ENDEFRRUPLNLSPIT

Informace z 73. zasedání rady města konaného dne 29.5.2017

Rada města po projednání bere na vědomí zprávu o činnosti Sboru dobrovolných hasičů Frýdlant za rok 2016 předloženou panem Zdeňkem Průšou, starostou SDH Frýdlant.

Rada města po projednání bere na vědomí zprávu o činnosti Jednotky sboru dobrovolných hasičů Frýdlant za rok 2016 předloženou Bc. Stanislavem Sochou, velitelem JSDH Frýdlant.

Rada města po projednání přiděluje bytovou jednotku o velikosti 1+0  v ulici U Nemocnice 1243, Frýdlant a pověřuje ředitelku BHF k sepsání nájemní smlouvy.

Rada města po projednání souhlasí s vyhlášením výběrového řízení a souhlasí s návrhem zadání výběrového řízení na „Rekonstrukci podkrovního bytu v ulici Čsl. armády čp. 406, Frýdlant„ dle předloženého materiálu.

Rada města po projednání schvaluje jako vítěze výběrového řízení, na podlimitní veřejnou zakázku v rámci otevřeného řízení akce „RS - Frýdlant, sídliště U Nemocnice – I. etapa“, společnost PORR, a.s., se sídlem Dubečská 3238/36, 100 00 Praha 10a ukládá starostovi, aby bylo doručeno uchazečům „Oznámení o výběru nejvhodnější nabídky“ a aby byla po zákonné námitkové lhůtě podepsána smlouva o dílo s vítězným uchazečem.

Rada města po projednání souhlasí s návrhem zadání a vyhlášením výběrového řízení na „Bicrossový areál – rozvoj doprovodné infrastruktury CR ve Frýdlantu“, dle předloženého materiálu.

Rada města souhlasí s vyhlášení výběrového řízení na akci „Frýdlant – modernizace, zefektivnění a rozšíření MKDS – 1 bod“, dle předloženého materiálu.

Rada města souhlasí s vyhlášením záměru na prodej pozemku p.č. 1480/2 o výměře 1301 m2, k.ú. Frýdlant za cenu 650,- Kč/m2. Pozemek se nachází v ul. Spojovací, Frýdlant.

1. Rada města souhlasí s vyhlášením záměru na prodej pozemku p.č. 4565 o výměře 336 m2, k.ú. Frýdlant po doložení znaleckého posudku na tržní ocenění.

2. Rada města nesouhlasí s vyhlášením záměru na prodej části pozemku p.č. 4561/1 o výměře cca 180 m2, k.ú. Frýdlant. Pozemky se nacházejí v Údolí, Frýdlant.  

Rada města bere na vědomí žádost pana Tomáše Milbacha, KINO NA KOLEČKÁCH, Dobropolská 351, Kouřim a souhlasí s pronájmem pozemku p.č. 618/1, k.ú. Frýdlant (park v ul. Mezibranská) za účelem uspořádání produkce letního kina. Termín bude stanoven po dohodě s odborem kultury. Nájemné se stanovuje ve výši 500,- Kč bez DPH + spotřebovaná elektřina.

Rada města bere na vědomí žádost Nemocnice Frýdlant s.r.o. o prodloužení podnájmu kantýny a souhlasí s podnájmem do 31. 12. 2017.

Rada města po projednání souhlasí s úplnou uzavírkou ulice Čapkova, Frýdlant pro vybudování plynovodní přípojky na pozemku p.č. 299, k.ú. Frýdlant k budově čp. 685 dle návrhu, za podmínek dodržení Pravidel pro zásah do komunikací na území Města Frýdlant a doložení hutnících zkoušek po dokončení.

Rada města po projednání souhlasí s předložením žádosti o finanční podporu ze Státního fondu kinematografie (dotační okruh č. 4) na akci s názvem „Modernizace kina ve Frýdlantě“, dle předloženého materiálu.

Rada města po projednání schvaluje rozpočtové opatření č. 7/2017 ve výši příjmů a výdajů 535.000,00 Kč dle předložené tabulky. Rada města doporučuje materiál předložit na vědomí zastupitelstvu města na jeho nejbližším jednání.

Rada města bere na vědomí zprávu o plánované výměně mostovky na mostě u autokempu Frýdlant přednesenou místostarostou, dle předloženého materiálu.

Rada města po projednání schvaluje návrh Plánu činnosti Zastupitelstva a Rady města Frýdlant na II. pololetí 2017, dle předloženého materiálu.

Rada města po projednání doporučuje zastupitelstvu města schválit návrh odkoupení pozemku p.č. 3478/3 a 3478/5 k.ú. Frýdlant z vlastnictví Lesů ČR s.p do vlastnictví města Frýdlant, dle předloženého materiálu.

Rada města po projednání schvaluje k zastupování při jednání na řádné valné hromadě Frýdlantské vodárenské společnosti a.s. dne 27. června 2017 jako zmocněnce pana Jiřího Stodůlku, dle předloženého materiálu. Jako náhradníka schvaluje pana Jaroslava Vančuru, .

Rada města po projednání přiděluje byt č. 27 v Domově s pečovatelskou službou, Novoměstská 1065, Frýdlant od 1. 6. 2017, dle předloženého materiálu.

D) PŘIPOMÍNKY, NÁMĚTY RADY MĚSTA

- kamerový systém u OD Tesco

- otevírací doba sběrného dvoru

- Valdštejnské slavnosti 2017

6.6.2017 8:21:34 | přečteno 137x | Roman Műller
 

Město Frýdlant

Městský úřad Frýdlant
T. G. Masaryka 37, 464 01  FRÝDLANT

tel.: +420 488 886 111
e-mail: mesto@mu-frydlant.cz
podatelna: podatelna@mu-frydlant.cz
datová schránka: t27bufd

Další kontakty

 
load