ENDEFRRUPLNLSPIT

Informace z 1. zasedání rady města konaného dne 5. 11. 2018

Informace z 1. zasedání rady města konaného dne 5. 11. 2018

Rada města projednala Výroční zprávu o činnosti školy za školní rok 2017/2018 – Základní škola speciální, Frýdlant, okres Liberec, příspěvková organizace, dle předloženého materiálu.

Rada města po projednání schvaluje návrh rozpočtu na rok 2019, Základní školy speciální, Frýdlant, okres Liberec, příspěvková organizace, dle předloženého materiálu.

Rada města ukládá ředitelům příspěvkových organizací zřizovaných městem předkládat návrh ročních rozpočtů společně v tabulkách s uvedením návrhů rozpočtů předcházejících dvou let.

  1. Rada města schvaluje rozpočet na rok 2019 příspěvkové organizaci, BYTOVÉ HOSPODÁŘSTVÍ FRÝDLANT, dle předloženého materiálu.
  2. Rada města schvaluje střednědobý výhled rozpočtu na roky 2020 a 2024 příspěvkové organizaci, BYTOVÉ HOSPODÁŘSTVÍ FRÝDLANT, dle předloženého materiálu.

Rada města po projednání schvaluje přidělení bytu o velikosti 1+1, v ulici U Nemocnice 1244, Frýdlant  dle předloženého materiálu.

Rada města jmenuje pracovní komisi ve složení: Jiří Stodůlka, Soňa Šlejtrová a Jaroslav Vančura, za účelem návrhu regulace topení v sále restaurace Beseda.

Rada města bere na vědomí žádost a schvaluje pronájem sálu v restauraci Beseda dne 8. 2. 2019 na konání akce „Maturitní ples LZ3“, dle předloženého materiálu.

Rada města bere na vědomí žádost a schvaluje pronájem sálu v restauraci Beseda dne 15. 3. 2019 na konání akce „Absolventský ples PPŘ3, TZS3 a OF3“, dle předloženého materiálu za standartních platebních podmínek.

Rada města bere na vědomí výslednou Zprávu stavebně technického průzkumu obvodového pláště v objektu ZŠ Speciální Frýdlant od Ing. Čapka na dolní objekt Speciální školy v Husově ulici ve Frýdlantu a ukládá starostovi a vedoucí investičního oddělení předložit na nejbližším jednání rady města bilanční rozvahu variantních řešení, dle předloženého materiálu.

Rada města souhlasí s vyhlášením výběrového řízení a souhlasí s návrhem zadání výběrového řízení na akci „Vybudování přírodovědné učebny na ZŠ Husova ve Frýdlantu – Vybavení učeben IT technologií a výukovými pomůckami“ dle předloženého materiálu.

Rada města souhlasí s vyhlášením záměru na prodej pozemku p.č. 200 o výměře 616m2, k.ú. Albrechtice u Frýdlantu na základě znaleckého posudku na tržní ocenění. Pozemek se nachází v Albrechticích u Frýdlantu.

1. Rada města nesouhlasí s vyhlášením záměru na prodej pozemku p.č. 2472/1 o výměře 962 m2, k.ú. Frýdlant na základě znaleckého posudku na tržní ocenění. Pozemek se nachází v ul. Kodešova, Frýdlant.

2. Rada města ukládá vedoucí odboru majetkosprávního oslovit majitele pozemku p.č. 2474, k.ú. Frýdlant ohledně možnosti odkoupení části pozemku pro získání přístupu k pozemku p.č. 2472/1, k.ú. Frýdlant

Rada města souhlasí s vyhlášením záměru na prodej objektu čp. 3227, ul. Dětřichovská, Frýdlant na pozemku p.č. 3472 o výměře 604 m2 a pozemku p.č. 3471 o výměře 168 m2, vše k.ú. Frýdlant za cenu dle znaleckého posudku na tržní ocenění. Žadatel doloží záměr využití objektu a termín dokončení realizace záměru.

Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit převod pozemku p.č. 263/1 o výměře 3101 m2 za cenu 559.322,- Kč a převod pozemku p.č. 264/3 o výměře 430 m2 za cenu 86.000,- Kč,  vše k.ú. Albrechtice u Frýdlantu.

Rada města odkládá bod č. 15 pořadu jednání, uzavření Dodatku k nájemní smlouvě na pronájem prostor sloužících k podnikání v čp. 1124, ul. Fügnerova, Frýdlant, kterým se mění název nájemce na AZZ fyzio s.r.o. se sídlem Fügnerova 1124, Frýdlant.

Rada města bere na vědomí žádost a nesouhlasí se zřízením věcného břemene chůze a jízdy k pozemku města p.č. 863, k.ú. Frýdlant. Pozemek se nachází v ul. U Plovárny, Frýdlant.

Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit uzavření Darovací smlouvy s Libereckým krajem, U Jezu 642/2a, Liberec na převod pozemků p.č. 1071/2 o výměře 155 m2, p.č. 1071/3 o výměře 601 m2, 1071/4 o výměře 23 m2, p.č. 1071/5 o výměře 102 m2, 1071/6 o výměře 298 m2, 1071/7 o výměře 187 m2, p.č. 3084/2 o výměře 70 m2, 3084/3 o výměře 50 m2, 3084/4 o výměře 24 m2 a p.č. 3084/5 o výměře 13 m2, vše k.ú. Frýdlant. Pozemky se nacházejí v ul. Novoměstská, Frýdlant.

Rada města bere na vědomí žádost a souhlasí s připojením přepadu z retenčních nádrží na záchyt dešťových vod do dešťové kanalizace města v souladu s podmínkami Povodí Labe, s.p. a s podmínkami pro zásahy do komunikací Města Frýdlant.

Rada města bere na vědomí žádost a nesouhlasí s pronájmem plochy na budově čp. 1389, ul. Fügnerova, Frýdlant za účelem umístění reklamního zařízení dle návrhu.

Rada města souhlasí s uzavřením Smlouvy o ročních hlavních kontrolách s firmou Hřiště hrou s.r.o., Sobotecká 810, Turnov dle návrhu na období 2019,2020. Kontroly budou provedeny nejpozději do konce května běžného roku.

Rada města bere na vědomí a souhlasí s navrženým operačním plánem zimní údržby komunikací pro Město Frýdlant a Albrechtice u Frýdlantu na období 1. 11. 2018 – 31. 3. 2019.

Rada města po projednání schvaluje rozpočtové opatření č. 26/2018 v celkové výši příjmů a výdajů -1.463.908,33 Kč dle předložené tabulky. Zároveň doporučuje materiál dát na vědomí zastupitelstvu města na jeho nejbližším zasedání.

Rada města po projednání bere na vědomí čerpání běžného a kapitálového rozpočtu k 30. 6. 2018 dle předloženého materiálu.

Rada města bere na vědomí informaci o vyhlášení ředitelského volna ve dnech 3. a 4. 1. 2019 na školách Základní školy, Základní umělecké školy a Mateřské školy, Frýdlant, okres Liberec, příspěvková organizace.

Rada města bere na vědomí Plán činnosti Zastupitelstva a Rady města Frýdlant na II. pololetí 2018 dle předloženého materiálu a doporučuje předložit na příštím zasedání zastupitelstva města.

Rada města po projednání schvaluje zahraniční služební cestu do Londýna pořádanou v rámci projektu „Žijeme tu spolu“ pro Mgr. Lucii Dušánkovou a Ing. Miroslava Kudrnu v termínu 5. 3. – 8.3 2019

Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit pana Ing. Dana Ramzera jako určeného zastupitele pro územní plán města Frýdlantu pro volební období 2018 – 2022.

1. Rada města bere na vědomí zprávu přednesenou starostou města z jednání o naplnění memoranda a spolupráci při zajištění zdravotních služeb v areálu Frýdlantské nemocnice pro území Mikroregionu Frýdlantsko ze dne 17. 10. 2018.

2. Rada města ukládá místostarostovi předložit předprojektovou přípravu stavebních úprav v areálu nemocnice Frýdlant.

14.11.2018 10:34:07 | přečteno 251x | Roman Műller
 

Město Frýdlant

Městský úřad Frýdlant
T. G. Masaryka 37, 464 01  FRÝDLANT

tel.: +420 488 886 111
e-mail: mesto@mu-frydlant.cz
podatelna: podatelna@mu-frydlant.cz
datová schránka: t27bufd

Další kontakty

 
load