ENDEFRRUPLNLSPIT

Informace z 70. zasedání rady města konaného dne 10.4.2017

Rada města po projednání bere na vědomí zprávu o činnosti Školní jídelny Frýdlant, příspěvkové organizace za rok 2016 přednesenou ředitelem Bc. Ondřejem Havlínem, dle předloženého materiálu.

Rada města po projednání schvaluje vítěze výběrového řízení firmu Marvin style s.r.o. se sídlem Lesní 1281, Frýdlant na akci „Výmalba a částečná oprava povrchů stěn a stropů v objektech spravovaných BHF“ a ukládá ředitelce BHF, aby bylo doručeno uchazečům „Oznámení o výběru nejvhodnější nabídky“ a aby byla podepsána smlouva s vítězným uchazečem.

Rada města po projednání schvaluje vítěze výběrového řízení firmu Schindler CZ a.s. se sídlem Řevnická 170/4, Praha 5, 155 21 na akci „Servis výtahů ve správě BHF“ s platností smluv od 1. 3. 2018 na dobu pěti let a pověřuje tímto ředitelku BHF, aby bylo doručeno uchazečům „Oznámení o výběru nejvhodnější nabídky“ a aby byla podepsána smlouva s vítězným uchazečem.

1. Rada města bere na vědomí zprávu o provozu nízkoprahového zařízení pro děti a mládež provozovaného Diakonií ČCE – středisko Jablonec nad Nisou přednesenou ředitelkou Michaelou Albrechtovou.
2. Rada města souhlasí s uzavřením Smlouvy o poskytnutí individuální účelové neinvestiční dotace na poskytování služby v obecném hospodářském zájmu z rozpočtu Města Frýdlant, dle předloženého materiálu a doporučuje její schválení na nejbližším zasedání zastupitelstva města.

Rada města bere na vědomí výsledky výběrového řízení na výměnu oken v kině Frýdlant a souhlasí s uzavřením smlouvy o dílo s firmou Window Holding a.s., Hlavní 456, Lázně Toušeň za cenu dle cenové nabídky.

Rada města bere na vědomí výsledky výběrového řízení na opravu hrobky a zdiva hrobu na hřbitově Frýdlant a souhlasí s uzavřením smlouvy o dílo s firmou BENNE, spol. s r.o., Železná 824, Frýdlant za cenu dle cenové nabídky.

Rada města bere na vědomí výsledky výběrového řízení na likvidaci hrobky na hřbitově Frýdlant a souhlasí s uzavřením smlouvy o dílo s firmou TOBIS s.r.o., Hejnická 608, Frýdlant za cenu dle cenové nabídky.

Rada města bere na vědomí výsledky výběrového řízení na opravu ohradní zdi na hřbitově Frýdlant a souhlasí s uzavřením smlouvy o dílo s firmou BENNE, spol. s r.o., Železná 824, Frýdlant za cenu dle cenové nabídky.

Rada města souhlasí s vyhlášením záměru na prodej části pozemku p.č. 4574/1 o výměře cca 180 m2, k.ú. Frýdlant po doložení znaleckého posudku na tržní ocenění. Pozemek se nachází v Údolí, Frýdlant.

Rada města bere na vědomí výpověď z nájmu prostor sloužících k podnikání v objektu čp. 1385, nám. T. G. Masaryka, Frýdlant podanou firmou Qualisoft s.r.o., nám. T. G. Masaryka 1385, Frýdlant a souhlasí s ukončením nájemní smlouvy ke 30. 6. 2017.

1. Rada města revokuje usnesení č. 1473/2017 ze dne 6.2.2017 – vyhlášení záměru na prodej části pozemku p.č. 4804 o výměře 2207 m2, k.ú. Frýdlant.
2. Rada města doporučuje zastupitelstvu města revokovat usnesení č. 358/2017 ze dne 15. 2. 2017 – směna pozemků mezi Městem Frýdlant a
3. Rada města souhlasí s vyhlášením záměru na prodej pozemku p.č. 4804 o výměře 2358 m2, k.ú. Frýdlant za cenu 190,- Kč/m2.
4. Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit převod pozemku p.č. 4804 o výměře 2358 m2, k.ú. Frýdlant do vlastnictví za cenu 190,- Kč/m2 za podmínky, že bude jediným uchazečem o koupi pozemku po vyhlášení záměru na prodej.

Rada města souhlasí se stavbou a se zřízením služebnosti inženýrské sítě el. přípojky na pozemcích p.č. 2633 a p.č. 2640/8, vše k.ú. Frýdlant ve prospěch ČEZ Distribuce, a.s., Teplická 874/8, Děčín. Cena se stanoví dle směrnice města.

Rada města souhlasí se stavbou a se zřízením služebnosti inženýrské sítě – umístění kabelu NN na pozemku p.č. 1481, k.ú. Frýdlant ve prospěch ČEZ Distribuce, a.s., Teplická 874/8, Děčín. Cena se stanoví dle směrnice města.

Rada města souhlasí se stavbou a se zřízením služebnosti inženýrské sítě plynové přípojky na pozemku p.č. 1562, k.ú. Frýdlant ve prospěch. Cena se stanoví na základě směrnice města po doložení geometrického plánu, který zajistí na své náklady žadatelé.

Rada města souhlasí s doplněním Interní směrnice S-01/2016: paušální poplatek za využití elektrického pilířku na skateparku ve výši 300,- Kč vč. DPH/akce/den. Poplatek bude splatný před zahájením akce.

Rada města po projednání bere na vědomí zprávu o činnosti odboru finančního za rok 2016 přednesenou paní Hanou Němcovou, vedoucí odboru, dle předloženého materiálu.

Rada města po projednání souhlasí s čerpáním investičního fondu příspěvkové organizace – Základní škola, Základní umělecká škola a Mateřská škola Frýdlant okres Liberec ve výši 51.500,- Kč dle předloženého materiálu.

Rada města po projednání souhlasí s čerpáním investičního fondu příspěvkové organizace – Základní škola speciální, Frýdlant, okres Liberec, příspěvková organice, dle předloženého materiálu.

1. Rada města po projednání schvaluje účetní závěrku příspěvkové organizace Bytové hospodářství Frýdlant za rok 2016 a souhlasí s převodem zisku ve výši HČ 77.914,72 Kč a VČ 61.961,59 Kč do rezervního fondu dle návrhu organizace.
2. Rada Města po projednání bere na vědomí výsledek inventur v příspěvkové organizaci Bytové hospodářství Frýdlant k 31. 12. 2016.

Rada města po projednání schvaluje účetní závěrku příspěvkové organizace Základní škola, Základní umělecká škola a Mateřská škola, Frýdlant, okres Liberec za rok 2016 a souhlasí s převodem hospodářského výsledku ve výši 55.037,18 Kč do rezervního fondu organizace.

1. Rada města po projednání schvaluje účetní závěrku příspěvkové organizace Základní škola praktická a základní škola speciální, Frýdlant, okres Liberec za rok 2016.
2. Rada Města po projednání bere na vědomí výsledek inventur v příspěvkové organizaci Základní škola praktická základní škola speciální, Frýdlant, okres Liberec k 31. 12. 2016.

Rada města bere vědomí výsledky hospodaření příspěvkových organizací zřizovaným Městem Frýdlant, dle předloženého materiálu.

Rada města po projednání schvaluje rozpočtové opatření č. 4/2017 dle předložené tabulky ve výši příjmů a výdajů 608.627,00 Kč a doporučuje dát materiál na vědomí zastupitelstvu na jeho nejbližším jednání.

1. Rada města schvaluje pravidla pro odměňování ředitele Školní jídelny Frýdlant, dle předloženého materiálu.
2. Rada města schvaluje doplnění pravidel odměňování pro ředitele základních škol a ředitelky Bytového hospodářství Frýdlant, dle předloženého materiálu.

Rada města po projednání bere na vědomí zprávu o činnosti Odboru kanceláře úřadu za rok 2016 přednesenou vedoucí Mgr. Alenou Švejdovou, dle předloženého materiálu.

Rada města bere na vědomí zprávu o činnosti Poradního a setkávacího centra POSEC za rok 2016, přednesenou Mgr. Alenou Švejdovou, dle předloženého materiálu.

Rada města po projednání bere na vědomí Závěrečnou zprávu o protidrogové politice Frýdlantu na rok 2016, dle předloženého materiálu.

Rada města souhlasí s navýšením podílu Města Frýdlant na projektu „Frýdlant – modernizace, zefektivnění a rozšíření MKDS – 1 bod“ na 510.000,- Kč. Deklaruje tak svoji spoluúčast na projektu ve výši 64,56% z celkové odhadované částky 790.000,- Kč, dle předloženého materiálu.

Rada města po projednání schvaluje vítěze výběrového řízení firmu Zámečnictví Melka se sídlem Lázně Libverda 52,  463 62 Hejnice na akci „Zábradlí v ul. Dlouhá, Frýdlant vč. montáže“ a ukládá starostovi, aby bylo doručeno uchazeči „Oznámení o výběru nevhodnější nabídky“ a aby byla podepsána smlouva s vítězným uchazečem.

Rada města souhlasí s návrhem zadání a vyhlášením výběrového řízení na akci „Oprava, rekonstrukce a zateplení fasády přístavby radnice, Frýdlant“, dle předloženého materiálu.

Rada města souhlasí s návrhem zadání a vyhlášením výběrového řízení na akci „Chodník u silnice č. II/291 v ul. Novoměstská, Frýdlant“, dle předloženého materiálu.

Rada města bere na vědomí zprávu o možném vydláždění chodníku pro pěší na křižovatce mezi ulicemi V Úvoze, Příčná a Lužická ve Frýdlantu, dle předloženého materiálu.

Rada města souhlasí s uzavřením smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení pozemkové služebnosti č.j. OPL/95/2017  v rámci stavby „Centrum 1407 – podpora rozvoje sociálních služeb, Frýdlant“ (plynovodní přípojka), dle předloženého materiálu.

Rada města souhlasí s vyhlášením výběrového řízení a souhlasí s návrhem zadání výběrového řízení na akci „Oprava části místní komunikace ul. Jiráskova, Frýdlant“

Rada města po projednání schvaluje vítěze výběrového řízení firmu Jiří Baláš, se sídlem K. Světlé 1477, 464 01 Frýdlant na akci „Oprava chodníku v ul. Čapkova, Frýdlant“ a ukládá starostovi, aby bylo doručeno uchazečům „Oznámení o výběru nejvhodnější nabídky“ a aby byla podepsána smlouva s vítězným uchazečem.

Rada města souhlasí s plánovanými akcemi ve skateparku, dle předloženého materiálu.

D) PŘIPOMÍNKY, NÁMĚTY RADY MĚSTA
- katastrální operát v květnu v zasedací místnosti radnice
- chodník v ul. Žitavská
- dětské hřiště na Větrově
- součinnostní cvičení v Heřmanicích
- rekonstrukce Kodešovy ulice
- oprava pláště na objektu MŠ Bělíkova
- cyklotrasa v Bělíkově ulici
- regenerace sídliště U Nemocnice II. a III. etapa

18.4.2017 8:23:51 | přečteno 199x | Roman Műller
 

Město Frýdlant

Městský úřad Frýdlant
T. G. Masaryka 37, 464 01  FRÝDLANT

tel.: +420 488 886 111
e-mail: mesto@mu-frydlant.cz
podatelna: podatelna@mu-frydlant.cz
datová schránka: t27bufd

Další kontakty

 
load