ENDEFRRUPLNLSPIT

Informace z 83. zasedání rady města konaného dne 6.11.2017

Informace z 83. zasedání rady města konaného dne 6. 11. 2017

Rada města bere na vědomí žádost a schvaluje pronájem sálu v restauraci Beseda dne 24. 2. 2018 na konání akce Maturitní ples třídy VE 4, SŠHL Frýdlant, dle předloženého materiálu.

1. Rada města bere na vědomí návrh rozpočtu hospodaření pro rok 2018 Bytového hospodářství Frýdlant, příspěvková organizace, dle předloženého materiálu.

2. Rada města bere na vědomí výhled rozpočtu na roky 2019 a 2020 Bytového hospodářství Frýdlant, příspěvková organizace, dle předloženého materiálu.

Rada města bere na vědomí žádost ST Frýdlant, oddíl stolního tenisu a schvaluje pronájem sálu v restauraci Beseda dne 25. 11. 2017 na konání akce 7. ročníku turnaje O pohár města Frýdlantu, dle předloženého materiálu.

Rada města bere na vědomí ústní zprávu ředitelky BHF o nutnosti víceprací na akci „Rekonstrukce podkrovního  bytu v objektu č.p. 406, ul. Čs. armády, Frýdlant“. Rozpočet bude předložen na příštím jednání rady města.

Rada města souhlasí s návrhem zadání a vyhlášením výběrového řízení na akci „Dodávka automobilu pro Školní jídelnu Frýdlant“, dle předloženého materiálu.

Rada města bere na vědomí navýšení ceny stravného pro cizí strávníky v průměru o 5,6% a to od 1. 1. 2017, dle předloženého materiálu. 

Rada města po projednání schvaluje vítěze výběrového řízení firmu MSTECH.CZ s.r.o., Bělíkova 1295, 464 01 Frýdlant, na akci „Dodávka repasovaných notebooků“ v rámci projektu „Žijeme tu spolu“ CZ.02.3.61/0.0/0.0/16_021/0004572“ a ukládá starostovi, aby bylo doručeno uchazečům „Oznámení o výběru nejvhodnější nabídky“ a aby byla podepsána smlouva s vítězným uchazečem.

Rada města souhlasí s návrhem zadání a vyhlášením výběrového řízení na akci „Oprava a rekonstrukce prostoru šaten a sociálního zařízení v prostoru tělocvičny, Bělíkova ul., Frýdlant a Úprava úklidových komor v přízemí, 1. a 2. patře v objektu základní školy Husova ul., Frýdlant“, dle předloženého materiálu.

Rada města projednala smlouvu č. OLP/3764/2017 o poskytnutí účelové dotace z Dotačního fondu Libereckého kraje na akci s názvem „Oprava kapličky Albrechtice u Frýdlantu – Filipov“, souhlasí s jejím obsahem a pověřuje starostu města podpisem smlouvy.


Rada města po projednání bere na vědomí s návrhem zadání a vyhlášením výběrového řízení na akci „Výměna oken a oprava vnější fasády objektu plynové kotelny, Frýdlant“ dle předloženého materiálu. Realizace bude zahájena pouze v případě, pokud bude akce schválena v kapitálovém rozpočtu roku 2018 zastupitelstvem města.

1. Rada města bere na vědomí zprávu o jednání mezi Městem Frýdlant a INNOGY v souvislosti s koordinací přípravy II. etapy regenerace sídliště U Nemocnice na rok 2018.

2. Rada města bere na vědomí zprávu o stavu dotačního programu v rámci podpory regenerace sídliště U Nemocnice – II. etapa včetně možného rozdělení II. etapy na části.

Rada města bere na vědomí realizaci veřejného vodovodu v ulici Dětřichovská, Frýdlant v délce cca 90m v souběhu s realizací splaškové kanalizace a pověřuje starostu jednáním o cenové nabídce od dodavatele SIZ, s.r.o. na nejbližším jednání rady města.

1. Rada města souhlasí s realizací výměny veřejného osvětlení v ulici Novoměstská v roce 2017 a souhlasí s cenovou nabídkou za dodávku a montáž sloupů VO včetně svítidel v ulici Novoměstská Frýdlant.

2. Rada města pověřuje starostu podpisem smlouvy s dodavatelem ELTODO OSVĚTLENÍ, s.r.o., Novodvorská 1010/14, Lhotka, Praha 4.

1. Rada města bere na vědomí zprávu o změnách v projektu včetně stavu snížení a rozšíření prací v rámci akce „Chodník u silnice č. II/291 v ul. Novoměstská, Frýdlant“.

2. Rada města souhlasí s jejich rozsahem a s navrženými nabídkovými rozpočty od hlavního dodavatele SILKOM, spol s r.o. a ukládá investičnímu oddělení připravit k podpisu dodatek ke smlouvě o dílo.

Rada města po projednání schvaluje Výroční zprávu Základní školy, Základní umělecké školy a Mateřské školy, Frýdlant, okres Liberec za školní rok 2016-2017 dle předloženého materiálu.

Rada města bere na vědomí návrh rozpočtu hospodaření pro rok 2018  Základní školy, Základní umělecké školy a Mateřské školy, Frýdlant, okres Liberec, dle předloženého materiálu.

1. Rada města souhlasí s vyhlášením záměru na prodej pozemku p.č. 2060/6 o výměře 340 m2, k.ú. Frýdlant po doložení znaleckého posudku na tržní ocenění.

2. Rada města ukládá starostovi jednat s Pozemkovým úřadem ČR o předkupním právu na pozemek p.č. 2060/5 o výměře 52 m2, k.ú. Frýdlant.

3. Rada města ukládá starostovi předložit návrh napojení na inženýrské sítě lokality Na Cikánce.

Rada města souhlasí s vyhlášením záměru na prodej části pozemku p.č. 4524 o výměře cca 231 m2,  k.ú. Frýdlant na základě znaleckého posudku na tržní ocenění. Pozemek se nachází v Údolí, Frýdlant.

1. Rada města bere na vědomí výpověď z nájmu garáže u domu čp. 68, ul. ČSA, Frýdlant a souhlasí s ukončením nájemní smlouvy k 30. 11. 2017.

2. Rada města souhlasí s vyhlášením záměru na pronájem garáže u domu čp. 68, ul. ČSA, Frýdlant. Cena nájemného se stanovuje ve výši 500,- Kč/měsíc.

Rada města souhlasí s uzavřením nájemní smlouvy na pronájem areálu čističky odpadních vod v ul. Úzká,  Frýdlant a to: pozemků p.č. 4034/2 o výměře 3 m2, 4036/2 o výměře 2 m2, 4038/2 o výměře 189 m2, 4042/2 o výměře 181 m2, 4044/3 o výměře 194 m2, 4045/1 o výměře 3301 m2, 4045/2 o výměře 5057 m2, 4045/3 o výměře 3101 m2, 4046/1 o výměře 296 m2, 4046/2 o výměře 355 m2, 4047/2 o výměře 132 m2, staveb, technologického zařízení ČOV, včetně veškerého souvisejícího technického vybavení a movitého majetku s Frýdlantskou vodárenskou společností, a.s., Zahradní 768, Frýdlant na dobu 24 měsíců. Nájemné se stanovuje ve výši 1.800.000,- Kč/rok s možností každoročního navýšení o míru inflace vyhlášené Českým statistickým úřadem.

1. Rada města po projednání souhlasí s uzavřením smlouvy o zřízení služebnosti umístění podzemního komunikačního vedení veřejné komunikační sítě s Českou telekomunikační infrastrukturou, Olšanská 2681/6, Praha 3 k pozemkům p.č. 2802/1, 2633, 2829/3, 2829/2, vše k.ú. Frýdlant dle návrhu.

2. Rada města ukládá vedoucí OMS prověřit stav pozemku po ukončení stavby.

Rada města souhlasí s instalací dopravního zrcadla na křižovatce ulic Na Nivě a Lužická, Frýdlant dle návrhu a ukládá odboru majetkosprávnímu zajistit všechna potřebná povolení k tomuto záměru.

1. Rada města bere na vědomí žádost o znovuumístění vývěsního štítu na boční stěně budovy čp. 406, ul. ČSA, Frýdlant a s ohledem na záruční lhůtu neschvaluje instalaci vývěsního štítu na fasádu budovy.

2. Rada města nabízí jako variantu bezplatného umístění reklamy typu „Áčka“ u objektu.

Rada města po projednání souhlasí s dotačním programem na podporu tělovýchovy a sportu, kulturních a vzdělávacích činností, zájmových aktivit spojených s využíváním volného času a ostatních veřejně prospěšných činností dle předloženého znění a zároveň doporučuje předložit materiál ke schválení zastupitelstvu města na nejbližším jednání.

Rada města po projednání souhlasí s dotačním programem na obnovu nemovitostí, objektů, které se nacházejí na území městské památkové zóny Frýdlant a na území památkového ochranného pásma hradu a zámku Frýdlant a které nejsou kulturními památkami a zároveň doporučuje předložit materiál ke schválení zastupitelstvu města na nejbližším jednání.

Rada města po projednání souhlasí s navrženým zněním střednědobého výhledu rozpočtu a zároveň doporučuje předložit materiál ke schválení zastupitelstvu města na nejbližším jednání.

Rada města po projednání bere na vědomí návrh rozpočtu na rok 2018, dle předloženého materiálu.

Rada města po projednání schvaluje rozpočtové opatření č. 27/2017 v celkové výši příjmů a výdajů 574.911,00 Kč dle předložené tabulky a zároveň doporučuje materiál předložit na vědomí zastupitelstvu města na jeho nejbližším jednání.

Rada města po projednání schvaluje rozpočtové opatření č. 28/2017 v celkové výši příjmů a výdajů 605.391,07 Kč dle předložené tabulky a zároveň doporučuje materiál předložit na vědomí zastupitelstvu města na jeho nejbližším jednání.

Rada města schvaluje Plán činnosti Zastupitelstva a Rady města Frýdlant na I. pololetí 2018, dle předloženého materiálu a doporučuje předložit materiál na vědomí zastupitelstvu města.

Rada města bere na vědomí Rozhodnutí o zrušení registrace – MUDr. Věra Martincová, praktický lékař pro děti a dorost k 31. 12. 2017, dle předloženého materiálu.

Rada města souhlasí s realizací akcí s názvem „ALEJ REPUBLIKY – FRÝDLANT“ podpořené nadací ŠKODA AUTO a.s. a „ALEJ REPUBLIKY FRÝDLANT – 100. VÝROČÍ VZNIKU ČSR“ podpořené z Nadace PRECIOSA a pověřuje starostu podpisem smluv o poskytnutí nadačního příspěvku, dle předloženého materiálu.

13.11.2017 12:47:47 | přečteno 291x | Roman Műller
 

Město Frýdlant

Městský úřad Frýdlant
T. G. Masaryka 37, 464 01  FRÝDLANT

tel.: +420 488 886 111
e-mail: mesto@mu-frydlant.cz
podatelna: podatelna@mu-frydlant.cz
datová schránka: t27bufd

Další kontakty

 
load