ENDEFRRUPLNLSPIT

Informace z 65. zasedání rady města konaného dne 6.2.2017

Informace z 65. zasedání rady města konaného dne 6.2.2017

Rada města bere na vědomí žádost Slovanu Frýdlant oddíl kopané a schvaluje pronájem sálu v restauraci Beseda dne 18. 3. 2017 na Oldies party, dle předloženého materiálu.

Rada města bere na vědomí zprávu „Návrh variant řešení bezbariérového přístupu v objektu Fügnerova 1124“, dle předloženého materiálu.

Rada města bere na vědomí „Seznam uchazečů o městský byt“, dle předloženého materiálu.

Rada města po projednání bere na vědomí zprávu o činnosti Obecního živnostenského úřadu za rok 2016 přednesenou vedoucí paní Markétou Novákovou, DiS, dle předloženého materiálu.

Rada města bere na vědomí zprávu o zpracování „Tržního řádu“, dle předloženého materiálu.

Rada města po projednání schvaluje jako vítěze výběrového řízení firmu KVAPRO, spol. s r.o. se sídlem Nádražní 343, Nové Město pod Smrkem 463 65, na akci „Výměna oken a statické zajištění krovu objektu č.p. 74 na náměstí TGM, Frýdlant“ a ukládá starostovi, aby bylo doručeno uchazečům „Oznámení o výběru nejvhodnější nabídky“ a aby byla podepsána smlouva s vítězným uchazečem.

Rada města po projednání schvaluje vypsání výběrového řízení na akci „Centrum 1407, Frýdlant – podpora rozvoje sociálních služeb“.

1. Rada města bere na vědomí informace ohledně stavu veřejného osvětlení v ulici V Úvoze.

2. Rada města schvaluje dodatečný investiční záměr a ukládá starostovi zajistit financování a předložit záměr financování projektu.

Rada města ukládá místostarostovi v rámci příprav na akci „Chodník u silnice č. II/291 v ul. Novoměstská, Frýdlant“ prověřit nutnost výměny veřejného osvětlení.

Rada města doporučuje zastupitelstvu města revokovat usnesení č. 192/2016 ze dne 24. 2. 2016 týkající se změny názvu Základní školy, Základní umělecké školy a Mateřské školy, Frýdlant, okres Liberec a Základní školy praktické a Základní školy speciální, Frýdlant, okres Liberec.

Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit v souladu se zákonem č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání, v platném znění (školský zákon) a v souladu s obecnými pravidly pro vytvoření názvu právnické osoby dle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění, nový název školských zařízení zřizovaných Městem Frýdlant:

a) Základní škola, Základní umělecká škola a Mateřská škola, Frýdlant, okres Liberec, příspěvková organizace

b) Základní škola speciální, Frýdlant, okres Liberec, příspěvková organizace.

Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit změnu zřizovací listiny čj. 1/2017 Základní školy, Základní umělecké školy a Mateřské školy, Frýdlant, okres Liberec, příspěvková organizace včetně doplnění doplňkové činnosti organizace o provozování dětské skupiny.

Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit změnu zřizovací listiny čj. 2/2017 Základní školy speciální, Frýdlant, okres Liberec, příspěvková organizace.

Rada města souhlasí s vyhlášením záměru na směnu pozemků: části p.č. 486 o výměře 34 m2, p.č. 763 o výměře 631 m2, p.č. 254 o výměře cca 200 m2, vše k.ú. Albrechtice u Frýdlantu v majetku žadatele za pozemek města p.č. 908/3 o výměře 1906 m2 (odděleného z p.č. 908/1)  a p.č. 900/3 o výměře 253 m2 (odděleného z p.č. 900/1), vše k.ú. Albrechtice u Frýdlantu za cenu 100,- Kč/m2 u všech pozemků. Pozemky se na nacházejí v Albrechticích u Frýdlantu.

Rada města souhlasí s vyhlášením záměru na prodej části pozemku p.č. 900/1 o výměře 169 m2 odděleného z p.č. 900/1 dle GP č. 312-326/2016, k.ú. Albrechtice u Frýdlantu za cenu 100,- Kč/m2.  

Rada města souhlasí s vyhlášením záměru na prodej pozemku p.č. 4804/1 o výměře 2207 m2, k.ú. Frýdlant odděleného z pozemku p.č. 4804, k.ú. Frýdlant dle GP č. 2092-1227/2009 za cenu 190,- Kč/m2. Pozemek se nachází v Údolí, Frýdlant.

Rada města bere na vědomí žádost  Vrchlického 1125, Frýdlant a souhlasí s ukončením nájemní smlouvy na pronájem ½ prostor sloužících k podnikání v objektu čp. 483, ul. ČSA, Frýdlant k 31. 3. 2017.

Rada města ukládá vedoucí OMS zjistit stanovisko k případnému pronájmu celých prostor.

Rada města bere na vědomí žádost Slovanu Frýdlant oddíl kopané a souhlasí s pronájmem autokempu ve Frýdlantě v období od 14. 7. 2017 do 16. 7. 2017 za účelem pořádání Oldies party. Cena pronájmu se stanovuje ve výši 1.452,- Kč.

Rada města na základě nesplnění podmínek pro převod pozemků doporučuje zastupitelstvu města revokovat následující usnesení:

1. Usnesení ZM č. 282/2016: Zastupitelstvo města schvaluje převod pozemku p.č. 1480/3 o výměře 1313 m2, k.ú. Frýdlant do vlastnictví  za cenu 650,- Kč/m2.

2. Usnesení ZM č. 258/2016:Zastupitelstvo města schvaluje převod části pozemku p.č. 3298/2 o výměře cca 1700 m2, k.ú. Frýdlant do vlastnictví za cenu 295,- Kč/m2.

3. Usnesení ZM č. 339/2016: Zastupitelstvo města schvaluje převod pozemků p.č. 4769 o výměře 558 m2 a p.č. 4772 o výměře 146 m2, vše k.ú. Frýdlant do vlastnictví za cenu 400,- Kč/m2.

Rada města souhlasí s vyhlášení záměru na pronájem prostor sloužících k podnikání v čp. 1124, ul. Fügnerova, Frýdlant o výměře 54,4 m2. Nájemné se stanovuje ve výši 500,- Kč/m2/rok.

Rada města souhlasí s uzavřením podnájemní smlouvy mezi firmou SILUETA-BAYERS s.r.o., Havlíčkovo nám. 1460, Frýdlant a v prostorech sloužících k podnikání v čp. 4, nám. T. G. Masaryka, Frýdlant za stejných podmínek nájemní smlouvy uzavřené s Městem Frýdlant. Žadatelka předloží odboru majetkosprávnímu podnájemní smlouvu do 15 dnů od jejích uzavření.

Rada města schvaluje navrženou změnu Organizačního řádu, která bude spočívat v převedení agendy školství na odbor finanční. Termín uskutečnění: březen – duben 2017.

Rada města ukládá tajemnici provést pracovněprávní úkony vyplývající z tohoto usnesení.

Rada města bere na vědomí zprávu o činnosti pověřeného úřadu – MěÚ Frýdlant za rok 2016 přednesenou Ing. Veronikou Bubeníčkovou, tajemnicí Městského úřadu Frýdlant, dle předloženého materiálu.

Rada města bere na vědomí informaci o areálu Slezan Frýdlant, dle předloženého materiálu.

Rada města ukládá starostovi připravit varianty možného využití areálu Slezan Frýdlant a využití financování z dotací, pokud takové existují.

Rada města po projednání souhlasí s předložením žádosti o poskytnutí finanční podpory z Programu Interreg V-A Česká republika – Polsko, prioritní osy č. – 1 Společné řízení rizik, na projekt s názvem „Nisa, Smědá, Oleška – řeky, které nás spojují“.

Rada města po projednání souhlasí s podpisem Dohody o spolupráci se třemi českými partnery a jedním polským partnerem na projektu „Nisa, Smědá, Oleška – řeky, které nás spojují“.

Rada města po projednání souhlasí s financováním vlastního podílu ve výši minimálně 10% z uznatelných nákladů projektu s názvem „Nisa, Smědá, Oleška – řeky, které nás spojují“.

Rada města schvaluje záměr zřízení grantového fondu památkové péče a ukládá starostovi předložit návrh na zasedání zastupitelstva města a podklady předložit na zasedání rady města dne 27. 2. 2017.

Rada města projednala žádost a ukládá starostovi odpovědět na jeho žádost.

Rada města schvaluje nabídkové řízení na opravu CAS 24 Renault Midlum podle předložené nabídky a pověřuje starostu podpisem smlouvy o dílo, dle předloženého materiálu.

Rada města po projednání souhlasí s uzavřením veřejnoprávních smluv o poskytnutí dotací, dle předložených návrhů organizacím TEPLO Frýdlant s.r.o., Gymnázium, Frýdlant, Mládeže 884, příspěvková organizace, Singltrek pod Smrkem o.p.s.

Rada města po projednání souhlasí s odepisování technického zhodnocení vybudovaného a hrazeného společností TEPLO Frýdlant s.r.o. v budově čp. 1398 nájemcem této nemovitosti.

D) PŘIPOMÍNKY, NÁMĚTY RADY MĚSTA

- prádelna v nemocnici

- nové dopravní značení v Albrechticích

- parkoviště ulice Havlíčkova

- koupání u splavu

- regulační plán Jiráskova

- vítěz krajského kola v programu regenerace MPZ pro rok 2016 Město Frýdlant 

20.2.2017 8:16:42 | přečteno 181x | Roman Műller
 

Město Frýdlant

Městský úřad Frýdlant
T. G. Masaryka 37, 464 01  FRÝDLANT

tel.: +420 488 886 111
e-mail: mesto@mu-frydlant.cz
podatelna: podatelna@mu-frydlant.cz
datová schránka: t27bufd

Další kontakty

 
load