ENDEFRRUPLNLSPIT

Informace z 84. zasedání rady města konaného dne 20.11.2017

Informace z 84. zasedání rady města konaného dne 20. 11. 2017

Rada města bere na vědomí žádost Kateřiny Vojáčkové a schvaluje pronájem sálu v restauraci Beseda dne 10. 3. 2018, dle předloženého materiálu.

1. Rada města schvaluje rozpočet na rok 2018 příspěvkové organizaci, BYTOVÉ HOSPODÁŘSTVÍ FRÝDLANT, dle předloženého materiálu.

2. Rada města schvaluje střednědobý výhled rozpočtu na roky 2019 a 2020 příspěvkové organizaci, BYTOVÉ HOSPODÁŘSTVÍ FRÝDLANT, dle předloženého materiálu.

Rada města po projednání schvaluje vítěze výběrového řízení firmu TOBIS, s.r.o. se sídlem Hejnická 608, 464 01 Frýdlant na akci ,,Celková rekonstrukce bytových jednotek: Zámecká 447 – 1+2, Zámecká 4051 – 1+2, Míru 630 – 1+1, Frýdlant“ a ukládá ředitelce BHF, aby bylo doručeno uchazečům ,,Oznámení o výběru nejvhodnější nabídky“ a aby byla podepsána smlouva s vítězným uchazečem.

Rada města po projednání schvaluje vítěze výběrového řízení firmu PROFIMEDIA s.r.o., třída Spojenců 550/18, 746 01 Opava, na akci ,,Dodávka interaktivních výukových pomůcek“ v rámci projektu ,,Žijeme tu spolu“ CZ.02.3.61/0.0/0.0/16_021/0004572 a ukládá starostovi, aby bylo doručeno uchazečům ,,Oznámení o výběru nejvhodnější nabídky“ a aby byla podepsána smlouva s vítězným uchazečem.

1. Rada města schvaluje realizaci výměry vodovodu v ulici Dětřichovská, Frýdlant v délce cca 90 m v souběhu s realizací splaškové kanalizace a souhlasí s cenovou nabídkou od dodavatele SIZ s.r.o, 468 45 Velké Hamry 694.

2. Rada města pověřuje starostu podpisem smlouvy s dodavatelem SIZ s.r.o.

Rada města po projednání souhlasí s návrhem zadání a vyhlášení výběrového řízení na ,,Zateplení panelového domu č.p. 1242 – 1244 v ulici U Nemocnice, Frýdlant“ dle předloženého materiálu

1. Rada města bere na vědomí nutnost realizace výškové úpravy mezi chodníkovým tělesem v ulici Novoměstská, Frýdlant a pěší komunikace k sídlišti Březová, Frýdlant.

2. Rada města ukládá starostovi a vedoucí investičního oddělení učinit poptávku na stavbu.

Rada města bere na vědomí informace o realizaci akce v rámci projektu „Bicrossový areál – rozvoj doprovodné infrastruktury CR ve Frýdlantu“, dle předloženého materiálu.

Rada města bere na vědomí informace o realizaci akce v rámci projektu ,,Centrum 1407, Frýdlant – podpora sociálních služeb“, dle předloženého materiálu.

Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit převod pozemku p.č. 1166/2 o výměře 51 m2, k.ú. Frýdlant  za cenu 350,- Kč/m2. Pozemek se nachází v ul. Fügnerova, Frýdlant.

Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit převod části pozemku p.č. 2250 o výměře cca 10 m2, k.ú. Frýdlant  za cenu 100,- Kč/m2. Pozemek se nachází v ul. Luční, Frýdlant.

Rada města souhlasí s vyhlášením záměru na prodej pozemku p.č. 1480/3 o výměře 1313 m2, k.ú. Frýdlant za cenu 650,- Kč/m2. Pozemek se nachází v ul. Spojovací, Frýdlant.

1. Rada města souhlasí s vyhlášením záměru na pronájem části pozemku p.č. 3268/1 o výměře 9238 m2, k.ú. Frýdlant.

2. Rada města souhlasí s provedením dendrologického průzkumu jehličnatých stromů v areálu tenisových kurtů na pozemcích města a ukládá vedoucí odboru majetkosprávního, průzkum objednat.

Rada města souhlasí s uzavřením nájemní smlouvy na pronájem prostor sloužících k podnikání v objektu čp. 172, ul. Míru, Frýdlant o výměře 59,65 m2 s firmou Assistentia o.p.s., Březová 1304, Frýdlant na dobu neurčitou od 1. 1. 2018. Cena nájemného: 700,- Kč/m2/rok.

Rada města souhlasí se stavbou a se zřízením služebnosti inženýrské sítě vodovodní přípojky k pozemku p.č. 2633, k.ú. Frýdlant. Cena se stanoví dle směrnice města po doložení geometrického plánu, který předloží žadatel (na svoje náklady). Pozemek se nachází v ul. Pod Rozhlednou, Frýdlant.

Rada města bere na vědomí žádost Nemocnice Frýdlant s.r.o. a souhlasí s uzavřením smlouvy na podnájem nebytových prostor – kantýny od 1. 1. 2018 do 30. 6. 2019.

Rada města bere na vědomí ústní zprávu přednesenou vedoucí majetkosprávního odboru o demontáži plakátovací plochy firmy RENGL, s.r.o. Zákopnická 354/11, 460 14 Liberec v ulici Mezibranská.

1. Rada města po projednání schvaluje rozpočtová opatření č. 29, 30/2017 v celkové výši příjmů 3.439.199,32 Kč a výdajů 4.439.199,32 Kč dle předložené tabulky. Rozdíl mezi příjmy a výdaji (financování) ve výši 1 mil. Kč bude čerpán z rezervy, která je součástí zůstatku účtu.

2. Rada města doporučuje materiál předložit na vědomí zastupitelstvu města na jeho nejbližším

Rada města po projednání bere na vědomí plnění rozpočtu na straně příjmů a čerpání rozpočtu na straně výdajů k 31. 10. 2017.

Rada města po projednání souhlasí s návrhem rozpočtového provizoria v předloženém znění a doporučuje ho předložit zastupitelstvu města na nejbližší jednání ke schválení. Zároveň navrhuje schválení závazných ukazatelů, dle předloženého materiálu.

Rada města po projednání souhlasí s čerpáním rezervního fondu příspěvkové organizace - Základní škola speciální, Frýdlant, okres Liberec na pořízení HW a SW pro zpracování účetnictví dle předloženého návrhu.

Rada města po projednání schvaluje vícepráce na akci ,,Chodník ul. Školní, Frýdlant“, dle předloženého materiálu.

1. Rada města po projednání schvaluje  ,,Rekonstrukce komunikace – oprava komunikace a chodníků v ulici Husova“, dle předloženého materiálu.

2. Rada města pověřuje starostu podpisem smlouvy o dílo.

Rada města po projednání přiděluje byt č. 32 v Domově s pečovatelskou službou, Novoměstská 1065, Frýdlant  od 1. 12. 2017, dle předloženého materiálu.

Rada města po projednání přiděluje byt č. 9 v Domově s pečovatelskou službou, Novoměstská 1065, Frýdlant od 1. 12. 2017, dle předloženého materiálu.

1. Rada města bere na vědomí návrh jmenovat Ing. Petra Stodolu, Bc. Milana Šubrta a paní Reginu Loudovou do školské rady.

2. Rada města ukládá starostovi zajistit souhlas se jmenováním.

1. Rada města schvaluje rozpočet na rok 2018 příspěvkové organizaci Základní škola, Základní umělecká škola a Mateřská škola, Frýdlant, okres Liberec, dle předloženého návrhu.

2. Rada města schvaluje střednědobý výhled rozpočtu na rok 2019 a 2020 příspěvkové organizaci Základní škola, Základní umělecká škola a Mateřská škola, Frýdlant, okres Liberec dle předloženého návrhu.

1. Rada města schvaluje rozpočet na rok 2018 příspěvkové organizaci Základní škola speciální, Frýdlant, okres Liberec, dle předloženého návrhu.

2. Rada města schvaluje střednědobý výhled rozpočtu na rok 2019 a 2020 příspěvkové organizaci Základní škola speciální, Frýdlant, okres Liberec dle předloženého návrhu

Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit navržené výše odměn pro neuvolněné členy zastupitelstva, zpracované na základě nařízení vlády č. 318/2017 o výši odměn členům zastupitelstev územních samosprávných celků. Částky pro neuvolněné členy zastupitelstva města budou vypláceny od 1. 1. 2018. 

27.11.2017 13:09:05 | přečteno 266x | Roman Műller
 

Město Frýdlant

Městský úřad Frýdlant
T. G. Masaryka 37, 464 01  FRÝDLANT

tel.: +420 488 886 111
e-mail: mesto@mu-frydlant.cz
podatelna: podatelna@mu-frydlant.cz
datová schránka: t27bufd

Další kontakty

 
load