ENDEFRRUPLNLSPIT

Informace z 102. zasedání rady města konaného dne 27. 8. 2018

Informace ze 102. zasedání rady města konaného dne 27. 8. 2018


Rada města bere na vědomí zprávu o stavu silniční mostové váhy v areálu FCC Frýdlant a ukládá starostovi a vedoucí OMS prověřit možnost opravy stávající váhy s doložením potvrzení ČMÚ a dále zjistit vlastnictví váhy.

Rada města souhlasí s vyhlášením záměru na prodej části pozemku p.č. 1562, k.ú. Frýdlant o výměře cca 10 m2 za cenu 330,- Kč/m2  a ukládá vedoucí OMS sepsat s vlastníky dohodu o majetkovém vyrovnání. Pozemek se nachází v ulici Spojovací, Frýdlant. 

Rada města souhlasí s vyhlášením záměru na prodej části pozemku p.č. 3412, k.ú. Frýdlant o výměře cca 190 m2 za cenu 700,- Kč/m2. Pozemek se nachází Na Hágu, Frýdlant. 

Rada města souhlasí s vyhlášením záměru na prodej pozemku p.č. 2718/2 o výměře 142 m2, k.ú. Frýdlant na základě znaleckého posudku na tržní ocenění. 

Rada města bere na vědomí žádost Okresního stavebního bytového družstva, Kamenická 1213, Liberec 6 a souhlasí se stavbou zateplení objektu čp. 1145 na pozemku p.č. 1154/4, k.ú. Frýdlant s přesahem 14 cm nad pozemky města p.č. 1154/14 a p.č. 1154/16, vše k.ú. Frýdlant. Pozemky se nacházejí v ul. Bezručova, Frýdlant. 

Rada města bere na vědomí žádost spolku Muzikanti Frýdlant, z.s. a schvaluje pronájem sálu v restauraci Beseda dne 29. 12. 2018 na konání akci „47. Muzikantský Silvestr“, dle předloženého materiálu.

Rada města bere na vědomí žádost spolku Domeček Frýdlant, z.s. a schvaluje pronájem sálu za snížené nájemné 3.000,- Kč v restauraci Beseda dne 26. 1. 2019 na konání akce „Dětský karneval“ a „Maškarní ples pro dospělé“ dle předloženého materiálu.

Rada města souhlasí s vyhlášením výběrového řízení a souhlasí s návrhem zadání výběrového řízení na akci „Celková rekonstrukce bytové jednotky v ulici Míru 630, Frýdlant“, dle předloženého materiálu. 

Rada města po projednání souhlasí s poskytnutím dotací z rozpočtu Města Frýdlant, dle rozpisu a uzavřením veřejnoprávních smluv s jednotlivými příjemci dotací a doporučuje materiál předložit ke schválení zastupitelstvu města na jeho nejbližším jednání. 

Rada města po projednání bere na vědomí Závěrečný účet DSO Mikroregion Frýdlantsko za rok 2017, jehož součástí je Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření a doporučuje materiál předložit k projednání zastupitelstvu města na jeho nejbližším jednání. 

Rada města po projednání bere na vědomí hospodářské výsledky všech příspěvkových organizací zřízených Městem Frýdlant za 1. pololetí roku 2018.

1. Rada města po projednání schvaluje dotaci na základě předložené žádosti o individuální dotaci č. 8/2018 ve výši 18.840,- Kč.

2. Rada města po projednání zamítá poskytnutí dotace Klubu turistů Frýdlant na základě předložené žádosti o individuální dotaci č. 10/2018. Město Frýdlant zakoupilo pártystany do svého majetku a organizaci bude umožněno jejich zapůjčení.

3. Rada města po projednání zamítá poskytnutí dotace organizaci Bezpečně na silnicích o.p.s. na základě předložené žádosti o individuální dotaci č. 11/2018. Město Frýdlant financuje provoz a vzdělávání žáků základních škol na dopravním hřišti ve Frýdlantu, kterým zajišťuje prevenci, vzdělanost a informovanost o dodržování bezpečnostních zásad při jízdě na kole. 

4. Rada města po projednání schvaluje dotaci organizaci Linka bezpečí, z.s. na základě předložené žádosti o individuální dotaci č. 13/2018 ve výši 15.000,- Kč.

5. Rada města po projednání souhlasí s poskytnutím dotace organizaci HC Frýdlant, z.s. na základě předložené žádosti o individuální dotaci č. 14/2018 ve výši 240.000,- Kč a doporučuje materiál předložit ke schválení zastupitelstvu města na jeho nejbližším jednání.

6. Rada města po projednání schvaluje dotaci organizaci JZ Racing Frýdlant, z.s. na základě předložené žádosti o individuální dotaci č. 15/2018 ve výši 20.000,- Kč.

7. Rada města pověřuje starostu podpisem veřejnoprávních smluv na schválené dotace v tomto usnesení dle vzoru schváleného ZM usnesením č. 483/2018 ze dne 21. 2. 2018.


Rada města po projednání souhlasí se zřízením termínovaných účtů u poskytovatelů bankovních služeb a doporučuje zastupitelstvu schválit uzavření smluv s Komerční bankou, a.s. ve výši TV 15 mil. Kč se splatností 1 měsíc s automatickým prodloužením a s Českou spořitelnou, a.s. ve výši TV 15 mil. Kč se splatností 1 měsíc a další TV ve výši zbylých prostředků na základním běžném účtu se splatností 1 den. Dále rada města doporučuje zmocnit starostu a vedoucí odboru finančního k uzavírání obchodů (převodů na termínované účty) a podepisováním konfirmací. 

Rada města po projednání schvaluje rozpočtové opatření č. 20/2018 v celkové výši příjmů a výdajů 3.204.760,30 Kč dle předložené tabulky. Zároveň doporučuje dát materiál na vědomí zastupitelstvu města na jeho nejbližším zasedání.

Rada města po projednání bere na vědomí zrušení výběrového řízení na akci „I/13 Albrechtice“, - autobusové zastávky, dle předloženého materiálu. 

1. Rada města po projednání bere na vědomí čistopis Územní studie Novoměstská II. v rámci projektu „Územní studie veřejného prostranství ve Frýdlantu lokalit Podzámčí, Novoměstská II, Sídlištní“ dle předloženého materiálu.

2. Rada města doporučuje zastupitelstvu města vzít na vědomí čistopis Územní studie Novoměstská II. v rámci projektu „Územní studie veřejného prostranství ve Frýdlantu lokalit Podzámčí, Novoměstská II, Sídlištní“.

Rada města schvaluje výsledek nabídkového řízení na akci „Nákup myčky nádobí na pracoviště ZŠ Purkyňova, Frýdlant“, dle předloženého materiálu. 

1. Rada města bere na vědomí návrh Obecně závazné vyhlášky na regulaci provozní doby hostinských provozoven. 

1. Rada města jmenuje pracovní komisi, dle předloženého materiálu. 

Rada města schvaluje výsledek poptávky na pořízení kamery na objektu čp. 74, nám. T. G. Masaryka na sledování ulice Děkanská, dle předloženého materiálu a ukládá starostovi podepsat smlouvu o dílo se společností TELMO a.s.

Rada města bere na vědomí informace o pořízení Mobilního podia pro Frýdlantsko a pověřuje tajemnici jednáním o návrhu smlouvy o výpůjčce a o správě a o provozním řádu. 

Rada města souhlasí se záborem veřejného prostranství před objektem sokolovny, Tyršova ulice 681. Jedná se o část chodníku na Komenského nábřeží. Zábor je z důvodu bezpečnosti chodců při plánované opravě komínového tělesa na střeše objektu.

3.9.2018 11:20:14 | přečteno 428x | Roman Műller
 

Město Frýdlant

Městský úřad Frýdlant
T. G. Masaryka 37, 464 01  FRÝDLANT

tel.: +420 488 886 111
e-mail: mesto@mu-frydlant.cz
podatelna: podatelna@mu-frydlant.cz
datová schránka: t27bufd

Další kontakty

 
load