ENDEFRRUPLNLSPIT

Informace z 74. zasedání rady města konaného dne 12.6.2017

Informace z 74. zasedání rady města konaného dne 12. 6. 2017

1. Rada města bere na vědomí komentář k dodatku č. 17 nájemní smlouvy mezi Nemocnicí Frýdlant s.r.o. a Městem Frýdlant přednesený Mgr. Markétou Šlejharovou.

2. Rada města bere na vědomí zprávu o zpracování dodatku č. 17 k nájemní smlouvě mezi Nemocnicí Frýdlant s.r.o. a Městem Frýdlant, dle předloženého materiálu.

Rada města po projednání souhlasí s návrhem zadání a vyhlášením výběrového řízení na akci „Oprava a statické zajištění stropní konstrukce a krovu a oprava, rekonstrukce a zateplení fasády přístavby radnice, Frýdlant“, dle předloženého materiálu.

Rada města po projednání schvaluje pořízení mapového podkladu a geodetické zaměření výškopisu a polohopisu v rámci pořízení Regulačního plánu Jiráskova, Frýdlant společností Geodetická kancelář CYRUS, spol. s r.o., dle předloženého materiálu.

Rada města souhlasí s uzavřením nájemní smlouvy na pronájem prostor sloužících k podnikání v objektu čp. 824, ul. Železná, Frýdlant o výměře: kanceláře 158 m2, ostatní prostory 147 m2 s Úřadem práce ČR, krajská pobočka v Liberci, Dr. M. Horákové 580/7, Liberec na dobu neurčitou od 1. 10. 2017. Nájemné se stanovuje ve výši 1.000,- Kč/m2/rok u kanceláří a 500,- Kč/m2/rok u ostatních prostor.

Rada města souhlasí s uzavřením dodatku k nájemní smlouvě na pronájem prostor sloužících k podnikání v přízemí objektu čp. 1124, ul. Fügnerova, Frýdlant – 5 místností o výměře 102,45 m2 a garáž o výměře 28,5 m2 se Zdravotnickou záchrannou službou Libereckého kraje, Husova 976/37, Liberec, kterým se prodlužuje doba nájmu do 31. 12. 2020. Nájemné se stanovuje ve výši 600,- Kč/m2/rok za místnosti a 300,- Kč/m2/rok za garáž.

Rada města bere na vědomí žádost firmy BEEWAY s.r.o., Perlitová 31, Praha a souhlasí s bezplatným pronájmem plochy na náměstí T. G. Masaryka, Frýdlant dne 21. 9. 2017 od 13 do 18 hodin za účelem uspořádání zdravotně preventivní a charitativní akce.

1. Rada města bere na vědomí výpověď z nájmu prostor sloužících k podnikání v čp. 99, nám. T. G. Masaryka, Frýdlant a souhlasí s ukončením nájemní smlouvy k 31. 7. 2017.

2. Rada města souhlasí s vyhlášením záměru na pronájem prostor sloužících k podnikání v přízemí objektu čp. 99, nám. T. G. Masaryka, Frýdlant o výměře 107,1 m2.

Rada města souhlasí s vyhlášením záměru na pronájem prostor sloužících k podnikání v objektu čp. 630, ul. Míru, Frýdlant o výměře 72 m2. Nájemné se stanovuje v min. výši 700,- Kč/m2/rok.

Rada města souhlasí s vyhlášením záměru směnit část pozemku p.č. 708/6 o výměře 128 m2 v majetku města za pozemek p.č. 2650/1 o výměře 128 m2, vše k.ú. Frýdlant v majetku žadatele po předložení znaleckého posudku na tržní ocenění. Pozemky se nacházejí v ul. Předměstská a v ul.

1. Rada města souhlasí s ukončením pojistné smlouvy na cestovní pojištění uzavřené mezi městem Frýdlant a pojišťovnou AIG Europe Limited k 29. 7. 2017.

2. Rada města souhlasí s uzavřením pojistné smlouvy na cestovní pojištění mezi městem Frýdlant a pojišťovnou Colonnade Insurance S.A. od 30. 7. 2017.

Rada města souhlasí s vyhlášením záměru na pronájem prostor sloužících k podnikání v 1. patře objektu čp. 927, ul. Tyršova, Frýdlant o výměře 92,82 m2 (ubytovna). Nájemné se stanovuje v min. výši 500,- Kč/m2/rok.

1. Rada města po projednání schvaluje výši odměny za 1. pololetí roku 2017 Mgr. Věře Dunajčíkové, ředitelce Základní školy, Základní umělecké školy a Mateřské školy, Frýdlant, okres Liberec, příspěvková organizace, dle předloženého materiálu.

2. Rada města po projednání schvaluje výši odměny za 1. pololetí roku 2017 Mgr. Jaroslavě Smolové, ředitelce Základní školy speciální, Frýdlant okres Liberec, příspěvková organizace, dle předloženého materiálu.

Rada města bere na vědomí závěrečný účet Města Frýdlant za rok 2016 včetně zprávy nezávislého auditora o výsledku přezkoumání hospodaření města za rok 2016 dle zákona 250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů a doporučuje materiál předložit ke schválení zastupitelstvu města na jeho nejbližším jednání.

Rada města po projednání bere na vědomí materiál ke schválení účetní závěrky na rok 2016 a doporučuje materiál předložit ke schválení zastupitelstvu města na jeho nejbližším zasedání.

Rada Města po projednání bere na vědomí poskytnutí dotací z rozpočtu Města Frýdlant v rámci programu regenerace MPZ Římskokatolické farnosti – děkanství Frýdlant v Čechách a dle předloženého materiálu a doporučuje materiál předložit ke schválení zastupitelstvu města na jeho nejbližším jednání.

1. Rada města po projednání bere na vědomí rozdělení dotací v dotačním programu Města Frýdlant na podporu nekomerčních spolků v oblasti tělovýchovy a sportu, kulturní a vzdělávací činnosti, zájmových aktivit a ostatní veřejně prospěšné činnosti.

2. Rada města souhlasí se schválením rozpočtového opatření č. 10/2017 ve výši příjmů a výdajů 438 025,00 Kč na posílení dotačního programu dle předloženého materiálu.

3. Rada města doporučuje materiál předložit ke schválení zastupitelstvu města na jeho nejbližším jednání.

1. Rada města po projednání bere na vědomí znění dodatku č. 1 ke Smlouvě o úvěru č. 11729/15/LCD dle předloženého návrhu, který prodlužuje lhůtu čerpání úvěru - článek II. – Čerpání úvěru, odstavec 1. Období čerpání, oprávnění čerpat do 30. 9. 2017 a doporučuje materiál předložit zastupitelstvu města ke schválení.

Rada města po projednání schvaluje rozpočtové opatření č. 8/2017 ve výši příjmů a výdajů 1.920.688,58 Kč dle předložené tabulky a doporučuje materiál předložit na vědomí zastupitelstvu města na jeho nejbližším jednání.

Rada města po projednání bere na vědomí rozpočtové opatření č. 9/2017 a doporučuje předložit zastupitelstvu města jednotlivé žádosti o individuální dotace k projednání.

Rada města po projednání schvaluje rozpočtové opatření č. 12/2017 ve výši příjmů a výdajů 500.000,00 Kč dle předložené tabulky a doporučuje materiál předložit na vědomí zastupitelstvu města na jeho nejbližším jednání.

Rada města po projednání schvaluje rozpočtové opatření č. 11/2017 ve výši příjmů a výdajů 64.000,00 Kč dle předložené tabulky a doporučuje materiál předložit na vědomí zastupitelstvu města na jeho nejbližším jednání.

Rada města po projednání schvaluje rozpočtové opatření č. 13/2017 ve výši příjmů a výdajů 382.796,00 Kč dle předložené tabulky a doporučuje materiál předložit na vědomí zastupitelstvu města na jeho nejbližším jednání.

D) PŘIPOMÍNKY, NÁMĚTY RADY MĚSTA

- uzavření silnic a hraničních přechodů do Polska
- nová lavička, odpočívadlo ve Fügnerově ulici
- převod pozemků kolem kostela Nalezení svatého Kříže ve Frýdlantě
- areál Slezanu
- nové sjezdovky za hranicemi v Polsku
- chodník – ZŠ Husova
- nábřeží, zasahující větev do ukazatele rychlosti - komoditní burza, výsledek aukce na cenu plynu
- den otců v parku
- plán využití objektu čp. 46 ul. Havlíčkova
- studie na Základní uměleckou školu 

19.6.2017 9:09:50 | přečteno 166x | Roman Műller
 

Město Frýdlant

Městský úřad Frýdlant
T. G. Masaryka 37, 464 01  FRÝDLANT

tel.: +420 488 886 111
e-mail: mesto@mu-frydlant.cz
podatelna: podatelna@mu-frydlant.cz
datová schránka: t27bufd

Další kontakty

 
load