ENDEFRRUPLNLSPIT

Informace z 69. zasedání rady města konaného dne 27.3.2017

Rada města bere na vědomí zprávu o plánovaných opravách a rekonstrukcích na území města Frýdlantu přednesenou ředitelem Frýdlantské vodárenské společnosti a.s. Ing. Petrem Olyšarem a ukládá starostovi vypracovat na dozorčí radu Frýdlantské vodárenské společnosti a.s. změnu priorit vodárenských aktivit, s tím, že před rekonstrukcí ulice Tylova by měla být nadřazena rekonstrukce ulice Spojovací.

Rada města bere na vědomí zprávu o nezbytnosti opravy převodovky na hasičském vozidle CAS24 Renault Midlum přednesenou Bc. Stanislavem Sochou, velitelem SDH Frýdlant.

Rada města po projednání schvaluje vítěze výběrového řízení firmu SANTO Pavel Hrdlička se sídlem Fügnerova 802, Frýdlant, na akci „Výměna 263 ks vodoměrů v objektech spravovaných BHF“ a ukládá ředitelce BHF, aby bylo doručeno uchazečům „Oznámení o výběru nejvhodnější nabídky“ a aby byla podepsána smlouva s vítězným uchazečem.

Rada města bere na vědomí žádost SDH Frýdlant a schvaluje pronájem sálu v restauraci Beseda dne 15. 4. 2017 na hasičskou zábavu, dle předloženého materiálu.

Rada města bere na vědomí žádost o přidělení bytu paní

Rada města po projednání schvaluje přidělení bytu o velikosti 1+4 v ulici Vrchlického 1126, Frýdlant a pověřuje ředitelku BHF k sepsání nájemní smlouvy, dle předloženého materiálu.

Rada města po projednání bere na vědomí zprávu o činnosti odboru stavebního úřadu a životního prostředí za rok 2016 přednesenou vedoucí OSUZP paní Zdeňkou Prokopovou, dle předloženého materiálu.

Rada města po projednání bere na vědomí zprávu o činnosti odboru kultury a cestovního ruchu za rok 2016 přednesenou tajemnicí Ing. Veronikou Bubeníčkovou, dle předloženého materiálu.

1. Rada města bere na vědomí Dotační program na obnovu nemovitostí, objektů, které se nacházejí na území městské památkové zóny Frýdlant a na území památkového ochranného pásma hradu a zámku Frýdlant a doporučuje zastupitelstvu města jeho schválení.

2. Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit částku 500.000,- Kč na dotační program a ukládá vedoucí OF připravit příslušné rozpočtové opatření.

Rada města bere na vědomí Dotační program pro poskytovatele registrovaných sociálních služeb z rozpočtu Města Frýdlant na rok 2017 a doporučuje zastupitelstvu města jeho schválení.

Rada města souhlasí s vyhlášením záměru na pronájem prostor sloužících k podnikání v čp. 824, ul. Železná, Frýdlant o výměře 50 m2 (garáž). Cena pronájmu se stanovuje ve výši 600,- Kč/m2/rok.

Rada města souhlasí s vyhlášením záměru na pronájem – zemědělský pacht pozemku p.č. 313/4, k.ú. Albrechtice u Frýdlantu na období 2 let.

Rada města souhlasí s uzavřením smlouvy o poskytnutí dotace na podporu dopravní výchovy na dětských dopravních hřištích v Libereckém kraji na rok 2017 mezi městem Frýdlant a Libereckým krajem, U Jezu 642/2a, Liberec dle návrhu.

Rada města souhlasí s uzavřením Smlouvy o právu provést stavbu s Povodím Labe s.p. v rámci stavby „Smědá, jez Frýdlant, rybí přechod“ dle navrženého znění.

Rada města bere na vědomí žádost a souhlasí s provedením stavby zateplení objektů Fügnerova 1204, 1205, Příčná 1183, Husova 1196,1197, která bude zasahovat nad pozemky města p.č. 182/64, 182/59, 182/1, 182/44, vše k.ú. Frýdlant.

Rada města souhlasí s vyhlášením výběrového řízení a souhlasí s návrhem zadání výběrového řízení na akci „Rekonstrukce sociálního zařízení v objektu kina č.p. 1077, v ulici Tyršova Frýdlant.

Rada města bere na vědomí rozhodnutí odboru dopravy Městského úřadu Frýdlant k žádosti o povolení výjimky z místní úpravy provozu z důvodu zásobování prodejny Teta v OD Tesco Frýdlant.

Rada města souhlasí se stáním vozidla Radia Contact Liberec na náměstí T. G. Masaryka, Frýdlant dne 24. 4. 2017 od 1430 hodin v rámci akce Roadschow Radia Contact.

Rada města souhlasí s návrhem zadání a vyhlášením výběrového řízení na akci „Úprava úklidových komor v přízemí 1. a 2. patře v objektu základní školy Husova ul., Frýdlant“, dle předloženého materiálu.

Rada města ukládá starostovi předložit řešení rekonstrukce schodiště před ZŠ Husova.

Rada města souhlasí s návrhem zadání a vyhlášení výběrového řízení na akci „Retenční nádrž na ppč. 941/5, ulice Lužická, Frýdlant“, dle předloženého materiálu.

1. Rada města po projednání bere na vědomí registraci akce „RS – Frýdlant sídliště U Nemocnice – I. etapa“ na Ministerstvu pro místní rozvoj ČR vedenou pod identifikačním číslem 117D062000038, dle předloženého materiálu.

2. Rada města po projednání souhlasí s návrhem zadání a vyhlášením výběrového řízení dodavatelskou firmou Compet consult, s.r.o. na akci „RS – Frýdlant, sídliště U Nemocnice – I. etapa“ dle předloženého materiálu.

Rada města schvaluje poptávku ceny na projektovou dokumentaci na II. etapu rekonstrukce sídliště U Nemocnice.

Rada města bere na vědomí zprávu o neobdržení dotace na Atletický ovál u ZŠ Purkyňova.

Rada města po projednání schvaluje vítěze výběrového řízení firmu SILKOM, spol. s r.o. se sídlem Dlouhá 3037, Frýdlant 464 01 na akci „Rekonstrukce Křížové cesty v rámci projektu: Paměť v krajině Trojzemí“ a ukládá starostovi, aby bylo doručeno uchazečům „Oznámení o výběru nejvhodnější nabídky“ a aby byla podepsána smlouva s vítězným uchazečem.

1. Rada města po projednání schvaluje zrušení výběrového řízení na zakázku malého rozsahu v rámci akce „Rekonstrukce lesní cesty v rámci projektu „ Společně objevujeme přírodu a historii na naučných stezkách Frýdlantu a Lubaně“ z důvodu předložení nabídky od jediného dodavatele a z důvodu překročení finančního limitu poskytovatele dotace z Fondu mikroprojektů.

2. Rada města schvaluje opětovné vypsání výběrového řízení na akci „Rekonstrukce lesní cesty v rámci projektu „ Společně objevujeme přírodu a historii na naučných stezkách Frýdlantu a Lubaně“ dle předloženého návrhu zadání.

Rada města po projednání schvaluje vítěze výběrového řízení firmu SAUL, s.r.o. se sídlem U Domoviny 491/1, Liberec 4, 460 01 na akci „Územní studie veřejného prostranství ve Frýdlantu lokalit Podzámčí, Novoměstská II., Sídlištní“ a ukládá starostovi, aby bylo doručeno uchazečům „Oznámení o výběru nejvhodnější nabídky“ a aby byla podepsána smlouva s vítězným uchazečem.

Rada města Frýdlant po projednání souhlasí s interní směrnicí S-01/2017 Ceník plateb účtovaných Městem Frýdlant dle zák. č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím s účinností od 1. dubna 2017.

Rada města bere na vědomí výsledky poptávkového řízení na akci „Úprava dopravního značení parkování u zámku“, dle předloženého materiálu.

Rada města bere na vědomí cenovou nabídku projektových a ostatních prací na akci „Silnice III/03510 Frýdlant, rekonstrukce ulice Kodešovy“ a ukládá místostarostovi svolat koordinační schůzku.

Rada města doporučuje zastupitelstvu města v souladu s čl. 6, odst. 2 Zakladatelské smlouvy obecně prospěšné společnosti Singltrek pod Smrkem o.p.s. jmenovat člena správní rady společnosti:

Jaroslava Vančuru

Den vzniku členství je 1. 5. 2017.

1. Rada města bere na vědomí předložený materiál „Stanovení odměn ředitelům organizací zřízených Městem Frýdlant“.

2. Rada města ukládá starostovi dopracovat materiál a předložit na příštím zasedání rady města.

Rada města bere na vědomí výsledek poptávkového řízení na dodávku nábytku na investiční oddělení a jako vítěze schvaluje firmu ATIZ – DP, spol. s r.o., K Rybníku 400, Jesenice u Prahy 252 42 za nabídnutou cenu 126.920,- Kč bez DPH a ukládá starostovi města podepsat smlouvu o dílo s vítězným uchazečem.

Rada města bere na vědomí poptávkové řízení na výměnu oken na investiční oddělení a jako vítěze schvaluje firmu Nábytek Louda spol. s r.o. za cenu 104.726,- Kč a ukládá starostovi města podepsat smlouvu o dílo s vítězným uchazečem.

Rada města bere na vědomí zprávu přednesenou místostarostou ohledně jednání se společností SWIETELSKY stavební s.r.o. k plánované akci „Frýdlant – parkoviště Havlíčkova“.

D) PŘIPOMÍNKY, NÁMĚTY RADY MĚSTA

- nepořádek u OD TESCO

- Nemocnice Frýdlant s.r.o.

-  tělocvična v ZŠ Bělíkova

- cedule na provozovně ul. ČSA Frýdlant

- hodiny před kinem

- Žitavská ulice, plánovaná uzavírka

- parkoviště v ulici Havlíčkova

- chodníky v Bezručově ulici  

4.4.2017 12:04:46 | přečteno 159x | Roman Műller
 

Město Frýdlant

Městský úřad Frýdlant
T. G. Masaryka 37, 464 01  FRÝDLANT

tel.: +420 488 886 111
e-mail: mesto@mu-frydlant.cz
podatelna: podatelna@mu-frydlant.cz
datová schránka: t27bufd

Další kontakty

 
load