ENDEFRRUPLNLSPIT

Informace z 55. zasedání rady města konaného dne 3.10.2016

55. zasedání rady města konaného dne 3. 10. 2016

Rada města po projednání souhlasí s čerpáním prostředků z investičního fondu školy na nákup elektrického sporáku do MŠ Bělíkova ve výši 70. 168,- Kč.

Rada města po projednání souhlasí s výběrem dodavatele elektrického sporáku s horkovzdušnou troubou pro MŠ Bělíkova, firmu Miroslav Málek, Zelené Údolí 1024, Liberec VI-Rochlice dle předloženého materiálu.

Rada města bere na vědomí žádost ZŠ, ZUŠ a MŠ Frýdlant, okres Liberec o souhlas zřizovatele s přijetím účelově určeného finančního daru od WOMEN FOR WOMEN, o. p. s. v rámci projektu obědy pro děti a souhlasí s poskytnutím finančního daru Základní škole, Základní umělecké škole a Mateřské škole, Frýdlant, okres Liberec od WOMEN FOR WOMEN, o. p. s., dle předloženého materiálu.

Rada města po projednání přiděluje byt o velikosti 1+0 v ulici U Nemocnice 1244, Frýdlant a pověřuje ředitelku BHF k sepsání nájemní smlouvy.

Rada města po projednání přiděluje byt o velikosti 1+0 v ulici U Nemocnice 1243, Frýdlant a pověřuje ředitelku BHF k sepsání nájemní smlouvy.  

Rada města po projednání přiděluje byt o velikosti 1+1 v ulici U Nemocnice 1242, Frýdlant a pověřuje ředitelku BHF k sepsání nájemní smlouvy.

Rada města souhlasí s návrhem smlouvy o vzájemné spolupráci mezi Městem Frýdlant a ostatními dotčenými obcemi dle předloženého materiálu a ukládá starostovi města její znění schválit na nejbližším zasedání zastupitelstva města.

Rada města ukládá investičnímu oddělení zahájit práce na provedení výběrového řízení na zpracovatele projektové dokumentace ve stupni pro DUR.

Rada města souhlasí s návrhem smlouvy o spolupráci mezi Městem Frýdlant a poskytovateli sociálních služeb, dle předloženého materiálu a ukládá starostovi města její znění nechat projednat na nejbližším zasedání zastupitelstva města.

Rada města po projednání schvaluje záměr provozování sociální služby Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež (NZDM) ve Frýdlantu Diakonií Českobratrské církve evangelické, středisko v Jablonci nad Nisou, Pod Baštou 1375/10 a ukládá starostovi k jednání s tím, že návrh pověřovacího aktu bude předložen na nejbližším zasedání rady města a zastupitelstva města.

Rada města souhlasí s vyhlášením výběrového řízení a souhlasí s návrhem zadání výběrového řízení na akci „Odkanalizování lokality Hág, Frýdlant – II. etapa“ dle předloženého materiálu.

Rada města po projednání schvaluje vítěze výběrového řízení SNOWPLAN, spol. s r.o., se sídlem Mrštíkova 399/2a, Liberec 3, 460 07 na akci „Chodník u silnice č. II/291 v ul. Novoměstská Frýdlant“ a ukládá starostovi, aby bylo doručeno uchazečům „Oznámení o výběru nejvhodnější nabídky“ a aby byla podepsána smlouva s vítězným uchazečem.

Rada města bere na vědomí příslib finanční podpory z Krajské správy silnic Libereckého kraje (KSS LK) na obnovu obrusné vrstvy v části ulice Bělíkova ve Frýdlantu v celkové částce 200.000,- Kč a souhlasí s rozsahem provedených prací dle přiloženého položkového rozpočtu.

Rada města po projednání souhlasí s rozšířením dešťové kanalizace v ulici V Úvoze až k ulici Školní, dle předloženého materiálu.

Rada města ukládá investičnímu oddělení nechat zpracovat od projektanta podklady k této změně včetně výkazu výměr a položkového rozpočtu.

Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit převod pozemku p.č. 1480/5 o výměře 1520 m2, k.ú. Frýdlant za cenu 650,- Kč/m2.

Rada města souhlasí s vyhlášením záměru na prodej pozemků p.č. 264/3 o výměře 430 m2 a p.č. 263/1 o výměře 3101 m2, vše k.ú. Albrechtice u Frýdlantu.

Rada města souhlasí se zřízení služebnosti inženýrské sítě – kanalizační přípojka na pozemcích p.č. 1082/12 a p.č. 3108, vše k.ú. Frýdlant. Cena se stanovuje ve výši 982,- Kč včetně DPH. Žadatelka hradí veškeré náklady spojené s vkladem do katastru nemovitostí.

Rada města po projednání ruší výběrové řízení na provizorní zajištění objektu hrobky na hřbitově Frýdlant.

Rada města ukládá místostarostovi zajistit provizorní zajištění objektu hrobky Dresslerů na hřbitově Frýdlant.

Rada města bere na vědomí žádost Kulturního sdružení Frýdlant a souhlasí s pořádáním tanečního kurzu od září do prosince 2016 v sále restaurace Beseda ve Frýdlantě. Nájemné se poskytuje bezúplatně s ohledem na neziskovost činnosti spolku.

Rada města souhlasí s  pronájmem pozemku p.č. 634 a části pozemku p.č. 633, vše k.ú. Frýdlant od firmy L-Consult, Chrastavská 263/8, Liberec.

Rada města ukládá vedoucí odboru majetkosprávního předložit zastupitelstvu města záměr využití pozemků ke schválení.

Rada města po projednání schvaluje uzavření smlouvy na provedení kompletní zakázky „Frýdlant, značení ulic - III. etapa“ vítězem nabídkového řízení panem Jaroslavem Brůnou, Luční 1288, Smržovka.

Rada města po projednání nesouhlasí s umísťováním plakátů spojených s předvolební kampaní na sloupy veřejného osvětlení.

Rada města po projednání bere na vědomí rozpočtové opatření č. 37/2016 dle předložené tabulky ve výši příjmů a výdajů 563.878,20 Kč.

Rada města doporučuje tento materiál předložit ke schválení zastupitelstvu města na jeho nejbližším zasedání.

Rada města po projednání bere na vědomí čerpání rozpočtu Města Frýdlant k 31. 8. 2016.

Rada města po projednání schvaluje podání žádosti o dotaci na akci „Oprava pomníku zajatcům v I. světové válce – Frýdlant“ do programu péče o válečné hroby Ministerstva obrany České Republiky.

Rada města po projednání schvaluje investiční záměr na akci „Oprava pomníku zajatcům v I. světové válce – Frýdlant“.

Rada města po projednání schvaluje podání žádosti o dotaci na akci „Oprava pomníku obětem I. světové války – Frýdlant“ do programu péče o válečné hroby Ministerstva obrany České Republiky.

Rada města po projednání schvaluje investiční záměr na akci „Oprava pomníku obětem I. světové války – Frýdlant“.

Rada města po projednání bere na vědomí dopis z Všeobecné zdravotní pojišťovny ČR dle předloženého materiálu.

Rada města po projednání ukládá starostovi připravit jednání s vedením Nemocnice Frýdlant s.r.o.

Rada města po projednání bere na vědomí informace o obnovení části úzkorozchodné tratě a vzniku cyklostezky na bývalé trati „Heřmanička“.

Rada města bere na vědomí Zprávu o využití zimního stadionu Frýdlant včetně návrhu ceníku na sezónu 2016/2017 přednesenou Ing. Beranem, prezidentem Hokejového klubu Frýdlant dle předloženého materiálu.

D) PŘIPOMÍNKY, NÁMĚTY RADY MĚSTA

- ZŠ, ZUŠ a MŠ Frýdlant – informace

- nepořádek u OD Tesco

- p. Kopecký – žádost o prominutí pokuty

- stav komunikací v ul. Raisova, Palackého a Purkyňova

- majetek Města Frýdlant ve vztahu k FVS a.s. – oprava komunikací, informace

- rozpočet na rok 2017

- lesík „Střelnice“ je zanedbaný, dohoda o údržbě s panem Vackem

- nedostatečné osvětlení v ulici V Úvoze

- BHF – havárie o víkendu (srpen 2016)

- termín jednání se zástupcem Nemocnice Frýdlant s.r.o. panem Hůlkem

- Křížová cesta, Lesní naučná stezka – obdržení finančních prostředků

- rozpočet na rok 2017 – připomínky

- dopis z Polska

9.11.2016 11:35:11 | přečteno 289x | Roman Műller
 

Město Frýdlant

Městský úřad Frýdlant
T. G. Masaryka 37, 464 01  FRÝDLANT

tel.: +420 488 886 111
e-mail: mesto@mu-frydlant.cz
podatelna: podatelna@mu-frydlant.cz
datová schránka: t27bufd

Další kontakty

 
load