ENDEFRRUPLNLSPIT

Informace z 82. zasedání rady města konaného dne 23.10.2017

Rada města bere na vědomí návrh rozpočtu hospodaření pro rok 2018 – Základní škola speciální, Frýdlant, okres Liberec, příspěvková organizace, dle předloženého materiálu.

Rada města po projednání bere na vědomí průběžné informace k pořízení Regulačního plánu Jiráskova, Frýdlant, dle předloženého materiálu.

Rada města po projednání schvaluje vítěze výběrového řízení firmu BENNE s. r. o., ul. Železná 824, 464 01 Frýdlant na akci „Objekt sociálního zařízení a skladu, Rozhledny, Frýdlant“ a ukládá starostovi, aby bylo doručeno uchazečům „Oznámení o výběru nejvhodnější nabídky“ a aby byla podepsána smlouva s vítězným uchazečem.

Rada města po projednání schvaluje vítěze výběrového řízení firmu M plus spol. s r.o., se sídlem U průhonu 1589/13a, 170 00 Praha – Holešovice na akci „Unikátní prezentace kulturní a historické paměti ve Frýdlantu“ a ukládá starostovi, aby bylo doručeno uchazečům „Oznámení o výběru nejvhodnější nabídky“ a aby byla podepsána smlouva s vítězným uchazečem.

Rada města bere na vědomí zprávu přednesenou vedoucí OK o průběžném stavu rekonstrukce Piety, která je umístěna ve Městském muzeu Špitálek.

Rada města souhlasí s vyhlášením výběrového řízení a souhlasí s návrhem zadání výběrového řízení na akci „Modernizace kina ve Frýdlantu“ v rámci projektu „Technický rozvoj a modernizace“ pod registračním číslem projektu 2017-4-1-10.

1. Rada města bere na vědomí zprávu o změnách v projektu č. 1 a č. 2 na základě požadavků místních obyvatel včetně stavu snížení a rozšíření prací v rámci akce „Regenerace sídliště U Nemocnice -  I. etapa“.

2. Rada města souhlasí s jejich rozsahem a s navrženými nabídkovými rozpočty od hlavního dodavatele Porr, a.s. dle podmínek a v jednotkových cenách smlouvy o dílo

3. Rada města ukládá investičnímu oddělení připravit k podpisu dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo a předložit ho před jeho podpisem ke schválení na Ministerstvo pro místní rozvoj ČR.

Rada města po projednání schvaluje jako vítěze poptávkového řízení v rámci zakázky malého rozsahu na služby „Zpracování PD na MŠ Bělíkova, Frýdlant – výměna střešní krytiny, oprava krovu, výměna oken, rekonstrukce fasády“ uchazeče Milana Vavrušku, se sídlem Zahradní 400/21, Liberec 11, 460 01 a ukládá starostovi, aby bylo doručeno uchazeči „Oznámení o výběru nejvhodnější nabídky“ a aby byla podepsána smlouva o dílo s vítězným dodavatelem.

1. Rada města souhlasí se zahájením výběrového řízení a schvaluje návrh zadání na veřejnou zakázku malého rozsahu „Zpracování PD pro DUR, DSP, PDPS v rámci rekonstrukce ulice Kodešova, Frýdlant vč. inženýrských sítí“.

2. Rada města souhlasí s uzavřením smlouvy o společném zadávání veřejné zakázky malého rozsahu „Zpracování PD pro DUR, DSP, PDPS v rámci rekonstrukce ulice Kodešova, Frýdlant vč. inženýrských sítí“ mezi Městem Frýdlant a Frýdlantskou vodárenskou společností, a.s.

Rada města po projednání schvaluje návrh úpravy „Návštěvního řádu kina Frýdlant“, dle předloženého materiálu a ukládá starostovi, aby byl podepsán aktualizovaný Návštěvní řád, který bude vyvěšen v prostorách kina Frýdlant.

Rada města souhlasí s uzavřením smlouvy o nájmu místa pro umístění zařízení pro dálkové odečty vodoměrů v objektech Školní 1189, U Nemocnice 1174, Vrchlického 1125, Frýdlant s firmou Softlink, s.r.o., Tomkova 409, Kralupy nad Vltavou za cenu 500,- Kč ročně/prostor + DPH. Smlouva se uzavírá na dobu neurčitou.

Rada města souhlasí s vyhlášením záměru na prodej pozemku p.č. 1166/2 o výměře 51 m2, k.ú. Frýdlant za cenu 350,- Kč/m2. Pozemek se nachází v ul. Fügnerova, Frýdlant.

Rada města souhlasí s vyhlášením záměru na prodej části pozemku p.č. 2250 o výměře cca 10 m2, k.ú. Frýdlant za cenu 100,- Kč/m2. Pozemek se nachází v ul. Luční, Frýdlant.

Rada města nesouhlasí s vyhlášením záměru na prodej pozemku p.č. 98 o výměře 608 m2, k.ú. Frýdlant. Pozemek se nachází v ul. Havlíčkova, Frýdlant.

Rada města bere na vědomí žádost SVJ Fügnerova 1202, 1203, Frýdlant a souhlasí se stavbou – sanace, oprava a zateplení objektu čp. 1202, 1203, ul. Fügnerova, Frýdlant, které zasáhne nad pozemek města p.č. 182/65, k.ú. Frýdlant. Pozemek se nachází v ul. Fügnerova, Frýdlant.

1. Rada města bere na vědomí výpověď z nájmu prostor sloužících k podnikání v čp. 3, nám. T. G. Masaryka, Frýdlant podanou firmou SEMPRO-SŠL, spol. s r.o., Londýnská 36a, Liberec a souhlasí s ukončením nájemní smlouvy k 31. 12. 2017.

2. Rada města souhlasí s vyhlášením záměru na pronájem prostor sloužících k podnikání v objektu čp. 3, nám. T. G. Masaryka, Frýdlant o výměře 39,9 m2. Cena nájemného: 500,- Kč/m2/rok. Termín splnění do 31. 10. 2017.

1.  Rada města bere na vědomí žádost firmy Rengl, s.r.o., Zákopnická 354/11, Liberec a nesouhlasí s přemístěním plakátovací plochy v ul. Fügnerova dle návrhu.

2. Rada města souhlasí s umístěním plakátovací plochy v ul. Lužická na pozemek p.č. 179/1, k.ú. Frýdlant.

1. Rada města po projednání souhlasí s napojením novostavby rodinného domu na p.p.č. 4204/1, k.ú. Frýdlant na pozemek města p.č. 2633, k.ú. Frýdlant dle předložené dokumentace pro vydání stavebního povolení na zpevnění místní komunikace „Pod Rozhlednou“.

2. Rada města doporučuje dát tento materiál na vědomí zastupitelstvu města.

Rada města souhlasí s uzavřením nájemní smlouvy na pronájem pozemku p.č. 3088/3 o výměře 1494 m2 a části pozemku p.č. 3088/2 o výměře 86 m2 se Školním statkem Frýdlant, s.r.o., Zámecká 4005, Frýdlant na dobu neurčitou s 6-ti měsíční výpovědní lhůtou. Cena nájmu je stanovena ve výši 19.015,- Kč vč. DPH/rok.

Rada města bere na vědomí a souhlasí s navrženým operačním plánem zimní údržby komunikací pro Město Frýdlant a Albrechtice na období 1. 11. 2017 – 31. 3. 2018.

OMS

Rada města po projednání souhlasí s vyhlášením záměru na prodej pozemku p.č. 1200/2 o výměře 212 m2, k.ú. Frýdlant. Pozemek se nachází v ul. Zámecká, Frýdlant.

Rada města po projednání bere na vědomí plnění rozpočtu na straně příjmů a čerpání rozpočtu na straně výdajů k 30. 9. 2017.

Rada města po projednání bere na vědomí hospodářské výsledky všech příspěvkových organizací zřízených Městem Frýdlant za období 1-9/2017.

Rada města po projednání schvaluje rozpočtová opatření č. 24, 25/2017 v celkové výši příjmů a výdajů 1.448.163,00 Kč dle předložené tabulky. Rada města doporučuje materiál předložit na vědomí zastupitelstvu města na jeho nejbližším jednání.

Rada města po projednání schvaluje rozpočtové opatření č. 26/2017 v celkové výši příjmů a výdajů 1.136.953,51 Kč dle předložené tabulky. Rada města doporučuje materiál předložit na vědomí zastupitelstvu města na jeho nejbližším jednání.

Rada města bere na vědomí žádost spolku PWL VISION NUTRITION, z.s. a schvaluje pronájem sálu v restauraci Beseda ve dnech 9. 12. – 10. 12. 2017 na konání akce v silovém trojboji mládeže, dle předloženého materiálu.

Rada města bere na vědomí žádost Střední školy hospodářské a lesnické Frýdlant a schvaluje pronájem sálu v restauraci Beseda dne 9. 3. 2018 na konání plesu závěrečných ročníků tříd KPŘ3, OFM3 a SUS3, dle předloženého materiálu.

Rada města bere na vědomí žádost společnosti TRW Automotive Czech s.r.o. a schvaluje pronájem sálu v restauraci Beseda dne 15. 12. 2017 na konání akce Vánoční večírek pro firmu TRW, dle předloženého materiálu.

1. Rada města schvaluje zápůjčku elektrocentrály firmě AGROFANDA spol. s r.o., Kunratice.

2. Rada města ukládá starostovi doplnit ceník služeb poskytovaných Městem Frýdlant.

1. Rada města bere na vědomí zprávu o ukončení poskytování zdravotních služeb pediatrické ambulance MUDr. Věry Martincové k 31. 12. 2017.

2. Rada města bere na vědomí ústní informaci starosty a ukládá mu jednat s VZP ČR a společností Mediclinic a.s. o možnosti získání jiného pediatra. 

3. Rada města bere na vědomí ústní informaci místostarosty a ukládá mu jednat s Krajskou nemocnicí Liberec, a.s. o možnosti zajištění pediatra.

Rada města po projednání přiděluje byt č. 32 v Domově s pečovatelskou službou, Novoměstská 1065, Frýdlant, od 1. 11. 2017, dle předloženého materiálu.  

31.10.2017 14:42:43 | přečteno 297x | Roman Műller
 

Město Frýdlant

Městský úřad Frýdlant
T. G. Masaryka 37, 464 01  FRÝDLANT

tel.: +420 488 886 111
e-mail: mesto@mu-frydlant.cz
podatelna: podatelna@mu-frydlant.cz
datová schránka: t27bufd

Další kontakty

 
load