ENDEFRRUPLNLSPIT

Informace z 100. zasedání rady města konaného dne 16. 7. 2018

Informace ze 100. zasedání rady města konaného dne 16. 7. 2018

 

Rada města po projednání přiděluje byt o velikosti 1+1, v ulici U Nemocnice 1244, Frýdlant, dle předloženého materiálu.

Rada města bere na vědomí žádost a schvaluje pronájem sálu v restauraci Beseda dne 22. 9. 2018 na konání akce Dětský den, dle předloženého materiálu.

Rada města bere na vědomí žádost a schvaluje pronájem sálu v restauraci Beseda dne 30. 12. 2018 na konání akce Silvestr, dle předloženého materiálu.

Rada města bere na vědomí žádost Slovanu Frýdlant oddíl kopané a schvaluje pronájem sálu v restauraci Beseda dne 16. 2. 2019 na konání akce Oldies party, dle předloženého materiálu.

Rada města bere na vědomí žádost a schvaluje pronájem sálu v restauraci Beseda dne 15. 2. 2019 na konání akce Ples žáků 4. ročníku SŠHL oboru Veterinářství, dle předloženého materiálu.

Rada města po projednání schvaluje vítězného dodavatele oaza – net spol. s r.o. na realizaci akce „Hlasovací zařízení pro zastupitele města Frýdlant“ a ukládá starostovi, aby byla podepsána smlouva s vybraným uchazečem.

1. Rada města bere na vědomí a schvaluje návrh řešení opravy havarijního stavu pomníku obětem 1. světové války.

2. Rada města po projednání schvaluje vítěze poptávkového řízení pana MgA. Václava Poliána, se sídlem Dobrovského 18, 779 00 Olomouc, na akci „Pomník obětem 1. světové války, Frýdlant“ a ukládá starostovi, aby bylo doručeno uchazečům „Oznámení o výběru nejvhodnější nabídky“ a aby byla podepsána smlouva s vítězným uchazečem.

Rada města souhlasí s nabídkovou cenou akad. mal. Dominiky Machačové dle předloženého návrhu na „Restaurování Piety II. etapa, město Frýdlant“ a ukládá starostovi, aby byla podepsána smlouva s vybraným uchazečem.

Rada města po projednání schvaluje vítěze výběrového řízení firmu TOBIS, s.r.o., se sídlem Hejnická 608, 464 01, Frýdlant na akci „Stavební úpravy podkroví objektu hasičské zbrojnice, Frýdlant – Větrov čp. 3273 – I. etapa“ a ukládá starostovi, aby bylo doručeno uchazečům „Oznámení o výběru nejvhodnější nabídky“ a aby byla podepsána smlouva s vítězným uchazečem.

Rada města po projednání schvaluje návrh Územní studie Novoměstská II., dle předloženého materiálu.

Rada města bere na vědomí zrušení výběrového řízení na akci „Přírodovědná učebna na ZŠ Husova, Frýdlant“ a ukládá vedoucí IO a starostovi připravit úpravu rozpočtu, dle cenové úrovně I. / 2018 a zahájit jednání s generálním projektantem ohledně sanačního systému.

Rada města bere na vědomí zprávu  pana Jaroslava Vančury o potřebě jednat s obyvateli Žitavské ulice ohledně vyřešení dešťových vod k p.p.č. 2068, k.ú. Frýdlant a ukládá místostarostovi projednat řešení.

Rada města bere na vědomí zprávu starosty o vícepracích v rámci akce „Rekonstrukce kanalizace na Hágu, Frýdlant“. Jedná se vícepráce spojené s úpravou stávající dešťové kanalizace, která byla v rámci akce objevena v trase nového vodovodu a kanalizace. 

Rada města souhlasí s výběrem nájemce prostor sloužících k podnikání v přízemí objektu čp. 4, nám. T. G. Masaryka, Frýdlant o výměře 172 m2 min. 5-ti kolovou obálkovou metodou. Vyvolávací cena nájemného do 1. kola se stanovuje ve výši 600,- Kč/m2/rok a min. příhoz do dalších kol ve výši 60,- Kč/m2/rok.

Rada města nesouhlasí s vyhlášením záměru na prodej části pozemku p.č. 1915/6 o výměře cca 130 m2, k.ú. Frýdlant na základě znaleckého posudku na tržní ocenění. Pozemek se nachází v ul. Nádražní, Frýdlant.

Rada města souhlasí s vyhlášením záměru na prodej pozemku p.č. 2508/1 o výměře 562 m2 a pozemku p.č. 2507 o výměře 387 m2, vše k.ú. Frýdlant za celkovou cenu 338.000,- Kč. Pozemky se nacházejí v ul. Holečkova, Frýdlant.

Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit převod pozemku p.č. 632 o výměře 700 m2, k.ú. Frýdlant za cenu 200,- Kč/m2 do vlastnictví. Pozemek se nachází v ul. Okružní, Frýdlant.

Rada města bere na vědomí nabídku Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových na převod pozemku p.č. 1045, k.ú. Frýdlant a pověřuje odbor majetkosprávní vedením jednání o možnosti bezúplatného převodu na Město Frýdlant dle návrhu č. 2 předloženého materiálu: bezúplatný převod s omezujícími podmínkami po dobu 10 let. Pozemek se nachází v areálu Nemocnice Frýdlant s.r.o.

Rada města souhlasí se zřízením služebnosti inženýrské sítě kanalizační přípojky k pozemku p.č. 69, k.ú. Frýdlant ve prospěch majitele pozemku p.č. 47/3, k.ú. Frýdlant. Cena bude stanovena dle směrnice města po doložení geometrického plánu pořízeného na náklady žadatelů. Pozemek se nachází v ul. Havlíčkova, Frýdlant.

Rada města souhlasí se zřízením služebnosti umístění inženýrské sítě podzemního vedení NN, stožárové trafostanice a rozvaděče NN na pozemku p.č. 3258/2, k.ú. Frýdlant ve prospěch ČEZ Distribuce, a.s., Teplická 874/5, Děčín. Cena se stanovuje dle směrnice města ve výši 7.213,- Kč + DPH. Pozemek se nachází v ul. Hejnická, Frýdlant.

Rada města souhlasí se zřízením služebnosti umístění inženýrské sítě vodovodní přípojky k pozemku p.č. 829, k.ú. Frýdlant. Cena bude stanovena dle směrnice města po doložení geometrického plánu pořízeného na náklady žadatelů. Pozemek se nachází v ul. Baarova, Frýdlant.

Rada města souhlasí se zřízením služebnosti umístění inženýrské sítě kanalizační přípojky k pozemku p.č. 3415, k.ú. Frýdlant. Cena bude stanovena dle směrnice města po doložení geometrického plánu pořízeného na náklady žadatele. Pozemek se nachází v ul. Na Hágu, Frýdlant.

Rada města souhlasí s uzavřením smlouvy o právu stavby s SVJ Školní 1190, 1191, Frýdlant na stavbu zateplení objektů čp. 1190, 1191, ul. Školní, Frýdlant, která zasáhne nad pozemky města p.č. 182/37, 182/38, 182/46, vše k.ú Frýdlant.

Rada města souhlasí s uzavřením smlouvy o dílo s firmou K.N. Servis s.r.o., Hřbitovní 1269/37, Plzeň na generální opravu dvou vozidel Multicar M25 na technickém oddělení za cenu dle cenové nabídky.

Rada města souhlasí s uzavřením smlouvy na poskytování služeb na obecní kompostárně Frýdlant s paní Alicí Erbanovou, Višňová 93 na období jednoho roku od 25. 7. 2018 za cenu dle předložené nabídky.

Rada města revokuje usnesení č. 1981/2017 ze dne 23.10.2017, kterým bylo schváleno uzavření nájemní smlouvy na pronájem pozemku p.č. 3088/3 a části p.č. 3088/2, vše k.ú. Frýdlant se Školním statkem Frýdlant, s.r.o. z důvodu nemožnosti využití pro uvažované účely města.

Rada města bere na vědomí žádost Ceebius Gym, Lužická 783, Frýdlant a souhlasí s poskytnutím bezplatného pronájmu areálu autokempu Frýdlant ve dnech 25. 8. – 26. 8. 2018 pro akci Rozloučení s prázdninami, aneb budoucnost Frýdlantska. Prostor bude po končení akce předán zástupci města. Organizátor zodpovídá za veškeré vzniklé škody.

Rada města souhlasí se stavbou rampy pro bezbariérový přístup k ordinaci MUDr. Šárky Pokorné na pozemku města p.č. 379, k.ú. Frýdlant.

Rada města bere na vědomí žádost o vyjádření souhlasu s přístupem a vedením inženýrských sítí přes pozemky města p.č. 2060/13 a p.č. 2042/2, vše k.ú. Frýdlant a pověřuje starostu jednáním s žadateli, s majiteli pozemku p.č. 2042/1, k.ú. Frýdlant, s projektanty a Frýdlantskou vodárenskou společností, a.s. o možnosti řešení přístupové komunikace a vedení inženýrských sítí v dotčené lokalitě. Pozemky se nachází v ul. Žitavská a v ul. Na Cikánce, Frýdlant.

Rada města po projednání schvaluje odprodej nepotřebného majetku z kina Frýdlant za ceny dle návrhu. 

Rada města po projednání schvaluje rozpočtové opatření č. 15/2018 v celkové výši příjmů a výdajů 516.813,00 Kč dle předložené tabulky. Zároveň doporučuje materiál dát na vědomí zastupitelstvu města na jeho nejbližším zasedání.

Rada města po projednání schvaluje rozpočtové opatření č. 16/2018 v celkové výši příjmů a výdajů 3.062.500,00 Kč dle předložené tabulky. Zároveň doporučuje materiál dát na vědomí zastupitelstvu města na jeho nejbližším zasedání.

Rada města po projednání bere na vědomí čerpání běžného kapitálového rozpočtu k 31. 5. 2018, dle předloženého materiálu.

1. Rada města po projednání souhlasí s uzavřením veřejnoprávních smluv o poskytnutí dotace dle předloženého návrhu organizací TEPLO Frýdlant s.r.o.

2. Rada města po projednání souhlasí s odepisování technického zhodnocení vybudovaného a hrazeného společností TEPLO Frýdlant s.r.o. v budově čp. 1398 nájemcem této nemovitosti.

Rada města po projednání bere na vědomí Závěrečný účet organizace SO SMRK za rok 2017, zprávu o přezkoumání hospodaření SO SMRK zpracovanou společností O-CONSULT, s.r.o. za rok 2017 a zápis z valného shromáždění SO SMRK konaného 28. 5. 2018. Zároveň doporučuje materiál dát na vědomí zastupitelstvu města na jeho nejbližším zasedání.

Rada města souhlasí s vyhlášení výběrového řízení a souhlasí s návrhem zadání výběrového řízení na akci „Parkoviště v ul. Lesní, Frýdlant“, dle předloženého materiálu.

Rada města souhlasí s uzavřením, „Smlouvy o zřízení věcného břemene mezi Městem Frýdlant a Povodím Labe s.p.“ – Obnova dřevné lávky pro pěší přes Větrovský potok, Frýdlant, dle předloženého materiálu. 

Rada města bere na vědomí žádost ZŠS Frýdlant, okres Liberec, příspěvková organizace o souhlas zřizovatele s přijetím účelově určeného finančního daru od WOMEN FOR WOMEN, o.p.s. v rámci projektu obědy pro děti a souhlasí s poskytnutím finančního daru Základní škole speciální, Frýdlant, okres Liberec od WOMEN FOR WOMEN, o. p. s., dle předloženého materiálu.

1. Rada města schvaluje přidělení bytu č. 10 v DPS Novoměstská 1065, Frýdlant od 1. 8. 2018, dle předloženého materiálu.

2. Rada města schvaluje přidělení bytu č. 25 v DPS Novoměstská 1065, Frýdlant od 1. 8. 2018, dle předloženého materiálu.

Rada města souhlasí s navrženým způsobem vyrovnání s vlastníky pozemků, které jsou předmětem administrativního zajištění akce „Stezka pro cyklisty a chodce podél ul. Bělíkova – ul. Zámecká, Frýdlant“ a pověřuje starostu ve vyjednávání s účastníky řízení.

Rada města souhlasí se zněním smlouvy č. 94/2018/SR/MŠ  o poskytnutí peněžních prostředků z grantového programu „Škoda Stromky“, na akci s názvem „Výsadba javorů u náhonu ve Frýdlantě“ a pověřuje místostarostu města podpisem smlouvy.

Rada města po projednání souhlasí s vyhlášením výběrového řízení na akci „Oprava zateplení fasády objektu HZS, Okružní ul. 1378, Frýdlant“, dle přeloženého materiálu.

Rada města revokuje usnesení č. 2339/2018 ze dne 9. 4. 2018, kterým bylo schváleno uzavření smlouvy o dílo na akci „Rekonstrukce mostu M09, most u ZŠ Purkyňova, Frýdlant“ z důvodu zrušení výběrového řízení.

Rada města bere na vědomí zprávu Ing. Petra Berana, prezidenta HC Frýdlant o možnosti optimalizace nákladů na energie HC Frýdlant.

30.7.2018 9:50:07 | přečteno 165x | Roman Műller
 

Město Frýdlant

Městský úřad Frýdlant
T. G. Masaryka 37, 464 01  FRÝDLANT

tel.: +420 488 886 111
e-mail: mesto@mu-frydlant.cz
podatelna: podatelna@mu-frydlant.cz
datová schránka: t27bufd

Další kontakty

 
load