ENDEFRRUPLNLSPIT

Informace z 79. zasedání rady města konaného dne 11.9.2017

Rada města bere na vědomí ústní zprávu Ing. Jana Raise, MBA, ředitele Nemocnice Frýdlant s.r.o.

Rada města souhlasí s podáním žádosti školy o dotaci z evropských fondů OP Zaměstnanost, výzva č. 73, 74 do výzvy na provoz dětské skupiny od 1. 9. 2018 do 31. 8. 2020, dle předloženého materiálu.

Rada města ukládá řediteli společnosti TEPLO Frýdlant s.r.o. v koordinaci s ředitelkou BHF prověřit připojení plynu k objektu budovy restaurace Beseda, ulice Tyršova 927, Frýdlant.

Pokud tato varianta nedopadne, souhlasí rada města se zařazením do aukce.

Rada města bere na vědomí žádost TJ Slovan Frýdlant oddílu kopané a schvaluje pronájem sálu v restauraci Beseda dne 11. 11. 2017 na konání akce „Videodiskotéka“, dle předloženého materiálu.

Rada města bere na vědomí žádost a schvaluje pronájem sálu v restauraci Beseda dne 14. 10. 2017 na konání akce „Oldies party“, dle předloženého materiálu, za podmínky doložení bezdlužnosti žadatele vůči Městu Frýdlant.

Rada města po projednání bere na vědomí žádost schvaluje úhradu dlužného nájemného formou splátkového kalendáře s minimální splátkou 1.000,- Kč/měsíc.

Rada města po projednání schvaluje jako vítěze poptávkového řízení v rámci zakázky malého rozsahu na služby „Restaurování Piety – I. etapa, Město Frýdlant“ uchazeče ak. mal. Dominiku Machačovou, se sídlem Moravská 1348/37, Praha 2 – Vinohrady 120 00a ukládá starostovi, aby bylo doručeno uchazečovi „Oznámení o výběru nejvhodnější nabídky“ a aby byla podepsána smlouva o dílo s vítězným dodavatelem.

1. Rada města po projednání schvaluje jako vítěze poptávkového řízení v rámci zakázky malého rozsahu na stavební práce „Demolice objektu č.p. 45 v ulici Okružní, Frýdlant – I.etapa“ uchazeče KVAPRO spol. s r.o., se sídlem Nádražní 343, Nové Město pod Smrkem 463 65a ukládá starostovi, aby bylo doručeno uchazečovi „Oznámení o výběru nejvhodnější nabídky“ a aby byla podepsána smlouva o dílo s vítězným dodavatelem.

2. Rada města bere na vědomí, že po dokončení I. etapy bude provedena II. etapa a to svépomocí v režii Města Frýdlant.

Rada města schvaluje návrh č. 2 na akci „Dodávka smaltovaných obrázků do kam. nik Křížové cesty“, dle  předloženého materiálu.

Rada města bere na vědomí zprávu vedoucí IO o průběžném stavu akce „Regenerace sídliště U Nemocnice, Frýdlant“ a ukládá vedoucí IO předložit na příští zasedání rady města návrh Dodatku č. 1 a rozsah „nahlášeních“ změn.

Rada města souhlasí se zřízením věcného břemene práva chůze a jízdy na pozemku p.č. 53/1, k.ú. Albrechtice u Frýdlantu v šíři 3 m ve prospěch majitele pozemku p.č. 42, k.ú. Albrechtice u Frýdlantu na základě geometrického plánu. Veškeré náklady s tím spojené hradí žadatel. Pozemek se nachází ve Filipově.

Rada města souhlasí se stavbou a se zřízením služebnosti inženýrské sítě el. přípojek na pozemku p.č. 2858/1 a p.č. 2858/2, vše k.ú. Frýdlant ve prospěch ČEZ Distribuce, a.s., Teplická 874/8, Děčín. Cena se stanoví dle směrnice města. Pozemky se nacházejí v Údolí, Frýdlant.

Rada města bere na vědomí konání shromáždění politického hnutí Starostové pro Liberecký kraj dne 18. 10. 2017 na náměstí T. G. Masaryka, Frýdlant.

Rada města po projednání souhlasí se zařazením části ulice Jiráskova a části ulice Spojovací do pasportu a evidence místních komunikací Města Frýdlant dle návrhu.

Rada města souhlasí s prodloužením dohody o poskytnutí plochy (pozemek p.č. 3063/13 v ulici Novoměstská  a na objektu čp. 1389 v ulici Fügnerova) uzavřené mezi Městem Frýdlant a Antonie hotels, s.r.o., Libřická 715, Praha do 31. 12. 2019 za podmínek uhrazení nájemného, jehož výši předloží na příštím zasedání rady města vedoucí OMS.

Rada města souhlasí se stavbou a se zřízením služebnosti inženýrské sítě kanalizační přípojky na pozemku p.č. 110, k.ú. Frýdlant. Cena se stanoví dle směrnice města. Žadatel hradí veškeré náklady s tím spojené (geometrický plán, poplatky).

Rada města po projednání souhlasí se stavbou rodinného domu na p.p.č. 4204/1, k.ú. Frýdlant a s napojením této novostavby na účelovou komunikaci na p.p.č. 2633, k.ú. Frýdlant a schvaluje variantu č. 2 za podmínky dodržení technologického postupu pro stavbu nové komunikace, dle technických požadavků na výstavbu, splnění požadavků dotčených orgánů a na základě schválené projektové dokumentace radou města před započetím stavby.

Rada města bere na vědomí žádost Nemocnice Frýdlant s.r.o. a souhlasí s podnájmem nebytových prostor – kantýny na dobu do 30. 6. 2018 za stejných podmínek.

Rada města bere na vědomí konání shromáždění politického strany Pirátská strana dne 12. 9. 2017 na náměstí T. G. Masaryka, Frýdlant.

Rada města po projednání schvaluje rozpočtová opatření č. 18, 19/2017 v celkové výši příjmů a výdajů 833.094,30 Kč dle předložené tabulky. Rada města doporučuje materiál předložit na vědomí zastupitelstvu města na jeho nejbližším jednání.

1. Rada města bere na vědomí zprávu o využití zimního stadionu Frýdlant včetně návrhu ceníku na sezónu 2017/2018, přednesenou Ing. Petrem Beranem, prezidentem HC Frýdlant.

2. Rada města po projednání souhlasí s navýšením NIV dotace na provoz zimního stadionu HC Frýdlant od roku 2017 dle předloženého materiálu a zároveň souhlasí s uzavřením dodatků ke smlouvám o poskytnutí této dotace dle předloženého návrhu a doporučuje materiál předložit ke schválení zastupitelstvu města na jeho nejbližším jednání.

Rada města po projednání bere na vědomí přidělení dotací na základě žádostí č. 1-8 v celkové výši 539.400,- Kč dle návrhu hodnotící komise a doporučuje zastupitelstvu města schválit dotace v navržené výši žadatelům, dle předloženého materiálu.

Rada města po projednání bere na vědomí přidělení dotací dle návrhu hodnotící komise a doporučuje zastupitelstvu města schválit dotace v navržené výši žadatelům, dle předloženého materiálu.

Rada města bere na vědomí žádost Domova u Spasitele, středisko Diakonie a misie Církve československé husitské o individuální dotaci a doporučuje zastupitelstvu města schválení této dotace z nerozdělených prostředků dotačního programu „Podpora programu registrovaných služeb“.

Rada města po projednání souhlasí s předčasnou úhradou faktury od společnosti Vodní zdroje Ekomonitor spol s r.o. před datem splatnosti faktury a před datem ukončení zkušebního provozu, dle předloženého materiálu.

1. Rada města bere na vědomí žádost o individuální dotaci, dle předloženého materiálu.

2. Rada města schvaluje veřejnoprávní smlouvu, dle předloženého návrhu a zároveň pověřuje starostu podpisem veřejnoprávní smlouvy.

3. Rada města po projednání schvaluje dotaci výši 10.000,- Kč.

Rada města po projednání bere na vědomí doplňující informace k hospodářskému výsledku Základní školy speciální, Frýdlant, okres Liberec, příspěvková organizace za 1. pololetí roků 2015 – 2017.

Rada města po projednání bere na vědomí žádost o dotaci ve výši 800.000,- Kč na rekonstrukci současného zázemí sokolovny a doporučuje zastupitelstvu města schválit poskytnutí dotace v požadované výši.

Rada města bere na vědomí zprávu přednesenou starostou k připravované akci „Oprava pomníku obětem I. světové války – Frýdlant“.

1. Rada města po projednání schvaluje vítěze poptávkového řízení firmu PROBO-NB s.r.o., se sídlem Rumburských hrdinů 819, Nový Bor, Arnultovice na akci U3-Obnova, doplnění a oprava ochranných prostředků požární techniky“ a pověřuje starostu podpisem smlouvy.

2. Rada města po projednání schvaluje vítěze poptávkového řízení firmu IS STAR s.r.o., se sídlem Císařská louka 599, Praha 5 - Smíchov na akci „U6-Pořízení, oprava a údržba přetlakové dýchací techniky pro JPO“ a pověřuje starostu podpisem smlouvy.

D) PŘIPOMÍNKY, NÁMĚTY RADY MĚSTA

- nepořádek u OD Tesco

- Děkanská ulice, nepořádek, roztrhané odpadkové

- autobusové nádraží, toalety

- uživatelé drog ve Frýdlantu

- veřejná služba, informace

- příprava rekonstrukce ulice Kodešova a Vrchlického 

18.9.2017 8:23:03 | přečteno 288x | Roman Műller
 

Město Frýdlant

Městský úřad Frýdlant
T. G. Masaryka 37, 464 01  FRÝDLANT

tel.: +420 488 886 111
e-mail: mesto@mu-frydlant.cz
podatelna: podatelna@mu-frydlant.cz
datová schránka: t27bufd

Další kontakty

 
load