ENDEFRRUPLNLSPIT

Informace z 63. zasedání rady města konaného dne 23.1.2017

Informace z 63. zasedání rady města konaného dne 23. 1. 2016

Rada města bere na vědomí zprávu hejtmana Libereckého kraje Bc. Martina Půty a náměstka hejtmana pro resort zdravotnictví MUDr. Přemysla Sobotky o výsledku jednání s představitelem majoritního vlastníka EUC a.s. Ing. Janem Blaškem, MBA.

Rada města bere na vědomí zprávu o jednání EUC a.s. s Krajskou nemocnicí Liberec a.s. ze dne 20. 1. 2017.

Rada města ukládá starostovi vyžádat stanovisko k provozování prádelny v Nemocnici Frýdlant s.r.o., které mělo být dodáno ze strany EUC a.s. po jednání představenstva EUC a.s. a dále stanovisko k výkonu člena dozorčí rady pana Jiřího Stodůlky.

Rada města po projednání bere na vědomí zprávu přednesenou Ing. Petrem Olyšarem, ředitelem Frýdlantské vodárenské společnosti, a.s. o přípravě akce „Frýdlant, rekonstrukce inženýrských sítí v ulici Raisova a odlehčení stoky A do Smědé“ jejíž investorem je Frýdlantská vodárenská společnost, a.s.

Rada města bere na vědomí zadávací podmínky na akci „Frýdlant, rekonstrukce inženýrských sítí v ulici Raisova a odlehčení stoky A do Smědé“ jejíž investorem je Frýdlantská vodárenská společnost, a.s.

Rada města nominuje Ing. Petra Berana (náhradníka pana Jiřího Stodůlku) jako zástupce Města Frýdlant do hodnotící komise veřejné zakázky “Frýdlant, rekonstrukce inženýrských sítí v ulici Raisova a odlehčení stoky A do Smědé“.

Rada města ukládá starostovi připravit návrh na změnu stanov Frýdlantské vodárenské společnosti, a.s., tak aby počet držených akcií Městem Frýdlant odpovídal počtu hlasů při hlasování na valné hromadě Frýdlantské vodárenské společnosti, a.s.

Rada města po projednání souhlasí s vyhlášením výběrového řízení a souhlasí s návrhem zadání výběrového řízení na akci „Schodiště Nádražní x Vrchlického, Frýdlant“, dle předloženého materiálu za podmínky, že akce bude provedena v měsících duben/květen 2017.

Rada města po projednání souhlasí s vyhlášením výběrového řízení a souhlasí s návrhem zadání výběrového řízení na akci „Chodník k pivovaru na p.p.č. 3247, 3255, 3246/1 a 3267 v k.ú.  Frýdlant“, dle předloženého materiálu.

Rada města po projednání souhlasí s vyhlášením výběrového řízení a souhlasí s návrhem zadání výběrového řízení na akci „Frýdlant - parkoviště ul. Havlíčkova“, dle předloženého materiálu.  Do oslovených firem budou přidány společnosti Stavební společnost Šlehofer, s.r.o. a Reader & Falge s.r.o.

Rada města po projednání souhlasí s vyhlášením výběrového řízení a souhlasí s návrhem zadání výběrového řízení na akci „Frýdlant - rekonstrukce ul. Sídlištní“, dle předloženého materiálu.  Do osloveným firem budou přidány společnosti Stavební společnost Šlehofer, s.r.o. a Reader & Falge s.r.o.

Rada města bere na vědomí žádost Sboru dobrovolných hasičů Frýdlant a schvaluje pronájem sálu v restauraci Beseda dne 11. 2. 2017 na tradiční hasičský bál, dle předloženého materiálu.

Rada města po projednání bere na vědomí čerpání rozpočtu Města Frýdlant k 31. 12. 2016 dle předloženého materiálu.

Rada města po projednání bere na vědomí návrh rozpočtu na rok 2017 a pověřuje vedoucí OF zapracováním doporučených změn na příští zasedání rady města konanou dne 30. 1. 2017.

Rada města po projednání navyšuje rozšíření kapitálového rozpočtu o 180. 000,- Kč na Nákup konvektomatu do Školní jídelny Frýdlant, okres Liberec, příspěvková organizace.

Rada města po projednání schvaluje vítěze výběrového řízení firmu Zanap, spol.s.r.o., se sídlem Hynaisova 75/2 , Liberec, 460 07 na akci nákup nové technologie (Konvektomat 10x GN) a ukládá řediteli Školní jídelny Frýdlant s.r.o., aby bylo doručeno uchazečům „Oznámení o výběru nejvhodnější nabídky“ a aby byla zajištěna k podpisu smlouva.

Rada města po projednání pověřuje starostu města podpisem smluv, na základě kterých budou do rozpočtu Města Frýdlant plynout finanční prostředky na podporu Valdštejnských slavností 2017.

Rada města po projednání schvaluje přidělení bytu o velikosti 1+1 v ulici Lužická, čp. 868, Frýdlant a pověřuje ředitelku BHF k sepsání nájemní smlouvy, dle předloženého materiálu.

Rada města po projednání schvaluje přidělení bytu o velikosti 1+1 v ulici Školní, čp 1189, Frýdlant a pověřuje ředitelku BHF k sepsání nájemní smlouvy, dle předloženého materiálu.

Rada města po projednání přiděluje byt o velikosti 1+0 v ulici Školní 1189, Frýdlant a pověřuje ředitelku BHF k sepsání nájemní smlouvy, dle předloženého materiálu.

Rada města po projednání souhlasí s vyhlášením výběrového řízení a souhlasí s návrhem zadání výběrového řízení na akci „Rekonstrukce bytového domu – oprava střechy, fasády a výměna výplní otvorů stávajícího objektu čp. 406, ulice Čs. Armády, Frýdlant“, ale předloženého materiálu.

Rada města po projednání souhlasí s vyhlášením výběrového řízení a souhlasí s návrhem zadání výběrového řízení na akci „Výměna výplní otvorů Havlíčkovo nám čp. 302-304, Frýdlant“, dle předloženého materiálu.

Rada města po projednání souhlasí s vyhlášením výběrového řízení a souhlasí s návrhem zadání výběrového řízení na akci „Venkovní sanační úpravy objektu čp. 137, ulice Míru, Frýdlant“, dle předloženého materiálu.

Rada města bere na vědomí žádost Střední školy hospodářské a lesnické Frýdlant a schvaluje pronájem sálu v restauraci Beseda dne 10. 2. 2017 na ples závěrečných ročníků NS 2 a SČ 4, dle předloženého materiálu.

Rada města bere na vědomí žádost Střední školy hospodářské a lesnické Frýdlant a schvaluje žádost o pronájem sálu v restauraci Beseda dne 3. 2. 2017 na ples závěrečného ročníku třídy VE4 za podmínek doplnění žádosti o chybějící náležitosti.

Rada města bere na vědomí žádost Azyl pes Krásný Les, z.s. a schvaluje pronájem sálu v restauraci Beseda dne 11. 3. 2017 na ples útulku Azyl pes Krásný Les, z.s., dle předloženého materiálu.

Rada města bere na vědomí žádost Volanski Group s.r.o. a schvaluje pronájem sálu v restauraci Beseda dne 22. 2. 2017 na konání akce VOLANSKY FASHION OUTLET, dle předloženého materiálu.

Rada města po projednání bere na vědomí vyjádření pana Milana Vavrušky, že nelze propojit chodby v objektu čp. 1124 v ulici Fügnerova, Frýdlant, tak aby byl výtah přístupný ze všech částí objektu, dle předloženého materiálu.

Rada města ukládá ředitelce BHF předložit všechny varianty, které zajistí bezbariérový přístup v objektu čp. 1124, ulice Fügnerova, Frýdlant na příští zasedání rady města.

Rada města po projednání odkládá Mimořádný bod č. 1 pořadu jednání a ukládá místostarostovi doplnit Jmenovité úkoly ředitelky BHF na příští zasedání rady města.

Rada města na základě odstoupení žadatele revokuje usnesení č. 1380/2016 ze dne 12. 12. 2016: Rada města souhlasí s pronájmem autokempu ve Frýdlantě v období od 9. 7. 2017 do 14. 7. 2017 do 14 hodin nebo v období od 23. 7. 2017 do 29. 7. 2017 za účelem pořádání týdenního tábora pro dospělé zaměřeného na psí sporty. Platba týdenního pronájmu se stanovuje ve výši 3.750,- Kč.

Rada města souhlasí s pronájmem autokempu ve Frýdlantě v období od 30. 6. 2017 do 2. 7. 2017 za účelem pořádání flyballového turnaje. Cena pronájmu se stanovuje ve výši 1.600,- Kč.

Rada města bere na vědomí žádost SVJ Husova 1194, 1195, Frýdlant a souhlasí se stavbou zateplení objektu čp. 1194, 1195, ulice Husova, Frýdlant, která zasáhne nad pozemek města p.č.182/44, k.ú. Frýdlant.

Rada města souhlasí s vyhlášením záměru na prodej části pozemku p.č. 227 o výměře cca 75 m2 za cenu 530,- Kč/m2 části p.č. 224 o výměře cca 60 m2 za cenu 350,- Kč/m2, vše k.ú. Frýdlant.  Pozemky se nacházejí u ZŠ Husova, Frýdlant.

Rada města souhlasí s podáním žádosti o dotaci k Ministerstva vnitra ČR do Programu prevence kriminality na místní úrovni rok 2017 na projekt „Frýdlant – modernizace, zefektivnění a rozšíření MKDS – 1 bod“. Deklaruje svoji spoluúčast na projektu ve výši 55,70% z celkové odhadované částky 790.000,- Kč.

Rada města po projednání bere na vědomí vyhodnocení Akčního plánu rok 2016 Koncepce prevence kriminality 2016-2020 a souhlasí s Akčním plánem prevence kriminality na rok 2017, dle předloženého materiálu.

Rada města souhlasí s vyhlášením výběrového řízení a souhlasí s návrhem zadání výběrového řízení na „Restaurování kapliček u zastavení v areálu Křížové cesty“ v rámci projektu „Paměť v krajině Trojzemí“ pod registračním číslem projektu 100260207.

Rada města souhlasí s vyhlášením výběrového řízení a souhlasí s návrhem zadání výběrového řízení na „Dodávku smaltovaných obrázků do kam. nik Křížové cesty“ v rámci projektu „Paměť v krajině Trojzemí“ pod registračním číslem projektu 100260207.

Rada města souhlasí s uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti č. OPL/95/2017 v rámci stavby „Centrum 1407 – podpora rozvoje sociálních služeb, Frýdlant“. Celková cena 968,- Kč včetně DPH.

Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit navržené výše odměn pro neuvolněné členy zastupitelstva, zpracované na základě nařízení vlády č. 37/2003 Sb., o odměnách za výkon funkce členům zastupitelstev, ve znění pozdějších předpisů. Částky pro neuvolněné členy zastupitelstva a členy rady města budou vypláceny od 1. 3. 2017.

Rada města po projednání bere na vědomí grafy k vyhodnocení mapování názorů veřejnosti, obyvatel a návštěvníků Frýdlantu na případnou úpravu náměstí T. G. Masaryka ve Frýdlantu, dle předloženého materiálu.

Rada města po projednání bere na vědomí  Žádost o výstavbu chodníku v zájmu bezpečného přecházení žáků ze ZŠ Husova do Školní jídelny Frýdlant, dle předloženého materiálu.

Rada města ukládá starostovi předložit návrhy řešení výstavby chodníku.

Rada města po projednání souhlasí s připojením se k mezinárodní kampani „Vlajka pro Tibet“ dne 10. 3. 2017 vyvěšením tibetské vlajky dle předložené žádosti Spolku Lungta, Dlouhá 2/609, Praha 1.

Rada města bere na vědomí kalkulaci nákladů na pořádání školy v přírodě, lyžařských kurzů a kurzu plavání ZŠ, ZUŠ a MŠ Frýdlant.

Rada města ukládá starostovi dopracovat materiál do finální verze k odsouhlasení radou města, zapracovat do rozpočtu města, tak, aby mohl být ve školním roce 2017/2018 zapracován do povinného školního vzdělávacího programu ZŠ, ZUŠ a MŠ Frýdlant.

Rada města ukládá starostovi projednat s Odborem sociálně právní ochrany dětí a Úřadem práce možnost podpory u dětí ze sociálně slabých rodin.

Rada města trvá na svém požadavku, tj. odstranění schránek nad pozemkem města na nám. T. G. Masaryka.

Rada města požaduje zaslání výzvy silničního správního úřadu majiteli schránek na objektu čp. 98, nám. T. G. Masaryka z důvodu překážky na veřejném prostranství.

Rada města schvaluje podání odvolání ke Krajskému úřadu Libereckého kraje, na rozhodnutí Městského úřadu Frýdlant, Odboru stavebního úřadu a životního prostředí, státní památkové péče, č.j. MUF 2891/2016/OSUZP/So-7, kterým bylo povoleno umístění schránek na objektu čp. 98, nám. T. G. Masaryka z důvodu opomenutí Města Frýdlant jako účastníka řízení.

D) PŘIPOMÍNKY, NÁMĚTY RADY MĚSTA

- zahradnictví v ulici Lužická – informace
- ulice ČSA, zledovatělé chodníky
- drogové doupě v Děkanské ulici
- železniční přejezd v Žitavské ulici, kamerový systém
- betonová svodidla u zimního stadionu
- nahrávací zařízení, docházkový systém, možnost dotace
- sněhová kalamita
- zimní údržba 

2.2.2017 11:14:57 | přečteno 271x | Roman Műller
 

Město Frýdlant

Městský úřad Frýdlant
T. G. Masaryka 37, 464 01  FRÝDLANT

tel.: +420 488 886 111
e-mail: mesto@mu-frydlant.cz
podatelna: podatelna@mu-frydlant.cz
datová schránka: t27bufd

Další kontakty

 
load