ENDEFRRUPLNLSPIT

Informace z 64. zasedání rady města konaného dne 30.1.2017

Informace z 64. zasedání rady města konaného dne 30.1.2017

Rada města schvaluje, že město Frýdlant bude uplatňovat práva osoby zúčastněné na řízení ze dne 5. 8. 2015, č. j. OÚPSŘ 183/2015-330-rozh dle předloženého materiálu.

Rada města schvaluje realizaci projektu „Přírodovědná učebna ZŠ Husova“ dle předloženého rozsahu.

Rada města projednala návrh rozpočtu Města Frýdlant na rok 2017 dle předloženého materiálu a doporučuje tento materiál předložit ke schválení zastupitelstvu města na jeho nejbližším zasedání.

1. Rada města projednala předběžné výsledky hospodaření příspěvkových organizací zřízených městem Frýdlant dle předloženého materiálu.

2. Rada města po projednání schvaluje u příspěvkové organizace Školní jídelna Frýdlant variantu řešení č. 1 předloženého materiálu (schválení čerpání rezervního fondu organizace ve výši ztráty HČ /stav RF je cca 300 tis. Kč/ - bude zaúčtováno do 12/2016 tak, aby výsledek hospodaření HČ byl 0,- Kč nebo mírný zisk).

3. Rada města po projednání schvaluje u příspěvkové organizace Základní škola praktická a Základní škola speciální Frýdlant čerpání rezervního fondu organizace ve výši 15 tis. Kč, jako narovnání nesouladu mezi výnosy a náklady roku 2016.

4. Rada města po projednání schvaluje u příspěvkové organizace Základní škola, Základní umělecká a Mateřská škola Frýdlant čerpání rezervního fondu organizace ve výši ztráty předběžného hospodářského výsledku hospodaření, jako narovnání nesouladu mezi výnosy a náklady roku 2016.

5. Rada města ukládá starostovi a vedoucí finančního odboru připravit struktury ztrát na jednotlivých příspěvkových organizacích.

Rada města na návrh tajemnice městského úřadu v souladu s § 102, odts. 2, písm. g) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích jmenuje do funkce vedoucí Odboru sociálních věcí MěÚ Frýdlant paní Bc. Janu Hýblovou s účinností od 1. února 2017.

D) PŘIPOMÍNKY, NÁMĚTY RADY MĚSTA

- špatná sjízdnost komunikací a schůdnost chodníků

- zadání výběrových řízení společnosti Teplo Frýdlant s. r. o.

- Nemocnice Frýdlant s. r. o.

20.2.2017 7:48:31 | přečteno 122x | Roman Műller
 

Město Frýdlant

Městský úřad Frýdlant
T. G. Masaryka 37, 464 01  FRÝDLANT

tel.: +420 488 886 111
e-mail: mesto@mu-frydlant.cz
podatelna: podatelna@mu-frydlant.cz
datová schránka: t27bufd

Další kontakty

 
load