ENDEFRRUPLNLSPIT

Informace z 59. zasedání rady města konaného dne 28.11.2016

59. zasedání rady města konaného dne 28. 11. 2016

Rada města po projednání schvaluje přidělení bytu v ulici Míru 172, Frýdlant, dle předloženého materiálu.

Rada města po projednání schvaluje přidělení bytu v ulici Školní 1189, Frýdlant slečně Lence Hronové, dle předloženého materiálu.

Rada města bere na vědomí žádost ZŠ, ZUŠ a MŠ Frýdlant a souhlasí s bezplatným pronájmem sálu v restauraci Beseda dle předloženého materiálu.

Rada města po projednání schvaluje zvýšení nájemného na ceny standart za 55,- Kč/m2/měsíc a snížená za 40,- Kč/m2/měsíc v bytech ve vlastnictví Města Frýdlant s platností od 1. 4. 2017, dle předloženého materiálu.

Rada města po projednání ukládá ředitelce BHF prověřit možnost propojení chodeb v objektu č.p. 1124, ulice Fügnerova, Frýdlant, tak aby byl přístupný výtah ze všech částí objektu a objekt se tím stal bezbariérový.

Rada města po projednání schvaluje rozpočtové opatření č. 45/2016 dle předložené tabulky ve výši příjmů a výdajů 526.195,60 Kč. Rada města doporučuje tento materiál dát na vědomí zastupitelstvu města na jeho nejbližším zasedání.

Rada města po projednání schvaluje rozpočtové opatření č. 46/2016 dle předložené tabulky ve výši příjmů a výdajů 580.125,00 Kč. Rada města doporučuje tento materiál dát na vědomí zastupitelstvu města na jeho nejbližším zasedání.

Rada města po projednání bere na vědomí čerpání rozpočtu Města Frýdlant k 31. 10. 2016.

Rada města po projednání souhlasí s návrhem rozpočtového provizoria dle předloženého materiálu.

Rada města po projednání bere na vědomí ukončení ručení za úvěr Frýdlantské vodárenské společnosti a.s. čerpaný od ČSOB, dle předloženého materiálu.

Rada města po projednání schvaluje rozpočtové opatření č. 47/2016 dle předložené tabulky ve výši příjmů a výdajů 335.878,00 Kč. Rada města doporučuje tento materiál dát na vědomí zastupitelstvu města na jeho nejbližším zasedání.

Rada města po projednání bere na vědomí žádost o záštitu a podporu akce „70. výročí založení Gymnázia Frýdlant“, dle předloženého materiálu a doporučuje její přímou podporu v rámci rozpočtu města na rok 2017.

Rada města po projednání schvaluje přidělit byt č. 3 v DPS Novoměstská 1065, Frýdlant dle pravidel o přidělování a užívání bytu v DPS Frýdlant, a to od 1. 1. 2017, dle předloženého materiálu.

Rada města po projednání schvaluje přidělit byt č. 35 v DPS Novoměstská 1065, Frýdlant dle pravidel o přidělování a užívání bytu v DPS Frýdlant, a to od 1. 1. 2017, dle předloženého materiálu.

Rada města po projednání schvaluje návrh Plánu činnosti Zastupitelstva a Rady města Frýdlant na I. pololetí 2017, dle předloženého materiálu.

Rada města po projednání schvaluje vítěze výběrového řízení firmu Sweco Hydroprojekt a.s., se sídlem Táborská 31, 140 16 Praha 4 na akci „DÚR – Frýdlant – opatření na stávajících rozváděcích sítích“, „DÚR – Frýdlant - Dětřichov“, „DÚR – Frýdlant - Bulovka“ a ukládá starostovi, aby bylo doručeno uchazečům „Oznámení o výběru nejvhodnější nabídky“ a aby byla podepsána smlouva s vítězným uchazečem.

Rada města souhlasí s vyhlášením výběrového řízení a souhlasí s návrhem zadání výběrového řízení na revitalizaci zeleně v rámci projektu„Paměť v krajině Trojzemí“.

Rada města souhlasí s vyhlášením záměru na prodej části pozemku p.č. 900/1 o výměře 169 m2, k.ú. Albrechtice u Frýdlantu po doložení znaleckého posudku na tržní ocenění.

Rada města souhlasí s vyhlášením záměru směnit pozemky p.č. 4804/2 o výměře 100 m2 a p.č. 4804/3 o výměře 51 m2, vše k.ú. Frýdlant oddělených dle GP z pozemku p.č. 4804, k.ú. Frýdlant (v majetku města) za pozemek p.č. 4806 o výměře 88 m2, k.ú. Frýdlant za cenu 190,- Kč/m2. Pozemek se nachází v Údolí, Frýdlant.

Rada města souhlasí s vyhlášením záměru na směnu pozemků: části p.č. 486 o výměře 34 m2, p.č. 763 o výměře 631 m2, p.č. 254 o výměře cca 200 m2, vše k.ú. Albrechtice u Frýdlantu v majetku žadatele za pozemek města p.č. 908/3 o výměře 1906 m2 (odděleného z p.č. 908/1)  a p.č. 900/3 o výměře 253 m2 (odděleného z p.č. 900/1), vše k.ú. Albrechtice u Frýdlantu na základě znaleckého posudku na tržní ocenění. Pozemky se na nacházejí v Albrechticích u Frýdlantu.

Rada města po projednání odvolává na základě návrhu tajemnice městského úřadu Frýdlant Ing. Veroniky Bubeníčkové z funkce vedoucí Odboru sociálních věcí Bc. Lucii Rezlerovou z důvodu hrubého porušení pracovní kázně.

Rada města bere na vědomí zprávu pana Kopeckého ohledně stavby objektu v ulici Míru v městské památkové zóně.

Rada města ukládá starostovi prověřit celý spis týkající se stavby pana Jaroslava Kopeckého v ulici Míru.

Rada města schválila užívání soukromého osobního automobilu paní Soně Šlejtrové k potřebám Bytového hospodářství Frýdlant z důvodu nezaviněné havárie služebního vozu BHF.

Rada města schválila záměr nákupu šesti jízdních kol na dopravní hřiště u Tenisového areálu ve Frýdlantu v ceně do 40.000,- Kč pro dopravní hřiště Frýdlant od pana Evžena Cirkla, dle předloženého materiálu.

- hlasovací zařízení, zanést do rozpočtu 2017

- poptávkové řízení do 300.000,- Kč – avíza

- Národní památkový ústav, přidělený pracovník Mgr. Freiwillig

- rekonstrukce ul. Lužická, Bicross, vyčíslení

- Teplo Frýdlant s.r.o., poptávka po novém auditorovi

- výběrové řízení na tablety

- havárie osobního automobilu ve vlastnictví Bytového hospodářství Frýdlant

- zóna 30 km/h pro vozidla nad 12 tun ve městě Frýdlant

- projekt – ulice Kodešova

- bezbariérový nájezd na chodník, ulice Vrchlického

- rozsvícení vánočního stromu, hezká výzdoba i strom na náměstí

- vánoční výzdoba v přilehlých ulicích k náměstí

- světelné zvýraznění ostrůvku

- ulice Hejnická, nové sloupy veřejného osvětlení, kabely na budovách

- objekt pana Urbana v ulici Husova

- parkování ulice Děkanská

- workoutové hřiště

- stav kanalizací, kontrolní pochůzka dne 30. 11. 2016 s FVS, a.s.

- ulice Vrchlického – zničená kvůli rekonstrukci železnice, úkol pro místostarostu

- podchod na Větrově bude uzavřen až do jara

- rozsvícení stromu, povedená akce 

23.12.2016 11:00:34 | přečteno 291x | Roman Műller
 

Město Frýdlant

Městský úřad Frýdlant
T. G. Masaryka 37, 464 01  FRÝDLANT

tel.: +420 488 886 111
e-mail: mesto@mu-frydlant.cz
podatelna: podatelna@mu-frydlant.cz
datová schránka: t27bufd

Další kontakty

 
load