ENDEFRRUPLNLSPIT

Informace z 68. zasedání rady města konaného dne 13.3.2017

Informace z 68. zasedání rady města konaného dne 13.3.2017


Rada města po projednání schvaluje vítěze výběrového řízení firmu MgA. Václav Polián se sídlem Dobrovského 18, Olomouc 77, 779 00 na akci „Restaurování kapliček u jednotlivých zastavení Křížové cesty“ a ukládá starostovi, aby bylo doručeno uchazečům „Oznámení o výběru nejvhodnější nabídky“ a aby byla podepsána smlouva s vítězným uchazečem.

1. Rada města bere na vědomí informace od správce veřejného osvětlení ohledně jeho stavu VO v ulici V Úvoze.

2. Rada města souhlasí s předloženou cenovou nabídkou od společnosti Eltodo, a.s. za realizaci nového osvětlení v ulici V Úvoze a souhlasí s jeho realizací v rámci rekonstrukce ulice V Úvoze.

Rada města po projednání schvaluje vítěze výběrového řízení firmu TOBIS s.r.o. se sídlem Hejnická 608, 464 01 Frýdlant na akci „Rekonstrukce bytového domu – oprava střechy, fasády a výměna výplní otvorů objektu č.p. 406, Čs. armády, Frýdlant“ a ukládá ředitelce BHF, aby bylo doručeno uchazečům „Oznámení o výběru nejvhodnější nabídky“ a aby byla podepsána smlouva s vítězným uchazečem.

Rada města po projednání schvaluje vítěze výběrového řízení firmu Window Holding a.s. se sídlem Hlavní 456, Lázně Toušeň 250 89 na akci „Výměna výplní otvorů Havlíčkovo nám. č.p. 302-304, Frýdlant“ a ukládá ředitelce BHF, aby bylo doručeno uchazečům „Oznámení o výběru nejvhodnější nabídky“ a aby byla podepsána smlouva s vítězným uchazečem.

Rada města po projednání schvaluje vítěze výběrového řízení firmu Marvin style s.r.o. se sídlem Lesní 1281, Frýdlant 464 01  na akci „Venkovní sanační úpravy objektu č.p. 137, ulice Míru,  Frýdlant“ a ukládá ředitelce BHF, aby bylo doručeno uchazečům „Oznámení o výběru nejvhodnější nabídky“ a aby byla podepsána smlouva s vítězným uchazečem.

Rada města bere na vědomí žádost HC Frýdlant a schvaluje pronájem sálu v restauraci Beseda dne 17. 3. 2018 na ples HC Frýdlant, dle předloženého materiálu.

Rada města bere na vědomí splnění jmenovitých úkolů ředitelky Bytového hospodářství Frýdlant za rok 2016 dle předloženého materiálu.

Rada města po projednání bere na vědomí zprávu o činnosti odboru sociálních věcí za rok 2016 přednesenou vedoucí Bc. Janou Hýblovou, dle předloženého materiálu.

Rada města po projednání souhlasí se zápůjčkou sbírkového předmětu sb. č. A 8 Oblastní galerii Liberec pro výstavu v termínu 31. 9. – 31. 12. 2017 s podmínkou pojištění na náklady Oblastní galerie Liberec a to včetně dopravy, dle předloženého materiálu.

Rada města po projednání bere na vědomí zprávu o činnosti odboru majetkosprávního za rok 2016 přednesenou vedoucí Bc. Martinou Černou, dle předloženého materiálu.

Rada města souhlasí se stavbou a se zřízením služebnosti inženýrské sítě umístění zemního kabelu NN na pozemku p.č. 1306, k.ú. Frýdlant ve prospěch ČEZ Distribuce, a.s., Teplická 874/8, Děčín. Cena se stanovuje ve výši 2.250,- Kč + DPH.

Rada města souhlasí se stavbou a se zřízením služebnosti inženýrské sítě umístění plynové přípojky na pozemku p.č. 299, k.ú. Frýdlant ve Cena se stanovuje ve výši 750,- Kč + DPH.

1. Rada města souhlasí se stavbou přístupového chodníčku k objektu čp. 395 z místní komunikace ulice Zahradní, Frýdlant na pozemku města p.č. 438, k.ú. Frýdlant dle návrhu žadatele.

2.Rada města ukládá žadateli před zahájením stavby uzavřít smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene umístění stavby zpevněné plochy

Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit převod pozemku p.č. 4804/1 o výměře 2207 m2, k.ú. Frýdlant odděleného z pozemku p.č. 4804, k.ú. Frýdlant dle GP č. 2092-1227/2009 za cenu 190,- Kč/m2 do vlastnictví za podmínky dokončení směny pozemků s . Pozemek se nachází v Údolí, Frýdlant.

Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit převod části pozemku p.č. 900/1 o výměře 169 m2 odděleného z p.č. 900/1 dle GP č. 312-326/2016, k.ú. Albrechtice u Frýdlantu do vlastnictví  za cenu 100,- Kč/m2.

Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit směnu pozemků: části p.č. 486 o výměře 34 m2, p.č. 763 o výměře 631 m2, p.č. 254 o výměře cca 200 m2, vše k.ú. Albrechtice u Frýdlantu v majetku za pozemek města p.č. 908/3 o výměře 1906 m2 (odděleného z p.č. 908/1)  a p.č. 900/3 o výměře 253 m2 (odděleného z p.č. 900/1), vše k.ú. Albrechtice u Frýdlantu za cenu 100,- Kč/m2 u všech pozemků. Pozemky se na nacházejí v Albrechticích u Frýdlantu.

Rada města souhlasí s uzavřením nájemní smlouvy na pronájem nebytových prostor v budově  čp. 692, ul. Školní, Frýdlant o výměře 154,47 m2 se Základní školou, Základní uměleckou školou, Mateřskou školou, Frýdlant, okres Liberec, příspěvková organizace, Purkyňova 510, Frýdlant na dobu určitou 5 let od 1. 4. 2017. Nájemné se stanovuje bezúplatně a zvýhodněné nájemné ve výši 500/Kč/m2/rok bude zapsáno do registru de_minimis.

1. Rada města bere na vědomí žádost firmy SILUETA – BAYERS, s.r.o., Havlíčkovo nám. 1460, Frýdlant a souhlasí s ukončením nájemní smlouvy na pronájem prostor sloužících k podnikání v čp. 4, nám. T. G. Masaryka, Frýdlant k 31. 5. 2017.

2. Rada města souhlasí s vyhlášením záměru na pronájem prostor sloužících k podnikání v čp. 4, nám. T. G. Masaryka, Frýdlant o výměře 172 m2. Cena pronájmu se stanovuje 600,- Kč/m2/rok.

Rada města bere na vědomí žádost České pojišťovny a.s. a souhlasí s podnájmem prostor sloužících k podnikání v objektu čp. 74, ul. Děkanská, Frýdlant ČP Distribuci s.r.o.

Rada města souhlasí s uzavřením dodatku č. 2 k Dohodě o úhradě a vyúčtování nákladů za údržbu pozemků v okolí zahrádkářské kolonie „Za nemocnicí“ ve Frýdlantě uzavřené se ZO Českého zahrádkářského svazu Frýdlant, kterým se prodlužuje její platnost na dobu určitou 5 let.

Rada města souhlasí s uzavřením komisionářské smlouvy na provozování dětského dopravního hřiště ve Frýdlantě na rok 2017 s Tenisovým klubem o.s., Jizerská 4077, Frýdlant dle návrhu.

Rada města po  projednání souhlasí s trvalým záborem pozemku p.č. 867/1 k.ú. Albrechtice u Frýdlantu o velikosti 427 m2 určeným pro výstavbu plánované nové části silnice I/13 Krásná Studánka – Dětřichov.

Rada města po projednání souhlasí se stanovením výše splátek za prodej tepelných zařízení organizaci TEPLO Frýdlant s.r.o. na rok 2017 ve výši 650.000,- Kč. Zároveň rada města pověřuje starostu podpisem dodatku č. 13, kterým se stanovuje výše splátky pro rok 2017.

Rada města po projednání schvaluje výši nájemného pro společnost TEPLO Frýdlant s.r.o. na rok 2017 dle předloženého návrhu. A zároveň pověřuje starostu podpisem dodatku č. 6 ke smlouvě o pronájmu tepelných zařízení.

Rada města po projednání souhlasí s poskytnutím dotace společnosti „AB STUDIO“ ve výši 200.000,- Kč na pořádání 34. Letní jazzové dílny Karla Velebného a doporučuje materiál předložit ke schválení zastupitelstvu města na jeho nejbližším jednání.

Rada města po projednání schvaluje rozpočtové opatření č 3/2017 dle přeložené tabulky ve výši příjmů a výdajů 506.995,00 Kč a doporučuje dát materiál na vědomí zastupitelstvu na jeho nebližším zasedání.

Rada města po projednání bere na vědomí zprávu přednesenou místostarostou o návrhu parkovacím míst v ulicích Husova a ČSA, dle předloženého materiálu.

Rada města po projednání schvaluje mimořádnou odměnu za II. pololetí roku 2016 ředitelce Bytového hospodářství Frýdlant, dle předloženého materiálu.

Rada města po projednání schvaluje Dodatek č. 1 ke Smlouvě „Oprava převodovky na hasičském vozidle CAS24 Renault Midlum“ dle předložené nabídky a pověřuje starostu podpisem smlouvy.

D) PŘIPOMÍNKY, NÁMĚTY RADY MĚSTA

- propojovací chodba ze ZŠ Husova do Školní jídelny Frýdlant

- Nemocnice Frýdlant s.r.o.

- tělocvična v ZŠ Bělíkova 

16.3.2017 11:32:58 | přečteno 141x | Roman Műller
 

Město Frýdlant

Městský úřad Frýdlant
T. G. Masaryka 37, 464 01  FRÝDLANT

tel.: +420 488 886 111
e-mail: mesto@mu-frydlant.cz
podatelna: podatelna@mu-frydlant.cz
datová schránka: t27bufd

Další kontakty

 
load