ENDEFRRUPLNLSPIT

Informace z 58. zasedání rady města konaného dne 14.11.2016

58. zasedání rady města konaného dne 14. 11. 2016

Rada města po projednání bere na vědomí položkový rozpočet na rekonstrukci bytu v ul. Míru čp. 630, Frýdlant dle předloženého materiálu.

Rada města po projednání schvaluje změnu pravidel pro přidělování a užívaní bytů v domech s pečovatelskou službou Frýdlant s účinností od 1. 1. 2017 dle předloženého materiálu.

Rada města po projednání schvaluje zvýšení nájmu v bytech v Domě s pečovatelskou služba, Novoměstská 1065, Frýdlant na 35,-Kč za m2/měsíc.

Rada města po projednání bere na vědomí zpracovanou studii řešení rozsahu přírodovědné učebny na ZŠ Husova z 10/2016 dle požadavku učitelů a ředitelky základní školy dle předloženého materiálu.

Rada města ukládá starostovi a vedoucí investičního oddělení připravit zadání veřejné zakázky na pořízení projektové dokumentace k realizaci akce „Přírodovědná učebna – ZŠ Husova, Frýdlant“ dle zpracované studie.

Rada města žádá do zadávací dokumentace doplnit oddělení přístupového chodníku pro pěší z ul. Husova k parkovišti u bočního vchodu ZŠ Husova a doplnit stanovisko projektanta s ohledem na závěr diagnostiky. A zajistit odpovídající podklady pro měření  sanaci zdí v budoucí přírodovědné učebně.

Rada města bere na vědomí zpracovanou studii řešení parkování na p. p. č. 634, k. ú. Frýdlant dle požadavku vlastníka pozemku a dle požadavků dotačního orgánu v rámci podané žádosti na využití objektu č.p. 1407 do IROP.

Rada města bere na vědomí, že projekt parkoviště bude realizován pouze za předpokladu, že Město Frýdlant obdrží dotaci na rekonstrukci objektu č.p. 1407 v ulici Míru, Frýdlant.

Rada města souhlasí s rozšířením stavebních prací v rámci akce „Rekonstrukce tělocvičny na ZŠ Bělíkova, Frýdlant“ o dřevěné obložení stěn v tělocvičně dle zpracované projektové dokumentace.

Rada města souhlasí s předloženou cenovou nabídkou firmy TOBIS, s.r.o. a ukládá starostovi, aby byl podepsán dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo s tímto dodavatelem.

Rada města schvaluje doplnění zadání nabídkového řízení na akci „Výměna oken v tělocvičně na ZŠ Bělíkova, Frýdlant“ s tím, že se připouští 5-komorový profil oken a ukládá vedoucí investičního oddělení znovu oslovit společnosti s nabídkovým řízením na akci „Výměna oken v tělocvičně na ZŠ Bělíkova, Frýdlant“.

Rada města bere na vědomí zprávu o stavu snížení a rozšíření prací v rámci akce „Frýdlant, revitalizace uličního prostoru v ul. Bělíkova, Frýdlant“. Rada města souhlasí s jejich rozsahem a s navrženými nabídkovými rozpočty od hlavního dodavatele společnosti Silkom, spol. s r.o. v jednotkových cenách dle podmínek smlouvy o dílo.

Rada města investičnímu oddělení ukládá připravit k podpisu dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo ve spolupráci se společností Silkom, s.r.o. s celkovou cenou -90.551,63 Kč bez DPH.

Rada města bere na vědomí a schvaluje záměr přemístění autobusové zastávky z ul. Bělíkova do lokality Hág.

Rada města bere na vědomí zprávu o stavu snížení a rozšíření prací v rámci rekonstrukce ulice Lužická a V Úvoze ve Frýdlantu.

Rada města souhlasí s jejich rozsahem a s navrženými nabídkovými rozpočty od hlavního dodavatele VHS, spol. s r. o. v jednotkových cenách dle podmínek smlouvy o dílo včetně prodloužení termínu díla.

Rada města starostovi a investičnímu oddělení ukládá připravit k podpisu dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo ve spolupráci s FVS, a.s.

Rada města bere na vědomí ústní informaci Ing. Dlouhého o postupu prací na křižovatce v ul. V Úvoze a ul. Husova, Frýdlant v rámci akci „Rekonstrukce ulice Lužická a V Úvoze ve Frýdlantu“.

Rada města souhlasí s návrhem zadání a vyhlášením výběrového řízení na „Zpracování projektové dokumentace na přírodovědnou učebnu na ZŠ Husova, Frýdlant“ dle předloženého materiálu.

Rada města souhlasí s návrhem zadání a vyhlášením výběrového řízení na rekonstrukci Křížové cesty v rámci projektu „Paměť v krajině Trojzemí“ dle předloženého materiálu.

Rada města souhlasí s návrhem zadání a vyhlášením výběrového řízení na rekonstrukci lesní cesty v rámci projektu „Společně objevujeme přírodu a historii na naučných stezkách Frýdlantu a Lubaně“ dle předloženého materiálu.

Rada města po projednání schvaluje novelizaci č. 4 Směrnice Zásady pro zadávání veřejných zakázek městem Frýdlant a jím zřízenými příspěvkovými organizacemi dle předloženého materiálu.

Rada města po projednání schvaluje předložení žádosti o dotaci na Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR z Programu 133510 na akci s názvem „Rekonstrukce atletického areálu na p. p. č. 864, k. ú. Frýdlant“ dle předloženého materiálu.

Rada města ukládá starostovi a investičnímu oddělení projednat reálná zadání I. a II. etapy projektové dokumentace na akci „Rekonstrukce atletického areálu na p. p. č. 864, k. ú Frýdlant“.

Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit převod pozemků p. č. 4769 o výměře

558 m2 a p. č. 4772 o výměře 146 m2, vše k. ú. Frýdlant za cenu 400,- Kč/m2. Pozemky na nacházejí v Údolí, Frýdlant.

Rada města souhlasí vyhlášením záměru na prodej pozemku p. č. 518/17 o výměře 4 m2, k. ú. Frýdlant odděleného z p. p. č. 518/4 dle GP č. 2824-206/2016 za cenu 560,- Kč/m2.

Rada města souhlasí s vyhlášením záměru na prodej pozemku p. č. 200 o výměře 616 m2, k. ú. Albrechtice u Frýdlantu. Pozemek se na nachází v Albrechticích u Frýdlantu.

Rada města souhlasí s vyhlášením záměru na prodej pozemku p. č. 3411 o výměře 1664 m2, k. ú. Frýdlant za cenu 340,- Kč/m2. Pozemek se na nachází Na Hágu, Frýdlant.

Rada města souhlasí se stavbou a se zřízením služebnosti inženýrské sítě vodovodní a kanalizační přípojky na pozemku p. č. 2516/1, k. ú. Frýdlant. Cena se stanovuje ve výši 500,- Kč/případ + DPH. Žadatelka zajistí na své náklady vyhotovení geometrického plánu skutečného zaměření stavby a nese veškeré náklady spojené s vkladem do katastru nemovitostí.

Rada města souhlasí se stavbou a se zřízením služebnosti inženýrské sítě vodovodní přípojky na pozemku p. č. 3255, k. ú. Frýdlant. Cena za zřízení služebnosti bude stanovena dle geometrického plánu pořízeného na náklady žadatelů. Žadatelé nesou veškeré náklady spojené s vkladem do katastru nemovitostí.

Rada města souhlasí se stavbou a se zřízením služebnosti inženýrské sítě vodovodní přípojky na pozemku p. č. 1769, k.ú. Frýdlant. Cena se stanovuje ve výši 175,- Kč/případ + DPH. Žadatelé předloží geometrický plán skutečného zaměření stavby, který pořídí na vlastní náklady a hradí veškeré náklady spojené s vkladem do katastru nemovitostí.

Rada města po projednání neschvaluje vítěze nabídkového řízení společnost Coprosys-LVI s. r. o., Hanychovská 169/43, Liberec na dodání 10 tabletů a výukových programů dle předloženého materiálu a ukládá ředitelce Základní školy, Základní umělecké školy a Mateřské školy, Frýdlant, příspěvková organizace zadat nabídkové řízení znovu.

Rada města po projednání souhlasí s udělením výjimky z nejvyššího počtu dětí (24) navýšením o 4 děti na třídu mateřské školy dle předloženého materiálu.

Rada města po projednání bere na vědomí informace o havarijním stavu praček PAC 120 a PAC 90 v prádelně nemocnice Frýdlant dle předloženého materiálu.

Rada města ukládá starostovi odpovědět Nemocnici Frýdlant s. r. o., že se jedná o majetek dle nájemní smlouvy, který musí řádně opravovat.

Rada města po projednání bere na vědomí žádost MUDr. Lukáše Kohoutka, primáře chirurgického oddělení Nemocnice Frýdlant s. r. o. o záštitu nad akcí X. sjezd mladých chirurgů dne 8. 12. 2016 a akci nemá zájem zaštítit.

Rada města po projednání bere na vědomí návrh Plánu činnosti Zastupitelstva a Rady města Frýdlant na I. pololetí 2017 dle předloženého materiálu.

Rada města po projednání schvaluje Dohodu o péči o Lesopark Střelnice uzavřenou mezi městem Frýdlant a Lesy České republiky, s. p., Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové dle předloženého materiálu a pověřuje starostu podpisem dohody.

Rada města po projednání schvaluje vítěze výběrového řízení firmu S. A.W. Consulting, Prašná 2824, Varnsdorf na akci „Zpracování projektové dokumentace na rekonstrukci mostu M09- most u ZŠ Purkyňova, Frýdlant“ a ukládá starostovi, aby bylo doručeno uchazečům „Oznámení o výběru nevhodnější nabídky“ a aby byla podepsána smlouva s vítězným uchazečem.

Rada města po projednání bere na vědomí návrh rozpočtového provizoria na rok 2017 dle předloženého materiálu.

23.12.2016 10:59:53 | přečteno 269x | Roman Műller
 

Město Frýdlant

Městský úřad Frýdlant
T. G. Masaryka 37, 464 01  FRÝDLANT

tel.: +420 488 886 111
e-mail: mesto@mu-frydlant.cz
podatelna: podatelna@mu-frydlant.cz
datová schránka: t27bufd

Další kontakty

 
load