ENDEFRRUPLNLSPIT

Informace z 75. zasedání rady města konaného dne 28.6.2017

Informace z 75. zasedání rady města konaného dne 28.6.2017

Rada města po projednání souhlasí s instalací dřevěných soch „Tak jde čas“ v parčíku před Avanti a schvaluje jako dodavatele Tomáše Gärtnera, Skřivánčí stezka 2602/3, 466 01 Jablonec nad Nisou za cenu 78.000,- Kč, dle předloženého materiálu.

Rada města po projednání schvaluje jako vítěze výběrového řízení, na podlimitní veřejnou zakázku v rámci zjednodušeného řízení akci „Rekonstrukce objektu 1407 v ulici Míru, Frýdlant“, společnost Pozemní stavitelství s.r.o., se sídlem Ruprechtická 538, 460 01 Liberec I – Staré Město a ukládá místostarostovi, aby bylo doručeno uchazečům „Oznámení o výběru nejvhodnější nabídky“ a aby byla po zákonné námitkové lhůtě podepsána smlouva o dílo s vítězným uchazečem.

1. Rada města bere na vědomí předložení návrhů řešení chodníkových těles v Žitavské ulici ve Frýdlantu pro podání žádosti na rok 2018 na SFDI od areálu TRW po železniční přejezd k Větrné ulici.

2. Rada města ukládá investičnímu oddělení projednat s generálním projektantem řešení přechodu pro chodce místo místa pro přecházení a rozšíření chodníkového tělesa  k ulici Větrná na šíři 1,5 metru.

Rada města po projednání schvaluje jako vítěze výběrového řízení v rámci zakázky malého rozsahu na akci „Dodávka smaltovaných obrázků do kam. nik Křížové cesty“, společnost Dílna uměleckého smaltu, spolek, se sídlem Padlých Hrdinů 312, Frýdlant nad Ostravicí 739 11a ukládá místostarostovi, aby bylo doručeno uchazečům „Oznámení o výběru nejvhodnější nabídky“ a ukládá starostovi, aby byla podepsána smlouva o dílo s vítězným uchazečem.

1. Rada města bere na vědomí zprávu o stavu snížení a rozšíření prací v rámci rekonstrukce ulice Lužická a V Úvoze ve Frýdlantu a souhlasí s jejich rozsahem a s navrženými nabídkovými rozpočty od hlavního dodavatele VHS, spol. s r.o. v jednotkových cenách a dle podmínek smlouvy o dílo.

2. Rada města investičnímu oddělení ukládá připravit k podpisu dodatek č. 4 ke smlouvě o dílo ve spolupráci s FVS, a.s.

3. Rada města souhlasí s navrženým termínem dokončení realizace rekonstrukce ulice Lužická a V Úvoze, dle předloženého materiálu.

Rada města bere na vědomí ústní zprávu přednesenou místostarostou ohledně využití vytěžené zeminy v rámci akce „RS – Frýdlant, sídliště U Nemocnice I. etapa“.

Rada města po projednání schvaluje vítěze výběrového řízení firmu SAUL s. r. o. se sídlem U Domoviny 491/1, 460 01 Liberec 4, na akci „Regulační plán Jiráskova, Frýdlant“ a ukládá starostovi, aby bylo doručeno uchazečům „Oznámení o výběru nejvhodnější nabídky“ a aby byla podepsána smlouva s vítězným uchazečem.

Rada města po projednání schvaluje vítěze výběrového řízení firmu Bafre Stavby s.r.o., Vrchlického 854, 464 01 Frýdlant na akci Výměna mostovky mostu u autokempuFrýdlant“ a ukládá starostovi, aby bylo doručeno uchazečům „Oznámení o výběru nejvhodnější nabídky“ a aby byla podepsána smlouva s vítězným uchazečem.

D) PŘIPOMÍNKY, NÁMĚTY RADY MĚSTA

- Potoční ulice, kanalizace

- obdržení dotace na akce „Odkanalizování lokality Hág – II. etapa“ a „Bicrossový areál – rozvoj doprovodné infrastruktury CR ve Frýdlantu“

- chodník ve Školní ulici, návrh

28.6.2017 15:16:15 | přečteno 170x | Roman Műller
 

Město Frýdlant

Městský úřad Frýdlant
T. G. Masaryka 37, 464 01  FRÝDLANT

tel.: +420 488 886 111
e-mail: mesto@mu-frydlant.cz
podatelna: podatelna@mu-frydlant.cz
datová schránka: t27bufd

Další kontakty

 
load