ENDEFRRUPLNLSPIT

Informace z 62. zasedání rady města konaného dne 9.1.2017

62. zasedání rady města konané dne 9. 1. 2017

Rada města po projednání bere na vědomí vyhodnocení mapování názorů veřejnosti, obyvatel a návštěvníků Frýdlantu na případnou úpravu náměstí T. G. Masaryka ve Frýdlantu dle předloženého materiálu.

Rada města ukládá starostovi dopracovat materiál a předložit k projednání zastupitelstvu města na jeho nejbližším zasedání.

Rada města po projednání bere na vědomí zprávu pana Jana Hůlka, zástupce EUC, a. s. o možných variantách řešení prádelny v nemocnici Frýdlant s tím, že konkrétní varianta bude předložena městu Frýdlant po jednání představenstva EUC, a. s., které se koná dne 12. 1. 2017.

Rada města po projednání bere na vědomí zprávu o tom, že EUC, a. s. je připraveno dále jednat o nájemní smlouvě s tím, že nevylučuje variantu výpovědi ze strany města Frýdlant, aby se neprodlužovala doba právní nejistoty.

Rada města po projednání bere na vědomí zprávu pana MUDr. Luďka Nečesaného, generálního ředitele Krajské nemocnice Liberec, a. s. o jednání s představiteli EUC, a. s. o možném rámci spolupráce.

Rada města po projednání schvaluje rozpočtové opatření č. 52/2016 dle předložené tabulky ve výši příjmů a výdajů 283.954,00 Kč.

Rada města po projednání souhlasí s návrhem zadání a vyhlášením výběrového řízení na akci „Výměna oken a statické zajištění krovu objektu čp. 74 na náměstí T. G. M, Frýdlant“ dle předloženého materiálu.

Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit směnu pozemku p. č. 4804/2 o výměře 100 m2 a p. č. 4804/3 o výměře 51 m2, vše k. ú. Frýdlant oddělených dle GP z pozemku p. č. 4804, k. ú. Frýdlant (v majetku města) za pozemek p. č. 4806 o výměře 88 m2, k. ú. Frýdlant za cenu 190,- Kč/m2.

Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit převod pozemku p. č. 3411 o výměře  1664 m2, k. ú. Frýdlant za cenu 340,- Kč/m2.

Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit převod pozemku p. č. 518/17 o výměře 4 m2, k. ú. Frýdlant odděleného z p. p. č. 518/4 dle GP č. 2824-206/2016 do vlastnictví firmy World Invest v. o. s., Obecní 23, Otvice za cenu 560,- Kč/m2.

Rada města souhlasí se stavbou a se zřízením služebnosti inženýrské sítě – umístění zemního kabelu NN na pozemku p. č. 1472/25, k. ú. Frýdlant ve prospěch ČEZ Distribuce, a. s., Teplická 874/8, Děčín. Cena bude stanovena dle směrnice města dle skutečného zaměření.

Rada města souhlasí se zřízením služebnosti – umístění dešťové kanalizace na pozemku p. č. 3323, k. ú. Frýdlant ve prospěch Libereckého kraje, U Jezu 642/2a, Liberec. Cena se stanovuje dle směrnice ve výši 31.000,- Kč + DPH.

Rada města po projednání nesouhlasí se záměrem SŽDC s. o. zrušit železniční přejezd P2881 v drážním km 1,722 ve Frýdlantě v ulici Předměstí.

Rada města schvaluje cenovou přílohu pro rok 2017 ke smlouvě o poskytování služeb ze dne 31. 10. 1995 uzavřenou s firmou FCC Česká republika, s. r. o., Ďáblická 791/89, Praha 8.

Rada města souhlasí s uzavřením smlouvy o dodávce tepelné energie na rok 2017 s firmou Teplo Frýdlant s. r. o., Fügnerova 1405, Frýdlant.

Rada města po projednání schvaluje proplacení faktury za nákup kamen do klubovny na rozhledně pro Klub turistů Frýdlant, Údolí 1135, Frýdlant dle předloženého materiálu.

Rada města Frýdlant jmenuje Mgr. Alenu Švejdovou, vedoucí odboru kanceláře úřadu MěÚ Frýdlant, do funkce managera prevence kriminality a pověřuje ji vedením pracovní skupiny prevence kriminality ve městě Frýdlant.

Rada města Frýdlant souhlasí s vypracováním žádosti k Ministerstvu vnitra ČR v r. 2017 na modernizaci a posílení přenosových tras a na jeden kamerový bod o dvou kamerách u OD TESCO. Deklaruje svoji spoluúčast na projektu ve výši 50 % z celkové odhadované částky 700 tis. Kč.

Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit Smlouvu o spolupráci při zajištění dopravní obslužnosti Libereckého kraje na období roku 2017 č. smlouvy OLP/5141/2016 uzavřenou mezi městem Frýdlant a Libereckým krajem, U Jezu 642/2a, 461 80 Liberec dle předloženého materiál.

Rada města po projednání schvaluje pronájem sálu v restauraci Beseda Frýdlant za účelem uspořádání sportovní akce ve dnech 28. 1. 2018 a 29. 1. 2017 pro PWL Vision Nutrition, odpovědná osoba Jan Filo, dle předloženého materiálu.

D) PŘIPOMÍNKY, NÁMĚTY RADY MĚSTA

- Nemocnice Frýdlant s. r. o.

- ošetření stromu v Nerudově ulici – liliovník tulipánokvětý

- sběr oleje – více rozšířit mezi občany

- informace o nově vytvořené běžkařské dráze

- dle nového zákona nebude hořák K2 splňovat ekologickou normu

- reverzní osmóza – udělená výjimka na pitnou vodu

- zimní stadion – recyklování sněhu z ledu

- informace o jednání s panem Karáskem ohledně areálu Slezan Frýdek-Místek

- parkování u Lidlu – hlídané před vánocemi před stálým parkováním

- povinnost připojování se na kanalizaci

- informace o jednání s Mgr. Dunajčíkovou, ředitelkou ZŠ, ZUŠ a MŠ Frýdlant

- informace o plaveckém výcviku pro I. stupeň

- inspekční zpráva ZŠ, ZUŠ a MŠ Frýdlant  

- informace o předání tělocvičny ZŠ Bělíkova 

- informace o předání hasičské věže ve Větrově

- podané žádosti na regeneraci sídliště, SFDI, památníky a cestování dostupné všem  

- informace o výběrových řízeních

- hlasovací zařízení – výzva na dotaci bude vyhlášena na konci letošního roku

- informace k opravě komunikace v ul. Kodešova

- zahradnictví – informace z jednání s Mgr. Dunajčíkovou a Ing. Dvořákovou

- v příštím týdnu se podává žádost o dotaci na přírodovědnou učebnu v ZŠ Husova

26.1.2017 10:10:14 | přečteno 162x | Roman Műller
 

Město Frýdlant

Městský úřad Frýdlant
T. G. Masaryka 37, 464 01  FRÝDLANT

tel.: +420 488 886 111
e-mail: mesto@mu-frydlant.cz
podatelna: podatelna@mu-frydlant.cz
datová schránka: t27bufd

Další kontakty

 
load