ENDEFRRUPLNLSPIT

Informace z 54. zasedání rady města konaného dne 19.9.2016

54. zasedání rady města konaného dne 19. 9. 2016

Rada města po projednání schvaluje jako vítěze nabídkového řízení firmu TOBIS s. r. o. na akci „Topenářské práce  - výměna 1 kotle na tuhá paliva za dva kotle (1. na tuhá paliva a 2. plynové) v bytech Tyršova 729, Frýdlant“ dle předloženého materiálu a pověřuje ředitelku Bytového hospodářství Frýdlant podepsáním smlouvy o dílo.

Rada města souhlasí s podáním žádosti projektu „Podpora cestovního ruchu se zaměřením na rodiny s dětmi Frýdlant - Lubań“ v rámci přeshraniční spolupráce Česká republika – Polsko 2014 – 2020 a s navrženými předpokládanými náklady a partnery výše uvedeného projektu.

Rada města souhlasí s realizací projektu v období od 3. 1. 2017 do 31. 10. 2017.

Rada města schvaluje povolení výjimky z nejvyššího počtu žáků do maximální výše - na základě § 23 odst. 5 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání, v platném znění.

Rada města schvaluje platové výměry ředitelek – Základní školy praktické a Základní školy speciální Frýdlant, p.o.,  Základní školy, Základní umělecké školy a Mateřské školy Frýdlant, p.o. a ředitele Školní jídelny Frýdlant, p.o. dle předloženého materiálu.

Rada města ukládá starostovi připravit návrh odměňování ředitelů školských zařízení na rok 2017.

Rada města bere na vědomí varianty řešení výškového rozdílu navrženého chodníkového tělesa u objektu č.p. 1073 v ulici Bělíkova  v rámci akce „Revitalizace uličního prostoru v ulici Bělíkova, Frýdlant“.

Rada města schvaluje variantu řešení č. 2 dle předloženého materiálu.

Rada města schvaluje rozšíření zadláždění chodníku v ul. Bělíkova, Frýdlant o cca 10 m a ukládá vedoucí investičního oddělení předložit radě města návrh dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo na akci „ Frýdlant – ulice Bělíkova, revitalizace uličního prostoru“.

Rada města bere na vědomí obdržení Rozpočtového opatření č. 181/16 ze dne 21. června 2016 z Krajského úřadu Libereckého kraje dle předloženého materiálu.

Rada města bere na vědomí zprávu o stavu snížení a rozšíření prací v rámci rekonstrukce ulice Lužická a V Úvoze ve Frýdlantu. Rada města souhlasí s jejich rozsahem a s navrženými nabídkovými rozpočty od hlavního dodavatele VHS, spol. s r. o. v jednotkových cenách dle podmínek smlouvy o dílo. Tyto rozpočty budou součástí dodatku č. 2 ke smlouvě o dílo.

Rada města bere na vědomí záměr opravy ul. Hálkova, Frýdlant a ukládá starostovi a vedoucí investičního oddělení připravit návrh rozpočtu s tím, že bude v komunikaci zajištěna plná konstrukční vrstva.

Rada města bere na vědomí vyhlášení Výzvy z IROP č. 47 PO „Zkvalitnění veřejných služeb a podmínek života pro obyvatele regionu“ v rámci předložení žádosti na vybudování přírodovědné učebny na ZŠ Husova včetně základních podmínek Výzvy č. 47.

Rada města ukládá ředitelce Základní školy, Základní umělecké školy a Mateřské školy Frýdlant předložit do 10. 10. 2016 projektový záměr.

Rada města schvaluje záměr podání projektu „Chodník u silnice č. II/291 v ul. Novoměstská, Frýdlant“ na Státní fond dopravní infrastruktury na rok 2017.

Rada města bere na vědomí rozhodnutí orgánu ochrany přírody a krajiny o registraci významného krajinného prvku „Alej Albrechtice-Vítkov“.

Rada města souhlasí s vyhlášením záměru na prodej pozemku p.č. 3411 o výměře 1664 m2, k.ú. Frýdlant. Pozemek se na nachází Na Hágu, Frýdlant.

Rada města souhlasí s vyhlášením záměru na prodej části pozemku p.č. 1472/25 o výměře cca 140 m2, k.ú. Frýdlant po schválení projektové dokumentace. Pozemek se nachází v ul. Vrchlického, Frýdlant.

Rada města bere na vědomí žádost spolku Muzikanti Frýdlant a souhlasí s pořádáním akce „Hudební babí léto“ v sále restaurace Beseda dne 30. 9. 2016. Nájemné se poskytuje bezúplatně s ohledem na neziskovost činnosti spolku. Podmínkou je umístění banneru „Tuto akci podporuje město Frýdlant“.

Rada města bere na vědomí a souhlasí s navrženým operačním plánem zimní údržby komunikací pro Město Frýdlant a Albrechtice na období 1. 11. 2016 – 31. 3. 2017 dle předloženého materiálu.

Rada města na základě projednání s Dopravním inspektorátem Policie ČR a odborem dopravy Městského úřadu Frýdlant revokuje usnesení rady města č. 1151/2016 ze dne 5. 9. 2016 a nesouhlasí s vyznačením VDZ V12c v ulici Mezibranská v místech snížených obrub – sjezdů/nájezdů k nemovitostem.

Rada města souhlasí s uzavřením Smlouvy o právu stavby – zateplení obvodového pláště bytového domu čp. 1298, 1299, ul. Družstevní, Frýdlant, které zasáhne na pozemky města p.č. 1083/9, p.č. 1083/10, p.č. 1083/13 a p.č. 1083/14, vše k.ú. Frýdlant se Společenstvím vlastníků Družstevní 1298, 1299, Frýdlant.

Rada města po projednání souhlasí s umístěním dopravního značení a ukládá místostarostovi věc projednat s vedením Státního hradu a zámku Frýdlant.

Rada města po projednání schvaluje rozpočtové opatření č. 33/2016 dle předložené tabulky ve výši příjmů a výdajů 1.196.455,00 Kč a doporučuje tento materiál dát na vědomí zastupitelstvu města na jeho nejbližším zasedání.

Rada města po projednání schvaluje rozpočtové opatření č. 34/2016 dle předložené tabulky ve výši příjmů a výdajů 326.545,00 Kč a doporučuje tento materiál dát na vědomí zastupitelstvu města na jeho nejbližším zasedání

Rada města po projednání souhlasí s rozpočtovým opatřením č. 35/2016 dle předložené tabulky ve výši příjmů i výdajů 264.000,00 Kč a doporučuje tento materiál předložit ke schválení zastupitelstvu města na jeho nejbližším zasedání.

Rada města po projednání schvaluje rozpočtové opatření č. 36/2016 dle předložené tabulky ve výši příjmů a výdajů 380.000,00 Kč a doporučuje tento materiál dát na vědomí zastupitelstvu města na jeho nejbližším zasedání.

D) PŘIPOMÍNKY, NÁMĚTY RADY MĚSTA

- byty pro SVP

- plošné nátěry na komunikaci v ul. Lužická, informace o ceně

- informace o zasahujícím sloupu a rozvodové skříně společnosti ČEZ do chodníkového tělesa

- nerovnost hotové části komunikace v ul. Lužická

- geometrické zaměření pozemků kolem kotelny

- věcné břemeno na plyn v ul. Lužická – RWE

- informace z jednání Představenstva FVS, a. s. ohledně ul. Raisova

- zimní stadion – informace o ledové ploše a začátku sezóny

- informace o otevření mostu v ul. Vrchlického, Frýdlant

- informace o postupu oprav komunikací v ul. Nová, Fibichova, Dlouhá a Luční

- nová ordinace praktického lékaře – MUDr. Pokorná

- kapitálový rozpočet – stanovení priorit a na další období

- informace o schválení projektu „Křížová cesta“

9.11.2016 11:34:35 | přečteno 318x | Roman Műller
 

Město Frýdlant

Městský úřad Frýdlant
T. G. Masaryka 37, 464 01  FRÝDLANT

tel.: +420 488 886 111
e-mail: mesto@mu-frydlant.cz
podatelna: podatelna@mu-frydlant.cz
datová schránka: t27bufd

Další kontakty

 
load