ENDEFRRUPLNLSPIT

Informace z 67. zasedání rady města konaného dne 27.2.2017

Rada města pro projednání bere na vědomí zprávu o hospodaření v městských lesích v roce 2016 a plán na rok 2017 přednesenou Ing. Jiřím Pánkem, odborným lesním hospodářem dle předloženého materiálu.

Rada města po projednání schvaluje přidělení bytu o velikosti 1+0 v ulici Havlíčkova, čp. 302, Frýdlant a pověřuje ředitelku BHF k sepsání nájemní smlouvy, dle předloženého materiálu.

Rada města po projednání bere na vědomí návrh na výmalby a částečné opravy v domech spravovaných Bytovým hospodářstvím Frýdlant, dle předloženého materiálu.

Rada města po projednání bere na vědomí návrh na výměnu vodoměrů v domech spravovaných Bytovým hospodářstvím Frýdlant, dle předloženého materiálu.

Rada města bere na vědomí žádost Střední školy hospodářské a lesnické, Bělíkova 1387, Frýdlant a schvaluje pronájem sálu v restauraci Beseda dne 10. 3. 2017 na ples závěrečných ročníků tříd KPŘ3, OFM3 a SUS3, dle předloženého materiálu.

Rada města bere na vědomí žádost Střední školy hospodářské a lesnické, Lázeňská 349, Hejnice a schvaluje pronájem sálu v restauraci Beseda dne 17. 3. 2017 na absolventský ples, dle předloženého materiálu.

Rada města po projednání nesouhlasí s prodloužením nájemní smlouvy na bytovou jednotku o velikosti 3+1 v ulici Tyršova 729, Frýdlant, dle předloženého materiálu.

Rada města ukládá ředitelce BHF připravit návrh na výběrové řízení na rekonstrukci výtahů v letech 2018-2020 v domech spravovaných Bytovým hospodářstvím Frýdlant.

Rada města bere na vědomí zprávu o činnosti odboru dopravy za rok 2016 přednesenou panem Ludvíkem Pflegerem pověřeným vedením odboru dopravy dle předloženého materiálu.

Rada města pro projednání bere na vědomí zprávu pracoviště krizového řízení za rok 2016 přednesenou panem Josefem Hurníkem, pracovníkem krizového řízení dle předloženého materiálu.

Rada města po projednání schvaluje Nařízení č. 1/2017, kterým se zakazuje podomní a pochůzkový prodej na území města Frýdlant dle předloženého materiálu.

1. Rada města po projednání schvaluje rozpočtové opatření č. 1/2017 dle předložené tabulky ve výši příjmů a výdajů 717.796,00 Kč a doporučuje dát materiál na vědomí zastupitelstvu města na jeho nejbližším jednání.

2. Rada města po projednání schvaluje rozpočtové opatření č. 2/2017 dle předložené tabulky ve výši výdajů 109.000,00 Kč. Výdaje budou financovány ze zůstatku účtu. Rada města doporučuje dát materiál na vědomí zastupitelstvu města na jeho nejbližším jednání.

Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit převod části pozemku p.č. 227 o výměře cca 75 m2 za cenu 530,- Kč/m2 a převod části pozemku p.č. 224 o výměře cca 60 m2 za cenu 350,- Kč/m2, vše k.ú. Frýdlant do.  Pozemky se nacházejí u ZŠ Husova, Frýdlant.

1. Rada města bere na vědomí žádost a nesouhlasí s vyhlášením záměru na prodej pozemku p.č. 2060/16 o výměře 1969 m2, k.ú. Frýdlant.

2. Rada města bere na vědomí studii rozdělení pozemků v lokalitě Na Cikánce, Frýdlant a souhlasí s navrženým dělením pozemků, které bude zapsáno do katastru nemovitostí.

1. Rada města revokuje bod 1. usnesení č. 1474/2017 ze dne 6. 2. 2017, kterým bere na vědomí žádost , Frýdlant a souhlasí s ukončením nájemní smlouvy na pronájem ½ prostor sloužících k podnikání v objektu čp. 483, ul. ČSA, Frýdlant k 31. 3. 2017.

2. Rada města souhlasí s ukončením nájemní smlouvy uzavřené s , Frýdlant na pronájem ½ prostor sloužících k podnikání v objektu čp. 483, ul. ČSA, Frýdlant k 28. 2. 2017 na žádost nájemce.

3. Rada města souhlasí s uzavřením dodatku k nájemní smlouvě na pronájem prostor sloužících k podnikání v objektu čp. 483, ul. ČSA, Frýdlant s , kterým se mění výše měsíčního nájemného s účinností od 1. 3. 2017.

Rada města souhlasí s uzavřením nájemní smlouvy na pronájem prostor sloužících k podnikání v čp. 1124, ul. Fügnerova, Frýdlant o výměře 54,4 m2 s Krajskou nemocnicí Liberec, a.s., Husova 357/10, Liberec na dobu určitou 1 rok od 1. 3. 2017. Nájemné se stanovuje ve výši 500,- Kč/m2/rok.

Rada města souhlasí s uzavřením smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení pozemkové služebnosti cesty a stezky k pozemkům p.č. 916/1 a p.č. 916/2, vše k.ú. Frýdlant mezi městem Frýdlant a Frýdlantskou vodárenskou společností, a.s., Zahradní 768, Frýdlant a pověřuje místostarostu jejím podpisem.

Rada města souhlasí s vyhlášením záměru směnit pozemky p.č. 4524 o výměře 1080 m2 a p.č. 4529/4 o výměře 2421 m2, vše k.ú. Frýdlant v majetku města za pozemky p.č. 3256/2 o výměře 1115 m2, p.č. 3258/1 o výměře 375 m2 a p.č. 3258/2 o výměře 1029 m2, vše k.ú. Frýdlant v majetku ČR – Státního pozemkového úřadu, Husinecká 1024/11a, Praha – Žižkov. Pozemky města se nacházejí v Údolí, Frýdlant.

Rada města souhlasí s uzavřením podnájemní smlouvy s Frýdlantskou vodárenskou společností, a.s., Zahradní 768, Frýdlant za účelem realizace stavby „Prodloužení vodovodu – Hág“ na pozemcích p.č. 3256/2, 3258/1 a 3258/2, vše k.ú. Frýdlant v majetku ČR – Státního pozemkového úřadu, Husinecká 1024/11a, Praha – Žižkov, na které má Město Frýdlant uzavřenou nájemní smlouvu č. 76N14/41 a souhlasí s přenecháním pozemků k užívání třetí osobě – Frýdlantské vodárenské společnosti, a.s.

Rada města souhlasí s doplněním pravidel pro pronajímání sálu v restauraci Beseda Frýdlant dle předloženého návrhu s účinností od 1. 4. 2017.

Rada města bere na vědomí předložený materiál o preventivních kontrolách veřejného osvětlení pro rok 2017 a zprávu o činnosti společnosti Eltodo Citelum s.r.o. za období let 2006-2016.

Rada města se seznámila s Žádostí o udělením výjimky z místní úpravy provozu stanovené dopravní značkou B4 na autobusovém nádraží pro firmu Rezidenční bydlení Březenecká s.r.o., Revoluční 36/2, Chomutov a ukládá vedoucí OMS projednat úpravy s majitelem pozemku, odborem památkové péče Městského úřadu Frýdlant, Dopravním inspektorátem a odborem dopravy Městského úřadu Frýdlant.

Rada města souhlasí s příčným překopem ul. Zámecká, Frýdlant v rámci stavby „IE-12-4003743, LB Frýdlant, Hejnická ul., rek. sítě NN“ za dodržení veškerých standardních podmínek Technických zásad pro zásahy do povrchů komunikací Města Frýdlant a podmínek rady města, tak aby oprava povrchu zasáhla maximálně 1 metr na každou stranu od hrany rýhy a doložení hutnících zkoušek po dokončení stavby.

Rada města bere na vědomí zápis inventarizační komise o provedení inventarizace za rok 2016.

Rada města bere na vědomí žádost ředitelky Základní školy, Základní umělecké školy a Mateřské školy, Frýdlant, okres Liberec, Purkyňova 510, Frýdlant a souhlasí se zřízením speciální třídy pro děti s vadami řeči při mateřské škole a se zřízením přípravné třídy při základní škole pro školní rok 2017/2018..

Rada města bere na vědomí výpověď z nájmu z prostor sloužících k podnikání v čp. 824, ul. Železná, Frýdlant podanou. Smlouva bude ukončena k 30. 4. 2017.

Rada města po projednání schvaluje Smlouvu o právu provedení stavby č. OLP/657/2017  uzavřenou mezi městem Frýdlant a Libereckým krajem, U Jezu 642/2a, 46180 Liberec, dle předloženého materiálu a pověřuje starostu podpisem smlouvy.

1. Rada města bere na vědomí zprávu o stavu snížení a rozšíření prací v rámci rekonstrukce ulice Lužická a V Úvoze ve Frýdlantu.

2. Rada města souhlasí s jejich rozsahem a s navrženými nabídkovými rozpočty od hlavního dodavatele VHS, spol. s r.o. v jednotkových cenách dle podmínek smlouvy o dílo.

3. Rada města investičnímu oddělení ukládá připravit k podpisu dodatek č. 3 ke smlouvě o dílo ve spolupráci s FVS, a.s.

Rada města po projednání schvaluje vítěze výběrového řízení firmu Jiří Pavelka, se sídlem Frýdlantská 562, 464 01 Raspenava na akci „Výměna 2 ks oken v objektu Domů dětí a mládeže, ul. Mládeže č.p. 907, Frýdlant“ a ukládá starostovi, aby bylo doručeno uchazečům „Oznámení o výběru nejvhodnější nabídky“ a aby byla podepsána smlouva s vítězným uchazečem.

Rada města po projednání schvaluje vítěze výběrového řízení firmu Okrasné zahrady arboristika s.r.o. se sídlem Žďárky č.p. 69, 549 37 Žďárky na akci „Revitalizace zeleněv areálu Křížové cesty, Frýdlant“a ukládá starostovi, aby bylo doručeno uchazečům „Oznámení o výběru nejvhodnější nabídky“ a aby byla podepsána smlouva s vítězným uchazečem.

Rada města souhlasí s vyhlášením výběrového řízení a souhlasí s návrhem zadání výběrového řízení na zpracování „Územní studie veřejného prostranství ve Frýdlantu lokalit Podzámčí, Novoměstská II, Sídlištní“

Rada města souhlasí s uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene č. 6HDM17001 v rámci stavby „Retenční nádrž na p.p.č. 941/5, ulice Lužická, Frýdlant“.

Rada města po projednání schvaluje vítěze výběrového řízení firmu SILKOM, spol. s r.o. Dlouhá 3037, 464 01 Frýdlant na akci „Frýdlant – rekonstrukce ul. Sídlištní“ a ukládá starostovi Města Frýdlantu Ing. Danu Ramzerovi, aby bylo doručeno uchazečům „Oznámení o výběru nevhodnější nabídky“ a aby byla podepsána smlouva s vítězným uchazečem.

Rada města po projednání schvaluje vítěze výběrového řízení firmu TOBIS, s.r.o. se sídlem Hejnická 608, 464 01 Frýdlant na akci „Chodník k pivovaru na p.p.č. 3247, 3255, 3246/1 a 3267 v k.ú. Frýdlant“ a ukládá starostovi Města Frýdlantu Ing. Danu Ramzerovi, aby bylo doručeno uchazečům „Oznámení o výběru nevhodnější nabídky“ a aby byla podepsána smlouva s vítězným uchazečem.

Rada města po projednání schvaluje vítěze výběrového řízení firmu Swietelsky stavební s.r.o., Kašparova 1010/30, 460 06 Liberec na akci „Frýdlant – parkoviště Havlíčkova“ a ukládá starostovi Města Frýdlantu Ing. Danu Ramzerovi, aby bylo doručeno uchazečům „Oznámení o výběru nevhodnější nabídky“ a aby byla podepsána smlouva s vítězným uchazečem.

Rada města po projednání schvaluje vítěze výběrového řízení firmu TOBIS, s.r.o. se sídlem Hejnická 608, 464 01 Frýdlant na akci „Schodiště Vrchlického – Nádražní, Frýdlant“ a ukládá starostovi Města Frýdlantu Ing. Danu Ramzerovi, aby bylo doručeno uchazeči „Oznámení o výběru nevhodnější nabídky“ a aby byla podepsána smlouva s vítězným uchazečem.

Rada města bere na vědomí výsledky poptávkového řízení na opravy komunikací pro Město Frýdlant na rok 2017, dle předloženého materiálu.

1. Rada města po projednání souhlasí s předložením žádosti o poskytnutí finanční podpory z programu přeshraniční spolupráce, Interreg V-A Česká republika – Polsko 2014-2020, prioritní osy č. 2 Rozvoj potenciálu přírodních a kulturních zdrojů pro podporu zaměstnanosti, na projekt s názvem „Kolem kolem Jizerek“.

2. Rada města po projednání souhlasí s podpisem Dohody o spolupráci na projektu „Kolem kolem Jizerek“, kde vedoucím partnerem je Euroregion Nisa

D) PŘIPOMÍNKY, NÁMĚTY RADY MĚSTA

- nepořádek u OD TESCO

- objekt prádelny v Nemocnici Frýdlant s.r.o.

- Školní statek, kompostárna

- budoucí výstavba, rozvoj stavebních zasíťovaných pozemků v majetku Města Frýdlant

- zeď v autokempu, havarijní stav

- Nemocnice Frýdlant s.r.o.

- zvýšená kamionová doprava

- plánovaná Setkání s občany Frýdlantu  

8.3.2017 10:07:59 | přečteno 144x | Roman Műller
 

Město Frýdlant

Městský úřad Frýdlant
T. G. Masaryka 37, 464 01  FRÝDLANT

tel.: +420 488 886 111
e-mail: mesto@mu-frydlant.cz
podatelna: podatelna@mu-frydlant.cz
datová schránka: t27bufd

Další kontakty

 
load