ENDEFRRUPLNLSPIT

Informace z 78. zasedání rady města konaného dne 28.8.2017

Informace ze 78. zasedání rady města konaného dne 28. 8. 2017

1. Rada města bere na vědomí zprávu zástupců KČT Frýdlant o možnosti zajištění prací na rekonstrukci zázemí rozhledy svépomocí.

2. Rada města ukládá starostovi předložit na příštím zasedání rady města rozpočet prací pro rekonstrukci zázemí frýdlantské rozhledny a zadání pro výběrové řízení.

Rada města souhlasí s tím, aby se Základní škola, Základní umělecká škola a Mateřská škola, Frýdlant, okres Liberec příspěvková organizace, zapojila do výzvy OOP VVV „2_16_032 budování kapacit pro rozvoj škol II“ a předložila v této výzvě projektovou žádost.

Rada města bere na vědomí žádost ZŠ, ZUŠ a MŠ Frýdlant, okres Liberec, příspěvková organizace o souhlas zřizovatele s přijetím účelově určeného finančního daru od WOMEN FOR WOMEN, o.p.s. v rámci projektu obědy pro děti a souhlasí s poskytnutím finančního daru Základní škole, Základní umělecké škole a Mateřské škole, Frýdlant, okres Liberec od WOMEN FOR WOMEN, o. p. s., dle předloženého materiálu.

Rada města po projednání schvaluje přidělení bytu v ulici U Nemocnice 1244, Frýdlant, dle předloženého materiálu. 

Rada města po projednání schvaluje přidělení bytu v ulici U Nemocnice 1243, Frýdlant, dle předloženého materiálu. 

Rada města po projednání schvaluje přidělení bytu o velikosti 1+0 v ulici U Nemocnice 1242, Frýdlant, dle předloženého materiálu. 

Rada města bere na vědomí zprávu o rozpočtech na opravy volných bytových jednotek ve správě BHF a ukládá ředitelce BHF připravit podmínky pro výběrová řízení. 

Rada města bere na vědomí žádost pana Marka Jirana, IG production a schvaluje pronájem sálu v restauraci Beseda ve dnech 10. 11. a 11. 11. 2017 do 7:00 hodin na představení Na Stojáka, dle předloženého materiálu.

Rada města bere na vědomí žádost Mgr. Roberta Juřiny, předsedy KSF a schvaluje pronájem sálu v restauraci Beseda v předložených termínech.

Rada města bere na vědomí žádost ZŠ, ZUŠ a MŠ Frýdlant a schvaluje pronájem sálu v restauraci Beseda na Kroužek společenského chování v předložených termínech.

Rada města zamítá žádost na pronájem sálu v restauraci Beseda, z důvodu nedoložení požadovaných dokumentů.

Rada města bere na vědomí zprávu paní Simony Stočkové, referentky OSUZP o stavu přípravy Regulačního plánu Jiráskova a ukládá starostovi do 15. 10. 2017 pozvat na radu Ing. arch. Jiřího Plašila.

Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit převod části pozemku p.č. 4574/1 o výměře cca 180 m2, k.ú. Frýdlant do vlastnictví  za cenu 100,- Kč/m2. Pozemek se nachází v Údolí, Frýdlant.

Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit převod části pozemku p.č. 182/1 o výměře cca 1000 m2, k.ú. Frýdlant do vlastnictví za cenu 100,- Kč/m2. Pozemek se nachází v ul. Husova, Frýdlant.

Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit převod pozemku p.č. 4565 o výměře 336 m2, k.ú. Frýdlant do za cenu 180,- Kč/m2. Pozemek se nachází v Údolí, Frýdlant.

Rada města souhlasí s vyhlášením záměru na prodej pozemku st.p.č. 165 o výměře 137 m2 a části pozemku p.č. 802/5 o výměře cca 450 m2, vše k.ú. Albrechtice u Frýdlantu na základě znaleckého posudku na tržní ocenění.

Rada města bere na vědomí bod č. 17 a ukládá místostarostovi jednat se zástupci ČD a.s. o podmínkách odkoupení pozemku p.č. 1429/2, k.ú. Frýdlant.

Rada města souhlasí se stavbou a se zřízením služebnosti inženýrské sítě kanalizační přípojky na pozemku p.č. 1480/1, k.ú. Frýdlant ve prospěch pro novostavbu RD na pozemku p.č. 1480/5, k.ú. Frýdlant. Cena se stanoví dle směrnice města ve výši 250,- Kč/případ + DPH. Geometrické zaměření zajistí žadatelé na svoje náklady po dokončení stavby. Pozemek se nachází v ul. Spojovací, Frýdlant.

Rada města souhlasí s uzavřením Dodatku k nájemní smlouvě na pronájem prostor v objektu čp. 74, ul. Děkanská, Frýdlant, kterým se upravuje nájemné z důvodu probíhajícího projektu „Žijeme tu spolu“ s účinností od 1. 9. 2017 do 17. 5. 2019.

Rada města po projednání schvaluje vítěze poptávkového řízení společnosti MB – SVING s.r.o, Marek Hradecký se sídlem Průmyslová 1523, 198 00 Praha 9 na akci „Renovace prostoru občerstvení v kině Frýdlant“ a ukládá starostovi, aby byla podepsána smlouva s vítězným uchazečem.

Rada města po projednání schvaluje vítěze poptávkového řízení společnosti ELEKTROČAS s.r.o. se sídlem Tusarova 55, 170 00 Praha 7 na akci „Výměna venkovních hodin u kina“ a ukládá starostovi, aby byla podepsána smlouva s vítězným uchazečem.

Rada města bere na vědomí zprávu pana Jaroslava Vančury a ukládá starostovi předložit na nejbližší jednání rady města finální návrh vizualizace obrázků.

Rada města po projednání schvaluje vítěze výběrového řízení firmu TELMO a. s., Štěrboholská 560/73, Hostivař, 120 00, Praha 10, na akci „Frýdlant – modernizace, zefektivnění a rozšíření MKDS – 1 bod“ a ukládá starostovi, aby bylo doručeno uchazečům „Oznámení o výběru nejvhodnější nabídky“ a aby byla podepsána smlouva s vítězným uchazečem.

Rada města po projednání schvaluje vítěze výběrového řízení firmu PORR, a.s. se sídlem Dubečská 3238/36, Strašnice, 100 00 Praha 10 na akci „Chodníčky v ulici Lužická, Frýdlant“ a ukládá starostovi, aby bylo doručeno uchazečům „Oznámení o výběru nejvhodnější nabídky“ a aby byla podepsána smlouva s vítězným uchazečem.

Rada města bere na vědomí aktuální informace o projektu „Centrum 1407, Frýdlant – podpora rozvoje sociálních služeb“ včetně fyzického termínu zahájení stavebních prací a souhlasí s návrhem dodavatelů na realizaci TDI, AD, koordinátora BOZP a archeologický dohled.

Rada města po projednání souhlasí s návrhem zadání a vyhlášením výběrového řízení na projekt „Pořízení vybavení pro sociální služby pro objekt 1407 v ulici Míru, Frýdlant, dle předloženého materiálu.

Rada města po projednání bere na vědomí Závěrečný účet SO SMRK za rok 2016, jehož součástí je Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření a doporučuje materiál předložit k projednání zastupitelstvu města na jeho nejbližším jednání.

Rada města po projednání bere na vědomí Závěrečný účet DSO MIKROREGION Frýdlantsko za rok 2016, jehož součástí je Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření a doporučuje materiál předložit k projednání zastupitelstvu města na jeho nejbližším jednání.

Rada města souhlasí s uzavřením smlouvy č.: GHAIP0041Q4J o komplexní podpoře provozu a užití informačního systému GINIS Standarda GINIS Express, jeho další obnově a rozvoji s firmou GORDIC spol. s r.o., dle předloženého materiálu.

Zodpovídá: Ing. Bubeníčková – tajemnice

Rada města po projednání schvaluje vítěze výběrového řízení firmu Porr a.s., Dubečská 3238/36 Praha na akci „Oprava levostranného chodníku ul. Březinova, Frýdlant“ a ukládá starostovi Ing. Danu Ramzerovi, aby bylo doručeno uchazečům „Oznámení o výběru nevhodnější nabídky“ a aby byla podepsána smlouva s vítězným uchazečem.

Rada města po projednání schvaluje vítěze výběrového řízení firmu Porr a.s., Dubečská 3238/36 Praha na akci „Chodník ul. Školní, Frýdlant“ a ukládá starostovi Ing. Danu Ramzerovi, aby bylo doručeno uchazečům „Oznámení o výběru nevhodnější nabídky“ a aby byla podepsána smlouva s vítězným uchazečem.

Rada města bere na vědomí zrušení veřejné zakázky malého rozsahu na akci „Chodník a lávka v ul. U Potoka, Frýdlant“ a souhlasí s vypsání opětovného zadání v prosinci 2017 s realizací v roce 2018.

Rada města bere na vědomí žádost ZŠS Frýdlant, okres Liberec, příspěvková organizace o souhlas zřizovatele s přijetím účelově určeného finančního daru od WOMEN FOR WOMEN, o.p.s. v rámci projektu obědy pro děti a souhlasí s poskytnutím finančního daru Základní škole speciální, okres Liberec, příspěvková organizace od WOMEN FOR WOMEN, o. p. s., dle předloženého materiálu.

Rada města bere na vědomí zprávu o návrhu Dodatku č. 17 k nájemní smlouvě s Nemocnicí Frýdlant s.r.o., dle předloženého materiálu.

Rada města bere na vědomí zprávu Ing. Petra Berana, prezidenta HC Frýdlant o provozu zimního stadionu ve Frýdlantě.

D) PŘIPOMÍNKY, NÁMĚTY RADY MĚSTA

- úřad územního plánování, výběrové řízení na nového pracovníka oddělení
- křižovatka ulic Míru a Raisova, dokončení
- zámecký rybník, rekonstrukce
- akcie FVS a.s., navýšení podílu Města Frýdlant
- Lužická ulice, zásahy do nového povrchu
- pořízení nové multikáry
- Větrov, plácek nad kolejemi, požadavek na asfaltový povrch v Potoční ulici
- předání stavby rekonstrukce kanalizace Na Hágu II. etapa
- probíhá rekonstrukce chodníků v ul. Novoměstská
- retenční nádrž v Purkyňově ulici, informace
- pomník před kostelem, rekonstrukce 

31.8.2017 11:40:52 | přečteno 232x | Roman Műller
 

Město Frýdlant

Městský úřad Frýdlant
T. G. Masaryka 37, 464 01  FRÝDLANT

tel.: +420 488 886 111
e-mail: mesto@mu-frydlant.cz
podatelna: podatelna@mu-frydlant.cz
datová schránka: t27bufd

Další kontakty

 
load