ENDEFRRUPLNLSPIT

Informace z 61. zasedání rady města konaného dne 12.12.2016

61. zasedání rady města konaného dne 12. 12. 2016

Rada města po projednání schvaluje jako vítěze výběrového řízení firmu SIZ, s.r.o., se sídlem Velké Hamry 694 na akci „Odkanalizování lokality Hág, Frýdlant – II. etapa“ a ukládá starostovi, aby bylo doručeno uchazečům „Oznámení o výběru nejvhodnější nabídky“ a aby byla podepsána smlouva s vítězným uchazečem.

Rada města po projednání schvaluje vítěze výběrového řízení firmu TOBIS, s.r.o. se sídlem Hejnická 608, Frýdlant 464 01 na akci „Výměna oken v tělocvičně na ZŠ Bělíkova, Frýdlant“ a ukládá starostovi, aby bylo doručeno uchazečům „Oznámení o výběru nejvhodnější nabídky“ a aby byla podepsána smlouva s vítězným uchazečem.

Rada města po projednání schvaluje vítěze výběrového řízení firmu Design 4 – projekty staveb, s.r.o. na akci „Zpracování PD na přírodovědnou učebnu na ZŠ Husova, Frýdlant“ a ukládá starostovi, aby bylo doručeno uchazečům „Oznámení o výběru nejvhodnější nabídky“ a aby byla podepsána smlouva s vítězným uchazečem.

Rada města souhlasí s uzavřením smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti č. OLP/5281/2016 v rámci stavby „Chodník u silnice č. II/291 v ul. Novoměstská, Frýdlant“ – budoucí povinný Liberecký kraj. Celková cena 10.777,50 Kč vč. DPH.

Rada města bere na vědomí uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti v rámci stavby „Chodník u silnice č. II/291 v ul. Novoměstská, Frýdlant“ – budoucí povinný ŘSD. Předpokládaná cena 50.000,- Kč bez DPH.

Rada města po projednání bere na vědomí žádost o výměnu stávajícího osvětlení ve sportovní hale u stadionu Tenisového klubu Frýdlant, Jizerská 4077, Frýdlant.

Rada města po projednání souhlasí s výměnou stávajícího osvětlení ve sportovní hale u stadionu a schvaluje cenovou nabídku společnosti ARCTIA s. r. o. na nákup světel a pověřuje místostarostou města podpisem kupní smlouvy.

Rada města po projednání schvaluje rozpočtové opatření č. 48/2016 dle předložené tabulky ve výši příjmů a výdajů 4.599,00 Kč a doporučuje tento materiál dát na vědomí zastupitelstvu města na jeho nejbližším zasedání.

Rada města po projednání bere na vědomí rozpočtové opatření č. 49/2016 dle předložené tabulky ve výši příjmů a výdajů 1.067.327,54 Kč a doporučuje tento materiál předložit ke schválení zastupitelstvu města na jeho nejbližším zasedání.

Rada města po projednání schvaluje rozpočtové opatření č. 50/2016 dle předložené tabulky ve výši příjmů a výdajů 170.000,00 Kč a doporučuje tento materiál dát na vědomí zastupitelstvu města na jeho nejbližším zasedání.

Rada města po projednání schvaluje rozpočtové opatření č. 51/2016 dle předložené tabulky ve výši příjmů a výdajů 249.547,00 Kč a doporučuje tento materiál dát na vědomí zastupitelstvu města na jeho nejbližším zasedání.

Rada města po projednání souhlasí s uzavřením dodatku č. 1 smlouvy č.149/2015 ze dne 1. 6. 2015 o zápůjčce mezi Městem Frýdlant a Frýdlantskou vodárenskou společností a. s a doporučuje ke schválení zastupitelstvu města na jeho nejbližším zasedání.

Rada po projednání souhlasí se spolufinancováním obnovy vodárenské infrastruktury dle opatření č. 2 tzn. Vodovod a kanalizace - ulice Raisova + OK v ulici Míru/ulice Mezibranská za předpokladu, že FVS a.s. bude realizovat svým nákladem rekonstrukci kanalizací v ulici U Plovárny a část kanalizace v ulici Purkyňova před budovou ZŠ v roce 2018 dle předloženého materiálu

Rada města po projednání schvaluje úpravu plánu činnosti Zastupitelstva a Rady města Frýdlant na I. pololetí dle předloženého materiálu a ukládá starostovi města svolat na 30. ledna 2017 mimořádné jednání rady města.

Rada města vzala na vědomí návrh statutu sociálního fondu a doporučuje jej ke schválení zastupitelstvu města na jeho nejbližším zasedání.

Rada města po projednání schvaluje uzavření smlouvy o zajištění bankovních platebních a souvisejících služeb s Českou spořitelnou, a.s. dle předloženého návrhu a zároveň pověřuje starostu podpisem této smlouvy.

Rada města po projednání schvaluje upravený odpisový plán příspěvkové organizace ZŠ, ZUŠ a MŠ Frýdlant na rok 2016 dle předloženého materiálu. Rada města schvaluje navýšení dotace na provoz o 2033,- Kč na základě tohoto odpisového plánu.

Rada města po projednání souhlasí s výzvou/programem k poskytování dotací z rozpočtu Města Frýdlant na podporu nekomerčních spolků v oblasti:

  • tělovýchova a sport
  • kulturní a vzdělávací činnost
  • zájmové aktivity spojené s využíváním volného času
  • ostatní veřejně prospěšná činnost

dle předloženého materiálu a doporučuje tento materiál předložit ke schválení zastupitelstvu města na jeho nejbližším zasedání.

Rada města souhlasí se zřízením věcného břemene práva chůze a jízdy ve prospěch majitelů objektu čp. 168, ul. Míru, Frýdlant na pozemku p.č. 635/3 a p.č. 637, vše k.ú. Frýdlant a se zřízením služebnosti umístění inženýrských sítí ve prospěch majitelů objektu čp. 168, ul. Míru, Frýdlant na pozemku p.č. 635/3 a p.č. 637, vše k.ú. Frýdlant na dobu neurčitou. Smlouva bude uzavřena po doložení geometrického plánu na náklady žadatelů. Veškeré náklady spojené s vkladem do katastru nemovitostí hradí žadatelé. Cena bude stanovena dle směrnice města.

Rada města souhlasí s pronájmem autokempu ve Frýdlantě v období od 9. 7. 2017 do 14. 7. 2017 do 14 hodin nebo v období od 23. 7. 2017 do 29. 7. 2017 za účelem pořádáním týdenního tábora pro dospělé zaměřeného na psí sporty. Platba týdenního pronájmu se stanovuje ve výši 3.750,- Kč.

Rada města souhlasí s pořádáním trhů na náměstí T. G. Masaryka, Frýdlant panem Chaloupkou,  v roce 2017 dle návrhu. Platba se stanovuje ve výši 58,- Kč/m2 plochy stánku a dle skutečné spotřeby el. energie.

Rada města bere na vědomí výroční zprávu o činnosti Základní školy, Základní umělecké školy a Mateřské školy Frýdlant za školní rok 2015/2016.

Rada města bere na vědomí výroční zprávu o činnosti Základní školy praktické a Základní školy speciální Frýdlant za školní rok 2015/2016.

Rada města po projednání schvaluje přidělení odměn za 2. pololetí r. 2016 Mgr. Věře Dunajčíkové, ředitelce ZŠ, ZUŠ a MŠ Frýdlant dle předloženého materiálu.

Rada města po projednání schvaluje přidělení odměn za 2. pololetí r. 2016 Mgr. Jaroslavě Smolové, ředitelce ZŠ praktické a ZŠ speciální Frýdlant dle předloženého materiálu

Rada města po projednání schvaluje přidělení odměn za 2. pololetí r. 2016 Bc. Ondřejovi Havlínovi, řediteli Školní jídelny Frýdlant dle předloženého materiálu.

Rada města ukládá starostovi do 28. 2. 2017 předložit návrh nových pravidel pro přidělování odměn ředitelů příspěvkových organizací.

Rada města souhlasí se zřízením služebnosti inženýrské sítě vodovodní a kanalizační přípojky na pozemku p.č. 4074/3 a p.č. 2335, vše k.ú. Frýdlant za podmínky celoplošné opravy dotčených pozemků. Žadatel zajistí na svoje náklady geometrický plán skutečného zaměření stavby a hradí veškeré náklady spojené s vkladem do katastru nemovitostí. Cena bude stanovena dle směrnice města.

Rada města bere na vědomí zprávu o nepovoleném umístění schránek na objektu čp. 98, nám. T. G. Masaryka, Frýdlant a ukládá vedoucí odboru majetkosprávního zaslat výzvu majiteli objektu k jejich odstranění v termínu do 15. 1. 2017.

Rada města po projednání schvaluje platový výměr ředitelky Bytového hospodářství Frýdlant s platností od 1. 11. 2016 dle předloženého materiálu.

Rada města ukládá místostarostovi stanovit nový roční výměr prémií a stanovit jmenovité úkoly a pravidla pro odměňování ředitelky Bytového hospodářství Frýdlant.

Rada města doporučuje zastupitelstvu města v souladu s čl. 6, odst. 2 Zakladatelské smlouvy obecně prospěšné společnosti Singltrek pod Smrkem, o. p. s. jmenovat tyto členy správní rady této společnosti:

Ing. Ludvíka Řičáře, dat. nar. 22. května 1965, Mimoňská 46, Liberec XXXV-Karlov pod Ještědem, 460 01 Liberec; Ing. Dana Ramzera, dat. nar. 12. srpna 1969, Spojovací 3229, 464 01 Frýdlant

a v souladu s čl. 8 odst. 6 Zakládací smlouvy obecně prospěšné společnosti Singltrek pod Smrkem, o. p. s. jmenuje tyto členy dozorčí rady této společnosti:

Hanu Němcovou, dat. nar. 15. srpna 1973, Frýdlant, Polní 246, PSČ 464 01; Ing. Jaroslavu Beranovou, dat. nar. 17. listopadu 1959, Dělnická 739, 463 65 Nové Město pod Smrkem; Markétu Horkou, Dis., dat. nar. 10. září 1983, Peklo 3, 464 01 Raspenava.

Den vzniku členství všech členů je 1. 1. 2017.

Rada města po projednání bere na vědomí žádost o výjimku z OZV města Frýdlant č. 3/2012, o stanovení veřejně příslušných míst, na kterých je provozování sázkových her, loterií a jiných podobných her zakázáno dle předloženého materiálu.

Rada města ukládá starostovi tuto žádost předložit k projednání na únorovém jednání zastupitelstva města.

Rada města nedoporučuje zastupitelstvu města schválit žádost o výjimku z OZV města Frýdlant č. 3/2012, o stanovení veřejně příslušných míst, na kterých je provozování sázkových her, loterií a jiných podobných her zakázáno

Rada města vzala na vědomí stručné vyhodnocení Akčního plánu KPMF na rok 2016, souhlasí s návrhem Akčního plánu KPMF na rok 2017 a doporučuje předložit materiál ke schválení zastupitelstvu města na jeho nejbližším zasedání.

Rada města ukládá starostovi města prověřit úřední hodiny Domu dětí a mládeže Frýdlant.

Rada města ukládá starostovi stanovit jmenovité úkoly pro ředitelku Základní školy, Základní umělecké školy a Mateřské školy Frýdlant a prověřit údržbu majetku Základní školy, Základní umělecké školy a Mateřské školy Frýdlant.

D) PŘIPOMÍNKY, NÁMĚTY RADY MĚSTA

- finanční prostředky na rozhlednu budou součástí návrhu rozpočtu na rok 2017

- informace o akcích Základní školy, Základní umělecké školy a Mateřské školy Frýdlant

- informace z kontroly Školní inspekce

- dětské prvky do mateřských škol

- Nemocnice Frýdlant s. r. o. – riziko ukončení činnosti prádelny

- kamionová doprava přes Frýdlant  

- informace z jednání se zástupci společnosti Tesco Frýdlant ohledně nepořádku  v areálu

- informace z jednání na Státním fondu dopravní infrastruktury ČR

- informace o jednání v pátek 16. 12. 2016 na LK ohledně komunikace I/13

- poděkování za spolupráci v roce 2016 a přání příjemných svátků

29.12.2016 11:49:16 | přečteno 353x | Roman Műller
 

Město Frýdlant

Městský úřad Frýdlant
T. G. Masaryka 37, 464 01  FRÝDLANT

tel.: +420 488 886 111
e-mail: mesto@mu-frydlant.cz
podatelna: podatelna@mu-frydlant.cz
datová schránka: t27bufd

Další kontakty

 
load