ENDEFRRUPLNLSPIT

Informace z 101. zasedání rady města konaného dne 13. 8. 2018

Informace ze 101. zasedání rady města konaného dne 13. 8. 2018

 

Rada města bere na vědomí petici občanů Děkanské ulice proti rušení nočního klidu dle předloženého materiálu a ukládá starostovi jmenovat pracovní komisi ve složení: Ing. Dan Ramzer, Jiří Stodůlka, zástupce Městské policie Liberec a zástupce OOP Policie ČR Frýdlant a dále se situací zabývat.

Rada města bere na vědomí návrh usměrňujících principů k ochraně památkových hodnot nemovitostí a veřejného prostoru v městské památkové zóně a ukládá starostovi sestavit pracovní skupinu.

1. Rada města po projednání bere na vědomí výsledek poptávkového řízení firmu Solarius Energy s.r.o., se sídlem Čs. armády 212, 254 01 Jílové u Prahy na akci „Osvětlení zimního stadionu Frýdlant“, dle předloženého materiálu.

2. Rada města doporučuje HC Frýdlant, z.s. pořádat o individuální dotaci.

Rada města po projednání souhlasí se spolufinancováním Městem Frýdlant při vybudování bezbariérového přístupu k ordinaci praktické lékařky čp. 389, Hrnčířské náměstí, Frýdlant, dle předloženého materiálu.

1. Rada města bere na vědomí možnost získání finanční podpory z dotačních prostředků z IROP a OPŽP na „Stavební úpravy a modernizaci ZŠ speciální školy v Husově ulici, Frýdlant“, s následným projednáním v zastupitelstvu města.

2. Rada města ukládá starostovi a investičnímu oddělení zahájit projekční přípravu a přípravu všech podkladů nutných k žádosti do IROP a OPŽP na projekt „Stavební úpravy a modernizace speciální školy v Husově ulici, Frýdlant“.

Rada města souhlasí se závěrečnými změnami č. 3 v rámci projektu „Centrum 1407, Frýdlant – podpora rozvoje sociálních služeb“ a ukládá investičnímu oddělení připravit dodatek ke smlouvě o dílo. Před podpisem dodatku budou rozpočty a znění dodatku odsouhlaseny dotačním orgánem CRR.

Rada města souhlasí s vyhlášením záměru na pronájem prostor sloužících k podnikání v přízemí objektu čp. 1385, nám. T. G. Masaryka, Frýdlant o výměře 561 m2. Minimální nájemné se stanovuje ve výši 600,- Kč/m2/rok.

Rada města souhlasí s uzavřením nájemní smlouvy na pronájem prostor sloužících k podnikání v přízemí objektu čp. 4, nám. T. G. Masaryka, Frýdlant s firmou LBM Business s.r.o., Luční 1445, Frýdlant na dobu neurčitou od 1. 9. 2018. Nájemné se stanovuje ve výši 1.200,- Kč/m2/rok.

Rada města souhlasí s vyhlášením záměru na prodej pozemku p.č. 4752/1 o výměře 1308 m2, k.ú. Frýdlant na základě znaleckého posudku na tržní ocenění. Pozemek se nachází v Údolí, Frýdlant.

Rada města souhlasí s vyhlášením záměru na prodej pozemku p.č. 1153/2 o výměře 36 m2, k.ú. Frýdlant. Pozemek se nachází pod trafostanicí v ul. Bělíkova, Frýdlant.

Rada města souhlasí s výběrem budoucího kupujícího pozemku p.č. 2508/1 o výměře 562 m2 a pozemku p.č. 2507 o výměře 387 m2, vše k.ú. Frýdlant min. 5-ti kolovou obálkovou metodou. Vyvolávací cena do 1. kola se stanovuje ve výši 356,- Kč/m2 a min. příhoz do dalších kol ve výši 36,- Kč/m2. V případě účasti v obálkové metodě pouze jednoho žadatele je kupní cena stanovena v celkové výši 338.000,- Kč. Pozemky se nacházejí v ul. Holečkova, Frýdlant.

1. Rada města doporučuje zastupitelstvu města revokovat usnesení č. 527/2018 ze dne 13. 6. 2018, které se týká převodu pozemku p.č. 1644 o výměře 580 m2, k.ú. Frýdlant do vlastnictví za cenu 250.000,- Kč z důvodu neakceptování kupní ceny žadatelem.

2. Rada města souhlasí s pronájmem pozemku a ukládá vedoucí odboru majetkosprávního vyhlásit záměr na pronájem pozemku p.č. 1644, k.ú. Frýdlant.

Rada města souhlasí s uzavřením kupní smlouvy s Krajskou nemocnicí Liberec, a.s., Husova 357/10, Liberec I – Staré Město na koupi 42 ks elektricky polohovatelných postelí typu LINET NOVOS a 70 ks antidekubitních pasivních matrací za celkovou cenu 4.200,- Kč + DPH.

Rada města souhlasí s uzavřením smlouvy o výpůjčce s Nemocnicí Frýdlant s.r.o., V Úvoze 860, Frýdlant – 52 lůžek LINET NOVOS a s Nemocnicí Vrchlabí, Fügnerova 50, Vrchlabí – 18 lůžek LINET NOVOS dle návrhu.

Rada města souhlasí s umístěním dopravního značení a vyhrazením parkovacích míst u objektů čp. 1125, 1126, ul. Vrchlického, Frýdlant dle návrhu.

Rada města projednala návrh České pojišťovny a.s. na venkovní reklamní označení nebytových prostor v přízemí objektu čp. 99, nám. T. G. Masaryka, Frýdlant a souhlasí s jejím umístěním pouze v horní a dolní části prosklené plochy.

Rada města souhlasí se stavbou a s vydáním územního rozhodnutí o umístění stavby „Frýdlant-Dětřichov-Opatření pro připojení vodovodu Dětřichov“ dle předložené projektové dokumentace firmou Vodohospodářský rozvoj a výstavba a.s., Praha.

Rada města souhlasí se stavbou a s vydáním územního rozhodnutí o umístění stavby „Frýdlant-Bulovka-Opatření pro připojení vodovodu Bulovka“ dle předložené projektové dokumentace firmou Vodohospodářský rozvoj a výstavba a.s., Praha.

Rada města souhlasí se stavbou a s vydáním územního rozhodnutí o umístění stavby „Frýdlant-Opatření na stávajících rozváděcích sítí“ dle předložené projektové dokumentace firmou Vodohospodářský rozvoj a výstavba a.s., Praha.

1) Rada města dle návrhu vedoucí odboru majetkosprávního revokuje tato usnesení z důvodu nesplnění podmínek ze strany žadatelů: usnesení č. 1312/2016 ze dne 14. 11. 2016, usnesení č. 1752/2017 ze dne 12. 6. 2017, usnesení č. 1692/2017 ze dne 15. 5. 2017.

2) Rada města stanovuje lhůtu pro úhradu zálohy na pořízení znaleckého posudku na tržní ocenění ceny pozemků v případě schváleného vyhlášení záměru na prodej pozemku max. 30 dní od převzetí výzvy odboru majetkosprávního. V případě nesplnění této podmínky odstupuje rada města od záměru prodeje pozemku.

Rada města bere na vědomí žádost a revokuje usnesení č. 2524/2018 ze dne 16. 7. 2018 týkající se zřízení služebnosti inženýrské sítě kanalizační přípojky k pozemku p.č. 69, k.ú. Frýdlant.

Rada města souhlasí se zadáním veřejné zakázky na opravu rozvodů UT v suterénu budovy B Městského úřadu Frýdlant dle návrhu a ukládá vedoucí odboru majetkosprávního oslovit realizační firmy.

Rada města souhlasí se zadáním veřejné zakázky na obnovu EZS na radnici Frýdlant dle návrhu a ukládá vedoucí odboru majetkosprávního oslovit realizační firmy.

Rada města doporučuje zastupitelstvu města revokovat usnesení č. 528/2018 ze dne 13. 6. 2018 týkající se prodeje pozemku p.č. 2979/3 o výměře 1655 m2, k.ú. Frýdlant z důvodu odstoupení od koupě žadatelem.

Rada města bere na vědomí žádost a souhlasí s umístěním sídla společnosti AZZ fyzio s.r.o. na adrese Fügnerova 1124, Frýdlant.

1. Rada města po projednání schvaluje rozpočtové opatření č. 17/2018 v celkové výši příjmů a výdajů 2.943.658,12 Kč dle předložené tabulky. Zároveň doporučuje materiál dát na vědomí zastupitelstvu města na jeho nejbližším zasedání.

2. Rada města po projednání souhlasí s rozpočtovým opatřením č. 18/2018 v celkové výši příjmů a výdajů 1.000.000,00 Kč dle předložené tabulky. Zároveň doporučuje materiál předložit ke schválení zastupitelstvu města na jeho nejbližším zasedání.

Rada města po projednání souhlasí s harmonogramem přípravy rozpočtu na rok 2019 dle předloženého návrhu.

Rada města po projednání bere na vědomí čerpání běžného a kapitálového rozpočtu Města Frýdlant k 30. 6. 2018 dle předloženého materiálu.

Rada města po projednání souhlasí s rozpočtovým opatřením č. 19/2018 v celkové výši příjmů a výdajů 3.347.070,40 Kč dle předložené tabulky. Zároveň doporučuje materiál předložit ke schválení zastupitelstvu města na jeho nejbližším zasedání.

Rada města po projednání bere na vědomí ústní informaci přednesenou vedoucí odboru finančního o možném zhodnocování prostředků na bankovních účtech a ukládá vedoucí odboru finančního připravit konkrétní materiál s nabídkou bank k dalšímu projednání radou města.

Rada města bere na vědomí žádost CEEBIUS GYM, z.s. a schvaluje pronájem sálu v restauraci Beseda dne 29. 9. 2018 na konání akce Oldies párty 2018, dle předloženého materiálu.

Rada města bere na vědomí žádost a schvaluje pronájem sálu v restauraci Beseda dne 4. 10. 2018 na konání úvodního setkání pracovníků ve vzdělávání z Frýdlantska v projektu MAP Frýdlantsko II, dle předloženého materiálu.

Rada města bere na vědomí žádost SDH Frýdlant a schvaluje pronájem sálu v restauraci Beseda dne 15. 9. 2018 na konání akce Společenské hasičské zábavy k 150. výročí založení SDH Frýdlant, dle předloženého materiálu.

Rada města bere na vědomí návrh na vybudování nové páteřní trasy MKDS mezi MP a OO PČR, dle předloženého materiálu a ukládá starostovi jednat o vytvoření rámcové smlouvy na realizaci nového páteřního připojení s firmou FDLnet.CZ, s.r.o. a TELMO a.s.

Rada města souhlasí se zakoupením dětských herních prvků pro zřízení dětského hřiště Větrov, Frýdlant a pověřuje starostu podpisem kupní smlouvy s firmou Hřiště hrou s.r.o., Sobotecká 810, 511 01 Turnov.

Rada města po projednání schvaluje vítěze výběrového řízení firmu Pozemní stavitelství s.r.o., se sídlem Ruprechtická 538/24, 460 01 Liberec na akci „Oprava zateplené fasády objektu Hasičské zbrojnice, Okružní ul. 1378, Frýdlant“ a ukládá starostovi, aby bylo doručeno uchazečům „Oznámení o výběru nejvhodnější nabídky“ a aby byla podepsána smlouva s vítězným uchazečem.

21.8.2018 10:02:09 | přečteno 320x | Roman Műller
 

Město Frýdlant

Městský úřad Frýdlant
T. G. Masaryka 37, 464 01  FRÝDLANT

tel.: +420 488 886 111
e-mail: mesto@mu-frydlant.cz
podatelna: podatelna@mu-frydlant.cz
datová schránka: t27bufd

Další kontakty

 
load