ENDEFRRUPLNLSPIT

Informace z 85. zasedání rady města konaného dne 4.12.2017

Informace z 85. zasedání rady města konaného dne 4. 12. 2017

Rada města souhlasí s uzavřením dodatku č. 2 mezi Městem Frýdlant a firmou Marvin style s.r.o., Lesní 1281, Frýdlant ke smlouvě o dílo na akci „Rekonstrukce podkrovního bytu v objektu č.p. 406, ul. Čs. armády, Frýdlant“ ze dne 31. 8. 2017, dle předloženého materiálu.

Rada města souhlasí s vyhlášením výběrového řízení a souhlasí s návrhem zadání výběrového řízení na akci „Výměna výplní otvorů a oprava fasády ulic Mlýnská, čp. 456, Frýdlant“, dle předloženého materiálu.

Rada města bere na vědomí žádost a schvaluje pronájem sálu v restauraci Beseda dne 30. 12. 2017 na konání akce „oslava nového roku“, dle předloženého materiálu.

Rada města bere na vědomí žádost CEEBIUS GYM a schvaluje pronájem sálu v restauraci Beseda dne 13. 1. 2018 na konání akce Novoroční Oldies party, dle předloženého materiálu.

Rada města po projednání schvaluje vítěze výběrového řízení firmu FEDERAL CARS, spol.

s r.o. se sídlem Doubská 424, 463 12 Liberec 23 na akci „Dodávka automobilu pro Školní jídelnu Frýdlant“ a ukládá starostovi, aby bylo doručeno uchazečům „Oznámení o výběru nejvhodnější nabídky“ a aby byla podepsána smlouva s vítězným uchazečem.

Rada města po projednání schvaluje vítěze výběrového řízení firmu TELMO a. s., Štěrboholská 560/73, Hostivař, 102 00, Praha 10, na akci „Servisní služby na Městský kamerový a dohlížecí systém Frýdlant“ a ukládá starostovi, aby bylo doručeno uchazečům „Oznámení o výběru nejvhodnější nabídky“ a aby byla podepsána smlouva s vítězným uchazečem.

Rada města po projednání schvaluje vítěze výběrového řízení firmu BENNE, spol. s r.o., se sídlem Železná 824, 464 01 Frýdlant na akci „Výměna oken a oprava vnější fasády objektu plynové kotelny, Frýdlant“ a ukládá řediteli Tepla Frýdlant, aby bylo doručeno uchazečům „Oznámení o výběru nejvhodnější nabídky“ a aby byla podepsána smlouva s vítězným uchazečem.

Rada města po projednání schvaluje vítěze výběrového řízení firmu D-cinema, s.r.o., se sídlem Jankovcova 1037/49, Praha 7, 170 00 na akci „Modernizace kina ve Frýdlantu“ a ukládá starostovi, aby bylo doručeno uchazečům „Oznámení o výběru nejvhodnější nabídky“ a aby byla podepsána smlouva s vítězným

1. Rada města bere na vědomí rozsah navržených úprav u objektu č.p. 168 v ulici Míru v rámci projektu "Centrum 1407, Frýdlant - podpora rozvoje sociálních služeb".

2. Rada města souhlasí s cenovou nabídkou firmy Pozemní stavitelství, s.r.o. a ukládá starostovi, aby byla sepsána smlouva na tyto stavební práce.

1. Rada města bere na vědomí rozsah navržených úprav v rámci stavby „Rekonstrukce ulice Lužická Frýdlant, Bicrossový areál, ul. Strmá, Frýdlant“.

2. Rada města souhlasí s cenovou nabídkou firmy Eurovia CS, a.s. a ukládá starostovi, aby byl sepsán dodatek na tyto stavební práce vč. návrhu změny lhůty dokončení stavebních prací do 5/2018.

Rada města souhlasí se stavbou prodloužení vodovodního řadu a se zřízením služebnosti inženýrské sítě vodovodní řad na pozemku p.č. 2858/1, k.ú. Frýdlant. Žadatelka předloží po dokončení stavby geometrický plán na vlastní náklady. Cena se stanoví dle směrnice města.

Rada města souhlasí s vyhlášením záměru na prodej pozemku p.č. 2060/10 o výměře 440 m2, k.ú. Frýdlant na základě znaleckého posudku na tržní ocenění. Pozemek se nachází v ulici Na Cikánce, Frýdlant.

Rada města souhlasí s vyhlášením záměru na prodej pozemku p.č. 2060/7 o výměře 767 m2, k.ú. Frýdlant na základě znaleckého posudku na tržní ocenění. Pozemek se nachází v ulici Na Cikánce, Frýdlant. Termín splnění do 31. 12. 2017.

Rada souhlasí s uzavřením nájemní smlouvy na pronájem prostor sloužících k podnikání v přízemí objektu čp. 3, nám. T. G. Masaryka, Frýdlant o výměře 39,9 m2 s Českou pojišťovnou a.s., Spálená 75/16, Praha 1 na dobu určitou 3 roky s možnosti opce 2 roky od 1. 1. 2018. Nájemné se stanovuje ve výši 1.000,- Kč/m2/rok. Veškeré náklady na změnu užívání hradí nájemce.

Rada města souhlasí s uzavřením smlouvy na pořádání prodejních trhů na náměstí T. G. Masaryka, Frýdlant na rok 2018 s panem Václavem Chaloupkou, Donín 224, Hrádek nad Nisou za stejných podmínek.

Rada města v souladu s § 102, odst. 3 v návaznosti na § 85 písm. b) zák. č. 128/2000 o obcích, v platném znění poskytuje členům finančního, kontrolního a školského výboru a kulturní komise, odměny za činnost v letech 2016 a 2017 finanční dary, dle předloženého materiálu.

1. Rada města po projednání schvaluje rozpočtová opatření č. 31, 32, 33/2017 v celkové výši příjmů a výdajů 1.091.173,- Kč dle předložené tabulky. Rada města doporučuje materiál předložit na vědomí zastupitelstvu města na jeho nejbližším jednání.

2. Rada města po projednání souhlasí s rozpočtovým opatřením č. 34/2017 v celkové výši příjmů 0,- Kč a výdajů 9.000.000,- Kč dle předložené tabulky. Rozdíl mezi příjmy a výdaji (financování) ve výši 9.000.000,- Kč bude čerpán z rezervy, která je součástí zůstatku účtu. Rada města doporučuje materiál předložit ke schválení zastupitelstvu města na jeho nejbližším jednání.

Rada města bere na vědomí návrh statutu sociálního fondu a doporučuje jej zastupitelstvu města ke schválení.

Rada města bere na vědomí zprávu o vývoji ve věci trestního stíhání Bc. Lucie Rezlerové.

Rada města po projednání souhlasí s dotačním programem na podporu registrovaných sociálních služeb, dle předloženého znění. Zároveň doporučuje předložit materiál ke schválení zastupitelstvu města na nejbližším zasedání.

Rada města bere na vědomí informace o procesu schvalování rozpočtových opatření na konci kalendářního roku a doporučuje zastupitelstvu města schválit pravomoc pro starostu v období od 14. 12. 2017 do 31. 12. 2017 schvalovat rozpočtová opatření.

Rada města po projednání schvaluje odpis pohledávky ve výši 7737,- Kč za úhradu kremace.

1. Rada města po projednání schvaluje odpis částky za zřízení služebnosti ve výši 3.630,- Kč jako zmařené investice na akci „Frýdlant - ul. Raisova, rekonstrukce inženýrských sítí.

2. Rada města po projednání doporučuje zastupitelstvu města schválit kapitalizaci částky 105.163,- Kč za projektovou dokumentace na investici „Frýdlant – ul. Raisova, rekonstrukce inženýrských sítí“.

Rada města po projednání bere na vědomí žádost společenství vlastníků bytového domu v ulici Zámecká čp. 4072, Frýdlant ohledně připojení k veřejné kanalizační síti a ukládá starostovi jednat s oběma SJV a do konce ledna 2018 předložit na jednání rady města technické řešení včetně rozpočtu.

Rada města projednala Výroční zprávu o činnosti školy za školní rok 2016/2017 – Základní škola speciální, Frýdlant, okres Liberec, příspěvková organizace, dle předloženého materiálu.

Rada města bere na vědomí „Strategický plán sociálního začleňování Frýdlantska pro rok 2018 – 2020“, dle předloženého materiálu a doporučuje jej ke schválení na nejbližším zasedání zastupitelstva města.

8.12.2017 12:45:19 | přečteno 356x | Roman Műller
 

Město Frýdlant

Městský úřad Frýdlant
T. G. Masaryka 37, 464 01  FRÝDLANT

tel.: +420 488 886 111
e-mail: mesto@mu-frydlant.cz
podatelna: podatelna@mu-frydlant.cz
datová schránka: t27bufd

Další kontakty

 
load