ENDEFRRUPLNLSPIT

Informace z 80. zasedání rady města konaného dne 25.9.2017

Informace z 80. zasedání rady města konaného dne 25. 9. 2017

Rada města schvaluje záměr pořízení nového vozu pro Školní jídelnu Frýdlant, okres Liberec, příspěvková organizace s podmínkou odkupu starého vozidla.

Rada města souhlasí s vyhlášením výběrového řízení a souhlasí s návrhem zadání výběrového řízení na akci „Celková rekonstrukce bytových jednotek: Zámecká 47 – 1+2, Zámecká 4051 – 10+2, Míru 1+1, Frýdlant“, dle předloženého materiálu.

Rada města bere na vědomí žádost spolku Domeček Frýdlant z.s. a schvaluje pronájem sálu v restauraci Beseda dne 27. 1. 2018 na konání akce „Dětský karneval“ a „Maškarní ples pro dospělé“, dle předloženého materiálu.

Rada města bere na vědomí žádost SŠHL Frýdlant a schvaluje pronájem sálu v restauraci Beseda dne 9. 2. 2018 na konání akce „Maturitní ples závěrečných tříd NS 2 a ESO 4“, dle předloženého materiálu.

Rada města souhlasí v pořízením rozvaděče na výtah v objektu v ul. Školní 1189, Frýdlant dle cenové nabídky od firmy Schindler z důvodu havarijního stavu.

Rada města po projednání schvaluje jako vítěze poptávkového řízení v rámci zakázky malého rozsahu na akci „Oprava plotu u MŠ Sídlištní, Frýdlant“ uchazeče Zámečnictví Melka – Jiří Melka, se sídlem Lázně Libverda 52, Hejnice 463 62a ukládá starostovi, aby bylo doručeno uchazečovi „Oznámení o výběru nejvhodnější nabídky“ a aby byla podepsána smlouva o dílo s vítězným dodavatelem.

1. Rada města souhlasí se zahájením výběrového řízení a schvaluje návrh zadání na veřejnou zakázku malého rozsahu „Zpracování PD pro DUR, DSP, PDPS v rámci rekonstrukce ulice Kodešova, Frýdlant vč. inženýrských sítí“.

2. Rada města souhlasí s uzavřením smlouvy o společném zadávání veřejné zakázky malého rozsahu „Zpracování PD pro DUR, DSP, PDPS v rámci rekonstrukce ulice Kodešova, Frýdlant vč. inženýrských sítí“ mezi Městem Frýdlant a Frýdlantskou vodárenskou společností, a.s.

1. Rada města bere na vědomí předložené návrhy řešení chodníkových těles v Žitavské ulici ve Frýdlantu na rok 2018 na konzultační schůzce na Státním fondu dopravní infrastruktury a bere na vědomí výstupy z tohoto jednání.

2. Rada města souhlasí s předložením žádosti o dotační prostředky na SFDI na rok 2018 u dolní části ulice Žitavská na chodníková tělesa v úseku od ul. Větrná k ulici Dlouhá ve Frýdlantu.

3. Rada města souhlasí s řešením úpravy komunikace v horním úseku ulice Žitavská od kruhového objezdu k TRW.

Rada města bere na vědomí zprávu vedoucí IO o prodloužení chodníků v ulici Fügnerova v rámci akce „Chodník u silnice č. II/291 v ul. Novoměstská, Frýdlant“.

Rada města bere na vědomí zprávu vedoucí IO o koordinaci prací na chráničkách teplovodů se společností TEPLO Frýdlant s.r.o. v rámci akce „Regenerace sídliště U Nemocnice, Frýdlant“.

Rada města souhlasí s uzavřením nájemní smlouvy na pronájem prostor sloužících k podnikání v čp. 824, ul. Železná, Frýdlant: kanceláře o výměře 52,55 m2, ostatní prostory o výměře 15,98 m2 s Úřadem práce ČR, krajská pobočka v Liberci, Dr. Milady Horákové 580/7, Liberec na dobu neurčitou od 1. 10. 2017. Nájemné se stanovuje ve výši: 1000,- Kč/m2/rok za kanceláře a 500,- Kč/m2/rok u ostatních prostor.

1. Rada města nesouhlasí s vyhlášením záměru na prodej pozemku p.č. 1200/2 o výměře 212 m2, k.ú. Frýdlant. Pozemek se nachází v ul. Zámecká, Frýdlant.

2. Rada města souhlasí s vyhlášením záměru na pronájem, pozemku p.č 1200/2 o výměře 212 m2, k.ú. Frýdlant, pokud bude mít žadatel o tuto variantu zájem. Pozemek se nachází v ul. Zámecká, Frýdlant.

Rada města bere na vědomí žádost a nesouhlasí s prodejem celého pozemku p.č 98 o výměře 608 m2, k.ú. Frýdlant a trvá na původním usnesení.

Rada města bere na vědomí žádost firmy BENNE s.r.o., Železná 824, Frýdlant a souhlasí s uzavřením dodatku ke smlouvě o dílo na opravu ohradní zdi hřbitova na hřbitově Frýdlant ze dne 15. 5. 2017 a s uzavřením dodatku ke smlouvě o dílo na opravu hrobky a zdiva na hřbitově Frýdlant ze dne 15. 5. 2017, kterými se prodlužuje termín dokončení díla do 31. 10. 2017.

Rada města stanovuje cenu za umístění billboardů na pozemcích města následovně: billboard o velikosti 2,4 x 5,1 m za cenu 6.000,- Kč měsíčně a ukládá vedoucí odboru majetkosprávního doplnit do ceníku služeb.

Rada města bere na vědomí protokol a zprávu vedoucí odboru majetkosprávního o kontrolním zjištění z provedené kontroly ČIŽP Liberec na komunitní kompostárně Frýdlant ze dne 5. 9. 2017.

Rada města souhlasí s vyhlášením záměru na pronájem areálu čističky odpadních vod v ul. Úzká,  Frýdlant a to: pozemků p.č. 4034/2 o výměře 3 m2, 4036/2 o výměře 2 m2, 4038/2 o výměře 189 m2, 4042/2 o výměře 181 m2, 4044/3 o výměře 194 m2, 4045/1 o výměře 3301 m2, 4045/2 o výměře 5057 m2, 4045/3 o výměře 3101 m2, 4046/1 o výměře 296 m2, 4046/2 o výměře 355 m2, 4047/2 o výměře 132 m2, staveb, technologického zařízení ČOV, včetně veškerého souvisejícího technického vybavení a movitého majetku. Žadatel musí mít oprávnění potřebné k provozování ČOV.

Rada města po projednání schvaluje rozpočtová opatření č. 20, 21/2017 v celkové výši příjmů a výdajů 577.938,00 Kč dle předložené tabulky. Rada města doporučuje materiál předložit na vědomí zastupitelstvu města na jeho nejbližším jednání.

Rada města po projednání schvaluje rozpočtové opatření č. 22/2017 v celkové výši příjmů a výdajů 566.757,958 Kč dle předložené tabulky. Rada města doporučuje materiál předložit na vědomí zastupitelstvu města na jeho nejbližším jednání.

Rada města po projednání ruší výběrové řízení na dodavatele na akci „Obnova jírovcového aleje u náhonu na p.p.č. 3164, k.ú. Frýdlant“.

Rada města po projednání schvaluje jako vítěze poptávkového řízení v rámci zakázky malého rozsahu na stavební práce „Zpevnění ploch ul. Mánesova - Frýdlant“ uchazeče Jiří Baláš, se sídlem K. Světlé 1477, Frýdlant 464 01a ukládá starostovi, aby bylo doručeno uchazečovi „Oznámení o výběru nejvhodnější nabídky“ a aby byla podepsána smlouva o dílo s vítězným dodavatelem.

Rada města bere na vědomí zprávu k projektu „Modernizace a pořízení komunikačních a informačních systémů Města Frýdlant“ a schvaluje podání žádosti do výzvy č. 28 z IROP, dle předloženého materiálu.

1. Rada města bere na vědomí nabídku zpracování projektu na instalaci rekuperačních jednotek ve školských zařízeních, dle předloženého materiálu

2. Rada schvaluje záměr projektu a ukládá starostovi připravit pilotní projekt na instalaci rekuperačních jednotek do objektu MŠ Jiráskova včetně přípravy zpracování rozpočtu akce.

Rada města souhlasí se zakoupením dětských herních prvků do MŠ Sídlištní, Frýdlant a pověřuje starostu podpisem kupní smlouvy s firmou Hřiště hrou s.r.o., Sobotecká 810, Turnov 511 01. Termín dodání do 31. 10. 2017.

Rada města bere na vědomí Pravidla pro stanovení platových náležitostí přípatku za vedení a osobního příplatku pro ředitele příspěvkových organizací ve školství a mimořádných odměn pro ředitele příspěvkových organizací.

D) PŘIPOMÍNKY, NÁMĚTY RADY MĚSTA

- autobusová zastávka na albrechtickém kopci
- parkovací místa v Březové ulici
- parkovací místa na sídlištích
- nájemní smlouva s Nemocnicí Frýdlant s.r.o. 

4.10.2017 16:33:27 | přečteno 288x | Roman Műller
 

Město Frýdlant

Městský úřad Frýdlant
T. G. Masaryka 37, 464 01  FRÝDLANT

tel.: +420 488 886 111
e-mail: mesto@mu-frydlant.cz
podatelna: podatelna@mu-frydlant.cz
datová schránka: t27bufd

Další kontakty

 
load