ENDEFRRUPLNLSPIT

Informace z 57. zasedání rady města konaného dne 31.10.2016

57. zasedání rady města konaného dne 31. 10. 2016

Rada města po projednání souhlasí s návrhem vzhledu orientačního a informačního systému na budovách MěÚ Frýdlant dle předloženého materiálu.

Rada města po projednání souhlasí s poskytnutím sálu v restauraci Beseda Frýdlant dne 5. 11. 2016 k uspořádání konference „V příběhu je síla“ pořádanou MAP Frýdlantsko, Děkanská 74, Frýdlant dle předloženého materiálu.

Rada města po projednání souhlasí s bezplatným poskytnutím sálu v restauraci Beseda Frýdlant dne 26. 11. 2016 k uspořádání 6. ročníku Turnaje o Pohár starosty města Frýdlantu pořádaného ST Frýdlant, Větrná 3287, Frýdlant dle předloženého materiálu za podmínky umístění banneru „Tuto akci podporuje Město Frýdlant“.

Rada města po projednání souhlasí s poskytnutím sálu v restauraci Beseda Frýdlant dne 25. 2. 2017 k uspořádání tradičního plesu oddílu ledního hokeje pořádaného HC Frýdlant, Fügnerova 1398, Frýdlant dle předloženého materiálu.

Rada města po projednání schvaluje rozpočtové opatření č. 42/2016 dle předložené tabulky ve výši příjmů a výdajů 140.126,00 Kč a doporučuje tento materiál dát na vědomí zastupitelstvu města na jeho nejbližším zasedání.

Rada města po projednání bere na vědomí čerpání běžného a kapitálového rozpočtu k 30. 9. 2016 dle předloženého materiálu.

Rada města po projednání schvaluje rozpočtové opatření č. 43/2016 dle předložené tabulky ve výši příjmů a výdajů 498.988,00 Kč a doporučuje tento materiál dát na vědomí zastupitelstvu města na jeho nejbližším zasedání.

Rada města po projednání bere na vědomí rozpočtové opatření č. 44/2016 dle předložené tabulky ve výši příjmů a výdajů 919.010,88 Kč a doporučuje tento materiál předložit ke schválení zastupitelstvu města na jeho nejbližším zasedání.

Rada města souhlasí s uzavřením smlouvy o zřízení služebnosti inženýrské sítě kanalizační, vodovodní a plynové přípojky na pozemku p. č. 633 a p. č. 634, vše k. ú. Frýdlant s firmou L-Consult, Chrastavská 263/8, Liberec II – Nové Město. Cena bude stanovena dohodou.

Rada města po projednání souhlasí se zřízením vyhrazeného parkovacího stání pro držitele průkazky ZTP/P na parkovišti u ZŠ Bělíkova, varianta 3 předloženého materiálu.

Rada města schvaluje řešení za podmínky uhrazení veškerých finančních nákladů spojených se zřízením tohoto místa žadatelem.

Rada města nesouhlasí s vyhlášením záměru na prodej části pozemku p. č. 900/1 o výměře 169 m2, k. ú. Albrechtice u Frýdlantu.

Rada města souhlasí s vyhlášením záměru na pronájem části pozemku p. č. 900/1 o výměře 169 m2, k. ú. Albrechtice u Frýdlantu.

Rada města souhlasí s prodloužením nájemní smlouvy na pronájem prostor sloužících k podnikání (lékařská ordinace, čekárna) o výměře 81,26 m2 v objektu čp. 1124, ul. Fügnerova, Frýdlant na pozemku p. č. 1057, k. ú. Frýdlant s MUDr. Zdeňkem Kopalem do 30. 11. 2016 za stejných podmínek.

Rada města souhlasí s uzavřením nájemní smlouvy na pronájem prostor sloužících k podnikání (lékařská ordinace, čekárna) o výměře 81,26 m2 v objektu čp. 1124, ul. Fügnerova, Frýdlant na pozemku p. č. 1057, k. ú. Frýdlant s MUDr. Zdeňkem Kopalem na dobu určitou 5 let od 1. 12. 2016. Nájemné se stanovuje ve výši 500,- Kč/m2/rok.

Rada města souhlasí s vyhlášením záměru na prodej části pozemku p. č. 227 o výměře cca 75 m2 a části p. p. č. 224 o výměře cca 60 m2, vše k. ú. Frýdlant po doložení znaleckého posudku na tržní ocenění. Pozemky se nacházejí u ZŠ Husova, Frýdlant.

Rada města souhlasí se zřízením služebnosti umístění stavby vsakovací šachty na pozemcích p. č. 2735/2, p. č. 2735/3 a p. č. 2733/4, vše k. ú. Frýdlant. Cena se stanovuje ve výši 100,- Kč/m2 + DPH. Žadatelé předloží geometrický plán skutečného zaměření stavby, který pořídí na vlastní náklady a hradí veškeré náklady spojené s vkladem do katastru nemovitostí.

Rada města souhlasí se stavbou a se zřízením služebnosti inženýrské sítě přípojky NN na pozemku p. č. 1480/1, k. ú. Frýdlant ve prospěch ČEZ Distribuce, a.s., Teplická 874/8, Děčín. Cena se stanovuje ve výši 25,- Kč/bm + DPH. Termín splnění do 15. 11. 2016.

Rada města bere na vědomí vyjádření pana Dvořáka k odstoupení od koupě pozemků p. č. 264/3 a části p. č. 263/1, vše k. ú. Albrechtice u Frýdlantu. 

Rada města revokuje usnesení č. 1221/2016 ze dne 3. 10. 2016.

Rada města bere na vědomí zprávu o posouzení stavu hrobek rodiny Gastringů a Dresslerů na hřbitově Frýdlant dle předloženého materiálu.

Rada města schvaluje zařazení mimořádného bodu č. 2 - Žádost o pronájem plochy na náměstí T. G. Masaryka, Frýdlant a č. 3 - Žádost o souhlas s umístěním reklamy na budově čp. 475, ul. Nádražní, Frýdlant do programu jednání rady města.

Rada města bere na vědomí žádost SDH Heřmanice a souhlasí s pořádáním soutěže mladých hasičů na náměstí T. G. Masaryka ve Frýdlantě dne 19. 11. 2016.

Rada města po projednání bere na vědomí žádost ČSAD Liberec, a. s., České mládeže 594/33, Liberec a nesouhlasí s umístěním reklamy na budovu čp. 475, ul. Nádražní, Frýdlant.

Rada města pověřuje starostu města jednáním s ČSAD Liberec, a. s.  o možnostech umístění reklamy na autobusovém nádraží Frýdlant. Termín splnění do 19. 11. 2016.

Rada města po projednání bere na vědomí zprávu o výkonu agendy státní památkové péče na MěÚ Frýdlant dle předloženého materiálu a ukládá tajemnici předložit odložený materiál ke zřízení funkce městského architekta.

D) PŘIPOMÍNKY, NÁMĚTY RADY MĚSTA

- navrhnout 5 lokalit pro architektonické zpracování – dodání do 7. 11. 2016

- „drogové doupě“ ve Slunečnici v ul. Děkanská, Frýdlant

- informace o prodloužení uzavírky železničního mostu v ul. Žitavská, Frýdlant  

- návrh na světelnou křižovatku u „Penny“ nebo alespoň pro chodce

- dům pana Urbana v ul. Husova, odkanalizování

- informace k nákladní automobilové dopravě

- informace o výsadbě akátů v ul. Komenského, Frýdlant

- informace o položení povrchu komunikace v ul. Fibichova, Frýdlant

- výstup z ankety ohledně náměstí T. G. Masaryka – prezentace na jednání rady města

- základní školství ve Frýdlantu

- informace o projíždění vozidel v protisměru v ul. Vrchlického, Frýdlant – uzavření železničního přejezdu v ul. Žitavská, Frýdlant

- informace o vývoji akce „Rekonstrukce komunikace ul. Lužická a V Úvoze“ – problém kanalizace v ul. Hálkova

- ul. Liliová – problém s kanalizační přípojkou a přípojkou vody

- informace o prolínání se akcí Výstavba metropolitní sítě FDLnet a Rekonstrukce komunikace ul. Lužická a V Úvoze

- parkovací místa v ul. Bělíkova, Frýdlant pro cca 7 automobilů  

- informace o překopu v ul. Husova, Frýdlant

23.12.2016 10:58:37 | přečteno 304x | Roman Műller
 

Město Frýdlant

Městský úřad Frýdlant
T. G. Masaryka 37, 464 01  FRÝDLANT

tel.: +420 488 886 111
e-mail: mesto@mu-frydlant.cz
podatelna: podatelna@mu-frydlant.cz
datová schránka: t27bufd

Další kontakty

 
load