ENDEFRRUPLNLSPIT

Informace z 86. zasedání rady města konaného dne 11.12.2017

Informace z 86. zasedání rady města konaného dne11. 12. 2017

1. Rada města schvaluje rozpočet na rok 2018 příspěvkové organizaci Školní jídelna, Frýdlant, dle předloženého materiálu.

2. Rada města schvaluje střednědobý výhled rozpočtu na roky 2019 a 2020 příspěvkové organizaci, Školní jídelna, Frýdlant, dle předloženého materiálu.

Rada města po projednání schvaluje úpravu limitovaného příslibu příspěvkové organizaci Školná jídelna, Frýdlant, Školní 692, okres Liberec – přesun 70.000,-Kč z položky energií do položky příspěvku na provoz, dle předloženého materiálu.

Rada města po projednání souhlasí s rozpočtovým opatřením č. 35/2017 v celkové výši příjmů a výdajů 4.612.087,88 Kč, dle předložené tabulky. Rada města doporučuje materiál předložit ke schválení zastupitelstvu města na jeho nejbližším jednání.

Rada města po projednání souhlasí s návrhem zadání a vyhlášením výběrového řízení na akci Obnova torza městských hradeb – II. část, ul. Okružní“,dle předloženého materiálu. Realizace bude zahájena pouze v případě, pokud bude akce schválena v kapitálovém rozpočtu roku 2018 zastupitelstvem města.

Rada města po projednání souhlasí s návrhem zadání a vyhlášením výběrového řízení na akci „Sokolovna Frýdlant – oprava a rekonstrukce sociálního zařízení v přízemí objektu sokolovny“, dle předloženého materiálu. Realizace bude zahájena pouze v případě, pokud bude akce schválena v kapitálovém rozpočtu roku 2018 zastupitelstvem města.

Rada města nesouhlasí s vyhlášením záměru na pronájem pozemku p.č. 2651//6 o výměře 492 m2, k.ú. Frýdlant za účelem využití jako odstavná plocha. Pozemek se nachází v ul. Holečkova, Frýdlant.

Rada města po souhlasí s vyhlášením záměru na pronájem prostor sloužících k podnikání v přízemí objektu čp. 1385, nám. T. G. Masaryka, Frýdlant o výměře 15 m2 (kancelář). Nájemné se stanovuje ve výši 500,- Kč/m2/rok.

1. Rada města po projednání souhlasí s uzavřením Smlouvy o dodávce tepelné energie na rok 2018 s firmou TEPLO Frýdlant s.r.o., Fügnerova 1405, Frýdlant, dle předloženého materiálu.

2. Rada města ukládá jednateli společnosti TEPLO Frýdlant s.r.o. uveřejnit smlouvu v registru smluv a doplnit ustanovení o tomto zápisu do smlouvy.

Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit uzavření dodatku ke smlouvě budoucí kupní na prodej objektu čp. 146 na pozemku p.č. 666, k.ú. Frýdlant uzavřené se společností FDLnet.CZ, s.r.o., Březová 1306, Frýdlant, dle předloženého návrhu.

1. Rada města bere na vědomí výzvu k peněžitému plnění za užívání pozemků od SLEZAN HOLDING a.s., Na poříčí 1041/12, Praha 1 a ukládá vedoucí odboru majetkosprávního oznámit Advokátní kanceláři HAJDUK & PARTNERS s.r.o., Hrabinská 498/19, Český Těšín, přechod vlastnického práva.

2. Rada města starostovi ukládá zajistit v koordinaci s Frýdlantskou vodárenskou společností, a.s. právní vyjádření v této věci.

Rada města souhlasí s vyřazením majetku města umístěného v Nemocnice Frýdlant s. r. o., V Úvoze 860, Frýdlant, dle předloženého návrhu.

1. Rada města souhlasí se stavbou a se zřízením služebnosti inženýrské sítě – kabelové vedení NN s firmou ČEZ Distribuce, a.s., Teplická 874/8, Děčín pro stavbu LB_Frýdlant, Předměstí k pozemkům p.č. 2520/1, 2505, 2516/1, 2515, 2593, 2607, 2613/3, 2596, 2600, 2694, 2693/1, 2709/1, 2650/133, 2651/6, 2625/1, 2654/4, 2661, 2673, 2650/13, 2615/1 vše k.ú. Frýdlant a zároveň souhlasí s vydáním územního rozhodnutí pro tuto stavbu. Cena se stanoví na základě doloženého geometrického plánu žadatelem dle směrnice města.

2. Rada města pověřuje odbor majetkosprávní k vydání závazného stanoviska k předmětné stavbě, jehož nedílnou součástí budou podmínky pro zásahy do komunikací a pozemků města.

Rada města revokuje usnesení č. 2078/2017 ze dne 4. 12. 2017 týkající se pronájmu v objektu čp. 3, nám. T. G. Masaryka, Frýdlant z důvodu nezájmu žadatele.

Rada města souhlasí se stavbou a se zřízením služebnosti inženýrské sítě – kabelové vedení NN (kabelová smyčka) s firmou ČEZ Distribuce, a.s., Teplická 874/8, Děčín na pozemku p.č. 1481, k.ú. Frýdlant. Cena se stanoví na základě doloženého geometrického plánu žadatelem dle směrnice města.

Rada města bere na vědomí zprávu pana Petra Gondkovského ohledně výběru ciferníku hodin před kinem a ukládá vedoucímu kina zajistit reklamaci a výměnu ciferníku.

Rada města souhlasí s vyhlášením výběrového řízení a souhlasí s návrhem zadání výběrového řízení na akci ,,Oprava spodní části MK Oblačná s napojením na ul. K. J. Erbena, Frýdlant“, dle předloženého materiálu.

Rada města souhlasí s vyhlášením výběrového řízení a souhlasí s návrhem zadání výběrového řízení na akci ,,Rekonstrukce mostu M09, most u ZŠ Purkyňova, Frýdlant“, dle předloženého materiálu.

Rada města souhlasí s vyhlášením výběrového řízení a souhlasí s návrhem zadání výběrového řízení na akci ,,Parkoviště v ul. Bezručova, Frýdlant“, dle předloženého materiálu.

18.12.2017 16:02:39 | přečteno 273x | Roman Műller
 

Město Frýdlant

Městský úřad Frýdlant
T. G. Masaryka 37, 464 01  FRÝDLANT

tel.: +420 488 886 111
e-mail: mesto@mu-frydlant.cz
podatelna: podatelna@mu-frydlant.cz
datová schránka: t27bufd

Další kontakty

 
load