ENDEFRRUPLNLSPIT

Informace z 77. zasedání rady města konaného dne 14.8.2017

Informace ze 77. zasedání rady města konaného dne 14. 8. 2017

Rada města po projednání schvaluje barvu (kávový odstín) pro nátěr fasády na objektu Čs. armády 406, Frýdlant, dle předloženého materiálu. 

Rada města po projednání schvaluje přidělení bytu v ulici U Nemocnice 1242, Frýdlant, dle předloženého materiálu. 

Rada města bere na vědomí žádost Raspenava a schvaluje pronájem sálu v restauraci Beseda dne 21. 10. 2017 na romskou zábavu s podmínkou složení zálohy, před pořádáním akce, doložením bezdlužnosti vůči Městu Frýdlant a prověřením, že se v tento termín nekoná jiná akce.

Rada města souhlasí s vyhlášením záměru na prodej části pozemku p.č. 98 o výměře cca 470 m2, k.ú. Frýdlant na základě znaleckého posudku na tržní ocenění. Pozemek se nachází v ul. Havlíčkova, Frýdlant.

Rada města souhlasí s vyhlášením záměru na prodej pozemku p.č. 1166/2 o výměře 51 m2, k.ú. Frýdlant na základě znaleckého posudku na tržní ocenění. Pozemek se nachází v ul. Fügnerova, Frýdlant.

Rada města souhlasí s vyhlášením záměru na pronájem prostor sloužících k podnikání v čp. 824, ul. Železná, Frýdlant: kanceláře v přízemí o výměře 52,55 m2, chodba v přízemí o výměře 12,24 m2, sociální zařízení o výměře 3,74 m2. Nájemné se stanovuje ve výši: 1000,- Kč/m2/rok za kanceláře a 500,- Kč/m2/rok u ostatních prostor.

Rada města souhlasí se stavbou a se zřízením služebnosti inženýrské sítě el. přípojky NN na pozemku p.č. 2633 a p.č. 2640/8, vše k.ú. Frýdlant ve prospěch ČEZ Distribuce, a.s., Teplická 874/8, Děčín. Cena se stanovuje dle směrnice ve výši 1.475,- Kč + DPH.

Rada města bere na vědomí umístění petičního stánku hnutí SPD – Tomio Okamura a vjezd vozidel na náměstí T. G. Masaryka, Frýdlant dne 18. 10. 2017 od 14 do 17 hodin. Pronájem plochy se poskytne bezplatně.

Rada města bere na vědomí žádost fi. ANT GROUP s.r.o., Údolí 1461, Frýdlant a souhlasí s pronájmem plochy na náměstí T. G. Masaryka, Frýdlant dne 1. 9. 2017 za účelem pořádání akce „Rozloučení s prázdninami“. Cena pronájmu se stanovuje ve výši 1.500,- Kč + DPH.

Rada města bere na vědomí zprávu přednesenou vedoucí OMS o rozsahu rekonstrukce sociálního zařízení v objektu kina.

Rada města po projednání bere na vědomí plnění rozpočtu na straně příjmů a čerpání rozpočtu na straně výdajů k 30. 6. 2017.

Rada města po projednání schvaluje rozpočtová opatření č. 16, 17/2017 v celkové výši příjmů a výdajů 8.513.283,65 Kč dle předložené tabulky. Rada města doporučuje materiál předložit na vědomí zastupitelstvu města na jeho nejbližším jednání.

Rada města po projednání bere na vědomí hospodářské výsledky všech příspěvkových organizací zřízených Městem Frýdlant za 1. pololetí roku 2017.

Rada města bere na vědomí průběžné finanční vyhodnocení Valdštejnských slavností 2017.

Rada města po projednání souhlasí s harmonogramem přípravy rozpočtu na rok 2018 dle předloženého materiálu.

Rada města schvaluje přijetí daru od společnosti Nadace Jablotron ve výši 20.000,- Kč v souvislosti s realizací projektu AMAWET pro příspěvkovou organizaci Základní škola, Základní umělecká škola a mateřská škola, Frýdlant, dle předloženého materiálu. 

Rada města souhlasí s udělením výjimky z nejvyššího počtu dětí (24) a navýšením o 4 děti na třídu mateřské školy a navýšením počtu žáků na třídu v základní škole (30) o 4 děti, dle předloženého materiálu.

Rada města po projednání bere na vědomí smlouvy (č. OLP/1166/2017, č. OLP/1167/2017, č. OLP/1168/2017 a č. OLP/1169/2017), o poskytnutí dotace z Dotačního fondu LK, oblast podpory: Požární ochrana, program č.: 1.1 Podpora jednotek PO obcí LK, na technické vybavení JSDH Frýdlant a souhlasí s jejich realizací.

Rada města po projednání bere na vědomí žádost, o pomoc při zajištění prostor pro expozici šicích strojů a zamítá tuto žádost z důvodu nedostatečné kapacity v objektech Města Frýdlant. 

Rada města po projednání schvaluje vítěze výběrového řízení firmu Bartoš nářadí s.r.o. se sídlem U Potoka 1482, Frýdlant, 464 01 na akci „Dodávka komunálního malotraktoru“ a ukládá starostovi, aby bylo doručeno uchazečům „Oznámení o výběru nejvhodnější nabídky a aby byla podepsána smlouva s vítězným uchazečem. 

1. Rada města bere na vědomí předložení návrhu základní vizualizace smaltového obrázku na akci „ Dodávka smaltovaných obrázků do nik u zastavení Křížové cest“ v rámci projektu „Paměť v krajině Trojzemí“ s tím, že je potřeba vyřešit barevné ladění obrázků s ohledem na umístění (stín, světlo, klimatické podmínky …).

2. Rada města pověřuje pana Jaroslava Vančuru projednáním stanoviska rady města s dodavatelem.

3. Rada města ukládá vedoucí IO předložit varianty řešení k diskuzi na příštím zasedání rady města. 

Rada města bere na vědomí oznámení o zadání poptávky na zakázku „Úprava prostoru před ZŠ Husova“.

1. Rada města schvaluje zpracování znaleckého posudku a návrhu nákladů na rekonstrukci objektu.

2. Rada města ukládá starostovi jednat o bezúplatném převodu objektu, případně o dlouhodobém nájmu minimálně na 25 let s opcí odkupu za předem dohodnutou cenu nebo o případné koupi objektu za smluvenou cenu se závazkem pronájmu bytů a zázemí pro ředitelství DD, dle předloženého materiálu.

1. Rada města bere na vědomí zprávu starosty o návrhu při postupu při rekonstrukci zázemí frýdlantské rozhledny pro potřeby KČT Frýdlant a ukládá starostovi a vedení KČT Frýdlant projednat varianty řešení na příštím zasedání rady města.

2. Rada města ukládá starostovi předložit tento bod na jednání zastupitelstva města.

3. Rada města ukládá starostovi pozvat vedení KČT na jednání rady města dne 28. 8. 2017.

Rada města bere na vědomí získání Certifikátu AA pro společnost TEPLO Frýdlant s.r.o., dle předloženého materiálu.

D) PŘIPOMÍNKY, NÁMĚTY RADY MĚSTA

- ohnutá značka na dopravním hřišti u ZŠ Purkyňova

- ulice Husova, položení povrchu

- retenční nádrž – úprava svahu

- ulice Žitavská, rekonstrukce chodníků – schůzka s občany  

18.8.2017 10:43:57 | přečteno 211x | Roman Műller
 

Město Frýdlant

Městský úřad Frýdlant
T. G. Masaryka 37, 464 01  FRÝDLANT

tel.: +420 488 886 111
e-mail: mesto@mu-frydlant.cz
podatelna: podatelna@mu-frydlant.cz
datová schránka: t27bufd

Další kontakty

 
load