ENDEFRRUPLNLSPIT

Informace z 81. zasedání rady města konaného dne 25.9.2017

Informace z 81. zasedání rady města konaného dne 9. 10. 2017

Rada města po projednání schvaluje vítěze výběrového řízení pana Josefa Netolického, se sídlem Mánesova 931, 464 01 Frýdlant, na akci „Oprava garsonky ve Školní ulici, č.p. 1189, Frýdlant“ a ukládá ředitelce BHF, aby bylo doručeno uchazečům „Oznámení o výběru nejvhodnější nabídky“ a aby byla podepsána smlouva s vítězným uchazečem.

Rada města bere na vědomí žádost spolku Muzikanti Frýdlant, z.s. a schvaluje pronájem sálu v restauraci Beseda dne 29. 12. 2017 na konání akce „46. Muzikantský Silvestr“, dle předloženého materiálu.

Rada města bere na vědomí žádost SDH Frýdlant a schvaluje pronájem sálu v restauraci Beseda dne 17. 2. 2018 na konání akce „Ples SDH Frýdlant“, dle předloženého materiálu.

Rada města bere na vědomí žádost firmy Marvin style s.r.o., Lesní 1281, Frýdlant a souhlasí s uzavřením dodatku ke smlouvě o dílo na akci „Rekonstrukce podkrovního bytu v objektu č.p. 406, ul. Čs. armády, Frýdlant“ ze dne 31. 8. 2017, kterým se prodlužuje termín dokončení díla do 31. 12. 2017.

Rada města po projednání schvaluje vítěze výběrového řízení firmu ALFAVARIA Group s.r.o., Londýnská 78, 460 01 LIBEREC na úpravu úložných prostor povodňového přívěsu v rámci akce s názvem „U7a – Pořízení, obnova, oprava a výstavba: a)“ a ukládá starostovi, aby bylo doručeno uchazečům „Oznámení o výběru nejvhodnější nabídky“ a aby byla podepsána smlouva s vítězným uchazečem.

1. Rada města bere na vědomí stav přípravy podkladů a příloh k II. etapě Regenerace panelového sídliště U Nemocnice pro účely podání žádosti o dotační prostředky z MMR na rok 2018.

2. Rada města schvaluje zpracování architektonické studie v plném rozsahu, dle předloženého materiálu.

Rada města bere na vědomí návrh na prodloužení chodníků ve Fügnerově ulici a ukládá vedoucí IO předložit radě města finální rozpočet zvlášť na levou a pravou stranu chodníku.

Rada města souhlasí s vyhlášením záměru na pronájem prostor sloužících k podnikání v objektu čp. 172, ul. Míru, Frýdlant. Cena nájemného: 700,- Kč/m2/rok.

Rada města bere na vědomí žádost Radia Contact Liberec a souhlasí s pořádáním akce na náměstí T. G. Masaryka, Frýdlant dne 20. 10. 2017 dle návrhu. Pronájem se poskytne bezplatně.

Rada města bere na vědomí plán oprav a investic na rok 2018 na ČOV Frýdlant předložený Frýdlantskou vodárenskou společností a.s.

Rada města schvaluje plán inventur majetku města na rok 2017 dle předloženého návrhu.

Rada města bere na vědomí propagaci veletrhu EDUCA MYJOB LIBEREC, která se koná dne 10. 10. 2017 od 12:30 do 16:30 na náměstí T. G. Masaryka.

Rada města po projednání schvaluje rozpočtové opatření č. 23/2017 v celkové výši příjmů a výdajů 309.400,00 Kč dle předložené tabulky. Rada města doporučuje materiál předložit na vědomí zastupitelstvu města na jeho nejbližším jednání.

Rada města po projednání schvaluje výši nájemného pro organizaci - Školní jídelna, Frýdlant, okres Liberec, příspěvková organizace na r. 2017 dle předloženého materiálu.

Rada města po projednání bere na vědomí plnění rozpočtu na straně příjmů a čerpání rozpočtu na straně výdajů k 31. 8. 2017.

Rada města bere na vědomí Pravidla pro stanovení platových náležitostí, příplatků a odměn pro ředitele školských příspěvkových organizací ve zřizovací pravomoci Města Frýdlant 

Rada města po projednání schvaluje výši odměny za 1. pololetí roku 2017 Bc. Ondřeji Havlínovi, řediteli Školní jídelny Frýdlant, příspěvková organizace, dle předloženého materiálu.

D) PŘIPOMÍNKY, NÁMĚTY RADY MĚSTA

- začala rekonstrukce chodníků v ulici Školní
- výsadba nových stromků v Lužické ulici
- výsadba nových lip u autokempu
- výměna nových akátů na nábřeží
- uzavření mostu u bývalého statku za autokempem
- zúžení vozovky na mostu v ulici Havlíčkova, Frýdlant
- výstava králíků, špatně průjezdná Kodešova ulice
- parkoviště u nemocnice v Lužické ulici, dorazy pro parkování
- studie na autokemp a atletické zázemí na travnatém hřišti
- restaurování klečícího vojáka na hřbitově
- začala II. etapa rekonstrukce Biccrosového areálu
- rekonstrukce kanalizace na Hágu
- Frýdlant se baví, 16. 6. 2018 

16.10.2017 9:42:45 | přečteno 251x | Roman Műller
 

Město Frýdlant

Městský úřad Frýdlant
T. G. Masaryka 37, 464 01  FRÝDLANT

tel.: +420 488 886 111
e-mail: mesto@mu-frydlant.cz
podatelna: podatelna@mu-frydlant.cz
datová schránka: t27bufd

Další kontakty

 
load