ENDEFRRUPLNLSPIT

Informace z 76. zasedání rady města konaného dne 17.7.2017

Informace ze 76. zasedání rady města konaného dne 17. 7. 2017

Rada města souhlasí s vyhlášením výběrového řízení a souhlasí s návrhem zadání výběrového řízení na akci „Chodník a lávka ul. U Potoka, Frýdlant“, dle předloženého materiálu.

Rada města souhlasí s vyhlášením výběrového řízení a souhlasí s návrhem zadání výběrového řízení na akci „Chodník ulice Školní, Frýdlant“, dle předloženého materiálu.

Rada města souhlasí s vyhlášením výběrového řízení a souhlasí s návrhem zadání výběrového řízení na akci „Oprava levostranného chodníku v ul. Březinova, Frýdlant“, dle předloženého materiálu.

1. Rada města neschvaluje přidělení bytu v ulici Zámecká 447, Frýdlant
2. Rada města neschvaluje přidělení bytu v ulici Zámecká 447, Frýdlant
3. Rada města ukládá ředitelce BHF předložit kalkulaci případné rekonstrukce bytové jednotky o velikosti 1+2 v ulici Zámecká 447, Frýdlant. Termín splnění do 28. 8. 2017.

Rada města po projednání schvaluje jako vítěze výběrového řízení firmu Marvin style s.r.o., se sídlem Lesní 1281, Frýdlant 46401, na akci „ Rekonstrukce podkrovního bytu ul. Čsl. armády čp. 406, Frýdlant“ a ukládá ředitelce BHF aby bylo doručeno uchazečům „Oznámení o výběru nejvhodnější nabídky“ a aby byla podepsána smlouva s vítězným uchazečem.

Rada města po projednání souhlasí s návrhem zadání a vyhlášením výběrového řízení na projekt „Unikátní prezentace kulturní a historické paměti ve Frýdlantu“, dle předloženého materiálu za podmínky oslovení minimálně pěti uchazečů.

Rada města po projednání schvaluje vítěze výběrového řízení firmu Bafre Stavby s. r. o. se sídlem Vrchlického 854, Frýdlant, 464 01 na akci „Oprava a statické zajištění stropní konstrukce a krovu a oprava, rekonstrukce a zateplení fasády přístavby radnice, Frýdlant“ a ukládá starostovi, aby bylo doručeno uchazečům „Oznámení o výběru nejvhodnější nabídky“ a aby byla podepsána smlouva s vítězným uchazečem.

Rada města po projednání souhlasí s návrhem zadání a vyhlášením výběrového řízení na akci „Dodávka komunálního malotraktoru“ dle předloženého materiálu.

Rada města doplňuje hodnotící komisi na akci „Bicrossový areál – rozvoj doprovodné infrastruktury CR ve Frýdlantu“ takto: náhradník za pana Jaroslava Vančuru je Ing. Dan Ramzer.

Rada města po projednání schvaluje vítěze výběrového řízení firmu TOBIS, s.r.o. se sídlem Hejnická 608, Frýdlant, 464 01 na akci „Bicrossový areál – rozvoj doprovodné infrastruktury CR ve Frýdlantu“ a ukládá starostovi, aby bylo doručeno uchazečům „Oznámení o výběru nejvhodnější nabídky„ a aby byla podepsána smlouva s vítězným uchazečem.

Rada města po projednání schvaluje jako vítěze výběrového řízení v rámci zakázky malého rozsahu na „Zpracování studie proveditelnosti na rozvoj a modernizaci komunikačních a informačních systémů města Frýdlant“, společnost Servodata, a.s., se sídlem Jankovcova 1037/49, Praha 7, 170 00 a ukládá starostovi, aby bylo doručeno uchazečům „Oznámení o výběru nejvhodnější nabídky“ a aby byla podepsána smlouva o dílo s vítězným uchazečem.

Rada města souhlasí s vyhlášení výběrového řízení na akci „Chodníčky v ulici Lužická, Frýdlant“, dle předloženého materiálu.

Rada města bere na vědomí výsledek jednání Výběrové komise OPŽP v rámci projektu „Frýdlant – odkanalizování lokality Hág“ a souhlasí se zahájením realizace stavby v srpnu letošního roku a s návrhem dodavatelů na realizaci TDI, AF, BOZP a archeologického dohledu, dle předloženého materiálu.

Rada města po projednání souhlasí s obsahem smlouvy na akci „Stezka pro cyklisty a chodce podél ul. Bělíkova – ul. Zámecká, Frýdlant“, podpořené z Dotačního fondu Libereckého kraje a pověřuje starostu podpisem smlouvy, dle předloženého materiálu. 

Rada města bere na vědomí finální řešení situace na akci „Chodník v Žitavské ulici ve Frýdlantu“.

Rada města bere na vědomí zprávu vedoucí IO o stavu dešťové kanalizace na Hágu pod autobusovou zastávkou, s tím, že akce bude provedená v rámci realizace akce „Odkanalizování lokality Hág – II. etapa“.

Rada města souhlasí s vyhlášením záměru na prodej pozemku p.č. 4565 o výměře 336 m2, k.ú. Frýdlant za cenu 180,- Kč/m2. Pozemek se nachází v Údolí, Frýdlant.

Rada města souhlasí s vyhlášením záměru na prodej části pozemku p.č. 182/1 o výměře cca 1000 m2, k.ú. Frýdlant za cenu 100,- Kč/m2. Pozemek se nachází v ulici Husova, Frýdlant.

Rada města souhlasí s vyhlášením záměru na prodej části pozemku p.č. 4574/1 o výměře cca 180 m2, k.ú. Frýdlant za cenu 100,- Kč/m2. Pozemek se nachází v Údolí, Frýdlant.

Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit převod pozemku p.č. 1480/2 o výměře 1301 m2, k.ú. Frýdlant do vlastnictví  za cenu 650,- Kč/m2. Pozemek se nachází v ulici Spojovací, Frýdlant.

Rada města souhlasí s uzavřením nájemní smlouvy na pronájem prostor sloužících k podnikání v přízemí objektu čp. 99, nám. T. G. Masaryka, Frýdlant o výměře 107,1 m2 na dobu určitou 5 let od 1. 9. 2017. Nájemné se stanovuje ve výši 500,- Kč/m2/rok.

Rada města souhlasí s uzavřením nájemní smlouvy na pronájem prostor sloužících k podnikání v objektu čp. 630, ul. Míru, Frýdlant o výměře 72 m2 s firmou LIDEZIN CZ s.r.o., Dolní Řasnice 216, Frýdlant na dobu určitou 5 let od 1. 8. 2017. Nájemné se stanovuje ve výši 700,- Kč/m2/rok.

Rada města souhlasí s uzavřením nájemní smlouvy na pronájem prostor sloužících k podnikání v 1. patře objektu čp. 927, ul. Tyršova, Frýdlant o výměře 92,82 m2 (ubytovna) na dobu určitou 5 let od 1. 8. 2017. Nájemné se stanovuje ve výši 500,- Kč/m2/rok.

Rada města bere vědomí žádost koordinátora SPD pro Semilskou oblast a souhlasí s pronájmem plochy na náměstí T. G. Masaryka, Frýdlant dne 11. 8. 2017 za účelem sběru podpisů dle petičního zákona. Pronájem se poskytuje bezplatně.

Rada města souhlasí se stavbou metropolitní optické sítě dle projektu a souhlasí se zřízením služebnosti inženýrské sítě – umístění optického kabelu na pozemcích p.č.   346/1, 346/2, 343, 234/2, 371/3, 332, 325/1, 265, 306, 304/2, 304/1, 302, 303/1, 1082/1, 1082/26, 1082/12, 1082/11, 1082/7, 1082/3, 1082/8, 1082/9, 1083/36, 1083/25, 1083/24, 1083/22, 1083/20, 1083/27, 1083/19, 1056/1, 1056/8, 1087/1, 1101, 1150, 1086, 1145/1, 1141/11, 1141/12,

1130/1, 1083/40, 1123/1, 1123/2, 3101/5, 3101/7, 1206, 1123/4, 1083/38, 945, 871, 84/1, 942, 105, 905, 910, 875, 883, 917/1, 873, vše k.ú. Frýdlant. Cena za zřízení služebnosti bude stanovena po předložení geometrického plánu žadatelem.

Rada města bere na vědomí nabídku společnosti Olife Corporation, a.s., Lazarská 11/6, Praha 2 na vybudování dobíjecí stanice pro elektromobily a schvaluje záměr vybudování dobíjecí stanice s tím, že umístění dobíjecí stanice pro elektromobily bude upřesněno.

1. Rada města bere na vědomí žádost SVP Frýdlant a souhlasí se zápůjčkou autokempu ve dnech 26. 7., 16. 8., 23. 8. a 30. 8. 2017 za účelem promítání filmů pro mládež. Pronájem se poskytuje bezplatně.

2. Rada města ukládá starostovi informovat o podmínkách zápůjčky SVP Frýdlant.

Rada města po projednání souhlasí s výše uvedenou  metodikou odpisování pro rok 2017 v příspěvkových organizacích zřízených Městem Frýdlant a zároveň schvaluje odpisové plány všech příspěvkových organizací zřízených Městem Frýdlant dle předloženého materiálu.

Rada města po projednání schvaluje rozpočtová opatření č. 14, 15/2017 v celkové výši příjmů a výdajů 1.001.247,00 Kč dle předložené tabulky a doporučuje materiál předložit na vědomí zastupitelstvu města na jeho nejbližším jednání.

Rada města po projednání jmenuje složení komisí pro posuzování a vyhodnocování žádostí v dotačních programech, dle předloženého návrhu.

D) PŘIPOMÍNKY, NÁMĚTY RADY MĚSTA

- rušení nočního klidu, Děkanská ulice

- srovnávací fotografie na web

- lavičky na náměstí, nátěr

- žlutá plachta na kašně

- rekonstrukce ulice Lužická, předání

- žádost o převod pozemků z vlastnictví Římskokatolické farnosti – děkanství Frýdlant v Čechách do vlastnictví Města Frýdlant

- hrb na silnici před tiskárnou v ulici Lužická

- výběrové řízení na pozici pracovníka územního plánování

20.7.2017 14:10:42 | přečteno 158x | Roman Műller
 

Město Frýdlant

Městský úřad Frýdlant
T. G. Masaryka 37, 464 01  FRÝDLANT

tel.: +420 488 886 111
e-mail: mesto@mu-frydlant.cz
podatelna: podatelna@mu-frydlant.cz
datová schránka: t27bufd

Další kontakty

 
load