ENDEFRRUPLNLSPIT

Informace z 72. zasedání rady města konaného dne 15.5.2017

Rada města schvaluje program 21. mimořádného zasedání zastupitelstva města konaného dne 24. 5. 2017, dle předloženého materiálu.

1. Rada města bere na vědomí prezentaci přednesenou MUDr. Jiřím Madarem, pověřeným řízením Nemocnice Frýdlant s.r.o., dle předloženého materiálu.

2. Rada města ukládá starostovi a vedoucí OF připravit podklady k dopracování dodatku č. 17 k nájemní smlouvě.

Rada města po projednání bere na vědomí zprávu o činnosti Základní školy, Základní umělecké školy a Mateřské školy, Frýdlant ve školním roce 2016/2017 přednesenou Mgr. Věrou Dunajčíkovou, dle předloženého materiálu.

Rada města po projednání schvaluje přidělení bytu o velikosti 1+3 v ulici Tyršova 729, Frýdlant a pověřuje ředitelku BHF k sepsání nájemní smlouvy, dle předloženého materiálu.

Rada města po projednání schvaluje přidělení bytu o velikosti 1+0 v ulici Havlíčkova 302, Frýdlant a pověřuje ředitelku BHF k sepsání nájemní smlouvy, dle předloženého materiálu.

Rada města po projednání schvaluje vítěze poptávkového řízení společnost Auto Koutek s.r.o., se sídlem Tanvaldská 1141, 463 11 Liberec 30, na automobil značky HYUNDAY i10 za cenu 184.207,- Kč bez DPH a pověřuje ředitelku BHF sepsáním kupní smlouvy.

Rada města po projednání souhlasí s čerpáním fondu investic na nákup nového vozu pro Bytové hospodářství Frýdlant, dle předloženého materiálu.

Rada města souhlasí s vyhlášením záměru na prodej části pozemku p.č. 2250 o výměře cca 3 m2, k.ú. Frýdlant po předložení znaleckého posudku na tržní ocenění. Pozemek se nachází v ul. Luční, Frýdlant.

Rada města souhlasí s vyhlášením záměru na pronájem prostor sloužících k podnikání v objektu čp. 824, ul. Železná, Frýdlant o výměře: kanceláře 158 m2, ostatní prostory 147 m2. Minimální nájemné se stanovuje ve výši 1.000,- Kč/m2/rok u kanceláří a 500,- Kč/m2/rok u ostatních prostor.

Rada města souhlasí s vyhlášením záměru na pronájem prostor sloužících k podnikání v čp. 1385, nám. T. G. Masaryka, Frýdlant o výměře 347,55 m2. Minimální nájemné 500,- Kč/m2/rok.

Rada města souhlasí s vyhlášením záměru na prodej pozemku p.č. 2404/3 o výměře 142 m2, k.ú. Frýdlant po doložení znaleckého posudku na tržní ocenění. Pozemek se nachází v ul. Luční, Frýdlant.

Rada města bere na vědomí nabídku bezúplatného převodu části pozemku p.č. 173, k.ú. Frýdlant o výměře 11 m2 a doporučuje zastupitelstvu města schválit bezúplatný převod části pozemku p.č. 173 o výměře 11 m2, k.ú. Frýdlant z vlastnictví do majetku města. Náklady spojené s převodem pozemku uhradí město. Pozemek se nachází v ul. Lužická, Frýdlant.

Rada města po projednání souhlasí se stavbou přeložky rozpojovací skříně a kabelového vedení NN a se zřízením služebnosti inženýrské sítě – umístění rozpojovací skříně a kabelového vedení NN na pozemku p.č. 635/1 a p.č. 635/3, k.ú. Frýdlant u objektu čp. 1407, ul. Míru, Frýdlant ve prospěch ČEZ Distribuce, a.s., Teplická 874/8, Děčín. Cena se stanoví dle směrnice města.

Rada města po projednání souhlasí se stavbou přeložky zemního kabelového vedení VN a se zřízením služebnosti inženýrské sítě kabelového vedení VN na pozemku p.č. 1132/1, 1133/1, 1133/2, 1136, 1137, 1141/12, vše k.ú. Frýdlant ve prospěch ČEZ Distribuce, a.s., Teplická 874/8, Děčín. Cena se stanoví dle směrnice města. Pozemky se nacházejí v ul. Bělíkova, Frýdlant.

Rada města souhlasí s uzavřením nájemní smlouvy s firmou BENNE, s.r.o., Železná 824, Frýdlant na pronájem prostor sloužících k podnikání v čp. 824, ul. Železná, Frýdlant o výměře 50 m2 (garáž) na dobu neurčitou od 1. 7. 2017. Cena pronájmu se stanovuje ve výši 600,- Kč/m2/rok.

Rada města bere na vědomí žádost MUDr. Roksolany Sobotové, Děkanská 84, Frýdlant a souhlasí se zřízením vyhrazeného parkovacího stání na pozemku p.č. 559, k.ú. Frýdlant dle návrhu.

Rada města souhlasí s uzavřením podnájemní smlouvy mezi Nemocnicí Frýdlant s.r.o., v Úvoze 860, Frýdlant a Mgr. Peterem Šnabelem, Moskevská 113, Raspenava na pronájem prostor sloužících k podnikání v nemocnici Frýdlant za účelem provozování fyzikální terapie.

Rada města souhlasí s uzavřením smlouvy o dílo na vybudování oplocení u fotbalového hřiště Frýdlant s firmou Zámečnictví Melka, Lázně Libverda 52, Frýdlant za cenu dle cenové nabídky.

Rada města po projednání schvaluje vítěze výběrového řízení firmu SANTO – Pavel Hrdlička se sídlem Fügnerova 802, Frýdlant, 464 01 na akci „Rekonstrukce sociálního zařízení v objektu kina č. p. 1077, v ulici Tyršova, Frýdlant“ a ukládá starostovi, aby bylo doručeno uchazečům „Oznámení o výběru nejvhodnější nabídky“ a aby byla podepsána smlouva s vítězným uchazečem.

Rada města bere na vědomí žádost SVJ U Nemocnice 1171 – 1174, Frýdlant a souhlasí se stavbou zateplení objektu čp. 1171, 1172, 1173, 1174, ul. U nemocnice, Frýdlant, která zasáhne nad pozemky města p.č. 1023/50, 1023/51, 1028/95, 1027/12, vše k.ú. Frýdlant.

Rada města po projednání bere na vědomí rozpočet na rok 2017 dle předloženého materiálu a střednědobý výhled rozpočtu na roky 2018-2019 SO SMRK a doporučuje dát materiál na vědomí zastupitelstvu města.

Rada města po projednání bere na vědomí rozpočet Mikroregionu Frýdlantsko na rok 2017 dle předloženého materiálu a doporučuje dát materiál na vědomí zastupitelstvu města.

Rada města po projednání souhlasí s prodloužením doby čerpání úvěru na rekonstrukci ul. Lužické a V Úvoze do 30. 9. 2017 a doporučuje materiál předložit ke schválení na nejbližším jednání zastupitelstvu města.

Rada města po projednání doporučuje zastupitelstvu města schválit individuální žádosti o dotace mimo dotační program, dle předloženého materiálu.

Rada města po projednání bere na vědomí zprávu o předfinancování dotačních projektů přednesenou vedoucí OF, dle předloženého materiálu.

Rada města po projednání schvaluje vítěze výběrového řízení firmu Silkom, spol. s r.o.  se sídlem Dlouhá 3037, 464 01 Frýdlant na akci „Oprava spodní části cesty u hotelu Antonie, p.p.č. 2395, k.ú. Frýdlant“ a ukládá starostovi, aby bylo doručeno uchazečům „Oznámení o výběru nejvhodnější nabídky“ a aby byla podepsána smlouva s vítězným uchazečem.

Rada města po projednání schvaluje vítěze výběrového řízení firmu Silkom, spol. s r.o. se sídlem Dlouhá 3037, 464 01 Frýdlant na akci „Oprava části místní komunikace ul. Jiráskova, Frýdlant“ a ukládá starostovi, aby bylo doručeno uchazečům „Oznámení o výběru nejvhodnější nabídky“ a aby byla podepsána smlouva s vítězným uchazečem.

Rada města po projednání ruší výběrové řízení na akci „Úprava úklidových komor v přízemí, 1. a 2. patře v objektu základní školy Husova ul., Frýdlant“.

Rada města po projednání schvaluje vítěze výběrového řízení firmu Silkom, spol. s r.o.  se sídlem Dlouhá 3037, 464 01 Frýdlant na akci „Retenční nádrž na ppč. 941/5, ulice Lužická, Frýdlant“ a ukládá starostovi, aby bylo doručeno uchazečům „Oznámení o výběru nejvhodnější nabídky“ a aby byla podepsána smlouva s vítězným uchazečem.

Rada města po projednání schvaluje vítěze výběrového řízení firmu Silkom, spol. s r.o.  se sídlem Dlouhá 3037, 464 01 Frýdlant na akci „Chodník u silnice č. II/291 v ul. Novoměstská, Frýdlant“ a ukládá starostovi, aby bylo doručeno uchazečům „Oznámení o výběru nejvhodnější nabídky“ a aby byla podepsána smlouva s vítězným uchazečem.

Rada města po projednání schvaluje jako vítěze výběrového řízení na zakázku malého rozsahu v rámci akce „Rekonstrukce lesní cesty v rámci projektu „Společně objevujeme přírodu a historii na naučných stezkách Frýdlantu a Lubaně“ společnost TOBIS, s.r.o., se sídlem Hejnická 608, 464 01 Frýdlant a ukládá starostovi, aby bylo doručeno uchazečům „Oznámení o výběru nejvhodnější nabídky“ a aby byla podepsána smlouva s vítězným uchazečem.

Rada města po projednání schvaluje vítěze výběrového řízení Martin Mindl – Agentura a Jazyková škola Studyline se sídlem Pražská 7/5, 460 01 Liberec 1 na akci „Česko – německé překlady v rámci projektu: Paměť v krajině Trojzemí“ a ukládá starostovi, aby bylo doručeno uchazečům „Oznámení o výběru nejvhodnější nabídky“ a aby byla podepsána smlouva s vítězným uchazečem.

1. Rada města bere na vědomí propočet nákladů za rekonstrukci stávajícího asfaltového chodníčku podél ulice Lužická a za rekonstrukci zpevněné plochy na parkování před objektem nemocnice, dle předloženého materiálu.

2. Rada města schvaluje realizace rekonstrukce asfaltového chodníčku podél ulice Lužická a rekonstrukci zpevněné plochy na parkování před objektem nemocnice, dle předloženého materiálu.

1. Rada města bere na vědomí  závěr statického posudku na objekt čp. 45 v ulici Okružní na p.p.č. 5 v k.ú. Frýdlant a bere na vědomí souhlas NPÚ k demolici tohoto objektu.

2. Rada města souhlasí s navrženým postupem řešení ohledně objektu čp. 45 pro přípravu podkladů k žádosti o dotační prostředky na rok 2018 z Ministerstva kultury.

Rada města souhlasí s předložením žádosti z Dotačního fondu Libereckého kraje na akci s názvem „Oprava kapličky v Albrechticích u Frýdlantu – Filipov“

Rada města po projednání souhlasí se zpracováním projektové dokumentace na akci „Odvětrání prostoru restaurace Beseda ve Frýdlantu“, dle předloženého materiálu.

D) PŘIPOMÍNKY, NÁMĚTY RADY MĚSTA

- trojboj všestrannosti

- malování v prostorách budovy radnice

6.6.2017 8:20:52 | přečteno 155x | Roman Műller
 

Město Frýdlant

Městský úřad Frýdlant
T. G. Masaryka 37, 464 01  FRÝDLANT

tel.: +420 488 886 111
e-mail: mesto@mu-frydlant.cz
podatelna: podatelna@mu-frydlant.cz
datová schránka: t27bufd

Další kontakty

 
load