ENDEFRRUPLNLSPIT

Informace z 71. zasedání rady města konaného dne 24.4.2017

Informace z 71. zasedání rady města konaného dne 24.4.2017

Rada města po projednání bere na vědomí zprávu o stavu a činnosti Základní školy speciální, Frýdlant, okres Liberec, příspěvková organizace ve školním roce 2016/2017 přednesenou Mgr. Jaroslavou Smolovou, ředitelkou školy, dle předloženého materiálu.

Rada města po projednání souhlasí s pokračováním vzdělávání žáka na Základní škole speciální, Frýdlant, okres Liberec, příspěvková organizace podle §55, odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., školský zákon, v platném znění, dle předloženého materiálu.

Rada města po projednání souhlasí s povolením výjimky z nejvyššího počtu žáků ve třídě dle §23, ost. 5. zákona č. 561/2004 Sb. na Základní škole speciální, Frýdlant, okres Liberec, příspěvková organizace, dle předloženého materiálu.

Rada města po projednání bere na vědomí zprávu o činnosti Střediska sociální péče Frýdlant za rok 2016 přednesenou Bc. Věrou Jurkovičovou, DiS, vedoucí Střediska sociální péče dle předloženého materiálu.

1. Rada města bere na vědomí zprávu o obdržení dotačních prostředků na akci „RS – Frýdlant, sídliště U Nemocnice – I. etapa“ v podprogramu Regenerace sídlišť na rok 2017.

2. Rada města bere na vědomí možnost přípravy podkladů a příloh k II. a III. etapě regenerace panelového sídliště U Nemocnice pro účely podání žádosti o dotační prostředky MMR na rok 2018 a navrhuje realizaci II. etapy v celkové výši cca 6.000.000,- Kč bez DPH v rozsahu II. etapa + opatření C4 a C5 z III. etapy.

3. Rada města schvaluje nabídku dodavatele Urbaplan, s.r.o. na projektovou dokumentaci nutnou k podání žádosti o dotační prostředky, dle předloženého materiálu.

4. Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit záměr realizace II. etapy „RS – Frýdlant, sídliště U Nemocnice – II. etapa“, dle předloženého materiálu.

5. Rada města schvaluje nabídku společnosti Nýdrle – projektová kancelář, s.r.o. na realizaci projektové dokumentace ve stupni pro provedení stavby a stavební povolení v rámci II. etapy dle předložené nabídky, za maximální cenu 220.000,- Kč. Bez DPH.

Rada města bere na vědomí možnost podání žádosti o dotaci na SFDI v rámci opatření ke zvýšení bezpečnosti dopravy a opatření ke zpřístupňování dopravy osobám s omezenou schopností pohybu nebo orientace na rok 2018 na akci „Chodník u silnice v Žitavské ulici č. I/13 a III/03511 ve Frýdlantu“, dle předloženého materiálu a doporučuje zastupitelstvu města schválit na jeho nejbližším zasedání.

1. Rada města po projednání bere na vědomí možnost podání žádosti o podporu na realizací docházkového systému, hlasovacího zařízení a portálu občana v rámci Výzvy č. 28 z IROP „Rozvoj a modernizace komunikačních a informačních systémů Města Frýdlant“.

2. Rada města po projednání souhlasí s přípravou dokladů a dokumentů nutných k doložení pro žádost o dotační prostředky a souhlasí s podáním žádosti do 28 Výzvy z IROP.

Rada města po projednání schvaluje Smlouvu o poskytnutí dotace č. 433/2017 na akci „Frýdlant – ulice Bělíkova, revitalizace uličního prostoru“ v rámci převodu finančních prostředků z roku 2016 na rok 2017 a pověřuje starostu podpisem smlouvy.

1. Rada města po projednání bere na vědomí výši pojistného plnění v rámci stanovení pojistného plnění na opravu podlahového konstrukce v tělocvičně ZŠ Bělíkova v celkové výši 115.500,- Kč bez DPH.

2. Rada města souhlasí s provedením kompletní výměny podlahové krytiny v tělocvičně ZŠ Bělíkova dle nejnižší cenové nabídky od dodavatele TOBIS, s.r.o., dle předloženého materiálu.

Rada města po projednání schvaluje smlouvu o poskytnutí dotace č. P/2017/04/07 na akci „Unikátní prezentace kulturní a historické paměti ve Frýdlantu“, podpořené z Fondu mikroprojektů v Euroregionu Nisa realizovaného v rámci programu Interreg V-A Česká republika – Polsko 2014-2020 a pověřuje starostu podpisem smlouvy. 

1. Rada města po projednání schvaluje realizaci rekonstrukce stávajícího asfaltového chodníkového tělesa v zadní části ulice Lužická v pravé části směrem k objektu nemocnice, dle předloženého materiálu.

2. Rada města po projednání schvaluje pokácení vzrostlé zeleně v ulici Lužická v pravé části směrem k objektu nemocnice podél asfaltového chodníkového tělesa z důvodu zasažení kořenového systému do nové skladby chodníku.

3. Rada města ukládá investičnímu oddělení předložit na nejbližším zasedání rady města cenovou nabídku na rekonstrukci chodníku ze zámkové dlažby včetně kompletní skladby a včetně pokácení stávající zeleně a cenovou nabídku na výměnu zpevněné plochy ze zatravňovacích tvárnic.

Rada města souhlasí s uzavřením smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení pozemkové služebnosti č.j. OLP1337/2017 s Libereckým krajem, U Jezu 642/2a, Liberec a firmou FDLnet. CZ, s.r.o., Březová 1306, Frýdlant dle předloženého návrhu. Termín splnění do 5. 5. 2017.

Rada města souhlasí s vyhlášením záměru na prodej části pozemku p.č. 182/1 o výměře cca 1000 m2, k.ú. Frýdlant po doložení znaleckého posudku na tržní ocenění. Pozemek se nachází v ul. Husova, Frýdlant.

Rada města souhlasí s vyhlášením záměru na pronájem prostor sloužících k podnikání v přízemí objektu čp. 1124, ul. Fügnerova, Frýdlant – 5 místností o výměře 102,45 m2 a garáž o výměře 28,5 m2. Nájemné se stanovuje ve výši 600,- Kč/m2/rok za místnosti a 300,- Kč/m2/rok za garáž.

Rada města po projednání souhlasí se zřízením vyhrazeného parkovacího stání pro na pozemku p.č. 1130/1, k.ú. Frýdlant dle návrhu a za podmínky uhrazení veškerých finančních nákladů spojených se zřízením tohoto místa.

Rada města bere na vědomí výsledky výběrového řízení na zpracování průkazů PENB budov města a souhlasí s uzavřením smlouvy o dílo s p. Jaromírem Mrázem, Budovatelská 3207, Frýdlant za cenu dle cenové nabídky.

Rada města po projednání souhlasí s uzavřením pachtovní smlouvy s firmou Kordula s.r.o., sídlem Dolní Vítkov 59, Chrastava na pronájem pozemku p.č. 313/4, k.ú. Albrechtice u Frýdlantu o výměře 2496 m2 na dobu určitou od 1. 5. 2017 do 31. 10. 2019 za cenu 2.600,- Kč/ha/rok.

1. Rada města po projednání schvaluje rozpočtové opatření č. 5/2017 ve výši příjmů a výdajů 428.493,00 Kč dle předložené tabulky. Rada města doporučuje materiál předložit na vědomí zastupitelstvu města na jeho nejbližším jednání.

2. Rada města po projednání bere na vědomí rozpočtové opatření č. 6/2017, ve výši příjmů 6.811.143,90 Kč a výdajů 7.111.143,90 Kč dle předložené tabulky. Financování (rozdíl mezi příjmy a výdaji) bude hrazen ze zůstatku účtu. Doporučuje materiál předložit ke schválení na nejbližším jednání zastupitelstva města.

Rada města po projednání souhlasí se schválením pravomoci pro správce rozpočtu = vedoucí OF ve spolupráci s příkazcem operace, dle předloženého materiálu. Rada města doporučuje materiál předložit ke schválení na nejbližším jednání zastupitelstva města.

Rada města po projednání souhlasí s rozšířením pravomoci pro radu města na schvalování rozpočtových opatření u dotací na straně příjmů i výdajů v neomezené výši. Rada města doporučuje materiál předložit ke schválení na nejbližším zasedání zastupitelstva města.

1. Rada města po projednání schvaluje účetní závěrku příspěvkové organizace Školní jídelna Frýdlant, okres Liberec, příspěvková organizace za rok 2016 a souhlasí s převodem zisku ve výši hlavní činnost 0,00 Kč a vedlejší činnost 40.653,08 Kč na úhradu ztráty z předcházejících období.

2. Rada Města po projednání bere na vědomí výsledek inventur v příspěvkové organizace Školní jídelna Frýdlant, okres Liberec, příspěvková organizace k 31. 12. 2016.

Rada města po projednání bere na vědomí čerpání rozpočtu Města Frýdlant k 31. 3. 2017 dle předloženého materiálu.

Rada města souhlasí s přijetím sponzorského daru na Valdštejnské slavnosti 2017 a 2019 formou příspěvku na pořízení telefonní ústředny od firmy Coprosys – LVI, s.r.o., dle předloženého materiálu.

Rada města souhlasí s uvedenými parametry a oslovením prodejců vozů na nákup vozu pro BHF, dle předloženého materiálu.

Rada města souhlasí s uzavřením Smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení pozemkové služebnosti č.j. OLP1337/2017 v rámci stavby „STL plynovodní přípojka pro objekt Raisova čp. na p.p.č. 666 v k.ú. Frýdlant“ a pověřuje starostu podpisem smlouvy, dle předloženého materiálu.

Rada města schvaluje program 20. zasedání zastupitelstva města konaného dne 26. 4. 2017, dle předloženého materiálu.

D) PŘIPOMÍNKY, NÁMĚTY RADY MĚSTA

- chodník v Žitavské ulici

- ulice Bezručova, kontejnery

- ulice Bezručova, chodník

- výsadba nových stromů v areálu Tenisového klubu Frýdlant

- ulice Lužická, sakurová alej

- kotelna v ZŠS Frýdlant

- informační systém na MěÚ

- Valdštejnské slavnosti 2017, informace

- památník pod hřbitovem, obdržení dotace 

10.5.2017 8:40:30 | přečteno 135x | Roman Műller
 

Město Frýdlant

Městský úřad Frýdlant
T. G. Masaryka 37, 464 01  FRÝDLANT

tel.: +420 488 886 111
e-mail: mesto@mu-frydlant.cz
podatelna: podatelna@mu-frydlant.cz
datová schránka: t27bufd

Další kontakty

 
load