti 1+1, v ulici Kostelní 15, Frýdlant, dle předloženého materiálu. 

Rada města po projednání neschvaluje přidělení bytu o velikosti 1+0, v ulici Havlíčkova 302, Frýdlant, dle předloženého materiálu. 

Rada města bere na vědomí žádost spolku Šachový klub Frýdlant, z.s. a schvaluje pronájem sálu v restauraci Beseda dne 10. 11. 2018 na konání akce „4. ročníku šachového turnaje Frýdlant OPEN 2018“, dle předloženého materiálu.

Rada města bere na vědomí žádost a neschvaluje pronájem sálu v restauraci Beseda dne 31. 12. 2018 na konání akce „Oslava narozenin“ dle předloženého materiálu.

Rada města bere na vědomí žádost a schvaluje pronájem sálu v restauraci Beseda dne 22. 2. 2019 na konání akce „Maturitní ples závěrečných ročníků tříd NS 2 a SO 4“ dle předloženého materiálu.

Rada města bere na vědomí žádost Základní školy, Základní umělecké školy a Mateřské školy, Frýdlant a schvaluje pronájem sálu v restauraci Beseda na akci „Kroužek společenského chování a tance“ v předložených termínech. 

Rada města bere na vědomí žádost  předsedy Slovanu Frýdlant oddíl kopané a schvaluje pronájem sálu v restauraci Beseda dne 17. 11. 2018 na konání akce „Oldies party Frýdlant“ dle předloženého materiálu.

Rada města po projednání souhlasí s výmazem místa poskytovaného vzdělání nebo školských zařízení z rejstříku škol a školských zařízení Základní umělecké školy, Moskevská 164, Raspenava, dle předloženého materiálu.

Rada města po projednání schvaluje rozpočtové opatření č. 21/2018 v celkové výši příjmů a výdajů 2.606.461,46 Kč dle předložené tabulky. Zároveň doporučuje materiál dát na vědomí zastupitelstvu města na jeho nejbližším zasedání. 

Rada města po projednání bere na vědomí žádost TK Frýdlant na mimořádný finanční příspěvek na napojení ke kanalizaci a pořízení tukového lapolu a doporučuje materiál předložit ke schválení zastupitelstvu města na jeho nejbližším jednání. 

Rada města po projednání schvaluje rozpočtové opatření č. 22/2018 v celkové výši příjmů a výdajů 100.000,- Kč dle předložené tabulky. Zároveň doporučuje materiál dát na vědomí zastupitelstvu města na jeho nejbližším zasedání.

Rada města souhlasí s vyhlášením záměru na pronájem prostor sloužících k podnikání v objektu čp. 1124, ul. Fügnerova, Frýdlant o výměře 42,49 m2 - lékařská ordinace, čekárna.

Rada města souhlasí s vyhlášením záměru na pronájem prostor sloužících k podnikání v přízemí objektu čp. 99, nám. T. G. Masaryka, Frýdlant o výměře 23,1 m2 - kancelář. Minimální nájemné se stanovuje ve výši 500,- Kč/m2/rok.

Rada města bere na vědomí žádost MAS Frýdlantsko, z.s, Děkanská 74, Frýdlant a souhlasí s ukončením nájemní smlouvy na pronájem nebytových prostor v objektu čp. 74, ul. Děkanská, Frýdlant k 31. 10. 2018.

1. Rada města bere na vědomí žádost a souhlasí s ukončením nájemní smlouvy na pronájem prostor sloužících k podnikání v přízemí objektu čp. 99, nám. T. G. Masaryka, Frýdlant k 30. 11. 2018.

2. Rada města souhlasí s vyhlášením záměru na pronájem prostor sloužících k podnikání v přízemí objektu čp. 99, nám. T. G. Masaryka, Frýdlant o výměře 107,1 m2.  Minimální nájemné se stanovuje ve výši 500,- Kč/m2/rok.

Rada města po projednání bere na vědomí nabídku SŽDC o převodu pozemku p.č. 2153 o výměře 679 m2, k.ú. Frýdlant a pověřuje starostu k jednání se SŽDC o možnosti převodu na Mikroregion Frýdlantsko případně na obce Kunratice, Heřmanice a Dětřichov.

Rada města souhlasí s úpravami a reklamním značením pronajatých prostor v objektu čp. 4, nám. T. G. Masaryka, Frýdlant dle návrhu předloženého nájemcem firmou LBM Business s.r.o., Luční 1445, Frýdlant.

Rada města bere na vědomí návrh reklamního značení a úprav v pronajatých prostorách v přízemí objektu čp. 99, nám. T. G. Masaryka, Frýdlant zaslaných nájemcem Českou pojišťovnou a.s. a souhlasí s úpravami dle návrhu. S reklamním označením se uděluje souhlas za podmínky, že plochy výkladců nebudou zakryté v celé části a reklama bude umístěna ve vnitřní části za výkladci. Finální návrh reklamního značení, musí chválit odbor památkové péče.

Rada města souhlasí se stavbou a se zřízením služebnosti inženýrské sítě umístění el. vedení NN  na pozemku p.č. 2404/5 a p.č. 2404/4, vše k.ú. Frýdlant ve prospěch ČEZ Distribuce, a.s., Teplická 874/8, Děčín. Cena bude stanovena dle směrnice města po doložení geometrického plánu vyhotoveného na náklady žadatele. Pozemky se nacházejí v ul. Luční, Frýdlant.

1. Rada města nesouhlasí se zřízením služebnosti inženýrské sítě umístěné plynové přípojky na pozemku p.č. 2404/3, k.ú. Frýdlant ve prospěch majitele pozemku p.č. 2402, k.ú. Frýdlant. Pozemek se nachází v ul. Luční, Frýdlant. 

2. Rada města souhlasí s vyhlášením záměru na prodej pozemku p.č. 2404/3 o výměře 142 m2, k.ú. Frýdlant na základě znaleckého posudku na tržní ocenění a ukládá vedoucí odboru majetkosprávního oslovit vlastníky přilehlých pozemků s nabídkou prodeje tohoto pozemku. Pozemek se nachází v ul. Luční, Frýdlant.

Rada města souhlasí s uzavřením smlouvy o výpůjčce movitých věcí – sochy Albrechta z Valdštejna na období od 1. 1. 2019 do 31. 12. 2021 s Národním památkovým ústavem, Valdštejnské nám. 3, Praha 1 – Malá Strana dle návrhu předloženého v příloze.

Rada města bere na vědomí výsledky výběrového řízení na výběr dodavatele opravy rozvodů v kotelně budovy „B“ Městského úřadu Frýdlant a souhlasí s uzavřením smlouvy o dílo s firmou ENWER s.r.o., Zahradní 357, Frýdlant za cenu dle cenové nabídky.

Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit převod pozemku p.č. 2508/1 o výměře 562 m2 a pozemku p.č. 2507 o výměře 387 m2, vše k.ú. Frýdlant za cenu 338.000,- Kč. Pozemky se nacházejí v ul. Holečkova, Frýdlant.

Rada města po projednání schvaluje vítěze poptávkového řízení firmu Agarden rostliny s.r.o. se sídlem Boseň 1424, 295 02 Mnichovo Hradiště na akci „Výsadba javorů u náhonu ve Frýdlantě“ a ukládá starostovi, aby bylo doručeno uchazečům „Oznámení o výběru nejvhodnější nabídky“ a aby byla podepsána smlouva s vítězným uchazečem.

Rada města po projednání schvaluje vítěze nabídkového řízení firmu SIZ s.r.o., se sídlem č.p. 694, 468 45 Velké Hamry na akci „Parkoviště ul. Lesní, Frýdlant“ a ukládá starostovi, aby bylo doručeno uchazečům „Oznámení o výběru nejvhodnější nabídky“ a aby byla podepsána smlouva o dílo s vítězným uchazečem.

Rada města po projednání bere na vědomí návrh odkoupení pozemků p.č. 3109 o výměře 834 m2 a p.č. 3110 o výměře 7972 m2 , vše k.ú. Frýdlant, ve vlastnictví firmy MED 68 s.r.o. a doporučuje zastupitelstvu města odkoupení těchto pozemků.

Rada města bere na vědomí návrh Obecně závazné vyhlášky na regulaci provozní doby hostinských provozoven a doporučuje vyhlášku předložit ke schválení zastupitelstvu města na jeho nejbližším jednání.

Rada města souhlasí s vyhlášením záměru na směnu části pozemku p.č. 2042/2 o výměře cca 120 m2 (v majetku města) za část pozemku p.č. 2042/1 o výměře cca 350 m2 (v majetku žadatele), vše v k.ú. Frýdlant. 

Rada města po projednání bere na vědomí zprávu přednesenou starostou města z jednání Komise Rady města Frýdlant pro řešení zdravotní obslužnosti ORP III Frýdlant konané dne 4. 9. 2018, dle předloženého materiálu. 

D) PŘIPOMÍNKY, NÁMĚTY RADY MĚSTA

- informace o probíhajících akcích – místostarosta
- pozvání na prezentaci společnosti TEPLO Frýdlant s.r.o. – p. Vančura
- zákaz stání u zimního stadionu – p. Vančura
- zahájení provozu zimního stadionu – p. Beran
- nové osvětlení zimního stadionu – p. Beran
- parkoviště u Centra 1407 - starosta
- den s IZS + 150. let výročí SDH – starosta
- výměna oken v ordinaci MUDr. Jančáryové – starosta
- úkoly pro ředitele Mgr. Kozlovského - starosta
- opravený pomník v parku před hřbitovem - starosta

3.10.2018 8:18:42 | přečteno 292x | Roman Műller
 

Město Frýdlant

Městský úřad Frýdlant
T. G. Masaryka 37, 464 01  FRÝDLANT

tel.: +420 488 886 111
e-mail: mesto@mu-frydlant.cz
podatelna: podatelna@mu-frydlant.cz
datová schránka: t27bufd

Další kontakty

 
load