ENDEFRRUPLNLSPIT

Informace z 56. zasedání rady města konaného dne 17.10.2016

56. zasedání rady města konaného dne 17. 10. 2016

Rada města schvaluje program 17. zasedání zastupitelstva města konaného dne 19. 10. 2016.

Rada města po projednání bere na vědomí Zprávu o zahájení činnosti školy ZŠP a ZŠŠ Frýdlant ve školním roce 2016/2017 přednesenou ředitelkou Mgr. Smolovou dle předloženého materiálu.  

Rada města po projednání souhlasí s projektem „Šablony pro MŠ a ZŠ I“ z Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání pro Základní školu praktickou a Základní školu speciální a pověřuje ředitelku Mgr. Smolovou podáním žádosti o dotaci.

Rada města bere na vědomí žádost pana Havla, předsedy Slovanu Frýdlant oddíl kopané a souhlasí s pronájmem sálu v restauraci Beseda dne 19. 11. 2016 na akci „Oldies party“.

Rada města souhlasí s ukončením Smlouvy 14-99-K151-1 o ročních hlavních kontrolách

dětských hřišť uzavřené s firmou Tomovy parky-servis s.r.o., Jeronýmova 557, Turnov

dohodou s účinností dnem podpisu Dohody o ukončení smlouvy.

Rada města souhlasí s uzavřením nové Smlouvy o ročních hlavních kontrolách dětských hřišť

s firmou Hřiště hrou s.r.o., Sobotecká 810, Turnov dle návrhu za podmínky doložení certifikátu na provádění revizí dětských hřišť.

Rada města souhlasí s vyhlášením záměru na pronájem prostor sloužících k podnikání (lékařská ordinace, čekárna) o výměře 81,26 m2 v objektu čp. 1124, ul. Fügnerova, Frýdlant na pozemku p.č. 1057, k.ú. Frýdlant.

Rada města souhlasí s vyhlášením záměru na prodej stavebních pozemků p.č. 4769 o výměře 558 m2 a p.č. 4772 o výměře 146 m2, vše k.ú. Frýdlant za cenu 400,- Kč/m2. Pozemky se nacházejí v Údolí, Frýdlant.

Rada města bere na vědomí plán oprav a investic na rok 2017 na ČOV Frýdlant předloženým jejím provozovatelem Frýdlantskou vodárenskou společnosti, a.s,, Zahradní 768, Frýdlant dle předloženého materiálu.

Rada města schvaluje Plán inventur na rok 2016 k zajištění jednotného postupu provádění inventarizace majetku města.

Rada města souhlasí s uzavřením budoucí nájemní smlouvy na pronájem pozemků p.č. 634 a části p.č. 633, vše k.ú. Frýdlant mezi Městem Frýdlant a firmou L-Consult, s.r.o. Chrastavská 263/8, Liberec dle předloženého návrhu.

Rada města po projednání souhlasí s podáním výpovědi z nájmu pozemku p.č. 941/5, k.ú. Frýdlant nájemci.

Rada města po projednání doporučuje zastupitelstvu města schválit Smlouvu o spolupráci při zajištění dopravní obslužnosti Libereckého kraje na období od roku 2017 do roku 2019 číslo smlouvy OLP/3992/2016 uzavřenou mezi městem Frýdlant a Libereckým krajem, U Jezu 642/2a, 46180 Liberec dle předloženého materiálu.

Rada města po projednání bere na vědomí dopis hejtmana Libereckého kraje k zajištění akutní lůžkové péče na Frýdlantsku dle předloženého materiálu.

Rada města bere na vědomí termín schůzky Ing. Dana Ramzera a Jana Hůlky, ředitele GA a PR EUC ohledně Nájemní smlouvy mezi Nemocnicí Frýdlant s.r.o. a Městem Frýdlant.

Rada města po projednání schvaluje jako vítěze poptávkového řízení společnost ContiTrade Services s.r.o., Americká 240/73A, 460 07 Liberec na nákup pneumatik na automobil Renault CAS 24 dle předloženého materiálu a pověřuje starostu podpisem smlouvy o dodání zboží.

Rada města po projednání schvaluje rozpočtové opatření č. 38/2016 dle předložené tabulky ve výši příjmů a výdajů 44.220,00 Kč. Rada města doporučuje tento materiál dát na vědomí zastupitelstvu města na jeho nejbližším zasedání.

Rada města po projednání schvaluje rozpočtové opatření č. 39/2016 dle předložené tabulky ve výši příjmů a výdajů 463.975,00 Kč. Rada města doporučuje tento materiál dát na vědomí zastupitelstvu města na jeho nejbližším zasedání.

Rada města po projednání bere na vědomí rozpočtové opatření č. 40/2016 dle předložené tabulky ve výši příjmů 135.407,00 Kč a výdajů 106.000,00 Kč. Rozdíl mezi příjmy a výdaji (financování) ve výši 29.470,00 Kč bude převeden do zůstatku účtu.

Rada města doporučuje tento materiál předložit ke schválení zastupitelstvu města na jeho nejbližším zasedání.

Rada města po projednání schvaluje rozpočtové opatření č. 41/2016 dle předložené tabulky ve výši příjmů a výdajů 300.000,00 Kč. Rada města doporučuje tento materiál dát na vědomí zastupitelstvu města na jeho nejbližším zasedání.

Rada města po projednání schvaluje výši nájemného pro organizaci - Školní jídelna, Frýdlant, okres Liberec, příspěvková organizace na rok 2016 dle předloženého materiálu.

Rada města po projednání souhlasí s uzavřením veřejnoprávní smlouvy a poskytnutím dotace organizaci Tělovýchovná jednota SLOVAN Frýdlant, z.s. dle předložené žádosti.

Rada města doporučuje tento materiál předložit ke schválení zastupitelstvu města na jeho nejbližším zasedání.

Rada města bere na vědomí ústní zprávu o organizaci lyžařských výcviků, školních výletů a škol v přírodě v příspěvkové organizaci Základní škola, Základní umělecká škola a Mateřská škola, Frýdlant, okres Liberec.

Rada města ukládá ředitelce Mgr. Věře Dunajčíkové a starostovi Ing. Danu Ramzerovi připravit organizační a finanční plán povinných školních aktivit ve školním roce 2016/2017 s výhledem na školní rok 2017/2018.

Rada města po projednání bere na vědomí zprávu „Vzhled nového informačního systému na budovách MěÚ“ a ukládá vedoucí OKU Mgr. Aleně Švejdové předložit finální variantu, kterou vybere pracovní skupina ve složení Regina Loudová, Mgr. Lucie Dušánková, MUDr. Roksolana Sobotová, Ing. Veronika Bubeníčková a Mgr. Alena Švejdová, kterou předloží na příštím zasedání rady města.

Rada města souhlasí s návrhem zadání výběrového řízení na zpracování PD v rámci projektů „DUR – Frýdlant-Bulovka“, „DUR-Frýdlant-Dětřichov“, „DUR – Frýdlant – opatření na stávajících rozváděcích sítích“.

Rada města souhlasí, po schválení „Smlouvy o spolupráci v rámci projektu „DUR – Frýdlant-Bulovka“, „DUR-Frýdlant-Dětřichov“, „DUR – Frýdlant – opatření na stávajících rozváděcích sítích“ zastupitelstvem města Frýdlant, s vyhlášením výběrového řízení.

Rada města po projednání doplňuje do hodnotící komise Ing. Petra Berana (náhradník Jiří Stodůlka), Tomáše Cýruse (náhradník Romana Šidlová) a Daniela Kopeckého (náhradník Vladimír Stříbrný).

Rada města po projednání schvaluje vítěze výběrového řízení EUROVIA CS, a.s., se sídlem ulice Národní 138/10, 110 00 Praha 1 – Nové Město na akci „Rekonstrukce ulice Lužická, Frýdlant – Bicrossový areál, ul. Strmá, Frýdlant“ a ukládá starostovi, aby bylo doručeno uchazečům „Oznámení o výběru nejvhodnější nabídky“, vyloučenému uchazeči „Oznámení o vyloučení“ a aby byla podepsána smlouva s vítězným uchazečem.

Rada města bere na vědomí kontrolní zjištění Investičního oddělení Městského úřadu Frýdlant a TDI investora stavby v souvislosti s hodnocením a administrací výsledků komise pro posouzení nabídek na akci „Kompletní oprava a rekonstrukce sociálního zařízení objektu ZŠ Husova, Frýdlant“

Rada města na základě kontrolního zjištění podle předloženého materiálu revokuje usnesení Rady města Frýdlant č. 861/2016 ze dne 4. dubna 2016.

Rada města na základě revokace usnesení Rady města Frýdlant č. 861/2016 schvaluje podle předloženého materiálu jako vítěze výběrového řízení na veřejnou zakázku „Kompletní oprava a rekonstrukce sociálního zařízení objektu ZŠ Husova, Frýdlant“ firmu Liebscher & Pohl, spol. s r.o., se sídlem Oblouková 252, Stráž nad Nisou 463 03 a schvaluje pořadí dalších uchazečů podle předloženého materiálu.

Rada města schvaluje, na základě kontrolního zjištění, smlouvu o dílo s vítězným uchazečem firmu Liebscher & Pohl, spol. s r.o., se sídlem Oblouková 252, Stráž nad Nisou 463 03 v předloženém znění a pověřuje starostu jejím podpisem.

Rada města po projednání schvaluje podání žádosti o dotaci na akci „RS – Frýdlant, sídliště U Nemocnice – I. etapa“ do podprogramu Regenerace sídlišť na rok 2017, včetně finanční spoluúčasti města ve výší 30%.

Rada města po projednání schvaluje dokument „Projekt regenerace panelového sídliště U Nemocnice – Frýdlant“, včetně stanovení etap zadání jednotlivých úprav.

Rada města souhlasí s vyhlášením výběrového řízení a s návrhem zadávacích podmínek v rámci výběrového řízení na „Výměna oken v tělocvičně na ZŠ Bělíkova, Frýdlant“.

Rada města po projednání bere na vědomí rozšíření zakázky „ Rekonstrukce tělocvičny na ZŠ Bělíkova“ o opravu vnitřního obložení v tělocvičně. Rada města ukládá vedoucí IO zajistit poptávku u firmy TOBIS s.r.o.

Rada města po projednání souhlasí s obsahem smlouvy z Fondu mikroprojektů v Euroregionu Nisa realizovaného v rámci programu Interrreg V-A Česká republika – Polsko 2014-2020 na realizaci akce „Společně objevujeme přírodu a historii na naučných stezkách Frýdlantu a Lubaně“ a pověřuje starostu jejím podpisem.

Rada města po projednání bere na vědomí a souhlasí s obsahem smlouvy o poskytnutí dotace na realizaci projektu „Paměť v krajině Trojmezí“ v rámci Programu spolupráce Česká republika – Svobodný stát Sasko 2014-2020.

Rada města ukládá tajemnici podat informace k agendě památkové péče ohledně novostavby na p.č. 593/6 a 593/7 k.ú. Frýdlant.

D) PŘIPOMÍNKY, NÁMĚTY RADY MĚSTA

- rekonstrukce oken v DPS, špatný stav

- rekonstrukce ulice Lužická, termín dokončení

- rekonstrukce ulice Bělíkova, parkování pro invalidy

- reklamace zábradlí na nábřeží

- most v ulici Purkyňova, ulice Havlíčkova projekt

- pokuta pan Kopecký, informace

- majetkové vyrovnání v horní části ulice V Úvoze

- úklid u OD Tesco

- informace k problematice školství ve Frýdlantu

- parkování před objektem trafiky, ulice Bělíkova,

9.11.2016 11:35:50 | přečteno 334x | Roman Műller
 

Město Frýdlant

Městský úřad Frýdlant
T. G. Masaryka 37, 464 01  FRÝDLANT

tel.: +420 488 886 111
e-mail: mesto@mu-frydlant.cz
podatelna: podatelna@mu-frydlant.cz
datová schránka: t27bufd

Další kontakty

 
load